SÔ caáp cöÙu cöÙu thöÔng – CÖÙu hoä phoøng vaø chöÕa beäNHtải về 9.88 Mb.
trang87/87
Chuyển đổi dữ liệu20.05.2018
Kích9.88 Mb.
1   ...   79   80   81   82   83   84   85   86   87

TUÙI CÖÙU THÖÔNG

Trong gia ñình hay trong caùc ñôn vò sinh hoaït, nhaát laø khi ñi traïi, thaùm du, daõ ngoaïi. . . caàn phaûi coù tuùi cöùu thöông. Tuùi cöùu thöông phaûi ñöôïc giöõ gìn caån thaän, treo ôû nôi cao ñeå treû em khoâng vôùi tôùi. Thuoác ñöôïc ñöïng trong hoäp hay chai loï, coù daùn nhaõn ñaøng hoaøng, ghi roõ teân thuoác, chuû trò, caùch duøng. . . boå sung ngay sau moãi laàn duøng.Thoâng thöôøng, moät tuùi cöùu thöông hay tuû thuoác gia ñình caàn phaûi coù nhöõng thöù sau:

 • Moät chai petadin (povidone iodine, zephiran . . .) duøng saùt truøng veát thöông)

 • Moät chai oxy giaø

 • Moät chai thuoác ñoû

 • Moät chai coàn (saùt truøng y cuï)

 • Moät chai amoniac

 • Boät sulfamid hay boät peniciline

 • Thuoác choáng soát, giaûm ñau (paracetamol, panaldon, cetamol, aspirin)

 • Thuoác ñau buïng (ganidan, parreùgorique…)

 • Thuoác choáng soát reùt (chloroquine,fansidar…)

 • Thuoác khaùng sinh (ampicilline, tetraciline…)

 • Tuùi chöõa raén caén (snake bite kit)

 • Röôïu hoäi, vieân hoäi (chöõa raén caén)

 • Thuoác vieân loïc nöôùc

 • Caùc loaïi baêng (baêng vaûi baêng thun , baêng tam giaùc…)

 • Baêng keo, baêng daùn caù nhaân..

 • Boâng goøn thaám nöôùc, gaït, compresse

 • Keùo, keïp, kìm, kim baêng . . .

 • Oáng tieâm + kim

 • Nhieät keá

 • Bao tay baûo hieåm

 • Xaø phoøng saùt truøng

 • Saùch höôùng daãn caáp cöùuTUÙI CÖÙU THÖÔNG

HOÄP CAÁP CÖÙU CAÙ NHAÂN


Ngoaøi ra, caùc baïn neân taäp taønh thoùi quen, luùc naøo cuõng mang trong ngöôøi moät hoäp nhoû baèng thuoác laù, trong ñoù ñöïng: chai thuoác ñoû, cuoän baêng vaûi, baêng daùn caù nhaân, chai daàu gío, thuoác caàm maùu, thuoác asphirin, boâng goøn, keùo, löôõi lam . . .


MỤC LỤC
Hạng mục Trang

- Nói với các Hướng Đạo Sinh 5

- Sơ cấp cứu – Khái niệm 7

- 10 nguyên tắc vàng 8

- Gọi cấp cứu 11

- Mô hình cấp cứu căn bản 12

- Hồi sinh tim phổi 13

- Thẩm định nạn nhân 15

- Sốc – Choáng 16

- ngất xỉu 17

- Nghẻn khí đạo, ngạt thở 19

- Phương pháp Hemlich 20

- Hô hấp nhân nạo 21

- Chăm sóc vết thương 23

- Các vết thương và sự chảy máu 25

- Cầm máu 26

- Các điểm ấn chận động mạch 27

- Đặt garo 29

- Chảy máu cam 30

- Băng bó vết thương 31

- Di chuyển nạn nhân 38

- Một số trường hợp sơ cứu thường gặp 45

- Bị phỏng nhẹ 45

- Chuột rút (vọp bẻ) 47

- Vật lạ vào mắt 48

- Vật lạ vào lỗ tai 50

- Chó mèo cắn 50

- Rắn cắn 52

- Rết cắn – Bò cạp chích 58

- Ong đốt 59

- Nhện độc 61

- Ve cắn 62

- Ruồi muỗi 63

- Đĩa và vắt cắn 66

- Vướng mắt mèo 67

- Đạp gai, đinh, vật sắc nhọn 67

- Vướng lưỡi câu 68

- Trật khớp xương 68

- Bong gân 69

- Điện giật 71

- Sét đánh 73

- Bị thương nặng 76

- Tổn thương đầu 77

- Tổn thương lưng và cột sống 77

- Gãy xương 78

- Xử trí khi gặp người bị đuối nước 84

- An toàn khi bơi lội 95

- Ngộ độc 97

- Hỏa hoạn – Đối phó với lửa 104

- Bị phỏng 108

- Tự thoát hiểm khi gặp hỏa hoạn 111

- Phòng và chữa các bệnh thông thường 117

- Sốt 119

- Nhức đầu 120

- Đau bụng 120

- Tiêu chảy và nôn mửa 121

- Cảm cúm 122

- Ngạt mũi – Sổ mũi 123

- Ho 123

- Sốt rét 124

- Đánh gió 125

- Các cây thuốc dễ tìm 126- Túi cứu thương 127


SƠ CẤP CỨU

: images -> ebook -> 2013
images -> Céng hßa x· héi chñ nghÜa viÖt nam Độc lập tự do hạnh phúc
images -> Lúa gạo Việt Nam Giới thiệu
images -> Trung Tâm kt tc-đl-cl
images -> Số: 105/2008/QĐ-ttg CỘng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam độc lập Tự do Hạnh phúc
images -> ChuyêN ĐỀ ĐẠi số TỔ HỢP, XÁc suất kiến thức cơ bản Đại số tổ hợp
images -> BỘ giáo dục và ĐÀo tạo trưỜng đẠi học luật tp. HỒ chí minh dưƠng kim thế nguyên thủ TỤc phá SẢn các tổ chức tín dụng theo pháp luật việt nam
images -> Review of Condor, Sun Grid Engine and pbs
2013 -> Tủ sách sinh hoạt hưỚng đẠo chủ biên : Đinh hữu Quyến CÂu chuyện dưỚi cờ
2013 -> KỸ NĂng sinh tồn survival skills


1   ...   79   80   81   82   83   84   85   86   87


Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©hocday.com 2019
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương