CỘng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam độc lập Tự do Hạnh phúc ĐĂng ký thất nghiệPtải về 25.96 Kb.
Chuyển đổi dữ liệu07.07.2016
Kích25.96 Kb.
MẪU SỐ 1. Ban hành kèm theo Thông tư số 04/2013/TT-BLĐTBXH ngày 01/3/2013 của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 32/2010/TT-BLĐTBXH.

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 ĐĂNG KÝ THẤT NGHIỆP

Kính gửi: Trung tâm Giới thiệu việc làm tỉnh/thành phố…………………………

Tên tôi là: …………..........….. sinh ngày …… tháng ……… năm …………

Giới tính: ………………………………………………………………………

Số CMND …………………………… Ngày cấp ………/………../……………

Nơi cấp ………………………………………………………………………

Số điện thoại liên lạc: ………………………., số tài khoản ……………………. tại ngân hàng:…....…, mã số thuế:…………… , địa chỉ Email (nếu có):…………………………

Hiện cư trú tại: ……………………………………………………………………

Số Sổ bảo hiểm xã hội (nếu xác định được số sổ): ………………………………

Nơi đăng ký khám chữa bệnh ban đầu: …………………………………………

Trình độ đào tạo: …………………………………………………………………

Ngành nghề đào tạo: ……………………………………………………………

Công việc đã làm trước khi chấm dứt hợp đồng lao động hoặc hợp đồng làm việc: ………..................................................................................................................

Tên doanh nghiệp, tổ chức chấm dứt hợp đồng lao động hoặc hợp đồng làm việc: ……………………………….................................................................................

Địa chỉ: ……………….................................Số điện thoại ……………. fax (nếu có) …………………………………

Hiện nay, tôi đã chấm dứt hợp đồng lao động hoặc hợp đồng làm việc với doanh nghiệp, tổ chức nêu trên từ ngày................tháng………….. năm ………………

Số tháng đóng bảo hiểm thất nghiệp: …………………………tháng.

Nhu cầu của tôi về tư vấn, giới thiệu việc làm, học nghề: có  không 

Nếu có:


- Tư vấn:..............................................................................................................

- Giới thiệu việc làm: …………………………………………………………

- Ngành nghề đào tạo là: ……………………………………………………….; thời gian đào tạo………….; nơi đào tạo (nếu có) ………………………………

Tôi đăng ký thất nghiệp và sẽ thực hiện theo đúng quy định./.  

……….., ngày ….. tháng ….. năm …..
Người đăng ký
(Ký và ghi rõ họ tên)

 MẪU SỐ 1b: Ban hành kèm theo Thông tư số 04/2013/TT-BLĐTBXH ngày 01/3/2013 của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 32/2010/TT-BLĐTBXH.SỞ LAO ĐỘNG-THƯƠNG BINH
VÀ XÃ HỘI TỈNH/THÀNH PHỐ
TRUNG TÂM GIỚI THIỆU VIỆC LÀM
-------


CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------


 

………, ngày …  tháng … năm ………….XÁC NHẬN

Về việc chưa đăng ký thất nghiệp

Theo đề nghị của ông/bà …………...…………………đề ngày …………………

Trung tâm Giới thiệu việc làm xác nhận:

Ông/bà……………………………… Sinh ngày…………./…………/…………

Số CMND…………………Ngày cấp…………./…………./……………………

Số Sổ bảo hiểm xã hội (nếu có): ………………………………………………….

Chưa thực hiện việc đăng ký thất nghiệp tại Trung tâm Giới thiệu việc làm.

 

 Nơi nhận:
- Ông/bà…,
- Lưu VT.

GIÁM ĐỐC
(Ký, đóng dấu và ghi rõ họ tên)

MẪU SỐ 3: Ban hành kèm theo Thông tư số 04/2013/TT-BLĐTBXH ngày 01/3/2013 của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 32/2010/TT-BLĐTBXH.CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
--------------------

ĐỀ NGHỊ HƯỞNG BẢO HIỂM THẤT NGHIỆP

Kính gửi: Trung tâm Giới thiệu việc làm tỉnh/thành phố ……………………..

Tên tôi là: ……………...……… Sinh ngày ……tháng …. năm   ……………….

CMND…………….. Ngày cấp ……../……../…………Nơi cấp:.........................

Số điện thoại liên lạc:………………… số tài khoản ………………tại ngân hàng:………….,

mã số thuế:………………., địa chỉ Email (nếu có):……………………………

Hiện cư trú tại: …………………………………………………………………

Số Sổ bảo hiểm xã hội:  …………………………………………………………

Nơi đăng ký khám chữa bệnh ban đầu …………………………………………

Hiện nay, tôi đã chấm dứt hợp đồng lao động/hợp đồng làm việc với …………………………….………………………………………………………

Địa chỉ cơ quan …………………………………………………………………

Số tháng đóng bảo hiểm thất nghiệp ………………………..tháng.

Kèm theo đơn này là (*) ………………………………….. và xuất trình sổ bảo hiểm xã hội của tôi. Đề nghị Quý cơ quan xem xét, giải quyết chế độ bảo hiểm thất nghiệp cho tôi.Tôi xin cam đoan nội dung ghi trên là hoàn toàn đúng sự thật, nếu sai tôi xin chịu trách nhiệm trước pháp luật./.

 

…………, ngày ……… tháng …….. năm ...
Người đề nghị
(Ký và ghi rõ họ tên)

(*) Ghi trường hợp của bản thân phù hợp với nội dung: Bản sao hợp đồng lao động, hợp đồng làm việc đã hết hạn hoặc thỏa thuận chấm dứt hợp đồng lao động, hợp đồng làm việc, Quyết định thôi việc hoặc xác nhận của đơn vị cuối cùng trước khi thất nghiệp về việc đơn phương chấm dứt hợp đồng lao động, hợp đồng làm việc đúng pháp luật.


Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©hocday.com 2016
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương