BỘ XÂy dựng cộng hoà XÃ HỘi chủ nghĩa việt namtải về 1.01 Mb.
trang4/10
Chuyển đổi dữ liệu07.07.2016
Kích1.01 Mb.
1   2   3   4   5   6   7   8   9   10
B. Báo cáo về quy hoạch xây dựng khu chức năng


Mã số

Quy hoạch chung xây dựng

Quy hoạch chi tiết xây dựng

Năm phê duyệt

Diện tích
quy hoạch ( ha )


Số lượng
đồ án


Diện tích
quy hoạch ( ha )


A

B

C

1

2

3

I. Khu kinh tế

01

 

 

 

 

1. Khu A
 

 

 

 

2. Khu B
 

 

 

 

….. 

 

 

 

II. Khu Công nghiệp tập trung

 

 

 

 

 

1. Khu A

 

 

 

 

 

2. Khu B

 

 

 

 

 

….. 

 

 

 

III. Khu Văn hóa, Thể thao, Du lịch cấp quốc gia

 

 

 

 

 

1. Khu A

 

 

 

 

 

2. Khu B

 

 

 

 

 

….. 

 

 

 

IV. Khu bảo tồn di sản cấp quốc gia

 

 

 

 

 

1. Khu A

 

 

 

 

 

2. Khu B

 

 

 

 

 

….. 

 

 

 

V. Khu chức năng cấp quốc gia khác
1. Khu A
2. Khu B
…..C. Báo cáo về quy hoạch phân khu (quy hoạch chi tiết 1/2000), quy hoạch chi tiết 1/500
Mã số

Số lượng đồ án

Diện tích quy hoạch

( ha )

Tỷ lệ phủ kín QHPK, QHCT đô thị

Ghi chú
A

B

1

2

3

4
I. Đô thị A

01

 

 

 

 
1. QH phân khu (QH chi tiết 1/2000)

 

 

 

 

 
2. QH chi tiết 1/500

 

 

 

 

 
II. Đô thị B

 

 

 

 

 
1. QH phân khu (QH chi tiết 1/2000)

 

 

 

 

 
2. QH chi tiết 1/500

 

 

 

 

 
III. Đô thị C

 

 

 

 

 
..... 

 

 

 

D. Báo cáo về quy hoạch xây dựng nông thôn

Mã số

Số xã của tỉnh/thành phố

Số xã có quy hoạch được phê duyệt

Tỷ lệ xã có quy hoạch xây dựng nông thôn

Ghi chú
A

B

1

2

3=2/1

4
Tổng số

01


Người lập biểu

(Ký, họ tên)
Ngày ... tháng ... năm...

Thủ trưởng đơn vị

(Ký, đóng dấu, ghi tên)
Biểu số: 08/BCĐP

Ban hành theo Thông tư số

06/TT-BXD ngày 10/10/2012 của

Bộ trưởng Bộ Xây dựng

Ngày nhận báo cáo: 15/6, 15/12,

15/3 năm sauDIỆN TÍCH

ĐẤT ĐÔ THỊ

(6 tháng, năm)

Đơn vị báo cáo:

Sở Xây dựng.............

Đơn vị nhận báo cáo:

Bộ Xây dựng


Mã số

Năm phê duyệt QHC

Diện tích đất toàn đô thị (ha)

Diện tích nội thành/nội thị (ha)

Diện tích đất xây dựng đô thị theo QHC được duyệt (ha)

Diện tích đất xây dựng đô thị tại kỳ báo cáo (ha)

Trong đó đối với khu vực nội thị

Đất cây xanh (ha)

Đất giao thông (ha)

Trong đó

Đất bến bãi đỗ xe (ha)

A

B

C

1

2

3

4

5

6

7

1. Thành phố trực thuộc trung ương

01

- Các quận nội thành

02

- Đô thị trực thuộc:
Đô thị loại III

03

Đô thị loại IV

04

 

 

 

 

 

 

 

 

Đô thị loại V

05

 

 

 

 

 

 

 

 

2. Tỉnh …………….

06

 

 

 

 

 

 

 

 

Đô thị loại I

07

 

 

 

 

 

 

 

 

Đô thị loại II

08

 

 

 

 

 

 

 

 

Đô thị loại III

09

 

 

 

 

 

 

 

 

Đô thị loại IV

10

 

 

 

 

 

 

 

 

Đô thị loại V

11

 

 

 

 

 

 

 

 

Người lập biểu

(Ký, họ tên)


Ngày ..... tháng .... năm....

Thủ trưởng đơn vị

(Ký, đóng dấu, ghi tên)

Biểu số: 09/BCĐP

Ban hành theo Thông tư số

06/TT-BXD ngày 10/10/2012 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng

Ngày nhận báo cáo: 15/6, 15/12,15/3 năm sauDỰ ÁN ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN ĐÔ THỊ

(6 tháng, năm)

Đơn vị báo cáo:

Sở Xây dựng.............

Đơn vị nhận báo cáo:

Bộ Xây dựng
1   2   3   4   5   6   7   8   9   10


Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©hocday.com 2016
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương