No.:  record of approved cargo ship safety equipmenttải về 2.09 Mb.
trang6/16
Chuyển đổi dữ liệu18.08.2016
Kích2.09 Mb.
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   16
4. TRANG BỊ CHỐNG CHÁY TRONG CÁC BUỒNG MÁY CHÍNH, MÁY PHỤ VÀ NỒI HƠI

fire fighting appliances in spaces containing main and auxiliary machinery and boilers

4.1

Giới thiệu chung


General information

4.1.1


Kiểu máy động lực đẩy tàu:

Type of propelling machinery:


     

4.1.2

Nồi hơi chính; Số lượng và kiểu:

Main Boilers; Number and type:

     

Tổng số buồng đốt:

Total number of burners:

     

4.1.3

Nồi hơi phụ; Số lượng và kiểu:

Auxiliary Boilers; Number and type:

     

Tổng số buồng đốt:

Total number of burners:

     

4.1.4


Tổng công suất các động cơ đốt trong sử dụng cho (kW):

Total kW of internal combustion machinery use for:

     

4.1.4.1


Máy chính:

Main propulsion:

     

4.1.4.2


Máy phụ:

Auxiliary purpose:

     

4.1.5

Buồng máy và buồng nồi hơi là:

Engine room and Boiler room are:

4.1.5.1

Riêng rẽ

Separated4.1.5.2

Hợp nhất

Combined
4.2

Các bơm, họng, vòi rồng chữa cháy và đầu phun

Pumps, hydrants, hoses and nozzlesBơm chữa cháy


Fire Pumps

Vị trí lắp đặt

Location


Số lượng

Number


Sản lượng

Capacity


Kiểu động cơ lai

Type of Prime mover4.2.1

     

     

   


     

     

4.2.2

     

     

   


     

     

4.2.3

     

     

   


     

     

4.2.4

Bơm cứu hỏa sự cố

Emergency Fire Pump

     

   


     

     

4.2.4a

Áp suất tối thiểu trên đường ống chữa cháy chính với 2 bơm và 2 đầu phun

Min. pressure in fire main with two pumps and two jets of water     

N/mm2

4.2.4b

Với bơm cứu hoả sự cố và 2 đầu phun

With emergency fire pump and two jets of water     

N/mm2

4.2.4c

Chiều chìm tối thiểu ở mũi/ lái khi bơm cứu hoả sự cố hoạt động

Minimum draught fwd/aft where emergency fire pump is operational     

4.2.5

Họng chữa cháy

Hydrants


Vị trí


Location

Số lượng

Number


Đường kính

Diameter


Kiểu nối

Type of coupling4.2.5.1

Buồng máy

Engine room     

     

     

4.2.5.2

Buồng nồi hơi

Boiler room     

     

     

4.2.5.3

Hầm trục

Tunnel


     

     

     

: images -> documents
documents -> CỘng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam độc lập – Tự do – Hạnh phúc
documents -> CỤC ĐĂng kiểm việt nam
documents -> QuyếT ĐỊnh của thủ TƯỚng chính phủ SỐ 276/2006/QĐ-ttg ngàY 4 tháng 12 NĂM 2006 VỀ giá BÁN ĐIỆn thủ TƯỚng chính phủ
documents -> Nghị ĐỊnh số 47/2010/NĐ-cp ngàY 06 tháng 05 NĂM 2010 CỦa chính phủ quy đỊnh xử phạt hành chính về HÀNH VI VI phạm pháp luật lao đỘNG
documents -> CỘng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam độc lập – Tự do – Hạnh phúc BÁo cáo hoạT ĐỘng y tế CƠ SỞ
documents -> Số hồ sơ: /vslđ HỒ SƠ VỆ sinh lao đỘNG
documents -> Mẫu (Form) nc13 Ban hành kèm theo Thông tư số 31/2015/tt-bca
documents -> THÔng tư CỦa bộ CÔng thưƠng số 10/2008/tt-bct ngàY 25 tháng 7 NĂM 2008
documents -> BỘ lao đỘng-thưƠng binh và XÃ HỘI
documents -> NghÞ ®Þnh cña ChÝnh phñ Sè 67/2001/N§-cp ngµy 01 th¸ng 10 n¨m 2001 Ban hµnh c¸c danh môc chÊt ma tuý vµ tiÒn chÊt


1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   16


Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©hocday.com 2019
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương