ĐỀ CƯƠng báo cáo kết quả ĐÓng góP Ý kiến của nhân dâN ĐỐi với dự thảo bộ luật dân sự (SỬA ĐỔI) A. NỘi dung chính của báo cáOtải về 10.42 Kb.
Chuyển đổi dữ liệu07.07.2016
Kích10.42 Kb.
#119
ĐỀ CƯƠNG BÁO CÁO KẾT QUẢ ĐÓNG GÓP Ý KIẾN CỦA NHÂN DÂN

ĐỐI VỚI DỰ THẢO BỘ LUẬT DÂN SỰ (SỬA ĐỔI)A. NỘI DUNG CHÍNH CỦA BÁO CÁO

Báo cáo kết quả lấy ý kiến của Nhân dân về Dự thảo Bộ luật Dân sự (sửa đổi) gồm các nội dung chính được trình bày theo bố cục sau:I. Quá trình tổ chức lấy ý kiến đối với Dự thảo Bộ luật Dân sự (sửa đổi)

- Công tác tổ chức lấy ý kiến;

- Các hình thức tổ chức lấy ý kiến;

- Các đối tượng được lấy ý kiến;

- Các đối tượng đóng góp ý kiến và được tổng hợp vào Báo cáo.

II. Đánh giá chung đối với Dự thảo Bộ luật Dân sự (sửa đổi)

Nhận xét chung về ưu điểm, nhược điểm của toàn bộ Dự thảo Bộ luật Dân sự (sửa đổi), gồm:

- Sự phù hợp của Dự thảo Bộ luật Dân sự với các quan điểm, đường lối, chính sách của Đảng;

- Sự phù hợp của Dự thảo Bộ luật Dân sự với Hiến pháp, các Điều ước quốc tế mà Việt Nam là thành viên;

- Việc giải quyết những vấn đề bất cập, tồn tại của thực tiễn đặt ra trong quá trình tổng kết việc thi hành Bộ luật dân sự;

- Về tính dự báo và ổn định lâu dài của Dự thảo Bộ luật Dân sự (sửa đổi).III. Ý kiến cụ thể về nội dung của Dự thảo Bộ luật Dân sự (sửa đổi)

1. Về các quy định cụ thể của Dự thảo Bộ luật Dân sự (sửa đổi)

a) Tham gia ý kiến vào toàn bộ Dự thảo Bộ luật Dân sự (sửa đổi), bao gồm: những nội dung cụ thể cần sửa đổi, đề xuất phương án sửa đổi và lý do của việc sửa đổi; những nội dung cần bổ sung hoặc đưa ra khỏi Dự thảo Bộ luật Dân sự (sửa đổi), lý do bổ sung, lý do đưa ra khỏi dự thảo;

b) Tham gia ý kiến sâu về những vấn đề trọng tâm được xác định tại Phụ lục III của Kế hoạch về việc tổ chức lấy ý kiến Nhân dân đối với Dự thảo Bộ luật Dân sự (sửa đổi) được ban hành kèm theo Quyết định số 01/QĐ-TTg ngày 02 tháng 01 năm 2015 của Thủ tướng Chính phủ.

2. Về kỹ thuật lập pháp

- Về bố cục và kết cấu, vị trí của các chương, điều, khoản của Dự thảo Bộ luật Dân sự (sửa đổi);

- Về ngôn ngữ diễn đạt và kỹ thuật xây dựng của các quy định của Dự thảo Bộ luật Dân sự (sửa đổi).

B. YÊU CẦU TRÌNH BÀY ĐỐI VỚI NỘI DUNG BÁO CÁO

- Báo cáo phải tập hợp và phản ánh đầy đủ, khách quan, trung thực các ý kiến đóng góp của các cơ quan, tổ chức, cá nhân.- Đối với mỗi nội dung của Dự thảo được góp ý thì cần chú thích cụ thể từng đối tượng góp ý, như là ý kiến của chuyên gia, nhà khoa học, ý kiến của cử tri, ý kiến của cơ quan chuyên môn...
Каталог: HoatDongAnh
HoatDongAnh -> Ủy ban thưỜng vụ quốc hội chính phủ ĐOÀn chủ TỊch ủy ban trung ưƠNG
HoatDongAnh -> Ủy ban nhân dân cộng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam thành phố HỒ chí minh độc lập Tự do Hạnh phúc
HoatDongAnh -> Ủy ban nhân dân thành phố HỒ chí minh
HoatDongAnh -> Ban thưỜng trực số: 03 /hd-mttq-btt cộng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam
HoatDongAnh -> CỘng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam độc lập –Tự do – Hạnh phúc
HoatDongAnh -> Ủy ban nhân dân cộng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam thành phố HỒ chí minh độc lập Tự do Hạnh phúc
HoatDongAnh -> Ủy ban nhân dân thành phố HỒ chí minh
HoatDongAnh -> QuyếT ĐỊnh về việc ban hành Quy định cơ chế quản lý đầu tư và xây dựng, quản lý nguồn vốn đầu tư tại các xã thực hiện Chương trình
HoatDongAnh -> Ủy ban nhân dân cộng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam
HoatDongAnh -> Ủy ban nhân dân cộng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam thành phố HỒ chí minh độc lập Tự do Hạnh phúc

tải về 10.42 Kb.

Chia sẻ với bạn bè của bạn:
Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©hocday.com 2024
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương