SÔ caáp cöÙu cöÙu thöÔng – CÖÙu hoä phoøng vaø chöÕa beäNHtải về 9.88 Mb.
trang9/87
Chuyển đổi dữ liệu20.05.2018
Kích9.88 Mb.
1   ...   5   6   7   8   9   10   11   12   ...   87

THAÅM ÑÒNH NAÏN NHAÂN

Khi ñöùng tröôùc moät tai naïn, caùc cöùu thöông vieân caàn bieát caùch thaåm ñònh tình traïng cuûa naïn nhaân theo bieåu ñoà döôùi ñaây:

Nguy hieåm

Ñaùnh giaù nguy hieåm ôû hieän tröôøng

Phaûn öùng

Kieåm tra phaûn öùng cuûa naïn nhaân

Khí ñaïo

Kieåm tra ñöôøng thôû

Hôi thôû

Kieåm tra hoâ haáp

Tuaàn hoaøn

Kieåm tra tim maïch

Toån thöông

Kieåm tra caùc toån thöông khaùc cuûa naïn nhaân


TÖ THEÁ HOÀI SÖÙC

Laø moät tö theá laøm cho naïn nhaân caûm thaáy deã chòu vaø deã hoài phuïc.Löu yù: chuùng ta chæ aùp duïng tö theá naøy sau khi ñaõ thaêm khaùm naïn nhaân maø khoâng thaáy coù caùc choáng chæ ñòng khi naèm ôû tö theá naøy, caùc thaåm ñònh veà ABC an toaøn.

Quyø xuoáng moät beân cuûa naïn nhaân. Keùo tay beân kia cuûa naïn nhaân ñaët leân maù, loøng baøn tay höôùng ra ngoaøi. Keùo chaân co leân, ñeå loøng baøn chaân tieáp xuùc vôùi maët ñaát.Giöõ tö theá ñoù vaø keùo naïn nhaân quay vaøo phía cuûa baïn.

Ñeå naïn nhaân naèm nghieâng, ñaàu ngöûa ra phía sau, baøn tay keâ döôùi ñaàu. Chaân treân co laïi thaønh moät goùc vuoâng.


: images -> ebook -> 2013
images -> Céng hßa x· héi chñ nghÜa viÖt nam Độc lập tự do hạnh phúc
images -> Lúa gạo Việt Nam Giới thiệu
images -> Trung Tâm kt tc-đl-cl
images -> Số: 105/2008/QĐ-ttg CỘng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam độc lập Tự do Hạnh phúc
images -> ChuyêN ĐỀ ĐẠi số TỔ HỢP, XÁc suất kiến thức cơ bản Đại số tổ hợp
images -> BỘ giáo dục và ĐÀo tạo trưỜng đẠi học luật tp. HỒ chí minh dưƠng kim thế nguyên thủ TỤc phá SẢn các tổ chức tín dụng theo pháp luật việt nam
images -> Review of Condor, Sun Grid Engine and pbs
2013 -> Tủ sách sinh hoạt hưỚng đẠo chủ biên : Đinh hữu Quyến CÂu chuyện dưỚi cờ
2013 -> KỸ NĂng sinh tồn survival skills


1   ...   5   6   7   8   9   10   11   12   ...   87


Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©hocday.com 2019
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương