BỘ XÂy dựng cộng hoà XÃ HỘi chủ nghĩa việt namtải về 1.01 Mb.
trang2/10
Chuyển đổi dữ liệu07.07.2016
Kích1.01 Mb.
1   2   3   4   5   6   7   8   9   10Đơn vị tính

Mã số

Thực hiện cùng kỳ năm trước

Thực hiện trong kỳ báo cáo

A

B

C

1

2

1. Tổng số công trình xây dựng trên địa bàn

Công trình

01

 

 

2. Tổng số công trình xây dựng được cấp giấy phép xây dựng

Công trình

02

 

 

2.1. Giấy phép xây dựng cấp cho công trình

Công trình

03

 

 

2.2. Giấy phép xây dựng cấp cho nhà ở đô thị

Công trình

04

 

 

2.3. Giấy phép xây dựng cấp cho nhà ở nông thôn

Công trình

05

 

 

2.4. Giấy phép xây dựng tạm

Công trình

06

 

 

3. Số công trình được miễn giấy phép xây dựng

Công trình

07

 

 

4. Tổng số công trình xây dựng sai quy định

Công trình

08

 

 

4.1. Xây dựng không phép

Công trình

09

 

 

4.2. Xây dựng sai phép

Công trình

10

 

 

5. Tỷ lệ công trình xây dựng có giấy phép xây dựng

%

11

 

 

5.1.Tỷ lệ công trình xây dựng được cấp giấy phép xây dựng tạm

%

13

 

 

5.2. Tỷ lệ nhà ở nông thôn được cấp GPXD

%

14

 

 

6. Tỷ lệ công trình xây dựng sai giấy phép xây dựng

%

15

 

 
Người lập biểu

(Ký, họ tên)
Ngày ..... tháng ..... năm.....

Thủ trưởng đơn vị

(Ký, đóng dấu, ghi tên)Biểu số: 04/BCĐP

Ban hành theo Thông tư số

06/TT-BXD ngày 10/10/2012

của Bộ trưởng Bộ Xây dựng

Ngày nhận báo cáo: 15/6, 15/12, 15/3 năm sau


TỔNG SỐ SỰ CỐ VỀ CHẤT LƯỢNG CÔNG TRÌNH XÂY DỰNG

(6 tháng, năm)

Đơn vị báo cáo:

Sở Xây dựng.............

Đơn vị nhận báo cáo:

Bộ Xây dựngĐơn vị tính

Mã số

Số lượng cùng kỳ năm trước

Số lượng

trong kỳ báo cáo

A

B

C

1

2

Tổng số sự cố chất lượng công trình xây dựng

Sự cố

01
 

1. Sự cố cấp I

Sự cố

02
 

Chia theo loại công trình


 

- Dân dụng

Sự cố

03
 

- Công nghiệp

Sự cố

04
 

- Hạ tầng kỹ thuật

Sự cố

05
 

- Giao thông

Sự cố

06
 

- Thuỷ lợi và Thuỷ điện

Sự cố

07
 

2. Sự cố cấp II

Sự cố

08
 

Chia theo loại công trình


 

- Dân dụng

Sự cố

09
 

- Công nghiệp

Sự cố

10
 

- Hạ tầng kỹ thuật

Sự cố

11
 

- Giao thông

Sự cố

12
 

- Thuỷ lợi và Thuỷ điện

Sự cố

13
 

3. Sự cố cấp III

Sự cố

14
 

Chia theo loại công trình


 

- Dân dụng

Sự cố

15
 

- Công nghiệp

Sự cố

16
 

- Hạ tầng kỹ thuật

Sự cố

17
 

- Giao thông

Sự cố

18
 

- Thuỷ lợi và Thuỷ điện

Sự cố

19
 
Người lập biểu

(Ký, họ tên)
Ngày ... tháng ... năm...

Thủ trưởng đơn vị

(Ký, đóng dấu, ghi tên)


Biểu số: 05/BCĐP

Ban hành theo Thông tư số

06/TT-BXD ngày 10/10/2012

của Bộ trưởng Bộ Xây dựng

Ngày nhận báo cáo: 15/6, 15/12, 15/3 năm sau


TAI NẠN LAO ĐỘNG TRONG THI CÔNG XÂY DỰNG

(6 tháng, năm)

Đơn vị báo cáo:

Sở Xây dựng.............

Đơn vị nhận báo cáo:

Bộ Xây dựng
1   2   3   4   5   6   7   8   9   10


Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©hocday.com 2016
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương