CỘng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam độc lập –Tự do – Hạnh phúctải về 33.74 Kb.
Chuyển đổi dữ liệu07.07.2016
Kích33.74 Kb.
#552


ỦY BAN MẶT TRẬN TỔ QUỐC VIỆT NAM

THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINHBAN THƯỜNG TRỰC


Số: 17/HD-MTTQ-BTTCỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập –Tự do – Hạnh phúc
TP. Hồ Chí Minh, ngày 28 tháng 6 năm 2016


HƯỚNG DẪN

Công tác tuyên truyền quý III năm 2016

Căn cứ Hướng dẫn số 13-HD/BTGTU ngày 22/6/2016 của Ban Tuyên giáo Thành ủy Hướng dẫn công tác Tuyên truyền quý III năm 2016, Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc thành phố hướng dẫn công tác tuyên truyền như sau:

Quý III năm 2016, có những ngày lễ kỷ niệm của đất nước và các sự kiện lịch sử quan trọng: Kỷ niệm 69 năm Ngày Thương binh, liệt sĩ (27/7/1947 – 27/7/2016), 71 năm Ngày Cách mạng Tháng Tám (19/8/1945 - 19/8/2016) và Quốc khánh nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam (2/9/1945 - 2/9/2016), 105 năm Ngày sinh Đại tướng Võ Nguyên Giáp (25/8/1911 - 25/8/2016), một số ngày kỷ niệm khác.

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

1. Tổ chức tốt các hoạt động tuyên truyền sâu rộng trong Nhân dân Thành phố nhằm giáo dục truyền thống lịch sử, bồi dưỡng và phát huy lòng yêu nước, chủ nghĩa anh hùng cách mạng, tinh thần đại đoàn kết, niềm tự hào và ý chí tự lực, tự cường dân tộc; khẳng định những thành tựu của Đảng và Nhân dân ta trong sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, tiến hành công cuộc đổi mới đất nước; khẳng định sự kiên định đi theo con đường xã hội chủ nghĩa dưới sự lãnh đạo của Đảng; củng cố và tăng cường niềm tin của Nhân dân vào sự lãnh đạo của Đảng và sự quản lý điều hành của Nhà nước.

2. Gắn tuyên truyền những ngày lễ kỷ niệm và các sự kiện lịch sử quan trọng trong quý III năm 2016 của đất nước với tuyên truyền thành tựu đạt được qua 30 năm đổi mới; Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Thành phố lần thứ X, nghị quyết đại hội đảng bộ các cấp; Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị khóa XII về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; Nghị quyết số 16-NQ/TW của Bộ Chính trị về phương hướng, nhiệm vụ phát triển thành phố Hồ Chí Minh đến năm 2020.

3. Các hoạt động tuyên truyền cần được tổ chức với nhiều hình thức đa dạng, phù hợp, có trọng tâm, trọng điểm, tạo ấn tượng sâu sắc, có sức thuyết phục, lan tỏa rộng. Kết hợp tuyên truyền, giáo dục với những hoạt động cụ thể, thiết thực, bảo đảm an sinh xã hội và phúc lợi xã hội, không ngừng nâng cao đời sống vật chất và tinh thần của Nhân dân.

II. NỘI DUNG TUYÊN TRUYỀN

1. Tuyên truyền kỷ niệm các ngày lễ và các sự kiện lịch sử quan trọng

1.1. Kỷ niệm 71 năm Ngày Cách mạng Tháng Tám (19/8/1945 - 19/8/2016) và Quốc khánh nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam (2/9/1945 - 2/9/2016)

- Khẳng định ý nghĩa lịch sử trọng đại của Cách mạng Tháng Tám và sự ra đời Nhà nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa (nay là nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam); bối cảnh lịch sử, diễn biến, nguyên nhân thắng lợi và bài học kinh nghiệm của Cách mạng Tháng Tám; khẳng định vai trò lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam, của Chủ tịch Hồ Chí Minh vĩ đại đối với sự nghiệp giải phóng dân tộc, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc; tiếp tục củng cố niềm tin của Nhân dân vào sự lãnh đạo đúng đắn của Đảng và con đường đi lên chủ nghĩa xã hội; sự vận dụng sáng tạo những bài học kinh nghiệm đó trong sự nghiệp đấu tranh thống nhất đất nước, nhất là trong sự nghiệp đổi mới và hội nhập quốc tế hiện nay.- Nêu bật những thành quả to lớn mà Đảng và Nhân dân ta đã đạt được trong hơn 70 năm xây dựng, bảo vệ và phát triển đất nước, trong đó nhấn mạnh thắng lợi của các cuộc kháng chiến chống xâm lược mà đỉnh cao là Chiến thắng lịch sử Điện Biên Phủ năm 1954, đại thắng mùa Xuân năm 1975, giải phóng dân tộc, bảo vệ Tổ quốc, làm tròn nghĩa vụ quốc tế, những thành tựu to lớn, có ý nghĩa lịch sử trong công cuộc đổi mới đất nước; những bài học kinh nghiệm trong thời kỳ đổi mới trên cơ sở kế thừa bài học lớn của Cách mạng Tháng Tám để tiến hành công nghiệp hóa, hiện đại hóa và hội nhập quốc tế, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa vì mục tiêu dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh.

- Tuyên truyền, phản ánh các hoạt động kỷ niệm, các phong trào thi đua ở các cấp, các ngành, các địa phương, các hoạt động "Uống nước nhớ nguồn", "Đền ơn đáp nghĩa"; tri ân công lao của các thế hệ đã có những đóng góp to lớn trong các cuộc kháng chiến giải phóng dân tộc, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

- Đấu tranh, phản bác thông tin, quan điểm sai trái của các thế lực thù địch xuyên tạc lịch sử, phủ nhận giá trị, ý nghĩa lịch sử của Cách mạng Tháng Tám, vai trò lãnh đạo của Đảng và Chủ tịch Hồ Chí Minh.

- Gắn tuyên truyền Kỷ niệm 71 năm Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam với tuyên truyền kết quả kỳ họp thứ nhất Quốc hội khóa XIV và hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2016 - 2021, những thành tựu đã đạt được của Thành phố trong 40 năm qua, kể từ Ngày thành phố Sài Gòn - Gia Định chính thức vinh dự mang tên Chủ tịch Hồ Chí Minh, đặc biệt là thành tựu của 30 năm đổi mới.1.2. Kỷ niệm 105 năm Ngày sinh Đại tướng Võ Nguyên Giáp (25/8/1911 - 25/8/2016)

- Giúp cán bộ, đảng viên và Nhân dân nhận thức sâu sắc về thân thế, sự nghiệp cách mạng của Đại tướng Võ Nguyên Giáp - Nhà lãnh đạo có uy tín lớn của Đảng, Nhà nước và Nhân dân ta; người học trò xuất sắc và gần gũi của Chủ tịch Hồ Chí Minh; người chiến sĩ cách mạng kiên trung; vị Đại tướng đầu tiên của Quân đội nhân dân Việt Nam; người con ưu tú của dân tộc, đã cống hiến trọn đời mình cho sự nghiệp giải phóng dân tộc, thống nhất Tổ quốc, cho tự do, hạnh phúc của Nhân dân và cho lý tưởng cộng sản chủ nghĩa.

- Tôn vinh, khẳng định công lao và những đóng góp to lớn của Đại tướng Võ Nguyên Giáp đối với sự nghiệp cách mạng của Đảng, của dân tộc và của Quân đội nhân dân Việt Nam, góp phần giáo dục truyền thống cách mạng cho các thế hệ hôm nay và mai sau.

- Các hoạt động tuyên truyền, giáo dục Kỷ niệm 105 năm Ngày sinh Đại tướng Võ Nguyên Giáp phải đảm bảo trang trọng, chu đáo, thiết thực và có tính giáo dục sâu sắc, tránh hình thức, phô trương, lãng phí; gắn với việc thực hiện các phong trào thi đua yêu nước, động viên toàn Đảng, toàn dân, toàn quân vượt qua khó khăn, thách thức thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ kinh tế - văn hóa - xã hội năm 2016.2. Tuyên truyền chủ trương, đường lối của Đảng; chính sách, pháp luật của Nhà nước

- Tập trung tuyên truyền Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Thành phố lần thứ X và nghị quyết đại hội đảng các cấp; nghị quyết, kết luận các kỳ họp Ban Chấp hành Trung ương và Ban Chấp hành Đảng bộ Thành phố.

- Tuyên truyền Nghị quyết số 16-NQ/TW của Bộ Chính trị về phương hướng, nhiệm vụ phát triển thành phố Hồ Chí Minh đến năm 2020.

- Tuyên truyền các chương trình hành động của Ban Thường vụ Thành ủy thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng và Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Thành phố lần thứ X.

- Kết quả cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XIV và hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2016 - 2021; kết quả kỳ họp thứ nhất Quốc hội khóa XIV và hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2016 - 2021.

3. Tuyên truyền các chuyên đề:

- Tuyên truyền, đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh theo Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị khóa XII.

- Công tác thông tin đối ngoại; kết quả phân giới cắm mốc giữa Việt Nam với Trung Quốc, Lào, Campuchia; biển, đảo Việt Nam; tiếp tục tuyên truyền, phổ biến bộ phim tài liệu “Biển, đảo Việt Nam - Nguồn cội tự bao đời”.

- Tình hình phát triển kinh tế - văn hóa xã hội 6 tháng đầu năm 2016 của cả nước và Thành phố; phương hướng, nhiệm vụ 6 tháng cuối năm.

- Thực hiện Cuộc vận động “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam”; An toàn giao thông; Chiến lược cải cách hệ thống thuế giai đoạn 2011 - 2020; kết quả thực hiện chương trình, mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới của Thành phố giai đoạn 2011 - 2015; bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế.III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc quận huyện thực hiện công tác tuyên truyền về các ngày kỷ niệm của đất nước, các sự kiện lịch sử quan trọng quý III năm 2016; nắm diễn biến tình hình tư tưởng, tâm trạng của cán bộ, đảng viên và Nhân dân trên các mặt đời sống kinh tế - văn hóa - xã hội, kịp thời phản ánh, tham mưu giải quyết.IV. MỘT SỐ KHẨU HIỆU TUYÊN TRUYỀN

 1. Đảng Cộng sản Việt Nam quang vinh muôn năm.

 2. Nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam muôn năm.

 3. Chủ tịch Hồ Chí Minh vĩ đại sống mãi trong sự nghiệp của chúng ta.

 4. Chủ nghĩa Mác-Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh là nền tảng tư tưởng và kim chỉ nam cho hành động của Đảng Cộng sản Việt Nam.

 5. Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân thành phố Hồ Chí Minh tiếp tục đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

 6. Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân thành phố Hồ Chí Minh quyết tâm thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XII.

 7. Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân thành phố Hồ Chí Minh quyết tâm thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Thành phố lần thứ X.

 8. Thành phố Hồ Chí Minh đẩy mạnh phong trào thi đua yêu nước, quyết tâm thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế - văn hóa - xã hội năm 2016

 9. Đời đời nhớ ơn các anh hùng, liệt sĩ, thương binh đã xả thân vì sự nghiệp giải phóng dân tộc, bảo vệ và xây dựng tổ quốc.

 10. Nhiệt liệt chào mừng Kỷ niệm 40 năm thành phố Sài Gòn - Gia Định chính thức vinh dự mang tên Chủ tịch Hồ Chí Minh (2/7/1976 - 2/7/2016).

 11. Nhiệt liệt chào mừng Kỷ niệm 71 năm Cách mạng Tháng Tám thành công (19/8/1945 - 19/8/2016) và Quốc khánh nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam (2/9/1945 - 2/9/2016).

 12. Kỷ niệm 105 năm Ngày sinh Đại tướng Võ Nguyên Giáp (25/8/1911 25/8/2016).


Nơi nhận:

- Phòng Tuyên truyền BTG TU;

- Các đ/c trong BTT UB.MTTQ TP;

- Các Ban, Văn phòng;

- Lưu: VT.


TM.BAN THƯỜNG TRỰC

PHÓ CHỦ TỊCH

(đã ký)


Đỗ Trung Tín
Каталог: HoatDongAnh
HoatDongAnh -> ĐỀ CƯƠng báo cáo kết quả ĐÓng góP Ý kiến của nhân dâN ĐỐi với dự thảo bộ luật dân sự (SỬA ĐỔI) A. NỘi dung chính của báo cáO
HoatDongAnh -> Ủy ban thưỜng vụ quốc hội chính phủ ĐOÀn chủ TỊch ủy ban trung ưƠNG
HoatDongAnh -> Ủy ban nhân dân cộng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam thành phố HỒ chí minh độc lập Tự do Hạnh phúc
HoatDongAnh -> Ủy ban nhân dân thành phố HỒ chí minh
HoatDongAnh -> Ban thưỜng trực số: 03 /hd-mttq-btt cộng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam
HoatDongAnh -> Ủy ban nhân dân cộng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam thành phố HỒ chí minh độc lập Tự do Hạnh phúc
HoatDongAnh -> Ủy ban nhân dân thành phố HỒ chí minh
HoatDongAnh -> QuyếT ĐỊnh về việc ban hành Quy định cơ chế quản lý đầu tư và xây dựng, quản lý nguồn vốn đầu tư tại các xã thực hiện Chương trình
HoatDongAnh -> Ủy ban nhân dân cộng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam
HoatDongAnh -> Ủy ban nhân dân cộng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam thành phố HỒ chí minh độc lập Tự do Hạnh phúc

tải về 33.74 Kb.

Chia sẻ với bạn bè của bạn:
Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©hocday.com 2023
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương