Ủy ban nhân dân tỉnh hải dưƠng o0o quy hoạch phát triển nhân lực tỉnh hải dưƠng giai đOẠN 2011- 2020tải về 0.6 Mb.
trang1/10
Chuyển đổi dữ liệu17.08.2016
Kích0.6 Mb.
#21577
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   10ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH HẢI DƯƠNG

----------o0o----------

QUY HOẠCH PHÁT TRIỂN NHÂN LỰC TỈNH HẢI DƯƠNG

GIAI ĐOẠN 2011- 2020


Đơn vị tư vấn: Viện Nghiên cứu Quản lý Kinh tế Trung ương

Tháng 8 năm 2011


QUY HOẠCH PHÁT TRIỂN NHÂN LỰC TỈNH HẢI DƯƠNG

GIAI ĐOẠN 2011- 2020
MỤC LỤC


DANH MỤC BIỂU BẢNG 4

DANH MỤC CÁC CHỮ VIẾT TẮT 5

MỞ ĐẦU 6

PHẦN THỨ NHẤT


THỰC TRẠNG PHÁT TRIỂN NHÂN LỰC CỦA TỈNH HẢI DƯƠNG 9

I. DÂN SỐ VÀ LAO ĐỘNG 9

1. Dân số và cơ cấu dân cư 9

2. Hiện trạng nguồn nhân lực 11

3. Đặc điểm tâm lý - xã hội, chăm sóc y tế và những kỹ năng mềm của nhân lực 19

II. HIỆN TRẠNG ĐÀO TẠO NHÂN LỰC TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH 20

1. Hiện trạng hệ thống giáo dục, đào tạo 20

2. Các điều kiện đảm bảo phát triển đào tạo 21

3. Hệ thống quản lý, cơ chế, chính sách phát triển đào tạo nhân lực 24

4. Kết quả đào tạo nhân lực 26

III. HIỆN TRẠNG SỬ DỤNG NHÂN LỰC 27

1. Trạng thái hoạt động của nhân lực 27

2. Trạng thái việc làm của nhân lực 27

IV. DỰ BÁO CUNG – CẦU LAO ĐỘNG ĐẾN NĂM 2020 29

1. Dự báo cung lao động giai đoạn 2011 – 2020 29

2. Dự báo cầu lao động giai đoạn 2011-2020 30

3. Dự báo cầu lao động theo ngành 31

4. Dự báo nhu cầu lao động qua đào tạo 32

V. ĐÁNH GIÁ TỔNG QUAN NHỮNG MẶT MẠNH, HẠN CHẾ ĐỐI VỚI PHÁT TRIỂN NHÂN LỰC CỦA TỈNH HẢI DƯƠNG 33

1. Những điểm mạnh 33

2. Những điểm yếu 35

3. Nguyên nhân 37

PHẦN THỨ HAI
PHƯƠNG HƯỚNG, NHIỆM VỤ, GIẢI PHÁP PHÁT TRIỂN NHÂN LỰC CỦA TỈNH HẢI DƯƠNG GIAI ĐOẠN 2011 – 2020 41

I. NHỮNG NHÂN TỐ TÁC ĐỘNG ĐẾN PHÁT TRIỂN NHÂN LỰC GIAI ĐOẠN 2011 - 2020 41

1. Thời cơ và thách thức 41

2. Những nhân tố bên ngoài 43

3. Những nhân tố trong nước và trong tỉnh tác động đến việc phát triển nhân lực tỉnh Hải Dương giai đoạn 2011 - 2020 44

II. PHƯƠNG HƯỚNG PHÁT TRIỂN NHÂN LỰC TỈNH HẢI DƯƠNG GIAI ĐOẠN 2011 – 2020 47

1. Quan điểm phát triển nhân lực 47

2. Mục tiêu tổng quát phát triển nhân lực 48

3. Phương hướng và chỉ tiêu phát triển nhân lực giai đoạn 2011-2020 49

4. Các chương trình, dự án ưu tiên 52

III. GIẢI PHÁP PHÁT TRIỂN NHÂN LỰC 56

1. Đổi mới quản lý nhà nước về phát triển nhân lực 56

2. Xây dựng và hoàn thiện hệ thống cơ chế chính sách khuyến khích, thúc đầy phát triển nhân lực 58

3. Mở rộng, tăng cường sự phối hợp và hợp tác để phát triển nhân lực 62

4. Dự báo nhu cầu vốn và giải pháp huy động vốn cho phát triển nhân lực 63

PHẦN THỨ BA


TỔ CHỨC THỰC HIỆN 65

I. TỔ CHỨC THỰC HIỆN QUY HOẠCH 65

1. Văn phòng UBND 65

2. Sở Kế hoạch và Đầu tư 65

4. Sở Giáo dục và Đào tạo 65

5. Sở Lao động Thương binh Xã hội 66

6. Sở Nội vụ 66

7. Các Sở ban ngành có liên quan, UBND quận, huyện, thị xã, thành phố và các cơ quan truyền thông 66

II. KIẾN NGHỊ VÀ KẾT LUẬN 67

1. Kiến nghị với Trung ương 67

2. Kết luận 67

DANH MỤC BIỂU BẢNG


Biểu 1. Quy mô dân số và lực lượng lao động trên địa bàn tỉnh 10

Biểu 2: Lao động phân theo nhóm tuổi 11

Biểu 3: Hiện trạng lao động theo trình độ đào tạo của Hải Dương 12

Biểu 4: Lao động làm việc tại các doanh nghiệp đang hoạt động


phân theo loại hình doanh nghiệp 16

Biểu 5: Lao động nữ làm việc tại các doanh nghiệp đang hoạt động


phân theo loại hình doanh nghiệp 17

Biểu 6: Ngân sách nhà nước cho giáo đục đào tạo giai đoạn 2005-2010 22

Biểu 7: Chi tiêu cho cho giáo dục của dân cư tỉnh Hải Dương 22

Biểu 8: Cơ cấu lao động theo khu vực sản xuất 28

Biểu 9: Dự báo dân số và nguồn lao động tỉnh Hải Dương 30

Biểu 10: Dự báo tổng cầu lao động giai đoạn 2011-2020 31

Biểu 11: Dự báo cầu lao động chia theo ngành 31

Biểu 12: Dự báo số lượng lao động qua đào tạo 32

Biểu 13: Dự báo số lượng lao động qua đào tạo phân theo trình độ 33

Biểu 14: Nhu cầu vốn đào tạo nhân lực 63

Biểu 15: Nhu cầu vốn đầu tư xây dựng/cải tạo cơ sở đào tạo nhân lực 64

DANH MỤC CÁC CHỮ VIẾT TẮT
Chữ viết tắt

Chữ đầy đủ

CNH

Công nghiệp hóa

CNC

Công nghệ cao

CTMTQG

Chương trình mục tiêu quốc gia

FDI

Đầu tư trực tiếp nước ngoài

GDP

Tổng sản phẩm quốc nội

HĐH

Hiện đại hóa

KTTĐ

Kinh tế trọng điểm

THCN

Trung học chuyên nghiệp

THCS

Trung học cơ sở

THPT

Trung học phổ thông

UBND

Ủy ban nhân dân

MỞ ĐẦU


Nhân lực của mỗi quốc gia hay một địa phương là tổng hợp những tiềm năng lao động có trong một thời điểm xác định, bao gồm các nhóm yếu tố biểu thị về thể chất, trí tuệ, năng lực, tính năng động xã hội và khả năng phát triển việc làm của bộ phận dân số trong độ tuổi quy định đang có việc làm và chưa có việc làm nhưng có khả năng làm việc.

Phát triển nhân lực là quá trình biến đổi nhân lực cả về số lượng, chất lượng và cơ cấu nhằm phát huy, khơi dậy những tiềm năng con người, phát triển toàn bộ nhân cách và từng bộ phận trong cấu trúc nhân cách, phát triển cả năng lực vật chất và năng lực tinh thần, tạo dựng và ngày càng nâng cao, hoàn thiện cả về đạo đức và tay nghề, cả về tâm hồn và hành vi từ trình độ chất lượng này lên trình độ chất lượng khác cao hơn, toàn diện hơn, đáp ứng ngày càng tốt hơn nhu cầu nhân lực cho sự nghiệp phát triển đất nước.

Phát triển nhân lực là một trong những trọng điểm của chiến lược phát triển, là chính sách xã hội cơ bản, là hướng ưu tiên hàng đầu trong toàn bộ chính sách kinh tế - xã hội của Đảng, Nhà nước ta nói chung và của tỉnh Hải Dương nói riêng khi chuyển sang giai đoạn phát triển công nghiệp hóa, hiện đại hóa trong bối cảnh hội nhập, toàn cầu hóa về kinh tế. Đảng Cộng sản Việt Nam đã khẳng định: “Con người là vốn quý nhất, chăm lo hạnh phúc con người là mục tiêu phấn đấu cao nhất của chế độ ta, coi việc nâng cao dân trí, bồi dưỡng và phát huy nguồn lực to lớn của con người Việt Nam là nhân tố quyết định thắng lợi công cuộc công nghiệp hoá, hiện đại hoá”.

Để khai thác có hiệu quả các lợi thế và nguồn lực sẵn có cũng như tận dụng được các cơ hội và điều kiện thuận lợi trong hoàn cảnh mới, quy hoạch phát triển nhân lực là một trong những nhiệm vụ trọng tâm để thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế-xã hội của tỉnh Hải Dương giai đoạn 2011-2020.Mục đích của quy hoạch phát triển nhân lực là đánh giá thực trạng phát triển nhân lực về số lượng, chất lượng, xác định rõ những thế mạnh và yếu kém của nhân lực so với yêu cầu phát triển kinh tế-xã hội của tỉnh. Phân tích, làm rõ thực trạng những điều kiện phát triển nhân lực trên địa bàn tỉnh, đúc kết những tác động tích cực, hạn chế; Đồng thời dự báo nhu cầu, xác định phương hướng và luận chứng hệ thống các giải pháp phát triển nhân lực, xác định nhu cầu các nguồn lực của tỉnh đến năm 2020 nhằm đảm bảo nhân lực có trình độ chuyên môn kỹ thuật, kỹ năng làm việc, đạo đức nghề nghiệp và kỷ luật lao động đáp ứng yêu cầu phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh và hội nhập kinh tế trong nước và quốc tế giai đoạn đến năm 2020.

Yêu cầu của quy hoạch phải đạt được là dựa trên những chủ trương, đường lối, chính sách phát triển kinh tế, xã hội của Đảng, Nhà nước, Đảng bộ và HĐND tỉnh để xây dựng quy hoạch phát triển nhân lực của tỉnh phù hợp với phương hướng phát triển kinh tế-xã hội tỉnh, vùng, Chiến lược phát triển kinh tế-xã hội của cả nước thời kỳ 2011-2020, Chiến lược phát triển nhân lực của cả nước đến năm 2020 và cơ chế, chính sách phát triển kinh tế, xã hội của Trung ương và của tỉnh.

Phạm vi của quy hoạch

Thời gian xây dựng quy hoạch từ năm 2011 tới năm 2020, trong đó có phân kỳ 5 năm 2011-2015 và 2016-2020.

Phạm vi nghiên cứu của quy hoạch chủ yếu đề cập đến nhân lực trong độ tuổi lao động (theo Bộ Luật Lao động ngày 23 tháng 6 năm 1994 - nam giới từ 15 đến hết 60 tuổi, nữ giới từ 15 đến hết 55 tuổi), đào tạo và sử dụng nguồn lực con người, bao gồm toàn bộ nhân lực trên địa bàn tỉnh; phân tích, đánh giá, xác định nhu cầu, đề xuất phương hướng, giải pháp phát triển nhân lực nói chung và từng lĩnh vực nghề nghiệp nói riêng.

Những căn cứ chủ yếu xây dựng quy hoạch:

- Các Văn kiện Đại hội Đảng cộng sản Việt Nam và Đảng bộ tỉnh Hải Dương;

- Quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội của Việt Nam và tỉnh Hải Dương đến năm 2020;

- Nghị định 92/2006/NĐ-CP ngày 7/9/2006 về lập, phê duyệt và quản lý quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế-xã hội

- Nghị định số 04/2008/NĐ-CP ngày 11/01/2008 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 92/2006/NĐ-CP ngày 07 tháng 9 năm 2006 của Chính phủ về lập, phê duyệt và quản lý quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội và

- Thông tư 03/2008/TT-BKH ngày 1/7/2008 Hướng dẫn thực hiện một số điều của Nghị định số 04/2008/NĐ-CP ngày 11 tháng 01 năm 2008 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 92/2006/NĐ-CP ngày 07 tháng 9 năm 2006 của Chính phủ về lập, phê duyệt và quản lý quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội và Quyết định số 281/2007/QĐ-BKH ngày 26 tháng 3 năm 2007 của Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu` tư về việc ban hành định mức chi phí cho lập, thẩm định quy hoạch và điều chỉnh quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội, quy hoạch ngành và quy hoạch phát triển các sản phẩm chủ yếu

- Văn bản số 178/TB -VPCP ngày 05/7/2010 của Văn phòng Chính phủ về việc xây dựng quy hoạch phát triển nhân lực giai đoạn 2011 -2015 và định hướng đến năm 2020 của các địa phương;

- Công văn số 5458/BKH-CLPT ngày 06/8/2010 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư hướng dẫn xây dựng Quy hoạch phát triển nhân lực các ngành, địa phương;

- Quyết định số 2862/QĐ-UBND ngày 28/10/2010 của UBND tỉnh Hải Dương về việc phê duyệt đề cương nhiệm vụ và dự toán kinh phí dự án “Quy hoạch phát triển nhân lực tỉnh Hải Dương giai đoạn 2011-2020”

- Kết luận của Phó Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Thiện Nhân tại cuộc họp trực tuyến “Hội nghị toàn quốc triển khai việc lập Quy hoạch phát triển nhân lực của các Bộ, ngành, địa phương” ngày 10/8/2010;

- Công văn số 1006/BKHĐT-CLPT ngày 22/2/2011 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư hướng dẫn Đề cương (chỉnh sửa) Quy hoạch phát triển nhân lực các tỉnh/thành phố giai đoạn 2011-2020;

- Quyết định số 579/QĐ-TTg ngày 19/4/2011 của Thủ tướng chính phủ về phê duyệt Chiến lược phát triển nhân lực Việt Nam thời kỳ 2011-2020

- Quyết định số 641/QĐ-TTg ngày 28/4/2011 của Thủ tướng chính phủ về việc phê duyệt Đề án tổng thể phát triển thể lực, tầm vóc người Việt Nam giai đoạn 2011-2030

- Báo cáo thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội tỉnh từ khi tái lập tỉnh đến nay bao gồm các báo cáo hàng năm, 5 năm 2001-2005, 5 năm 2006-2010, kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2011-2015 định hướng đến năm 2020;

- Quy hoạch phát triển nhân lực của các ngành và nguồn dữ liệu thống kê của Tổng cục thống kê, Sở Kế hoạch và Đầu tư, Cục Thống kê tỉnh, Sở Giáo dục - Đào tạo; Lao động - Thương binh và Xã hội; các ngành và các địa phương có liên quan.

Báo cáo Quy hoạch phát triển nhân lực tỉnh Hải Dương giai đoạn 2011 -2020, ngoài phần mở đầu và kết luận, bao gồm 3 phần chính:

- Phần thứ nhất: Thực trạng phát triển nhân lực của tỉnh Hải Dương

- Phần thứ hai: Phương hướng nhiệm vụ, giải pháp phát triển nhân lực của tỉnh Hải Dương giai đoạn 2011- 2020;

- Phần thứ ba: Tổ chức thực hiện.tải về 0.6 Mb.

Chia sẻ với bạn bè của bạn:
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   10
Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©hocday.com 2024
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương