SÔ caáp cöÙu cöÙu thöÔng – CÖÙu hoä phoøng vaø chöÕa beäNHtải về 9.88 Mb.
trang8/87
Chuyển đổi dữ liệu20.05.2018
Kích9.88 Mb.
1   ...   4   5   6   7   8   9   10   11   ...   87

 • Duøng baøn tay vöøa ñaåy traùn naïn nhaân vöøa bòt muõi cuûa hoï laïi baèng ngoùn troû vaø ngoùn giöõa. Baøn tay kia duøng banh haøm naïn nhaân vaø keùo mieäng môû ra.

 • Hít ñaày loàngngöïc, ñoaïn haù hieäng roäng roài aùp saùt vaøoo mieäng naïn nhaân. Thoåi hôi maïnh trong khoaûng 1 giaây, vöøa thoåi vöøa lieác maét nhìn loàng ngöïc cuûa naïn nhaân. Neáu thoåi thaønh coâng thaáy loàng ngöïc cuûa naïn nhaân phoàng leân

  : images -> ebook -> 2013
  images -> Céng hßa x· héi chñ nghÜa viÖt nam Độc lập tự do hạnh phúc
  images -> Lúa gạo Việt Nam Giới thiệu
  images -> Trung Tâm kt tc-đl-cl
  images -> Số: 105/2008/QĐ-ttg CỘng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam độc lập Tự do Hạnh phúc
  images -> ChuyêN ĐỀ ĐẠi số TỔ HỢP, XÁc suất kiến thức cơ bản Đại số tổ hợp
  images -> BỘ giáo dục và ĐÀo tạo trưỜng đẠi học luật tp. HỒ chí minh dưƠng kim thế nguyên thủ TỤc phá SẢn các tổ chức tín dụng theo pháp luật việt nam
  images -> Review of Condor, Sun Grid Engine and pbs
  2013 -> Tủ sách sinh hoạt hưỚng đẠo chủ biên : Đinh hữu Quyến CÂu chuyện dưỚi cờ
  2013 -> KỸ NĂng sinh tồn survival skills


 • 1   ...   4   5   6   7   8   9   10   11   ...   87


  Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©hocday.com 2019
  được sử dụng cho việc quản lý

      Quê hương