BỘ XÂy dựng cộng hoà XÃ HỘi chủ nghĩa việt namtải về 1.01 Mb.
trang5/10
Chuyển đổi dữ liệu07.07.2016
Kích1.01 Mb.
1   2   3   4   5   6   7   8   9   10Mã số

Thành phố

Thị xã, thị trấn

Ngoài ranh giới thành phố,

thị xã, thị trấn

Số lượng dự án

Trong đó:

Quy mô đất dự kiến (ha)

Quy mô dân số dự kiến (người)

Số lượng dự án

Trong đó:

Quy mô đất dự kiến

(ha)


Quy mô dân số dự kiến

(người)


Số lượng dự án

Trong đó:

Quy mô đất dự kiến

(ha)


Quy mô dân số dự kiến

(người)


Số lượng dự án mới

Số lượng dự án mới

Số lượng dự án mới

A

B

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

I. Dự án khu đô thị mới

01

1. Dự án thuộc thẩm quyền Thủ tướng chính phủ phê duyệt 
 
 

 

 

 

 

 2. Dự án thuộc thẩm quyền Tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương phê duyệt
 
 
 

 

 

 

 

 2. Dự án cải tạo, tái thiết đô thịNgười lập biểu

(Ký, họ tên)

Ngày ..... tháng .... năm....

Thủ trưởng đơn vị

(Ký, đóng dấu, ghi tên)Biểu số: 10/BCĐP

Ban hành theo Thông tư số

06/TT-BXD ngày 10/10/2012 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng

Ngày nhận báo cáo: 15/6, 15/12, 15/3 năm sauHIỆN TRẠNG HẠ TẦNG KỸ THUẬT

ĐÔ THỊ

(6 tháng, năm)

Đơn vị báo cáo:

Sở Xây dựng.............

Đơn vị nhận báo cáo:

Bộ Xây dựngĐơn vị tính

Mã số

Tổng số

 Chia theo loại đô thị: 

Loại Đặc biệt

Loại I

Loại II

Loại III

Loại IV

Loại V

A

B

C

1

2

3

4

5

6

7

1. Tổng công suất cấp nước thiết kế của nhà máy nước

m3/ngày

 01

 

 

 

 

 

 

 

2. Tổng công suất khai thác của nhà máy nước

m3/ngày

 02

 

 

 

 

 

 

 

3. Tỷ lệ thất thoát, thất thu nước sạch

%

 03

 

 

 

 

 

 

 

4. Tỷ lệ dân số thành thị được cung cấp nước sạch

%

 04

 

 

 

 

 

 

 

4.1. Tổng dân số thành thị được cung cấp nước sạch từ công trình cấp nước tập trung

Người

05


5. Mức cấp nước bình quân đầu người

l/người.ngđ

 06

 

 

 

 

 

 

 

6. Tổng công suất các nhà máy xử lý nước thải

m3/ngày

 07

 

 

 

 

 

 

 

7. Tỷ lệ dân số thành thị được hưởng dich vụ thoát nước

%

08


8. Tỷ lệ chất thải rắn thông thường thu gom, xử lý đạt tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật quốc gia tương ứng.

%

09


8.1. Tổng lượng chất thải rắn thông thường phát sinh

Tấn

10


8.2. Tổng lượng chất thải rắn được thu gom

Tấn

11


8.3.Tổng lượng chất thải rắn xử lý đạt tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật quốc gia tương ứng

Tấn

12


9. Tỷ lệ đô thị có công trình xử lý chất thải rắn, nước thải đạt tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật quốc gia tương ứng
9.1. Tổng số đô thị có công trình xử lý chất thải rắn đạt tiêu chuẩn quy định

Đô thị

13


9.2. Tổng số đô thị có công trình xử lý nước thải đạt tiêu chuẩn quy định

Đô thị

14


9.3. Tỷ lệ đô thị có công trình xử lý chất thải rắn đạt tiêu chuẩn quy định

%

15


9.4. Tỷ lệ đô thị có công trình xử lý nước thải đạt tiêu chuẩn quy định

%

16

 

 

 

 

 

 

 
Người lập biểu

(Ký, họ tên)
Ngày ... tháng ... năm...

Thủ trưởng đơn vị

(Ký, đóng dấu, ghi tên)

Biểu số: 11/BCĐP

Ban hành theo Thông tư số

06/TT-BXD ngày 10/10/2012

của Bộ trưởng Bộ Xây dựng

Ngày nhận báo cáo: 15/6, 15/12, 15/3 năm sau


TỶ LỆ CÁC KHU CÔNG NGHIỆP, KHU CHẾ XUẤT, KHU KINH TẾ, KHU CÔNG NGHỆ CAO XỬ LÝ CHẤT THẢI RẮN VÀ NƯỚC THẢI ĐẠT TIÊU CHUẨN, QUY CHUẨN KỸ THUẬT QUỐC GIA TƯƠNG ỨNG

(6 tháng, năm)

Đơn vị báo cáo:

Sở Xây dựng.............

Đơn vị nhận báo cáo:

Bộ Xây dựng 


Mã số

Khu công nghiệp (khu công nghiệp, khu chế xuất, khu kinh tế, khu công nghệ cao)

Khu công nghiệp xử lý chất thải rắn và nước thải đạt tiêu chuẩn quy định

Tỷ lệ khu công nghiệp xử lý chất thải rắn và nước thải đạt tiêu chuẩn quy định

A

B

1

2

3=2/1

Tổng số

01

 

 

 

Khu công nghiệp

02

 

 

 

Khu chế xuất

03

 

 

 

Khu kinh tế

04

 

 

 

Khu công nghệ cao

05

 

 

 
Người lập biểu

(Ký, họ tên)
Ngày ... tháng ... năm...

Thủ trưởng đơn vị

(Ký, đóng dấu, ghi tên)Biểu số: 12/BCĐP

Ban hành theo Thông tư số

06/TT-BXD ngày 10/10/2012

của Bộ trưởng Bộ Xây dựng

Ngày nhận báo cáo: 15/12, 15/3 năm sau


TỔNG SỐ NHÀ Ở VÀ TỔNG DIỆN TÍCH NHÀ Ở

ĐÃ ĐƯỢC XÂY DỰNG MỚI

(Năm)

Đơn vị báo cáo:

Sở Xây dựng.............

Đơn vị nhận báo cáo:

Bộ Xây dựng
1   2   3   4   5   6   7   8   9   10


Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©hocday.com 2016
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương