HoatDongAnh/Huy 2015
  ĐỀ CƯƠng báo cáo kết quả ĐÓng góP Ý kiến của nhân dâN ĐỐi với dự thảo bộ luật dân sự (SỬA ĐỔI) A. NỘi dung chính của báo cáO
HoatDongAnh/thang 02 nam 2016
  Ủy ban thưỜng vụ quốc hội chính phủ ĐOÀn chủ TỊch ủy ban trung ưƠNG
HoatDongAnh
  Ủy ban nhân dân cộng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam thành phố HỒ chí minh độc lập Tự do Hạnh phúc
  Ủy ban nhân dân thành phố HỒ chí minh
HoatDongAnh/thang 02 nam 2016
  Ban thưỜng trực số: 03 /hd-mttq-btt cộng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam
HoatDongAnh/thang 6 nam 2016
  CỘng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam độc lập –Tự do – Hạnh phúc
HoatDongAnh
  Ủy ban nhân dân cộng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam thành phố HỒ chí minh độc lập Tự do Hạnh phúc
  Ủy ban nhân dân thành phố HỒ chí minh
  QuyếT ĐỊnh về việc ban hành Quy định cơ chế quản lý đầu tư và xây dựng, quản lý nguồn vốn đầu tư tại các xã thực hiện Chương trình
  Ủy ban nhân dân cộng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam
  Ủy ban nhân dân cộng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam thành phố HỒ chí minh độc lập Tự do Hạnh phúc
HoatDongAnh/thang 01 nam 2016
  Chỉ thị số 51-ct/tw ngày 04-1-2016, của Bộ Chính trị về lãnh đạo cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XIV và bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2016 2021
HoatDongAnh
  Ủy ban nhân dân cộng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam thành phố HỒ chí minh độc lập Tự do Hạnh phúc
  Ủy ban nhân dân thành phố HỒ chí minh
HoatDongAnh/thang 02 nam 2016
  Ban thưỜng trực số: 04 /hd-mttq-btt cộng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam
HoatDongAnh
  Ủy ban nhân dân cộng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam thành phố HỒ chí minh độc lập Tự do Hạnh phúc
  KẾ hoạch thời gian năm họC 2014 – 2015 của giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông và giáo dục thường xuyên
HoatDongAnh/thang 3 nam 2016
  CỘng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam độc lập –Tự do – Hạnh phúc
HoatDongAnh
  Danh mục văn bản quy phạm pháp luật của hộI ĐỒng nhân dâN
HoatDongAnh/ThanhTra_QuytrinhThutuc
  CỘng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam sở KẾ hoạch và ĐẦu tư Độc lập Tự do Hạnh phúc
HoatDongAnh
  Ủy ban nhân dân cộng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam
HoatDongAnh/thang 5 nam 2016
  Ban thưỜng trực số: 15 /hd-mttq-btt cộng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam độc lập Tự do Hạnh phúc
HoatDongAnh/1DKKD
  Phụ lục ii-1 TÊn doanh nghiệP
HoatDongAnh/2014-11
  Biểu số: 01-cs/VĐTƯ
  Biểu số: 04-cs/GVĐl ngày nhận báo cáo: 31/3 năm sau BÁo cáo thực hiện góp vốN ĐIỀu lệ
  Biểu số: 04-cs/xkhh ngày nhận báo cáo: Ngày 31/3 năm sau BÁo cáo hoạT ĐỘng xuất khẩu hàng hóA
  Biểu số: 04-cs/sxkd
HoatDongAnh/PhongDKDT_QT
  Danh mục các mẫu văn bản sử DỤng trong đĂng ký doanh nghiệP, ĐĂng ký HỘ kinh doanh
HoatDongAnh/2014-11
  Biểu số: 01-cs/xkhh
HoatDongAnh
  THÀnh phố HỒ chí minh
HoatDongAnh/PhongDKKD_VBPL
  BỘ TÀi chính cộng hoà XÃ HỘi chủ nghĩa việt nam
HoatDongAnh/PhongDKDT_Thutuc_CTCP_N
  THỦ TỤc cấp giấy chứng nhậN ĐẦu tư 46. Trường hợp: Chuyển đổi Công ty Cổ phần thành Công ty Trách nhiệm hữu hạn
HoatDongAnh
  CHỈ thị Về triển khai thực hiện Nghị định số 108/2014/NĐ-cp ngày 20 tháng 11 năm 2014 của Chính phủ
hoatdonganh/phongdkkd_vbpl
  BỘ KẾ hoạch và ĐẦu tư Số: 337/QĐ-bkh cộng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam
HoatDongAnh/0DKKD
  Phụ lục ii-11 TÊn doanh nghiệP
HoatDongAnh/PhongDKDT_Thutuc_Khac_N
  Căn cứ Luật Đầu tư ngày 26 tháng 11 năm 2014
HoatDongAnh
  THÀnh phố HỒ chí minh độc lập Tự do Hạnh phúc
  Mẹ Việt Nam anh hùng bổ sung Quỹ tên đường tại Thành phố Hồ Chí Minh
  Số: 1229/QĐ-ubnd thành phố Hồ Chí Minh, ngày 17 tháng 3 năm 2016
HoatDongAnh/thang 4 nam 2015
  ĐỀ CƯƠng tuyên truyền kỷ niệM 125 NĂm ngày sinh chủ TỊch hồ chí minh
HoatDongAnh
  Độc lập Tự do Hạnh phúc ban chỉ ĐẠo cải cách hành chính thành phố
HoatDongAnh/1DKKD
  Phụ lục ii-13 TÊn doanh nghiệP
HoatDongAnh/ThongTinCanBiet
  DỰ thảo ngày 11/4/2016 quyếT ĐỊnh ban hành Quy định về quản lý thực hiện chương trình, dự án sử dụng vốn đầu tư công của Thành phố Hồ Chí Minh
HoatDongAnh/1DKKD
  Phụ lục ii-14 TÊn doanh nghiệP
HoatDongAnh
  QuyếT ĐỊnh về ban hành Kế hoạch huy động trẻ đến trường
HoatDongAnh/Tập tin đính kèm
  THÀnh phố HỒ chí minh số: /QĐ-ubnd cộng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam
HoatDongAnh/thang 01 nam 2016
  Căn cứ Luật bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu Hội đồng nhân dân
HoatDongAnh/thang 3 nam 2016
  Ban thưỜng trực số: 25 /kh-mttq-btt cộng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam
HoatDongAnh/FileDinhKem/2011/03
  Ban thưỜng trực số: 1214
HoatDongAnh/thang 9 nam 2015
  Ban thưỜng trực số: 135/kh-mttq-btt cộng hoà XÃ HỘi chủ nghĩa việt nam
HoatDongAnh/thang 9 nam 2014
  Ban thưỜng trực số : 97/kh-mttq-btt cộng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam
HoatDongAnh/PhongDKKD_VBPL
  THÔng tư Quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng lệ phí
HoatDongAnh/thang 9 nam 2013
  THÔng tri về lãnh đạo Đại hội Mặt trận Tổ quốc Việt Nam các cấp
HoatDongAnh/Binh Minh
  Căn cứ Nghị định số 215/2013/NĐ-cp ngày 23/12/2013 của Chính phủ quy định về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Tài chính
HoatDongAnh
  QuyếT ĐỊnh về ban hành Đề án Kiện toàn tổ chức, hoạt động của cơ quan
HoatDongAnh/Tin ảnh
  QuyếT ĐỊnh ban hành Quy định về đấu thầu, đặt hàng sản xuất và cung ứng sản phẩm dịch vụ công ích ngành giao thông vận tải trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh
HoatDongAnh/thang 02 nam 2016
  Ban thưỜng trực số: 19/kh-mttq-btt cộng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam
HoatDongAnh/FileDinhKem/2013/03
  Ban thưỜng trực số: 331
HoatDongAnh/thang 8 nam 2014
  KỶ niệM 69 NĂm cách mạng tháng táM (19/8/1945 19/8/2014) VÀ quốc khánh nưỚc cộng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam
HoatDongAnh/thang 4 nam 2016
  Ban thưỜng trực số: 39 /kh-mttq-btt cộng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam
HoatDongAnh/thang 9 nam 2014
  Ủy ban nhân dân thành phố CỘng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam
HoatDongAnh
  Số: 5643 /QĐ-ubnd thành phố Hồ Chí Minh, ngày 16 tháng 10 năm 2013
  Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 12 tháng 7 năm 2013
HoatDongAnh/0DKKD
  Phụ lục ii-2 TÊn doanh nghiệP
HoatDongAnh/1DKKD
  Phụ lục ii-20 TÊn doanh nghiệP
HoatDongAnh/thang 01 nam 2015
  Ủy ban mặt trận tổ quốc việt nam thành phố HỒ chí minh số: 01
HoatDongAnh
  Về thực hiện Chương trình hành động số 28-ctrHĐ/tu ngày 08 tháng 11 năm 2012 của Thành ủy thực hiện Nghị quyết số 15-nq/tw ngày 01 tháng 6 năm 2012 Hội nghị lần thứ 5 Ban Chấp hành Trung ương khóa XI về một số vấn đề về chính sách xã hội giai đoạn 2012 2020 trên địa bàn
HoatDongAnh/FileDinhKem/2007/04
  Độc lập Tự do Hạnh phúc ban thưỜng trựC
HoatDongAnh/1DKKD
  Phụ lục ii-21 TÊn doanh nghiệP
HoatDongAnh/ThongTinCanBiet
  Của Sở Tư pháp được chuẩn hóa tại Thành phố Hồ Chí Minh chủ TỊch ủy ban nhân dân thành phố HỒ chí minh
HoatDongAnh/FileDinhKem/2010/08
  Ban thưỜng trựC
HoatDongAnh/PhongThanhTra_VBPL
  Nghị ĐỊnh về tổ chức và hoạt động thanh tra ngành Kế hoạch và Đầu t­ư
HoatDongAnh/thang 7 nam 2014
  Ban thưỜng trực số: 81 /kh-mttq-btt cộng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam
  Ban thưỜng trực số: 07 /hd-mttq-btt cộng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam
HoatDongAnh/PhongDKKD_VBPL
  Căn cứ Luật Doanh nghiệp ngày 29 tháng 11 năm 2005
HoatDongAnh/1DKKD
  Phụ lục ii-22 TÊn doanh nghiệP
HoatDongAnh/PhongDKKD_VBPL
  BỘ TÀi chính số: 220/2013/tt-btc cộng hoà XÃ HỘi chủ nghĩa việt nam
HoatDongAnh/thang 02 nam 2016
  Ban thưỜng trực số: 05 /hd-mttq-btt cộng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam
HoatDongAnh/PhongDKDT_Thutuc_Khac_N
  PHỤ LỤC 2: những thủ TỤC ĐỐi với hoạT ĐỘng mua bán hàng hóa và CÁc hoạT ĐỘng liên quan trực tiếP ĐẾn mua bán hàng hóA
HoatDongAnh/PhongDKDT_VBPL_QC_TT_T_TM_XD
  CHÍnh phủ —— Số: 54/2012/NĐ-cp cộng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam
HoatDongAnh/2014-10
  Tổ chức của Bộ Lao động Thương binh và Xã hội
HoatDongAnh/FileDinhKem/2013/08
  Ban thưỜng trực số: 08/hd-mttq-btt cộng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam
HoatDongAnh/1DKKD
  Phụ lục ii-24 TÊn doanh nghiệP
  Phụ lục ii-25 TÊn doanh nghiệP
HoatDongAnh
  CỘng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam thành phố HỒ chí minh độc lập Tự do Hạnh phúc ban chỉ ĐẠo triển khai thực hiệN
HoatDongAnh/2015-06
  BỘ giao thông vận tảI – BỘ VĂn hóA, thể thao và du lịCH
HoatDongAnh/ThanhTra_QuytrinhThutuc
  CỘng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam sở KẾ hoạch và ĐẦu tư Độc lập Tự do Hạnh phúc
HoatDongAnh
  THỦ TỤc hành chính thuộc thẩm quyền quản lý CỦa sở giáo dục và ĐÀo tạo thành phố HỒ chí minh
HoatDongAnh/thang 02 nam 2016
  Ban thưỜng trực số: 04 /Đa-mttw-btt cộng hoà XÃ HỘi chủ nghĩa việt nam
HoatDongAnh/FileDinhKem/2006/06
  Mặt trận Tổ quốc Việt Nam giám sát cán bộ, công chức, đảng viên ở khu dân cư
HoatDongAnh/1DKKD
  Phụ lục ii-9 TÊn doanh nghiệP
HoatDongAnh/thang 9 nam 2014
  Về đại hội đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng
HoatDongAnh/FileDinhKem/2006/06
  NGÀY 31 tháng 5 NĂM 2006, ban thưỜng trực uỷ ban trung ưƠng mặt trận tổ quốc việt nam ban hành thông tri số 21/tt-mttw
HoatDongAnh/ThongTinCanBiet
  Của Sở Kế hoạch và Đầu tư được chuẩn hóa tại Thành phố Hồ Chí Minh chủ TỊch ủy ban nhân dân thành phố HỒ chí minh
HoatDongAnh/Lay y kien bo luat dan su
  TÊn cơ quan, ĐƠn vị thực hiện bảng tập hợP, TỔng hợP Ý kiến nhân dâN ĐỐi với dự thảo bộ luật dân sự (SỬA ĐỔI)
HoatDongAnh/PhongDKDT_VBPL_QC_TT_T_TM_XD
  CHÍnh phủ –––– Số: 64/2012/NĐ-cp cộng hoà XÃ HỘi chủ nghĩa việt nam
HoatDongAnh
  Số: 5390 /QĐ-ubnd thành phố Hồ Chí Minh, ngày 20 tháng 10 năm 2012
HoatDongAnh/VTĐB
  Độc lập Tự do Hạnh phúc Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 07 tháng 01 năm 2016
HoatDongAnh/thang 6 nam 2014
  Nội dung Kết luận số 62-kl/tw ngày 8/12/2009 của Bộ Chính trị về tiếp tục đổi mới nội dung, phương thức hoạt động của Mặt trận Tổ quốc (mttq) Việt Nam và các đoàn thể chính trị xã hội
HoatDongAnh
  Độc lập Tự do Hạnh phúc VĂn phòng ubnd thành phố
HoatDongAnh/PhongDKDT_Thutuc_Khac_N
  Điều Biểu mẫu thực hiện thủ tục đầu tư và báo cáo hoạt động đầu tư
HoatDongAnh/1DKKD
  Phụ lục i-7 danh sách cổ ĐÔng sáng lậP
HoatDongAnh
  Ngoài ra một số địa phương khác mặc dù chưa công bố nhưng đã phát hiện các ổ dịch như Đồng Nai, Tiền Giang, Kiên Giang, Bạc Liêu
HoatDongAnh/PhongDKKD_VBPL
  Điều Ban hành và sử dụng các mẫu văn bản về đăng ký doanh nghiệp, đăng ký hộ kinh doanh
HoatDongAnh/2011-5
  Thanh tra sở giao thông vận tải cộng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam
HoatDongAnh
  SỞ thông tin và truyềN thôNG
HoatDongAnh/1DKKD
  Phụ lục ii-8 TÊn doanh nghiệP
HoatDongAnh/thang 01 nam 2015
  Ban thưỜng trực số: 01/hd-mttq-btt cộng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam
HoatDongAnh
  QuyếT ĐỊnh ban hành Quy trình phối hợp trong việc cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện hoạt động điểm cung cấp dịch vụ trò chơi điện tử công cộng trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh
HoatDongAnh/2014-10
  Điều Sửa đổi, bổ sung Nghị định số 218/2013/NĐ-cp ngày 26 tháng 12 năm 2013 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành Luật Thuế thu nhập doanh nghiệp như sau
Hoatdonganh/ThongTinCanBiet
  Abtc a. ĐỐi tưỢng đƯỢc cấp thẻ abtc
HoatDongAnh/thang 12 nam 2015
  THÔng tin kiều bàO
HoatDongAnh/PhongTongHop_BaoCao
  SỞ KẾ hoạch và ĐẦu tư CỘng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam
HoatDongAnh/PhongDKDT_Thutuc_TNHH1TV_N
  47. Thủ tục thẩm tra điều chỉnh Giấy chứng nhận đầu tư đối với trường hợp chuyển đổi Công ty tnhh 1 thành viên thành Công ty Cổ phần
HoatDongAnh
  PHỐ HỒ chí minh
HoatDongAnh/Quy Hoach
  THỂ LỆ tham gia hội diễn văn nghệ
HoatDongAnh/PhongDKKD_Khac
  National key projects
HoatDongAnh
  Phụ lục 2: Ủy ban nhân dân cộng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam thành phố HỒ chí minh độc lập Tự do Hạnh phúc
directory HoatDongAnh  


Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©hocday.com 2019
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương