SÔ caáp cöÙu cöÙu thöÔng – CÖÙu hoä phoøng vaø chöÕa beäNHtải về 9.88 Mb.
trang5/87
Chuyển đổi dữ liệu20.05.2018
Kích9.88 Mb.
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   87

GOÏI CAÁP CÖÙU

Ngöôøi cöùu thöông chæ coù nhieäm vuï sô cöùu. Coøn chaån ñoaùn vaø ñieàu trò ñoù laø coâng vieäc cuûa caùc nhaø chuyeân moân. Vì theá khi caàn, caùc baïn phaûi bieát caùch goïi caáp cöùu.  • Quay 115 ñeå goïi (113 laø caûnh saùt cô ñoäng, 114 laø cöùu hoûa)


Baám soá 115 goïi caáp cöùu

Khi nghe traû lôøi, caùc baïn phaûi cung caáp cho hoï moät soá thoâng tin nhö sau:  • Soá ñieän thoaïi cuûa baïn (hay cuûa nôi baïn ñang goïi)

  • Vò trí chính xaùc nôi xaõy ra tai naïn (teân ñöôøng, soá nhaø, phöôøng, phoá . . .) vaø neáu coù theå thì cho bieát theâm veà caùc giao loä, ngaõ tö . . . gaàn nhaát ñeå ñi ñeán ñoù, hoaëc caùc ñieåm naøo ñoù deã nhaän thaáy treân ñöôøng.

  • Loaïi tai naïn vaø tính chaát traàm troïng cuû noù. Thí duï: “Tai naïn giao thoâng, hai xe hôi ñuïng nhau, ba ngöôøi keït trong xe. . .”

  • Soá löôïng naïn nhaân, giôùi tính, tuoåi taùc vaø baát cöù ñieàu gì baïn bieát veà caên beänh cuûa hoï. Thí duï: “Moät ngöôøi, nam, khoaûng naêm möôi tuoåi, nghi beänh tim, ñang bò ñoät quî. . .”

  • Chi tieát veà caùc nguy hieåm taïi hieän tröôøng nhö: chaùy noå, ñöùt daây ñieän, söông muø ..

Löu yù: caùc baïn neân thuoäc naèm loøng (hay coù trong soå tay cuûa mình) moät soá ñòa chæ vaø soá ñieän thoaïi cuûa beänh vieän hay trung taâm caáp cöùu taïi khu vöïc mình ôû vaø caùc vuøng laân caän.


: images -> ebook -> 2013
images -> Céng hßa x· héi chñ nghÜa viÖt nam Độc lập tự do hạnh phúc
images -> Lúa gạo Việt Nam Giới thiệu
images -> Trung Tâm kt tc-đl-cl
images -> Số: 105/2008/QĐ-ttg CỘng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam độc lập Tự do Hạnh phúc
images -> ChuyêN ĐỀ ĐẠi số TỔ HỢP, XÁc suất kiến thức cơ bản Đại số tổ hợp
images -> BỘ giáo dục và ĐÀo tạo trưỜng đẠi học luật tp. HỒ chí minh dưƠng kim thế nguyên thủ TỤc phá SẢn các tổ chức tín dụng theo pháp luật việt nam
images -> Review of Condor, Sun Grid Engine and pbs
2013 -> Tủ sách sinh hoạt hưỚng đẠo chủ biên : Đinh hữu Quyến CÂu chuyện dưỚi cờ
2013 -> KỸ NĂng sinh tồn survival skills


1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   87


Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©hocday.com 2019
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương