Mẫu tkn1 CỘng hoà XÃ HỘi chủ nghĩa việt nam độc lập Tự do Hạnh phúctải về 43.16 Kb.
Chuyển đổi dữ liệu07.07.2016
Kích43.16 Kb.
Mẫu TKN1

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
BẢN KHAI CÁ NHÂN

Dùng cho người hoạt động cách mạng từ ngày 01 tháng 01 năm 1945 đến ngày khởi nghĩa tháng Tám năm 1945
Họ và tên:…….……………………………….Bí danh:…………….….....

Sinh ngày ... tháng ... năm ... ………………………………Nam/Nữ:……

Nguyên quán:…………………………………………………………........

Trú quán:…………………………………………………………………...

Ngày vào Đảng:……………….…… Ngày chính thức:……..…………....

Nguyên là:…………………………. Cơ quan, đơn vị:……………………

Đã nghỉ hưu ngày ….. tháng ….. năm …..

Từ ngày … tháng … năm … đến ngày khởi nghĩa tháng Tám năm 1945 giữ chức vụ ……..…

Có quá trình tham gia hoạt động cách mạng như sau:

……………………………………………………………………………..

……………………………………………………………………………..

…………………………………………………………………………../., ngày…tháng…năm…

, ngày…tháng…năm…

Xác nhận của xã, phường……………

Ông (bà)…………………………hiện cư trú tại………………………………………….Người khai

(Ký, ghi rõ họ và tên)

TM.UBND

Quyền hạn, chức vụ người ký(Chữ ký, dấu)

Họ và tên

Mẫu TKN2

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
BẢN KHAI CÁ NHÂN

Dùng cho thân nhân hoặc người thờ cúng

người hoạt động cách mạng từ ngày 01 tháng 01 năm 1945

đến ngày khởi nghĩa tháng Tám năm 1945 đã hy sinh, từ trần
1. Phần khai về người hoạt động cách mạng từ ngày 01 tháng 01 năm 1945 đến ngày khởi nghĩa tháng Tám năm 1945

Họ và tên:…….……………………………….Bí danh:…………….….....

Sinh ngày ... tháng ... năm ... ………………………………Nam/Nữ:……

Nguyên quán:…………………………………………………………........

Ngày vào Đảng:……………….…… Ngày chính thức:……..…………....

Nguyên là:…………………………. Cơ quan, đơn vị:……………………

Đã nghỉ hưu ngày ….. tháng ….. năm …..

Có thời gian tham gia hoạt động cách mạng từ ngày … tháng … năm … đến ngày ... tháng … năm …

Đã chết ngày … tháng … năm …
2. Phần khai đối với đại diện thân nhân hoặc người thờ cúng

Họ và tên:……………… ……………………….

Sinh ngày ... tháng ... năm ... ………………………………Nam/Nữ:……

Nguyên quán:…………………………………………………………….

Trú quán:…………………………………………………………………

Mối quan hệ với người có công:…………………………………………, ngày…tháng…năm…

, ngày…tháng…năm…

Xác nhận của xã, phường……………

Ông (bà)…………………………hiện cư trú tại………………………………………….Người khai

(Ký, ghi rõ họ và tên)

TM.UBND

Quyền hạn, chức vụ người ký
(Chữ ký, dấu)

Họ và tênMẫu TKN3

TỈNH ỦY/THÀNH ỦY.......(1)........

ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM

Số:…../QĐ-

...., ngày … tháng … năm …
QUYẾT ĐỊNH

Về việc công nhận người hoạt động cách mạng từ

ngày 01 tháng 01 năm 1945 đến ngày khởi nghĩa tháng Tám năm 1945

(2)….

Căn cứ ….;

Căn cứ Nghị định số 31/2013/NĐ-CP ngày 09 tháng 4 năm 2013 của Chính phủ quy định chi tiết, hướng dẫn thi hành một số điều của Pháp lệnh ưu đãi người có công với cách mạng;

Xét đề nghịQUYẾT ĐỊNH:của ...............

.....................................................................,Điều 1. Công nhận ông (bà)…….………………Bí danh:…………………

Sinh ngày ... tháng ... năm ... ………………………………Nam/Nữ:……

Nguyên quán:…………………………………………………………........

Trú quán:…………………………………………………………………...

Nguyên là:…………………………. Cơ quan, đơn vị:……………………

Ngày vào Đảng:……………….…… Ngày chính thức:……..…………....

Là người hoạt động cách mạng từ ngày 01 tháng 01 năm 1945 đến ngày khởi nghĩa tháng Tám năm 1945.

Từ ngày … tháng … năm … đến ngày khởi nghĩa tháng Tám năm 1945 giữ chức vụ ……..…

….(3)…………………………………………………………………………

Điều 2.……………...……………chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.


Nơi nhận:

- Như điều 2;

- …;

- Lưu.QUYỀN HẠN, CHỨC VỤ

CỦA NGƯỜI KÝ

(Chữ ký, dấu)
Họ và tên

Ghi chú:

(1) Mẫu này dùng chung đối với Tỉnh ủy, Thành ủy, Ban đảng, Ban Cán sự Đảng, Đảng Đoàn, Đảng ủy trực thuộc Trung ương, Tổng cục Chính trị- Bộ Quốc phòng, Tổng cục xây dựng lực lượng công an nhân dân - Bộ Công an và sửa tiêu đề cho phù hợp.

(2) Thẩm quyền ban hành quyết định.

(3) Trường hợp người hoạt động cách mạng từ ngày 01 tháng 01 năm 1945 đến ngày khởi nghĩa tháng Tám năm 1945 đã chết thì ghi rõ ngày tháng năm chết.Mẫu UQ

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
BIÊN BẢN ỦY QUYỀN

Hôm nay, ngày … tháng … năm …, tại …

Chúng tôi gồm có:

1. Bên ủy quyền: Gồm các ông (bà) có tên sau đây:


TT

Họ và tên

Nơi cư trú

CMND/Hộ chiếu

Mối quan hệ với người có công

Số

Ngày cấp

Nơi cấp

12
2. Bên được ủy quyền:

Họ và tên: .................................................

Sinh ngày ... tháng ... năm ... ……Nam/Nữ:……

Trú quán:

CMND/Hộ chiếu số:………….…..Ngày cấp:…………Nơi cấp:………
3. Nội dung ủy quyền (*):


Xác nhận của UBND xã (phường)…Bên ủy quyền

(Ký, ghi rõ họ tên)


Bên được ủy quyền

(Ký, ghi rõ họ tên)

Ghi chú:

(*) Ghi rõ nội dung ủy quyền, ví dụ: ủy quyền thờ cúng liệt sĩ, ủy quyền nhận trợ cấp một lần đối với thân nhân của người hoạt động cách mạng trước ngày 01 tháng 01 năm 1945…Trường hợp ủy quyền nhận trợ cấp hàng tháng thì phải ghi rõ thời hạn ủy quyền từ ngày…tháng…năm đến ngày…tháng…năm… nhưng không quá thời hạn quy định tại Điều 42 của Thông tư này.


Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©hocday.com 2016
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương