SÔ caáp cöÙu cöÙu thöÔng – CÖÙu hoä phoøng vaø chöÕa beäNH


MOÂ HÌNH CAÁP CÖÙU CAÊN BAÛNtải về 9.88 Mb.
trang6/87
Chuyển đổi dữ liệu20.05.2018
Kích9.88 Mb.
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   87

MOÂ HÌNH CAÁP CÖÙU CAÊN BAÛN


Khi baïn ñöùng tröôùc moät tai naïn, coù nhöõng nguyeân taéc maø baïn caàn tuaân theo. Döôùi ñaây laø Moâ Hình Caáp Cöùu Caên Baûn (Basic Course of Life Support)
I- THAÅM ÑÒNH NÔI XAÛY RA TAI BIEÁN

1 / An toaøn

- Nguyeân nhaân daãn ñeán tai naïn

- Chuaån bò tuùi ñoà ngheà, gaêng tay, maët naï (phoøng ngöøa beänh truyeàn nhieãm!)

2/ Keâu cöùu

- "Bôù laøng xoùm! Cöùu nguy!"

- Yeâu caàu ngöôøi khaùc giuùp ñôõ hay goïi xe cöùu thöông

- Goïi 1153/ Xin pheùp giuùp ñôû

- Noùi vôùi naïn nhaân: "Toâi coù hoïc caên baûn cöùu thöông, xin ñöôïc giuùp ñôõ oâng baø!"II- KHAÙM LAÀN 1

- Baát tænh nhaân söï, goïi gaáp 115

- Aùp duïng phöông phaùp hoài söùc ABC

- Khi phaùt hieän nguy hieåm ==> cöùu chöõa ngay laäp töùcIII- KHAÙM LAÀN 2

- Khaùm toång quaùt nhanh choùng khaép thaân theå beänh nhaân ñeå tìm nhöõng thöông tích phuïIV- TIEÁP TUÏC CHAÊM SOÙC

- Theá naèm, ngoài an toaøn, thoaûi maùi

- Phuû kín hay côûi ñoà beänh nhaân

- Khoâng cho aên uoáng

- Tieáp tuïc xem chöøng giai ñoaïn ABC

- Ghi cheùp

- Töôøng trình khi phöông tieän caáp cöùu ñeán

V- TOÙM LAÏI

- An toaøn

- Goïi 115- Luoân luoân tuaân thuû 3 giai ñoaïn ABC, abc, abc . . .
HOÀI SINH TIM PHOÅI

(CARDIOPULMONARY RESUSCITATION = CPR).

Trong coâng vieäc caáp cöùu, söï hoài sinh tim phoåi naïn nhaân laø moät vieäc quan troïng, vì ñeå duy trì söï soáng, nhaát thieát maùu vaø naõo caàn cung caáp oxy vaø caùc chaát khaùc lieân tuïc. Chæ caàn töø 3 ñeán 4 phuùt thieáu oxy, naõo seõ ngöøng hoaït ñoäng, naïn nhaân seõ baát tænh, ngöøng thôû, tim ngöøng ñaäp vaø coù theå töû vong

THUÛ THUAÄT HOÀI SINH TIM PHOÅI (CPR)


Tröôùc ñaây khi laøm CPR ngöôøi ta theo trình töï “ABC” Noùi caùch khaùc, ngöôøi caáp cöùu tröôùc tieân seõ tieáp hôi thôû baèng mieäng hai laàn roài sau ñoù môùi eùp neùn ngöïc naïn nhaân 30 laàn,vaø cöù tieáp tuïc nhö theá

Nhöng nay theo chæ daãn môùi cuûa Hieäp hoäi Tim Hoa kyø (American  Heart Association = AHA) veà hoài sinh tim phoåi , thì ngöôøi caáp cöùu phaûi thöïc hieän giai ñoaïn “C” tröôùc töùc laø eùp neùn  ngöïc naïn nhaân ñeå giuùp maùu giaøu oxygen luaân chuyeån khaép cô theå  ngay laäp töùc; ñieàu naøy toái quan troïng ñoái vôùi ngöôøi bò leân côn ñau tim.

Nhö vaäy tieán trình caáp cöùu CPR môùi baây giôø seõ laø C-A-B,   Ngöôøi caáp cöùu  seõ  baét ñaàu baèng caùch theo thöù töï eùp neùn ngöc, naâng ñaàu beänh nhaân ngaû veà phía sau ñeå thoâng khí  ñaïo vaø eùp neùn ngöïc naïn nhaân 30 laån ngay töùc thôøi roåi sau ñoù môùi tieáp hôi thôû baüng mieäng hai laån vaø cöù nhö theá maø tieáp tuïc.. Söï thay ñoái naøy aùp duïng cho ngöôøi lôùn vaø treû em, nhöng khoâng aùp duïng cho treû sô sinh. Höôùng daãn môùi cuõng coøn khuyeán caùo ngöôøi caáp cöùu phaûi eùp neùn ngöïc naïn nhaân maïnh hôn chöøng hai inch cho ngöôøi lôùn vaø ñoäng taùc eùp neùn ngöïc phaûi coù nhòp ñoä toái thieåu laø 100 laån eùp neùn moät phuùt..
Caùch eùp neùn

Caùc baïn quyø caïnh naïn nhaân, hai tay thaúng, cöôøm moät baøn tay ñaët leân loàng ngöïc ngang hai ñaàu vuù, choàng baøn tay coøn laïi leân baøn tay thöù nhaát vaø ñan nhöõng ngoùn tay laïi vôùi nhau. Phaûi chaéc raèng caùc ngp1n tay khoâng ñeø leân nguïc naïn nhaân.

Ñeø tay eùp loàng ngöïc cuûa naïn nhaân xuoáng, roài buoâng ra theo toác ñoä 100 laàn/phuùt. Caùc baïn eùp ngöïc 30 laàn vaø thoåi ngaït 2 laàn. Sau moãi 5 chu kyø, caùc baïn kieåm tra maïch vaø hôi thôû cuûa naïn nhaân moät laàn baèng caùch laéng nghe vaø ñaët hai ngoùn tay leân ñoäng maïch coå. Neáu naïn nhaân khoâng thôû seõ laøm tieáp 5 chu kyø nöõa


: images -> ebook -> 2013
images -> Céng hßa x· héi chñ nghÜa viÖt nam Độc lập tự do hạnh phúc
images -> Lúa gạo Việt Nam Giới thiệu
images -> Trung Tâm kt tc-đl-cl
images -> Số: 105/2008/QĐ-ttg CỘng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam độc lập Tự do Hạnh phúc
images -> ChuyêN ĐỀ ĐẠi số TỔ HỢP, XÁc suất kiến thức cơ bản Đại số tổ hợp
images -> BỘ giáo dục và ĐÀo tạo trưỜng đẠi học luật tp. HỒ chí minh dưƠng kim thế nguyên thủ TỤc phá SẢn các tổ chức tín dụng theo pháp luật việt nam
images -> Review of Condor, Sun Grid Engine and pbs
2013 -> Tủ sách sinh hoạt hưỚng đẠo chủ biên : Đinh hữu Quyến CÂu chuyện dưỚi cờ
2013 -> KỸ NĂng sinh tồn survival skills


1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   87


Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©hocday.com 2019
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương