Ban thưỜng trực số: 03 /hd-mttq-btt cộng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt namtải về 44.25 Kb.
Chuyển đổi dữ liệu07.07.2016
Kích44.25 Kb.
#532


ỦY BAN MẶT TRẬN TỔ QUỐC VIỆT NAM

THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINHBAN THƯỜNG TRỰC


Số: 03 /HD-MTTQ-BTT
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập –Tự do – Hạnh phúc
TP. Hồ Chí Minh, ngày 22 tháng 01 năm 2016


HƯỚNG DẪN

Công tác tuyên truyền quý I năm 2016
Quý I năm 2016, có những ngày lễ kỷ niệm của đất nước và các sự kiện lịch sử quan trọng: Kỷ niệm 70 năm Ngày bầu cử Quốc hội nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa (nay là Nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam) (06/01/1946 - 06/01/2016); 75 năm Ngày Bác Hồ về nước trực tiếp lãnh đạo cách mạng (28/01/1941 - 28/01/2016); 86 năm Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam (3/2/1930 - 3/2/2016) và đón Tết Nguyên đán Bính Thân; 110 năm Ngày sinh Thủ tướng Phạm Văn Đồng (01/3/1906 - 01/3/2016); 85 năm Ngày thành lập Đoàn Thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh (26/3/1931 - 26/3/2015); một số ngày kỷ niệm khác; đặc biệt diễn ra Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng; Căn cứ Hướng dẫn số 06-HD/BTGTU ngày 14/01/2016 của Ban Tuyên giáo Thành ủy, Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc thành phố Hướng dẫn công tác tuyên truyền như sau:

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

1. Tổ chức tốt các hoạt động tuyên truyền sâu rộng trong các tầng lớp Nhân dân Thành phố nhằm giáo dục truyền thống lịch sử, bồi dưỡng và phát huy lòng yêu nước, chủ nghĩa anh hùng cách mạng, tinh thần đại đoàn kết, niềm tự hào và ý chí tự lực, tự cường dân tộc; khẳng định những thành tựu của Đảng và Nhân dân ta trong sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, tiến hành công cuộc đổi mới đất nước; khẳng định sự kiên định đi theo con đường xã hội chủ nghĩa dưới sự lãnh đạo của Đảng; củng cố và tăng cường niềm tin của Nhân dân vào sự lãnh đạo của Đảng và sự quản lý điều hành của Nhà nước.

2. Gắn tuyên truyền những ngày lễ kỷ niệm và các sự kiện lịch sử quan trọng quý I năm 2016 của đất nước với tuyên truyền thành tựu đạt được qua 30 năm đổi mới; Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Thành phố lần thứ X, nghị quyết đại hội đảng bộ các cấp; Chỉ thị 03-CT/TW của Bộ Chính trị về tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh; Nghị quyết số 16-NQ/TW của Bộ Chính trị về phương hướng, nhiệm vụ phát triển thành phố Hồ Chí Minh đến năm 2020.

3. Các hoạt động tuyên truyền cần được tổ chức với nhiều hình thức đa dạng, phù hợp, có trọng tâm, trọng điểm, tạo ấn tượng sâu sắc, có sức thuyết phục, lan tỏa rộng. Kết hợp tuyên truyền, giáo dục với những hoạt động cụ thể, thiết thực, bảo đảm an sinh xã hội và phúc lợi xã hội, không ngừng nâng cao đời sống vật chất và tinh thần của Nhân dân, đặc biệt là tăng cường hoạt động chăm lo trong dịp Tết cổ truyền của dân tộc.

II. NỘI DUNG TUYÊN TRUYỀN

1. Tuyên truyền kỷ niệm các ngày lễ và các sự kiện lịch sử quan trọng

1.1. Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng

- Tuyên truyền kết quả, hướng dẫn học tập, triển khai Nghị quyết Đại hội X Đảng bộ Thành phố; đóng góp của Đảng bộ Thành phố với dự thảo các văn kiện trình Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng.

- Tập trung tuyên truyền những thành tựu của đất nước qua 30 năm đổi mới, 5 năm thực hiện Nghị quyết Đại hội lần thứ XI của Đảng; quá trình đổi mới tư duy của Đảng ta và những bài học kinh nghiệm, phương hướng vượt qua khó khăn, thách thức để chống suy giảm kinh tế và đẩy mạnh hội nhập quốc tế.

- Những điển hình tiên tiến, những nhân tố mới trong phong trào thi đua lập thành tích chào mừng Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng và thực hiện tốt việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh; tình cảm và nguyện vọng của cán bộ, đảng viên và Nhân dân đối với Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng.

- Các hoạt động của Đại hội: Các văn kiện chính thức được trình bày tại Đại hội; hoạt động thảo luận và các quyết định của Đại hội; kết quả bầu cử.

1.2. Kỷ niệm 86 năm Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam (3/2/1930 - 3/2/2016) gắn với Kỷ niệm 75 năm Ngày Bác Hồ về nước trực tiếp lãnh đạo cách mạng (28/01/1941 - 28/01/2016) và đón Tết Nguyên đán Bính Thân

- Ôn lại lịch sử, truyền thống vẻ vang và khẳng định sự lãnh đạo đúng đắn của Đảng Cộng sản Việt Nam trong 86 năm qua. Nêu bật những thắng lợi vĩ đại và bài học kinh nghiệm của Đảng trong lịch sử xây dựng và phát triển, đặc biệt là trong công cuộc đổi mới đất nước và hội nhập quốc tế. Khẳng định Đảng cầm quyền, lãnh đạo Nhà nước và xã hội theo Hiến pháp và pháp luật.

- Kiên định Chủ nghĩa Mác-Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, mục tiêu độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội; về 86 năm lịch sử vẻ vang của Đảng; về Cương lĩnh, Điều lệ Đảng và những vấn đề mới trong công tác lý luận của Đảng; về ý nghĩa, tầm quan trọng, mục tiêu, nhiệm vụ của đại hội đảng các cấp và Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng; thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Thành phố lần thứ X và nghị quyết đại hội đảng các các cấp.

- Tuyên truyền những cống hiến vĩ đại của Chủ tịch Hồ Chí Minh đối với sự nghiệp cách mạng Việt Nam, với phong trào cộng sản và công nhân quốc tế, nhấn mạnh giai đoạn Người về nước trực tiếp lãnh đạo cách mạng (năm 1941); đồng thời gắn với biểu dương, phổ biến, giới thiệu những kinh nghiệm, điển hình tiên tiến của tổ chức đảng tiêu biểu và đảng viên gương mẫu trong tổ chức, thực hiện chỉ thị, nghị quyết của Đảng, trong học tập và làm theo tư tưởng, tấm gương đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; trong xây dựng tổ chức đảng trong sạch, vững mạnh.

- Tuyên truyền đẩy mạnh việc thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khóa XI "Một số vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng hiện nay", trong đó tập trung phản ánh biện pháp, cách làm hiệu quả và kết quả khắc phục, sửa chữa những hạn chế, khuyết điểm đã chỉ ra sau kiểm điểm theo Nghị quyết của các tổ chức đảng và đảng viên trong những năm qua.

- Nêu bật những kết quả đã đạt được của các cấp, các ngành trong việc thực hiện những chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước trên các lĩnh vực chính trị, kinh tế, xã hội, quốc phòng, an ninh, đối ngoại, đặc biệt là kết quả thực hiện những giải pháp ổn định và phát triển kinh tế đất nước trong theo nghị quyết đại hội đảng các cấp.

- Kết hợp tuyên truyền gắn giải thích rõ những quan điểm phát triển, tư tưởng chỉ đạo và định hướng mục tiêu, chỉ tiêu, các giải pháp chủ yếu thực hiện nghị quyết, kết luận, chỉ thị của đảng bộ các cấp năm 2016.

- Tuyên truyền, giáo dục đạo lý “Uống nước nhớ nguồn”, tôn vinh, tri ân những cống hiến, đóng góp của Nhân dân, các cán bộ cách mạng lão thành, những người và gia đình có công.

- Phản ánh tình hình vui đón Xuân mới của Nhân dân Thành phố và cộng đồng người Việt Nam ở nước ngoài. Tuyên truyền, vận động Nhân dân đón Tết an toàn, tiết kiệm, đoàn kết, vui tươi, lành mạnh; chú trọng phòng cháy chữa cháy, đảm bảo an toàn giao thông. Biểu dương tinh thần phục vụ Nhân dân trong dịp Tết của các ban, ngành, lực lượng vũ trang, nhất là cán bộ, chiến sĩ đang làm nhiệm vụ nơi biên giới, hải đảo. Tôn vinh những giá trị văn hóa truyền thống, phong tục, tập quán tốt đẹp của dân tộc Việt Nam.

- Phê phán, đấu tranh phản bác những luận điệu sai trái, xuyên tạc, phản động của các thế lực thù địch, phần tử cơ hội đối với vai trò lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam.1.3. Kỷ niệm 110 năm Ngày sinh Thủ tướng Phạm Văn Đồng (01/3/1906 - 01/3/2016)

- Tôn vinh, khẳng định công lao và những đóng góp to lớn của Thủ tướng Phạm Văn Đồng - người học trò xuất sắc của Chủ tịch Hồ Chí Minh, nhà lãnh đạo có uy tín lớn của Đảng và cách mạng Việt Nam, nhà văn hóa lớn của dân tộc đối với sự nghiệp cách mạng Việt Nam.

- Thông qua các hoạt động kỷ niệm, tuyên truyền giúp cán bộ, đảng viên và Nhân dân Thành phố hiểu rõ về thân thế, sự nghiệp, nêu cao tấm gương sáng ngời về đạo đức cách mạng, chí công vô tư của Thủ tướng Phạm Văn Đồng

- Các hoạt động tuyên truyền, giáo dục Kỷ niệm 110 năm Ngày sinh Thủ tướng Phạm Văn Đồng phải đảm bảo trang trọng, chu đáo, thiết thực và có tính giáo dục sâu sắc, tránh hình thức, phô trương, lãng phí; gắn với việc thực hiện các phong trào thi đua yêu nước, động viên toàn Đảng, toàn dân, toàn quân vượt qua khó khăn, thách thức thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ kinh tế - văn hóa - xã hội năm 2016.1.4. Kỷ niệm 85 năm Ngày thành lập Đoàn Thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh (26/3/1931 - 26/3/2016)

- Sự ra đời, quá trình phát triển của Đoàn Thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh 85 năm qua; những đóng góp của Đoàn Thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh và các thế hệ thanh niên trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, đặc biệt là trong công cuộc đổi mới và hội nhập quốc tế hiện nay.

- Nâng cao nhận thức, vun đắp lý tưởng, niềm tự hào cho cán bộ, đoàn viên, thanh thiếu nhi về truyền thống cách mạng của Đảng, của dân tộc, của Đoàn Thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh qua 85 năm rèn luyện, cống hiến và trưởng thành.

- Đẩy mạnh phong trào thi đua yêu nước, phát huy tiềm năng, sức sáng tạo và tinh thần xung kích của thanh niên tham gia thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Thành phố lần thứ X và nghị quyết đại hội đảng các các cấp; phát triển kinh tế - văn hóa - xã hội ở địa phương, đơn vị; đồng hành và hỗ trợ thanh niên lập thân, lập nghiệp; tham gia xây dựng Đảng, chính quyền, hệ thống chính trị; mở rộng mặt trận đoàn kết tập hợp thanh niên; củng cố tổ chức và nâng cao vai trò, vị thế của tổ chức Đoàn trong thanh thiếu niên và toàn xã hội.

- Kết quả thực hiện các phong trào thi đua yêu nước của các cấp Đoàn; biểu dương những tập thể, đoàn viên tiêu biểu; phương hướng, nhiệm vụ, các chương trình hoạt động thời gian tới của Đoàn.

2. Tuyên truyền chủ trương, đường lối của Đảng; chính sách, pháp luật của Nhà nước

- Tập trung tuyên truyền Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Thành phố lần thứ X.

- Tuyên truyền Nghị quyết số 16-NQ/TW của Bộ Chính trị về phương hướng, nhiệm vụ phát triển thành phố Hồ Chí Minh đến năm 2020; Nghị quyết Hội nghị lần thứ 2 Ban Chấp hành Đảng bộ Thành phố khóa X về kết quả công tác xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền, công tác dân vận năm 2015; nhiệm vụ và giải pháp năm 2016; kết quả thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - văn hóa - xã hội và ngân sách Thành phố năm 2015 và nhiệm vụ, các giải pháp chủ yếu năm 2016 để tạo khí thế thi đua sôi nổi, cổ vũ tinh thần quyết tâm thực hiện thắng lợi các mục tiêu phát triển kinh tế - văn hóa - xã hội; bảo đảm quốc phòng, an ninh; xây dựng Đảng và hệ thống chính trị vững mạnh trong năm 2016.

3. Tuyên truyền các sự kiện, chuyên đề:

- Tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh, trọng tâm tuyên truyền chủ đề “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh về trung thực, trách nhiệm; gắn bó với Nhân dân; đoàn kết, xây dựng Đảng trong sạch, vững mạnh” và các chủ đề của các năm trước.

- Công tác thông tin đối ngoại; biển, đảo Việt Nam; kết quả phân giới cắm mốc giữa Việt Nam với Trung Quốc, Lào, Campuchia.

- Thực hiện Cuộc vận động “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam”; An toàn giao thông; Chiến lược cải cách hệ thống thuế giai đoạn 2011 - 2020.

- Kết quả thực hiện chương trình, mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới của Thành phố giai đoạn 2011 - 2015.

- Tuyên truyền, nhân rộng các gương điển hình, nhân tố tích cực trong phong trào thi đua yêu nước của các cấp, các ngành, địa phương và đơn vị.III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

Ban Thường trực Mặt trận Tổ quốc quận huyện hướng dẫn công tác tuyên truyền triển khai đến cơ sở; kết hợp chặt chẽ với việc tiếp tục đẩy mạnh học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh; hướng dẫn công tác tuyên truyền, cổ động trực quan, đồng thời theo dõi, đôn đốc, kiểm tra nội dung thông tin cổ động, áp phích, khẩu hiệu đảm bảo tính thời sự và ý nghĩa tuyên truyền giáo dục.

Ban Thường trực Mặt trận Tổ quốc quận huyện phối hợp với ban tuyên giáo quận huyện ủy thực hiện công tác tuyên truyền, vận động Nhân dân tham gia tổ chức các hoạt động mừng Xuân, mừng Đảng, thực hiện tốt các phong trào “Thực hành tiết kiệm”, “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam”...; tổ chức các hoạt động kỷ niệm thiết thực; đẩy mạnh sản xuất, kinh doanh, tạo khí thế thi đua sôi nổi ngay từ những ngày đầu năm.

IV. MỘT SỐ KHẨU HIỆU TUYÊN TRUYỀN

1. Đảng Cộng sản Việt Nam quang vinh muôn năm.

2. Nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam muôn năm.

3. Chủ tịch Hồ Chí Minh vĩ đại sống mãi trong sự nghiệp của chúng ta.

4. Chủ nghĩa Mác-Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh là nền tảng tư tưởng và kim chỉ nam cho hành động của Đảng Cộng sản Việt Nam.

5. Phát huy sức mạnh toàn dân tộc, đẩy mạnh toàn diện công cuộc đổi mới, thực hiện thắng lợi mục tiêu dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh.

6. Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân thành phố Hồ Chí Minh tích cực học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh.

7. Nhiệt liệt chào mừng Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII Đảng Cộng sản Việt Nam.

8. Phát triển kinh tế là nhiệm vụ trung tâm, xây dựng Đảng là nhiệm vụ then chốt, xây dựng văn hóa là nền tảng tinh thần của xã hội.

9. Toàn Đảng, toàn dân, toàn quân quyết tâm thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội XII của Đảng.

10. Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân thành phố Hồ Chí Minh quyết tâm thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XII.

11. Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân thành phố Hồ Chí Minh quyết tâm thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Thành phố lần thứ X.

12. Thành phố Hồ Chí Minh đẩy mạnh phong trào thi đua yêu nước, quyết tâm thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế - văn hóa - xã hội năm 2016.

13. Nhiệt liệt chào mừng Kỷ niệm 86 năm Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam (3/2/1930 - 3/2/2016).

14. Mừng Xuân Bính Thân, mừng Đảng quang vinh, mừng thành phố Hồ Chí Minh vươn lên tầm cao mới.

15. Mừng năm mới 2016 - Quyết tâm xây dựng thành phố Hồ Chí Minh có chất lượng sống tốt, văn minh, hiện đại, nghĩa tình.

16. Kỷ niệm 110 năm Ngày sinh Thủ tướng Phạm Văn Đồng (1/3/1906 1/3/2016).

17. Chào mừng kỷ niệm 85 năm Ngày thành lập Đoàn Thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh (26/3/1931 - 26/3/2016).

Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc thành phố đề nghị Ban Thường trực Mặt trận Tổ quốc quận huyện triển khai thực hiện.

Nơi nhận:

- Các đ/c trong BTT UB.MTTQ TP;

- Các Ban, Văn phòng;

- MTTQ quận huyện;- Lưu: VT, BTG.

TM.BAN THƯỜNG TRỰC

PHÓ CHỦ TỊCH
Đỗ Trung Tín
Каталог: HoatDongAnh -> thang%2002%20nam%202016
thang%2002%20nam%202016 -> Ủy ban thưỜng vụ quốc hội chính phủ ĐOÀn chủ TỊch ủy ban trung ưƠNG
HoatDongAnh -> Ủy ban nhân dân cộng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam thành phố HỒ chí minh độc lập Tự do Hạnh phúc
HoatDongAnh -> Ủy ban nhân dân thành phố HỒ chí minh
HoatDongAnh -> QuyếT ĐỊnh về việc ban hành Quy định cơ chế quản lý đầu tư và xây dựng, quản lý nguồn vốn đầu tư tại các xã thực hiện Chương trình
HoatDongAnh -> Ủy ban nhân dân cộng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam
HoatDongAnh -> Ủy ban nhân dân cộng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam thành phố HỒ chí minh độc lập Tự do Hạnh phúc
thang%2002%20nam%202016 -> Ban thưỜng trực số: 04 /hd-mttq-btt cộng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam
thang%2002%20nam%202016 -> Ban thưỜng trực số: 19/kh-mttq-btt cộng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam
thang%2002%20nam%202016 -> Ban thưỜng trực số: 05 /hd-mttq-btt cộng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam
thang%2002%20nam%202016 -> Ban thưỜng trực số: 04 /Đa-mttw-btt cộng hoà XÃ HỘi chủ nghĩa việt nam

tải về 44.25 Kb.

Chia sẻ với bạn bè của bạn:
Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©hocday.com 2024
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương