Ủy ban nhân dân tỉnh bình phưỚc cộng hoà XÃ HỘi chủ nghĩa việt namtải về 18.98 Kb.
Chuyển đổi dữ liệu30.07.2016
Kích18.98 Kb.
ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH BÌNH PHƯỚCCỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúcSố: 1713/QĐ-UBND Đồng Xoài, ngày 04 tháng 10 năm 2006
QUYẾT ĐỊNH


Về việc Phê duyệt Báo cáo kinh tế kỹ thuật công trình

thoát nước đường vòng quanh chân núi Bà Rá

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH


Căn cứ Luật Tổ chức HĐND và UBND ngày 26/11/2003;

Căn cứ Luật Xây dựng ngày 26/22/2003;

Căn cứ Nghị định số 16/2005/NĐ-CP ngày 07/02/2005 của Chính phủ về quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình;

Căn cứ Chỉ thị số 22/2005/CT-UBND ngày 26/12/2005 của UBND tỉnh về việc triển khai thực hiện Nghị định số 16/2005/NĐ-CP ngày 07/02/2005 của Chính phủ;

Xét đề nghị của Giám đốc Sở Kế hoạch & Đầu tư tại Báo cáo số 1002/BC-SKHĐT-PTN ngày 26/9/2006, theo Tờ trình số 403/TTr-TMDL ngày 22/8/2006 của Sở Thương mại & Du lịch,


QUYẾT ĐỊNH:
Điều 1. Phê duyệt Báo cáo kinh tế kỹ thuật công trình: Thoát nước đường vòng quanh chân núi Bà Rá, với nội dung như sau :


1. Tên Báo cáo kinh tế kỹ thuật: Thoát nước đường vòng quanh chân núi Bà Rá.

2. Chủ đầu tư: Sở Thương mại & Du lịch.

3. Địa điểm thực hiện Dự án: Huyện Phước Long, tỉnh Bình Phước.

4. Tổ chức tư vấn lập Báo cáo kinh tế kỹ thuật: Chi nhánh Công ty TNHH thiết kế - đầu tư - xây dựng tư vấn Sài Việt.

5. Chủ nhiệm lập Báo cáo kinh tế kỹ thuật: Kỹ sư Dương Quốc Thông.

6. Mục tiêu đầu tư: Tuyến đường vòng quanh chân núi Bà Rá với chiều dài 18,049 km đã được đầu tư xây dựng từ năm 2001 và hoàn thành đưa vào sử dụng năm 2004 với tổng mức đầu tư là 19,9 tỷ đồng. Quy mô đầu tư là đường láng nhựa bề rộng nền đường 9 m, bề rộng mặt đường 6 m. Nhưng do nguồn vốn có hạn nên chỉ đầu tư mặt đường và rãnh thoát nước dọc độ sâu 0,5 m hình chữ V, chưa đầu tư ốp đá mái taluy. Qua 02 năm đưa công trình vào sử dụng, xét thấy nước trên núi tràn xuống rất lớn, trong khi đó hệ thống thoát nước quá nhỏ không đủ thoát hết nước và có nguy cơ bị sạt lở. Do vậy, tuyến đường này cần phải xây dựng áp mái taluy và hệ thống thoát nước rộng và sâu là cần thiết nhằm bảo vệ con đường và tạo mỹ quan cho Khu du lịch Bà Rá Thác Mơ.

7. Nội dung và quy mô đầu tư xây dựng:

Xây áp mái tại các vị trí mái taluy bị sạt lở và có nguy cơ sạt lở bằng đá hộc M75 dày 20 cm, mái taluy nền đắp là 1/1,5 hoặc 1/1, xây dựng mương dọc bằng đá hộc M75 hình thang đối với những đoạn nền đào, đáy rộng 0,3 m dày 20 cm.8. Tổng mức đầu tư, nguồn vốn đầu tư:

a) Tổng vốn đầu tư: 3.295.516.080 đồng.

(Ba tỷ, hai trăm chín mươi lăm triệu, năm trăm mười sáu ngàn,không trăm tám mươi đồng).

Trong đó :

- Chi phí xây lắp sau thuế : 2.740.554.154 đồng.

- Chi phí xây dựng nhà tạm : 13.702.771 đồng.

- Chi phí khác : 384.716.472 đồng.

- Chi phí dự phòng : 156.542.683 đồng.

b) Nguồn vốn đầu tư: Ngân sách tỉnh.

9. Thời gian xây dựng, tiến độ thực hiện: Năm 2006.

10. Kế hoạch đấu thầu:

- Giá gói thầu : 2.754.256.925 đồng.

- Hình thức lựa chọn nhà thầu : Đấu thầu rộng rãi.

- Phương thức thực hiện hợp đồng : Hợp đồng trọn gói.- Thời gian thực hiện : 120 ngày (kể từ ngày khởi công).

Điều 2. Sở Thương mại & Du lịch là Chủ đầu tư có trách nhiệm thực hiện đầy đủ các bước tiếp theo đúng với trình tự quản lý đầu tư và xây dựng hiện hành của Nhà nước, tổ chức thực hiện tốt các nội dung đã nêu tại Điều 1.

Điều 3. Các ông (bà): Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Giám đốc các Sở, ngành : Kế hoạch & Đầu tư, Xây dựng, Tài chính, Giao thông Vận tải, Kho bạc Nhà nước tỉnh, Chủ đầu tư, UBND huyện Phước Long và Thủ trưởng các ngành có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này kể từ ngày ký ./.


TM . ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH


KT. CHỦ TỊCH

PHÓ CHỦ TỊCH


Phạm Văn Tòng

: vbpq binhphuoc.nsf -> 4b438b320dbf1cda4725719a0012432c
4b438b320dbf1cda4725719a0012432c -> V/v thành lập Ban chỉ đạo xây dựng bảng giá các loại đất trên địa bàn tỉnh Bình Phước năm 2014
4b438b320dbf1cda4725719a0012432c -> Ủy ban nhân dân cộng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam tỉnh bình phưỚC Độc lập Tự do Hạnh phúc
4b438b320dbf1cda4725719a0012432c -> Ủy ban nhân dân cộng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam tỉnh bình phưỚC Độc lập Tự do Hạnh phúc
4b438b320dbf1cda4725719a0012432c -> Số: 1019/QĐ-ubnd bình Phước, ngày 21 tháng 5 năm 2012
4b438b320dbf1cda4725719a0012432c -> Ủy ban nhân dân cộng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam tỉnh bình phưỚC Độc lập Tự do Hạnh phúc
4b438b320dbf1cda4725719a0012432c -> Ủy ban nhân dân cộng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam tỉnh bình phưỚC Độc lập Tự do Hạnh phúc Phương án bỒi thưỜng, hỖ trỢ và tái đỊnh cư TỔng thể
4b438b320dbf1cda4725719a0012432c -> Ủy ban nhân dân cộng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam tỉnh bình phưỚC Độc lập Tự do Hạnh phúc
4b438b320dbf1cda4725719a0012432c -> Soá 1040 ngaøy 16/6/2006 cuûa ubnd tænh veà vieäc
4b438b320dbf1cda4725719a0012432c -> Ủy ban nhân dân cộng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam tỉnh bình phưỚC Độc lập Tự do Hạnh phúc
4b438b320dbf1cda4725719a0012432c -> Ủy ban nhân dân cộng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam tỉnh bình phưỚC Độc lập Tự do Hạnh phúc
Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©hocday.com 2019
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương