SÔ caáp cöÙu cöÙu thöÔng – CÖÙu hoä phoøng vaø chöÕa beäNH



tải về 9.88 Mb.
trang3/87
Chuyển đổi dữ liệu20.05.2018
Kích9.88 Mb.
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   87
2. Ñeå cho naïn nhaân naèm thoaûi maùi, ñaàu vaø mình baèng nhau, cho ñeán khi bieát roõ tình traïng veát thöông vaø nguyeân nhaân gaây ra (tai naïn, bò beänh, ngoä ñoäc . . .).
3. Giöõ bình tónh vaø ñöøng voäi dôøi naïn nhaân, neáu ñieàu ñoù khoâng thaät caàn thieát. Neáu naïn nhaân chaán thöông coät soáng maø voäi dôøi, thì haäu quaû khoù löôøng. Tuy nhieân, neáu naïn nhaân ñang ôû nôi khu vöïc chaät heïp hay khu vöïc nguy hieåm thì caàn phaûi ñöa naïn nhaân ñeán nôi an toaøn, thoaùng ñaõng ngay.
4. Keâu goïi söï hoã trôï töø nhöõng ngöôøi ôû gaàn ñoù ñeå hoï coù theå giuùp ñôõ chuùng ta nhö goïi xe cöùu thöông, di taûn naïn nhaân, baêng boù . . . nhaát laø khi coù nhieàu naïn nhaân cuøng moät luùc

5. Kieåm tra phaûn öùng cuûa naïn nhaân baèng caùch lay, hoûi, ngaét veùo hay chích nheï vaøo naïn nhaân. Neáu naïn nhaân khoâng phaûn öùng hay quan saùt toån thöông thaáy coù veõ naëng, haõy goïi ngay caáp cöùu
6.
: images -> ebook -> 2013
images -> Céng hßa x· héi chñ nghÜa viÖt nam Độc lập tự do hạnh phúc
images -> Lúa gạo Việt Nam Giới thiệu
images -> Trung Tâm kt tc-đl-cl
images -> Số: 105/2008/QĐ-ttg CỘng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam độc lập Tự do Hạnh phúc
images -> ChuyêN ĐỀ ĐẠi số TỔ HỢP, XÁc suất kiến thức cơ bản Đại số tổ hợp
images -> BỘ giáo dục và ĐÀo tạo trưỜng đẠi học luật tp. HỒ chí minh dưƠng kim thế nguyên thủ TỤc phá SẢn các tổ chức tín dụng theo pháp luật việt nam
images -> Review of Condor, Sun Grid Engine and pbs
2013 -> Tủ sách sinh hoạt hưỚng đẠo chủ biên : Đinh hữu Quyến CÂu chuyện dưỚi cờ
2013 -> KỸ NĂng sinh tồn survival skills


1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   87


Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©hocday.com 2019
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương