KẾ hoạch xây dựng tcvn năM 2011tải về 1.22 Mb.
trang1/8
Chuyển đổi dữ liệu19.07.2016
Kích1.22 Mb.
  1   2   3   4   5   6   7   8
KẾ HOẠCH XÂY DỰNG TCVN NĂM 2011

(Ban hành kèm theo Quyết định số 2842 /QĐ-BKHCN ngày 22 tháng 12 năm 2010của Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ)TT


Lĩnh vực/đối tượng TCVN


Tên gọi TCVN


Phương thức xây dựng TCVN


Tổ chức biên soạn/ Ban kỹ thuật xây dựng TCVN


Thời gian thực hiện


Kinh phí

dự kiến


Cơ quan

đề xuất

kế hoạch

Bắt đầu

Kết thúc

NSNN

Nguồn khác


I. BỘ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG

Viễn thông

1.
Cáp quang treo kết hợp dây chống sét (OPGW) – Yêu cầu kỹ thuật

Chấp nhận TCQT

IEC 60794-4Viên KHKT Bưu điện

2011

2012Bộ TTTT

2.
Thiết bị trong hệ thống phân phối truyền hình cáp – Yêu cầu tương thích điện từ

Chấp nhận TCQT

IEC 60728-2:2002Viên KHKT Bưu điện

2011

2012Bộ TTTT

3.
Thiết kế lắp đặt hệ thống cáp thông tin trong các tòa nhà


Xây dựng mới, tham khảo:

- TCN 68-254: 2006; Tiêu chuẩn kỹ thuật L.76; TIA/EIA-568-B.2; Bulletin 1753F-801(PC-5A) RUSViên KHKT Bưu điện

2011

2012Bộ TTTT

4.
Mạng viễn thông - Giới hạn rung pha và trôi pha trong mạng số theo phân cấp số đồng bộ và phân cấp 2048 Kbit/s

Xây dựng mới, tham khảo các tiêu chuẩn G.823 & G.825 của ITU

Viên KHKT Bưu điện

2011

2012Bộ TTTT

5.
Mạng viễn thông - Giao diện mạng STM-n theo phân cấp đồng bộ SDH – Đặc tính kỹ thuật

Xây dựng mới, tham khảo:


ITU-T G.707/Y.1322 và ITU-T G.780 /Y.1351

Viên KHKT Bưu điện

2011

2012Bộ TTTT

6.
Hướng dẫn thiết kế các dịch vụ viễn thông tương tác sử dụng tín hiệu DTMF

Chấp nhận TCQT

Khuyến nghị ITU-T F.902 (02/95)
Vụ Khoa học và Công nghệ

2011

2012Bộ TTTT

7.
Các nhân tố cơ bản về tiếp cận viễn thông cho người già và người khuyết tật

Chấp nhận TCQT

Khuyến nghị ITU-T F.790
Vụ Khoa học và Công nghệ

2011

2012Bộ TTTT

8.
Hướng dẫn thiết kế các sản phẩm và dịch vụ ICT hỗ trợ người già và người khuyết tật tiếp cận và sử dụng

Xây dựng mới, tham khảo: ETSI EG 202 116 V.1.2.2:2009

Vụ Khoa học và Công nghệ

2011

2012Bộ TTTT

9.
Quy tắc thực hành an toàn điện trong lắp đặt, vận hành, bảo dưỡng thiết bị, mạng và công trình viễn thông

Xây dựng mới

Viện KHKT Bưu điện

2011

2012Bộ TTTT

Công nghệ thông tin

10.
Công nghệ thông tin - Các kỹ thuật an toàn - Các hệ thống quản lý an toàn thông tin - Tổng quan và các thuật ngữ

Chấp nhận TCQT ISO/IEC 27000:2009

Trung tâm Ứng cứu Khẩn cấp Máy tính Việt Nam

2011

2012Bộ TTTT

11.
Công nghệ thông tin - Các kỹ thuật an toàn - Hướng dẫn triển khai hệ thống quản lý an toàn thông tin

Chấp nhận TCQT ISO/IEC 27003:2010

Trung tâm Ứng cứu Khẩn cấp Máy tính Việt Nam

2011

2012Bộ TTTT

12.
Công nghệ thông tin - Các kỹ thuật an toàn - Quản lý rủi ro an toàn thông tin


Chấp nhận TCQT ISO/IEC 27005:2008

Trung tâm Ứng cứu Khẩn cấp Máy tính Việt Nam

2011

2012Bộ TTTT

13.
Công nghệ thông tin - Các kỹ thuật an toàn - Yêu cầu đối với các cơ quan kiểm toán và chứng nhận các hệ thống quản lý an toàn thông tin

Chấp nhận TCQT ISO/IEC 27006:2007

Trung tâm Ứng cứu Khẩn cấp Máy tính Việt Nam

2011

2012Bộ TTTT

II. BỘ TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG

§Þa chÊt, th¨m dß kho¸ng s¶n

14.
Điều tra, đánh giá địa chất và thăm dò khoáng sản - Phương pháp gamma mặt đất

Xây dựng mới trên cơ sở các quy phạm kỹ thuật trong điều tra cơ bản địa chất và thăm dò khoáng sản từ những năm 1970

Tổng cục

Địa chất và Khoáng sản2011

2011Bộ TNMT

15.
Điều tra, đánh giá địa chất và thăm dò khoáng sản - Phương pháp phổ gamma

nt

Tổng cục

Địa chất và Khoáng sản2011

2011Bộ TNMT

16.
Điều tra, đánh giá địa chất và thăm dò khoáng sản - Phương pháp khí phóng xạ (eman)

nt

Tổng cục

Địa chất và Khoáng sản2011

2011Bộ TNMT

17.
Điều tra, đánh giá địa chất và thăm dò khoáng sản - Phương pháp phổ gamma phông thấp

nt

Tổng cục

Địa chất và Khoáng sản2011

2011Bộ TNMT

18.
Điều tra, đánh giá địa chất môi trường - Phương pháp gamma

nt

Tổng cục

Địa chất và Khoáng sản2011

2011Bộ TNMT

19.
Điều tra, đánh giá địa chất môi trường - Phương pháp khí phóng xạ

nt

Tổng cục

Địa chất và Khoáng sản2011

2011Bộ TNMT

20.
Điều tra, đánh giá địa chất môi trường - Phương pháp xác định tương đương

nt

Tổng cục

Địa chất và Khoáng sản2011

2011Bộ TNMT

21.
Điều tra, thăm dò địa chất và môi trường - An toàn phóng xạ

nt

Tổng cục

Địa chất và Khoáng sản2011

2011Bộ TNMT

22.
Điều tra, đánh giá địa chất và thăm dò khoáng sản - Phương pháp điện trường thiên nhiên và nạp điện

nt

Tổng cục

Địa chất và Khoáng sản2011

2011Bộ TNMT

23.
Điều tra, đánh giá địa chất và thăm dò khoáng sản - Phương pháp điện trở

nt

Tổng cục

Địa chất và Khoáng sản2011

2011Bộ TNMT

24.
Điều tra, đánh giá địa chất và thăm dò khoáng sản - Phương pháp ảnh điện

nt

Tổng cục

Địa chất và Khoáng sản2011

2011Bộ TNMT

25.
Điều tra, đánh giá địa chất và thăm dò khoáng sản - Phương pháp phân cực kích thích dòng một chiều

nt

Tổng cục

Địa chất và Khoáng sản2011

2011Bộ TNMT

26.
Điều tra, đánh giá địa chất và thăm dò khoáng sản - Phương pháp trường chuyển

nt

Tổng cục

Địa chất và Khoáng sản2011

2011Bộ TNMT

27.
Điều tra, đánh giá địa chất và thăm dò khoáng sản - Phương pháp telua

nt

Tổng cục

Địa chất và Khoáng sản2011

2011Bộ TNMT

28.
Điều tra, đánh giá địa chất và thăm dò khoáng sản - Phương pháp georada

nt

Tổng cục

Địa chất và Khoáng sản2011

2011Bộ TNMT

29.
Điều tra, đánh giá địa chất và thăm dò khoáng sản - Phương pháp điện từ tần số rất thấp (VLF)

nt

Tổng cục

Địa chất và Khoáng sản2011

2011Bộ TNMT

30.
Điều tra, đánh giá địa chất và thăm dò khoáng sản - Phương pháp cộng hưởng từ hạt nhân

nt

Tổng cục

Địa chất và Khoáng sản2011

2011Bộ TNMT

31.
Điều tra, đánh giá địa chất và thăm dò khoáng sản - Đo trường từ khu vực

nt

Tổng cục

Địa chất và Khoáng sản2011

2011Bộ TNMT

32.
Điều tra, đánh giá địa chất và thăm dò khoáng sản - Đo trường từ chi tiết

nt

Tổng cục

Địa chất và Khoáng sản2011

2011Bộ TNMT

33.
Điều tra, đánh giá địa chất và thăm dò khoáng sản - Đo trường từ độ chính xác cao

nt

Tổng cục

Địa chất và Khoáng sản2011

2011Bộ TNMT

34.
Điều tra, đánh giá địa chất và thăm dò khoáng sản - Đo biến thiên trường từ

nt

Tổng cục

Địa chất và Khoáng sản2011

2011Bộ TNMT

35.
Điều tra, đánh giá địa chất và thăm dò khoáng sản - Liên kết, hiệu chỉnh trường từ

nt

Tổng cục

Địa chất và Khoáng sản2011

2011Bộ TNMT

36.
Điều tra, đánh giá địa chất và thăm dò khoáng sản - Công tác trắc địa phục vụ đo địa vật lý

nt

Tổng cục

Địa chất và Khoáng sản2011

2011Bộ TNMT

Môi trường

37.
Phát thải nguồn tĩnh  Xác định lưu lượng dòng khí trong ống dẫn - Phương pháp tự động

Chấp nhận TCQT ISO14164:1999

Tổng cục

Môi trường2011

2011Bộ TNMT

38.
Phát thải nguồn tĩnh – Xác định khí và hydrocacbon thơm đa vòng (PAH) pha hạt– Phần 1: Lấy mẫu

Chấp nhận TCQT ISO11338-1:2003

Tổng cục

Môi trường2011

2011Bộ TNMT

39.
Phát thải nguồn tĩnh – Xác định khí và hydrocacbon thơm đa vòng (PAH) pha hạt– Phần 2: Chuẩn bị mẫu, làm sạch và xác định1415

Chấp nhận TCQT ISO 11338-2:2003

Tổng cục

Môi trường2011

2011Bộ TNMT

40.
Chất lượng nước – Xác định thuốc bảo vệ thực vật clo hữu cơ, PCB và clorobenzen – Phương pháp sắc ký khí sau khi chiết pha lỏng –lỏng

Chấp nhận TCQT ISO 6468:1996


Tổng cục

Môi trường2011

2011Bộ TNMT

41.
Chất lượng nước – Xác định nitơ amoni – Phương pháp phân tích dòng (CFA và FIA) và detector phổ

Chấp nhận TCQT ISO11732:2005

Tổng cục

Môi trường2011

2011Bộ TNMT

42.
Chất lượng nước – Xác định bromat hoà tan – Phương pháp sắc ký lỏng ion

Chấp nhận TCQT ISO15061:2001

Tổng cục

Môi trường2011

2011Bộ TNMT

: sites -> head -> media
media -> KẾ hoạch xây dựng tcvn năM 2015
media -> KẾ hoạch xây dựng tcvn năM 2016
media -> KẾ hoạch xây dựng tcvn năM 2014
media -> Danh sách tổ chức giáM ĐỊNH, TỔ chứC chứng nhậN ĐƯỢc chỉ ĐỊnh thực hiện việc giáM ĐỊNH, chứng nhận thép sản xuất trong nưỚC, nhập khẩu theo quy đỊnh tại thông tư liên tịch số 44/2013/ttlt-bct-bkhcn ngàY 31/12/2013
media -> Danh sách tổ chứC ĐÁnh giá SỰ phù HỢP ĐƯỢc chỉ ĐỊnh thực hiện việc thử nghiệM/GIÁM ĐỊNH/CHỨng nhận về TƯƠng thích đIỆn từ
media -> Danh sách tổ chứC ĐÁnh giá SỰ phù HỢP ĐƯỢc chỉ ĐỊnh thực hiện việc thử nghiệM/GIÁM ĐỊNH/CHỨng nhận xăNG, nhiên liệU ĐIÊzen và nhiên liệu sinh họC phù HỢp quy chuẩn kỹ thuật quốc gia qcvn 1: 2009/bkhcn
media -> TỔng cục tiêu chuẩN Đo lưỜng chất lưỢNG
media -> TỔ chứC ĐỦ ĐIỀu kiện tư VẤn hệ thống quản lý chất lưỢng theo tcvn iso 9001: 2008 ĐỐi với cơ quan, TỔ chức thuộc hệ thống hành chính nhà NƯỚC
media -> TỔ chứC ĐỦ ĐIỀu kiện tư VẤn hệ thống quản lý chất lưỢng theo tcvn iso 9001: 2008 ĐỐi với cơ quan, TỔ chức thuộc hệ thống hành chính nhà NƯỚC
media -> TỔ chứC ĐỦ ĐIỀu kiệN ĐÁnh giá HỆ thống quản lý chất lưỢng theo tcvn iso 9001: 2008 ĐỐi với cơ quan, TỔ chức thuộc hệ thống hành chính nhà NƯỚC


  1   2   3   4   5   6   7   8


Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©hocday.com 2019
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương