BỘ XÂy dựng cộng hoà XÃ HỘi chủ nghĩa việt namtải về 1.01 Mb.
trang3/10
Chuyển đổi dữ liệu07.07.2016
Kích1.01 Mb.
1   2   3   4   5   6   7   8   9   10


Đơn vị tính

Mã số

Số lượng cùng kỳ năm trước

Số lượng

trong kỳ báo cáoA

B

C

1

2I. Tổng số vụ tai nạn lao động trong thi công xây dựng

Số vụ

01

 

 Trong đó:

 
 

 1. Do sự cố công trình

Số vụ

02

 

 2. Do biện pháp thi công

Số vụ

03

 

 3. Do người lao động

Số vụ

04

 

 4. Do yếu tố khác

Số vụ

05

 

 II. Tổng số người chết do tai nạn lao động

người

06

 

 Trong đó:

 
 

 1. Do sự cố công trình

người

07

 

 2. Do biện pháp thi công

người

08

 

 3. Do người lao động

người

09

 

 4. Do yếu tố khác

người

10

 

 III. Tỷ lệ người chết do tai nạn lao động 

 Trong đó:

 
 

 1. Tỷ lệ người chết do sự cố công trình

%

11

 

 2. Tỷ lệ người chết do biện pháp thi công

%

12

 

 3. Tỷ lệ người chết do người lao động

%

13

 

 4. Tỷ lệ người chết do yếu tố khác

%

14

 

 IV. Tổng số người bị thương do tai nạn lao động

người

15

 

 Trong đó:1. Do sự cố công trình

người

16

 

 2. Do biện pháp thi công

người

17

3. Do người lao động

người

18

4. Do yếu tố khác

người

19


Người lập biểu

(Ký, họ tên)
Ngày ... tháng ... năm...

Thủ trưởng đơn vị

(Ký, đóng dấu, ghi tên)

Biểu số: 06/BCĐP

Ban hành theo Thông tư số

06/TT-BXD ngày 10/10/2012

của Bộ trưởng Bộ Xây dựng

Ngày nhận báo cáo:15/6, 15/12, 15/3 năm sau


SỐ LƯỢNG VÀ DÂN SỐ

ĐÔ THỊ

(6 tháng, năm)

Đơn vị báo cáo:

Sở Xây dựng.............

Đơn vị nhận báo cáo:

Bộ Xây dựng
  

Mã số


Số lượng đô thị

Dân số toàn
đô thị
(người)


Trong đó:Dân số
khu vực nội thị
(người)A

B

1

2

31. Thành phố trực thuộc trung ương (đặc biệt và loại I)

01
- Các quận nội thành

02
- Đô thị trực thuộc:Đô thị loại III

03
Đô thị loại IV

04
Đô thị loại V

05
 

 2. Tỉnh …………….

06
Đô thị loại I

07
 

 Đô thị loại II

08
 

 Đô thị loại III

09
 

 Đô thị loại IV

10
 

 Đô thị loại V

11
 

 Người lập biểu

(Ký, họ tên)
Ngày ... tháng ... năm...

Thủ trưởng đơn vị

(Ký, đóng dấu, ghi tên)Biểu số: 07/BCĐP

Ban hành theo Thông tư số

06/TT-BXD ngày 10/10/2012

của Bộ trưởng Bộ Xây dựng

Ngày nhận báo cáo: 15/12, 15/3 năm sau


QUY HOẠCH XÂY DỰNG, QUY HOẠCH ĐÔ THỊ

(Năm)

Đơn vị báo cáo:

Sở Xây dựng..........

Đơn vị nhận báo cáo:

Bộ Xây dựngA. Báo cáo về quy hoạch vùng tỉnh

Mã số

Năm phê duyệt

Tổng diện tích
đất xây dựng đô thị theo quy hoạch (ha)


Tổng diện tích
đất xây dựng đô thị tại kỳ báo cáo (ha)


Ghi chú

A

B

C

1

2

3

1. Quy hoạch vùng tỉnh

01
1   2   3   4   5   6   7   8   9   10


Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©hocday.com 2016
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương