Ủy ban nhân dân tỉnh bình phưỚc cộng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt namtải về 20.13 Kb.
Chuyển đổi dữ liệu25.07.2016
Kích20.13 Kb.

ỦY BAN NHÂN DÂN

TỈNH BÌNH PHƯỚC
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Số: 1232/QĐ-UBND

Bình Phước, ngày 12 tháng 6 năm 2012


QUYẾT ĐỊNH

Phê duyệt kế hoạch thực hiện Chương trình sử dụng năng lượng tiết kiệm

và hiệu quả trên địa bàn tỉnh Bình Phước năm 2012CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH BÌNH PHƯỚC
Căn cứ Luật Tổ chức HĐND và UBND ngày 26/11/2003;

Căn cứ Luật Sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả ngày 17/6/2010;

Căn cứ Chỉ thị số 171/CT-TTg, ngày 26/01/2011 của Thủ tướng Chính phủ về việc tăng cường thực hiện tiết kiệm điện;

Căn cứ Quyết định số 1724/QĐ-UBND ngày 19/6/2009 của UBND tỉnh phê duyệt Chương trình sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả trên địa bàn tỉnh Bình Phước, giai đoạn 2010-2015;

Căn cứ Quyết định số 2829/QĐ-UBND ngày 21/12/2011 của UBND tỉnh về việc giao dự toán thu, chi ngân sách nhà nước năm 2012;

Xét đề nghị của Sở Công Thương tại Tờ trình số 619/TTr-SCT-ĐN ngày 04/6/2012,QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt kế hoạch thực hiện “Chương trình sử dụng năng lượng tiết kiệm & hiệu quả” trên địa bàn tỉnh Bình Phước năm 2012 (Cóđề án chi tiết kèm theo).

- Nguồn kinh phí thực hiện: Từ nguồn kinh phí tiết kiệm năng lượng địa phương năm 2012, đã được UBND tỉnh phê duyệt tại Quyết định số 2951/QĐ-UBND ngày 21/12/2011 về việc giao dự toán thu, chi ngân sách nhà nước năm 2012.

- Thời gian thực hiện: Năm 2012.

Điều 2.

1. Giám đốc Sở Công Thương chịu trách nhiệm chỉ đạo Trung tâm Khuyến công và Tư vấn phát triển công nghiệp phối hợp với các sở, ngành liên quan, UBND các huyện, thị xã và doanh nghiệp triển khai thực hiện các bước tiếp theo đúng quy định.2. Trên cơ sở nội dung đề án được phê duyệt và dự toán kinh phí thực hiện được giao, Sở Tài chính tính toán mức độ kinh phí, lập thủ tục cấp phát và thanh quyết toán kinh phí theo quy chế quản lý tài chính hiện hành.

Điu 3. Các ông (bà): Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Giám đốc các sở, ngành: Công Thương, Tài chính, Kế hoạch và Đầu tư, Kho bạc Nhà nước Bình Phước, UBND các huyện, thị xã, Trung tâm Khuyến công và Tư vấn phát triển công nghiệp, Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này, kể từ ngày ký./.

KT. CHỦ TỊCH

PHÓ CHỦ TỊCH

Nguyễn Huy Phong


KẾ HOẠCH THỰC HIỆN CHƯƠNG TRÌNH SỬ DỤNG NĂNG LƯỢNG TIẾT KIỆM VÀ HIỆU QUẢ TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH BÌNH PHƯỚC NĂM 2012

(Kèm theo Quyết định số 1232/QĐ-UBND, ngày 12/6/2012 của UBND tỉnh)


Số
TT


Tên các đề án thực hiện

Thời gian
thực hiện


Ghi chú

1

Xây dựng và phát sóng Chuyên mục “Tiết kiệm năng lượng” trên sóng truyền hình Bình Phước.

Năm 2012

 

2

Xây dựng mô hình hỗ trợ hộ gia đình sử dụng điện an toàn tiết kiệm và hiệu quả.

Năm 2012

 

3

Xây dựng mô hình trình diễn về sử dụng khí sinh học (Biogas) chạy máy phát điện cho Công ty cổ phần Phú Vinh

Năm 2012
: vbpq binhphuoc.nsf -> 4b438b320dbf1cda4725719a0012432c
4b438b320dbf1cda4725719a0012432c -> V/v thành lập Ban chỉ đạo xây dựng bảng giá các loại đất trên địa bàn tỉnh Bình Phước năm 2014
4b438b320dbf1cda4725719a0012432c -> Ủy ban nhân dân cộng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam tỉnh bình phưỚC Độc lập Tự do Hạnh phúc
4b438b320dbf1cda4725719a0012432c -> Ủy ban nhân dân cộng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam tỉnh bình phưỚC Độc lập Tự do Hạnh phúc
4b438b320dbf1cda4725719a0012432c -> Số: 1019/QĐ-ubnd bình Phước, ngày 21 tháng 5 năm 2012
4b438b320dbf1cda4725719a0012432c -> Ủy ban nhân dân cộng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam tỉnh bình phưỚC Độc lập Tự do Hạnh phúc
4b438b320dbf1cda4725719a0012432c -> Ủy ban nhân dân cộng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam tỉnh bình phưỚC Độc lập Tự do Hạnh phúc Phương án bỒi thưỜng, hỖ trỢ và tái đỊnh cư TỔng thể
4b438b320dbf1cda4725719a0012432c -> Ủy ban nhân dân cộng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam tỉnh bình phưỚC Độc lập Tự do Hạnh phúc
4b438b320dbf1cda4725719a0012432c -> Soá 1040 ngaøy 16/6/2006 cuûa ubnd tænh veà vieäc
4b438b320dbf1cda4725719a0012432c -> Ủy ban nhân dân cộng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam tỉnh bình phưỚC Độc lập Tự do Hạnh phúc
4b438b320dbf1cda4725719a0012432c -> Ủy ban nhân dân cộng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam tỉnh bình phưỚC Độc lập Tự do Hạnh phúc
Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©hocday.com 2019
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương