Ủy ban nhân dân cộng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt namtải về 0.5 Mb.
trang3/4
Chuyển đổi dữ liệu07.07.2016
Kích0.5 Mb.
#1086
1   2   3   4

5. Về cơ chế chính sách:

Từ đầu năm 2014, xây dựng và ban hành chế độ đãi ngộ cán bộ y tế về công tác tại các xã vùng xa, còn khó khăn về các điều kiện sinh hoạt, cán bộ làm công tác y tế dự phòng; về nâng mức phụ cấp cho cán bộ, công chức, viên chức công chức tại Trạm Y tế phường - xã, thị trấn trên địa bàn Thành phố và về chính sách đối với cán bộ, viên chức, nhân viên ngành y tế trên địa bàn quận - huyện thuộc Thành phố (áp dụng cho 05 huyện) được điều chỉnh tăng theo tỷ lệ mức tăng lương cơ bản do Nhà nước quy định.

Phát triển cơ chế tự chủ, tự chịu trách nhiệm về thực hiện nhiệm vụ tổ chức bộ máy, biên chế và tài chính đối với đơn vị sự nghiệp. Hướng đến giao tự chủ toàn phần, toàn diện cho đơn vị trong việc quản lý sử dụng tài sản và quyết định đầu tư.

Kêu gọi đầu tư xã hội hóa: xác định quy hoạch sử dụng đất và xác định các mô hình kêu gọi đầu tư. Xây dựng cơ chế, chính sách để kêu gọi và thu hút đầu tư đối với các dự án bệnh viện ở các cụm cửa ngõ (như giao đất đã được bồi thường giải phóng mặt bằng cho nhà đầu tư để xây dựng bệnh viện theo quy hoạch ngành…).

Xây dựng quy chế phối hợp với các Sở - ngành, quận - huyện, các cơ quan truyền thông trong hoạt động truyền thông sức khỏe, nâng cao chất lượng chăm sóc sức khỏe. Chú trọng phối hợp với các tỉnh, thành phố trong khu vực và cả nước để thực hiện đồng bộ hoạt động phòng chống dịch bệnh và nâng chất lượng khám chữa bệnh phục vụ nhân dân.

Mô hình quản lý: Xây dựng cơ chế quản lý, cơ chế phối hợp và các hoạt động hỗ trợ giữa các tuyến điều trị của Thành phố, quận - huyện và cơ sở (Trạm Y tế). Cho phép thí điểm Trạm Y tế được chủ động trong việc tổ chức khám chữa bệnh ban đầu (có con dấu riêng). Thành lập Trung tâm Dân số - Kế hoạch hóa gia đình quận - huyện trực thuộc Ủy ban nhân dân quận - huyện.

Triển khai thực hiện tốt các quy định về chuyên môn trong hoạt động y tế.

6. Về tổ chức thực hiện quy hoạch:

Tăng cường sự lãnh đạo của Cấp ủy Đảng, chính quyền, đoàn thể và sự quan tâm hỗ trợ của các ngành, các cấp, các đơn vị trong việc tổ chức thực hiện quy hoạch ngành.

Thành lập Ban Chỉ đạo tổ chức thực hiện quy hoạch do lãnh đạo Ủy ban nhân dân Thành phố làm Trưởng ban, lãnh đạo Sở Y tế làm Phó Trưởng ban thường trực và các thành viên là lãnh đạo các Sở, ban, ngành liên quan; Tổ giúp việc cho Ban Chỉ đạo gồm các tổ tuyên truyền, tổ triển khai, tổ kiểm tra giám sát, tổ cơ chế chính sách, tổ đánh giá chất lượng nội bộ… Ban Chỉ đạo ban hành quy chế làm việc để điều hành quá trình tổ chức thực hiện, ban hành chế độ kiểm tra, giám sát, đánh giá và khen thưởng việc quy hoạch.

Xây dựng các Chương trình hành động nhằm triển khai hiệu quả các nội dung quy hoạch đã được phê duyệt, xác định các chương trình trọng tâm, trọng điểm (Củng cố và phát triển mạng lưới y tế cơ sở; Quy hoạch các bệnh viện chuyên sâu ở trung tâm và các bệnh viện nòng cốt tại các cửa ngõ; Hoàn chỉnh mạng lưới cấp cứu ngoại viện của Thành phố; Phát triển ngành Dược và Y dược học cổ truyền; Quy hoạch phát triển nguồn nhân lực, giáo dục y đức cho cán bộ ngành y tế; Tăng cường hợp tác quốc tế; Đẩy mạnh công tác truyền thông và giáo dục sức khỏe,…).

Công khai quy hoạch, tăng cường công tác giáo dục chính trị tư tưởng, thực hiện truyền thông và các nội dung quy hoạch đã được phê duyệt.

Điều 2. Tổ chức thực hiện

1. Trách nhiệm của Sở Y tế:

Công bố và phổ biến rộng rãi Quy hoạch phát triển ngành y tế Thành phố Hồ Chí Minh đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2025.

Chủ trì, phối hợp với các Sở, ban, ngành, Ủy ban nhân dân các quận - huyện trên địa bàn Thành phố trong việc xây dựng và triển khai thực hiện các kế hoạch phát triển 5 năm và hàng năm theo đúng định hướng quy hoạch.

Xây dựng cơ chế, chính sách để phát triển mạng lưới cơ sở y tế trên địa bàn. Kiểm tra, giám sát các tổ chức, cá nhân, doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực y tế.

Định kỳ hàng năm tổng kết, báo cáo kết quả thực hiện quy hoạch, tham mưu cho Ủy ban nhân dân Thành phố điều chỉnh quy hoạch kịp thời khi không còn phù hợp.

2. Các Sở, ban, ngành, Ủy ban nhân dân các quận - huyện theo chức năng, nhiệm vụ phối hợp chặt chẽ với Sở Y tế trong quá trình triển khai thực hiện quy hoạch.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Điều 4. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân Thành phố, Giám đốc Sở Y tế, Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư, Giám đốc Sở Tài chính, Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường, Giám đốc Sở Quy hoạch - Kiến trúc, Giám đốc Sở Xây dựng, Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Thủ trưởng các cơ quan, ban, ngành thuộc Thành phố, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các quận - huyện chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

Nơi nhận:

- Như Điều 4;

- Thủ tướng Chính phủ “để b/c”;

- Bộ Y tế; Bộ Tài chính;

- Bộ Kế hoạch và Đầu tư;

- Văn phòng Chính phủ;

- Thường trực Thành ủy;

- Thường trực HĐND. TP;

- TTUB: CT, các PCT;

- Ủy ban MTTQ Việt Nam TP;

- Văn phòng Thành ủy;

- Ban Văn hóa Xã hội HĐND.TP;

- Các Đoàn thể Thành phố;

- Các Sở - ngành Thành phố;

- VPUB: Các PVP;

- Phòng VX, THKH, ĐTMT, TTCB;- Lưu:VT, (VX/P) H.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN KT. CHỦ TỊCH

PHÓ CHỦ TỊCH
Hứa Ngọc Thuận


PHỤ LỤC 1

DANH MỤC ĐẦU TƯ CÁC DỰ ÁN TRỌNG ĐIỂM
(Ban hành kèm theo Quyết định số /QĐ-UBND

ngày tháng 4 năm 2014 của Ủy ban nhân dân Thành phố)Đvt: triệu đồng

Số TT

Tên dự án, công trình

Địa điểm thực hiện

Năng lực thiết kế

Khởi công - Hoàn thành

Tổng vốn đầu tư

 
 

TỔNG

 

16.750.000

1

Xây dựng mới Bệnh viện Nhi đồng Thành phố

Huyện Bình Chánh

1.000 giường

2013 - 2015

4.000.000

2

Xây dựng mới Bệnh viện Ung Bướu

Quận 9

1.000 giường

2013 - 2016

4.000.000

3

Xây dựng mới BV Chấn Thương Chỉnh Hình

Huyện Bình Chánh

(500 giường - 25 P. mổ hiện đại)

2013 - 2014

1.000.000

4

Xây dựng nâng cấp BV Đa khoa khu vực Thủ Đức

Quận Thủ Đức

(1.000 giường) - 500 giường giai đoạn 1

2013 - 2015

1.900.000

5

Xây dựng Viện Trường ĐH Y khoa Phạm Ngọc Thạch - Cơ sở 2

Huyện Bình Chánh

4.000 sinh viên; BV 1.000 giường

2014 - 2016

1.500.000

6

Xây dựng mới BV Đa khoa khu vực Củ Chi

Huyện Củ Chi

(1.000 giường) - 500 giường giai đoạn 1

2013 - 2015

1.900.000

7

Xây dựng mới BV Đa khoa khu vực huyện Hóc Môn

Huyện Hóc Môn

(1.000 giường) - 500 giường giai đoạn 1

2013 - 2016

1.800.000

8

Xây dựng mới Trung tâm xét nghiệm Y khoa

Huyện Bình Chánh
2013 - 2014

650.000ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ

PHỤ LỤC 2

NHU CẦU VỐN ĐẦU TƯ BỆNH VIỆN TRUNG TÂM

(Ban hành kèm theo Quyết định số /QĐ-UBND

ngày tháng 4 năm 2014 của Ủy ban nhân dân Thành phố)


a) Nâng cấp, mở rộng (không tăng quy mô giường bệnh): 20 dự ánĐvt: triệu đồng

Số TT

Tên dự án, công trình

Chủ Đầu tư

Địa điểm thực hiện

Năng lực thiết kế

Tổng vốn đầu tư

 

 

 

 

 

3.744.000

1

Cải tạo, nâng cấp Viện Tim Thành phố

Viện Tim

Quận 10

Cải tạo nâng cấp

77.000

2

Xây dựng mới phòng khám và điều trị nội tim mạch của Bệnh viện Nhân dân 115

Bệnh viện Nhân Dân 115

Quận 10

5 tầng + tầng hầm và các hạng mục phụ trợ

36.500

3

Xây dựng khu kỹ thuật chăm sóc sức khỏe sinh sản Bệnh viện Từ Dũ

Bệnh viện Từ Dũ

Quận 1

Diện tích sàn xây dựng 11353 m2

265.000

4

Xây dựng Cải tạo nâng cấp phòng khám của Bệnh viện Từ Dũ

Bệnh viện Từ Dũ

Quận 1

3.000 lượt người/ngày

33.000

5

Cải tạo nâng cấp khu G Bệnh viện Nguyễn Tri Phương

Bệnh viện Nguyễn Tri Phương

Quận 5

Cải tạo, nâng cấp

15.000

6

Sửa chữa cải tạo Bệnh viện Đa khoa Sài Gòn

Bệnh viện Đa khoa Sài Gòn

Quận 1

Toàn bệnh viện

10.000

7

Xây dựng khoa phong Bệnh viện Da liễu

Bệnh viện Da Liễu

Quận 3

Thay thế 4 phòng mổ, 20 giường bệnh

30.500

8

Xây dựng Khu khám bệnh và điều trị kỹ thuật cao của Bệnh viện Ung Bướu

Bệnh viện Ung Bướu

Quận Bình Thạnh

120.000 lượt người/năm

250.000

9

Xây dựng mở rộng Bệnh viện Tai Mũi Họng

Bệnh viện Tai Mũi Họng

Quận 3

4229m2 , 2 tầng hầm, 10 tầng

107.000

10

Xây dựng khoa khám bệnh, khoa cấp cứu và điều trị ban ngày của Bệnh viện Nhi Đồng 2

Bệnh viện Nhi Đồng 2

Quận 1

Xây dựng mới

150.000

11

Xây dựng trung tâm ghép tạng và khu phẫu thuật kỹ thuật cao của Bệnh viện Nhi Đồng 2

Bệnh viện Nhi Đồng 2

Quận 1

12 phòng mổ và các phòng phụ trợ

400.000

12

Xây dựng mới Khoa khám bệnh và Khoa hồi sức chuyên sâu của Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới

Bệnh viện Bệnh Nhiệt Đới

Quận 5

Diện tích Khoa khám bệnh 805,2m2; khoa HSCS 3,290m2

200.000

13

Xây dựng mới Trung tâm cấp cứu hồi sức (Khu A) của Bệnh viện Cấp cứu Trưng Vương

Bệnh viện Cấp cứu Trưng Vương

Quận 10

100 giường cấp cứu chuyên sâu

400.000

14

Xây dựng mới khối Ngoại Bệnh viện Nguyễn Trãi

Bệnh viện Nguyễn Trãi

Quận 5

Xây dựng mới 21,485m2

300.000

15

Xây dựng mới Bệnh viện Hùng Vương (giai đoạn 2)

Bệnh viện Hùng Vương

Quận 5

13,006m2

400.000

16

Xây dựng khu chẩn đoán kỹ thuật cao của Bệnh viện Nhân Dân 115

Bệnh viện Nhân Dân 115

Quận 10

Xây dựng mới

200.000

17

Cải tạo nâng cấp khối nhà N5-N6 của Bệnh viện Y học Cổ truyền

Bệnh viện Y học Cổ truyền

Quận 3

280.000/lượt khám ngoại trú và các phòng chức năng

120.000

18

Xây dựng khu điều trị Bệnh viện Nhân Dân Gia Định

Bệnh viện Nhân Dân Gia Định

Quận Bình Thạnh

57.475m2 sàn

400.000

19

Xây dựng thay thế Khu B-C của Bệnh viện Từ Dũ

Bệnh viện Từ Dũ

Quận 1

Xây thay thế khu B - C

150.000

20

Sửa chữa nâng cấp Bệnh viện Điều dưỡng, phục hồi chức năng và điều trị bệnh nghề nghiệp

Bệnh viện ĐD-PHCN-Điều trị BNN

Quận 8

Xây dựng mới

200.000

b) Đầu tư trang thiết bị:

Ủy ban nhân dân Thành phố đã thông qua chủ trương đầu tư trang thiết bị y tế của các bệnh viện với tổng mức đầu tư: 964 tỷ đồng, triển khai đấu thầu, mua sắm từ năm 2012. Khuyến khích các bệnh viện vay vốn kích cầu và sử dụng vốn sự nghiệp để mua sắm bổ sung trang thiết bị y tế, đáp ứng yêu cầu khám chữa bệnh.ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ

PHỤ LỤC 3

NHU CẦU VỐN ĐẦU TƯ BỆNH VIỆN QUẬN - HUYỆN

(Ban hành kèm theo Quyết định số /QĐ-UBND

ngày tháng 4 năm 2014 của Ủy ban nhân dân Thành phố)


Các dự án đã có chủ trương đầu tư của các quận - huyện: 10 dự án: Tổng mức đầu tư xây dựng: 1.870 tỷ đồng; đầu tư trang thiết bị cho các bệnh viện quận - huyện: 170 tỷ đồng, diện tích sàn sử dụng tăng thêm, đạt tiêu chuẩn thiết kế bệnh viện TCVN 365:2007. Đến năm 2015, có thêm 260 giường bệnh và 100.000m2 sàn sử dụng ở các bệnh viện quận - huyện, tương đương tăng thêm 1.500 giường.Các dự án:

Đvt: triệu đồng

Số TT

Tên công trình, dự án

Chủ đầu tư

Năng lực
thiết kế


Tổng vốn
đầu tư


 

TỔNG CỘNG

 

 

1.870.000

1

Xây dựng phòng khám đa khoa Bình Khánh - An Nghĩa

Ban Quản lý đầu tư XDCT huyện Cần Giờ

50 giường

50.000

2

Cải tạo mở rộng bệnh viện huyện Củ Chi (tên cũ là Bệnh viện An Nhơn Tây)

Ban Quản lý đầu tư XDCT huyện Củ Chi

300 giường (tăng 150 giường bệnh)

350.000

3

Cải tạo nâng cấp Bệnh viện Quận 11

Ban Quản lý đầu tư XDCT Quận 11

120 giường (không tăng giường bệnh)

80.000

4

Xây dựng mở rộng và nâng cấp Bệnh viện quận Thủ Đức

Ban Quản lý đầu tư XDCT quận Thủ Đức

300 giường (không tăng giường bệnh)

60.000

5

Xây dựng mới Bệnh viện huyện Bình Chánh

Ban Quản lý đầu tư XDCT huyện Bình Chánh

300 giường (không tăng giường)

400.000

6

Xây dựng mới Bệnh viện Đa khoa huyện Cần Giờ

Ban Quản lý đầu tư XDCT huyện Cần Giờ

200 giường, khối phụ, diện tích 6ha (tăng 50 giường)

200.000

7

Xây dựng mở rộng Bệnh viện Quận 2

Ban Quản lý đầu tư XDCT Quận 2

Tăng quy mô lên 160 giường (tăng 10 giường)

150.000

8

Cải tạo, mở rộng Bệnh viện Quận 8

Ban Quản lý đầu tư XDCT Quận 8

2.000m2

120.000

9

Xây dựng Bệnh viện quận Gò Vấp

Ban Quản lý đầu tư XDCT quận Gò Vấp

300 giường

400.000

10

Xây dựng nâng cấp Bệnh viện Quận 7

Bệnh viện Quận 7

Sửa chữa, nâng cấp

60.000

Каталог: HoatDongAnh
HoatDongAnh -> ĐỀ CƯƠng báo cáo kết quả ĐÓng góP Ý kiến của nhân dâN ĐỐi với dự thảo bộ luật dân sự (SỬA ĐỔI) A. NỘi dung chính của báo cáO
HoatDongAnh -> Ủy ban thưỜng vụ quốc hội chính phủ ĐOÀn chủ TỊch ủy ban trung ưƠNG
HoatDongAnh -> Ủy ban nhân dân cộng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam thành phố HỒ chí minh độc lập Tự do Hạnh phúc
HoatDongAnh -> Ủy ban nhân dân thành phố HỒ chí minh
HoatDongAnh -> Ban thưỜng trực số: 03 /hd-mttq-btt cộng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam
HoatDongAnh -> CỘng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam độc lập –Tự do – Hạnh phúc
HoatDongAnh -> Ủy ban nhân dân cộng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam thành phố HỒ chí minh độc lập Tự do Hạnh phúc
HoatDongAnh -> Ủy ban nhân dân thành phố HỒ chí minh
HoatDongAnh -> QuyếT ĐỊnh về việc ban hành Quy định cơ chế quản lý đầu tư và xây dựng, quản lý nguồn vốn đầu tư tại các xã thực hiện Chương trình
HoatDongAnh -> Ủy ban nhân dân cộng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam

tải về 0.5 Mb.

Chia sẻ với bạn bè của bạn:
1   2   3   4
Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©hocday.com 2024
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương