Xét đề nghị của Giám đốc Sở Lao động, Thương binh và Xã hội tại Tờ trình số 250/TTr-slđtbxh ngày 01/3/2013 và Giám đốc Sở Nội vụ tại Tờ trình số 247/TTr-snv ngày 12/3/2013tải về 23.05 Kb.
Chuyển đổi dữ liệu15.08.2016
Kích23.05 Kb.


ỦY BAN NHÂN DÂN CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

TỈNH BÌNH PHƯỚC Độc lập - Tự do - Hạnh phúc


Số: 419/QĐ-UBND Bình Phước, ngày 20 tháng 3 năm 2013
QUYẾT ĐỊNH

Thành lập Ban Chỉ đạo thực hiện “Đề án tuyên tuyền, phổ biến pháp luật cho người lao động và người sử dụng lao động trong các loại hình doanh nghiệp giai đoạn II (2013-2016) trên địa bàn tỉnh”
CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH BÌNH PHƯỚC

Căn cứ Luật Tổ chức HĐND và UBND ngày 26/11/2003;

Căn cứ Quyết định số 264/QĐ-UBND ngày 21/02/2013 của Chủ tịch UBND tỉnh về việc phê duyệt Đề án “Tuyên tuyền, phổ biến pháp luật cho người lao động và người sử dụng lao động trong các loại hình doanh nghiệp giai đoạn II (2013 - 2016) trên địa bàn tỉnh”;

Xét đề nghị của Giám đốc Sở Lao động, Thương binh và Xã hội tại Tờ trình số 250/TTr-SLĐTBXH ngày 01/3/2013 và Giám đốc Sở Nội vụ tại Tờ trình số 247/TTr-SNV ngày 12/3/2013,
QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Thành lập Ban Chỉ đạo thực hiện Đề án “Tuyên truyền, phổ biến pháp luật cho người lao động và người sử dụng lao động trong các loại hình doanh nghiệp giai đoạn II (2013-2016) trên địa bàn tỉnh” (sau đây gọi tắt là Ban Chỉ đạo), gồm các ông (bà) có tên sau:

1. Ông Nguyễn Huy Phong - Phó Chủ tịch UBND tỉnh - Trưởng ban;

2. Bà Nguyễn Thị Thu Hà - Giám đốc Sở LĐTB&XH - P.Trưởng ban TT;

3. Ông Lê Tiến Hiếu - Phó Giám đốc Sở Tư pháp - Phó Trưởng ban;

4. Ông Vũ Sỹ Thắng - Giám đốc Sở Thông tin & Truyền thông - Ủy viên;

5. Ông Phan Ngọc Sự - Phó Giám đốc Sở Tài chính - Ủy viên;

6. Ông Phan Văn Quý - Phó Giám đốc Sở Kế hoạch & Đầu tư - Ủy viên;

7. Ông Nguyễn Văn Hiếu - Phó Giám đốc Sở Công Thương - Ủy viên;

8. Ông Văn Văn Hạnh - Phó Trưởng Ban Quản lý khu kinh tế - Ủy viên;

9. Ông Nguyễn Thành Long - Phó Giám đốc Đài PT-TH - Ủy viên;

10. Ông Đinh Ngọc Ngạn – P.Chủ tịch UBND TX.Phước Long - Ủy viên;

11. Ông Phan Xuân Vĩnh - Phó Chủ tịch UBND TX.Bình Long - Ủy viên;

12. Ông Lê Hải Đăng - Phó Chủ tịch UBND thị xã Đồng Xoài - Ủy viên;

13. Ông Nguyễn Trọng Sơn - P.Chủ tịch UBND H.Chơn Thành - Ủy viên;

14. Ông Lê Hoàng Lâm - Phó Chủ tịch UBND huyện Hớn Quản - Ủy viên;

15. Ông Lương Hận - Phó Chủ tịch UBND huyện Bù Đăng - Ủy viên;

16. Bà Trần Thị Bích Lệ - Phó Chủ tịch UBND huyện Lộc Ninh - Ủy viên;

17. Ông Nguyễn Văn Tặng - Phó Chủ tịch UBND H.Đồng Phú - Ủy viên;

18. Ông Diệp Hoàng Thu - Phó Chủ tịch UBND huyện Bù Đốp - Ủy viên;

19. Ông Phạm Hồng Khanh – P.Chủ tịch UBND H.Bù Gia Mập - Ủy viên.* Mời các ông, bà có tên sau tham gia Ban Chỉ đạo.

20. Ông Đoàn Văn Rồi - Phó Chủ tịch LĐLĐ tỉnh - Phó Trưởng ban;

22. Ông Đoàn Như Viên - Tổng Biên tập Báo Bình Phước - Ủy viên;

23. Bà Trần Tuyết Minh -P. Trưởng Ban TT Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy - Ủy viên;

24. Ông Trần Văn Nhan – P.Chủ tịch Liên minh hợp tác xã tỉnh - Ủy viên;

25. Ông Nguyễn Thanh Phương - Phó Bí thư Tỉnh đoàn - Ủy viên.Điều 2. Thành lập Tổ Chuyên viên giúp việc Ban Chỉ đạo gồm các ông, bà có tên sau:

1. Ông Lê Văn Mãi - PGĐ. Sở LĐTB&XH - Tổ trưởng;

2. Ông Ngô Quốc Huy - TP. Tuyên truyền Phổ biến GDPL, Sở Tư pháp - Tổ viên;

3. Bà Trương Thị Mỹ Dung - PTP. Tổ chức Hành chính, Liên minh HTX - Tổ viên;

4. Bà Trần Thị Bảy - TP. Kế hoạch - Tài chính, Sở LĐTB&XH - Tổ viên;

5. Bà Nguyễn Thị Kim Thanh - PTP.Quản lý doanh nghiệp thương mại, Ban Quản lý Khu Kinh tế - Tổ viên;

6. Ông Hồ Thanh Quý - CV. Ban Tuyên giáo, Liên đoàn Lao động tỉnh - Tổ viên;

7. Ông Hoàng Vũ Trường Giang - PTP. Lao động tiền lương - BHXH, Sở LĐTB&XH - Thư ký;

8. Bà Trương Thị Ngọc Anh - PTP. Pháp chế Sở LĐTB&XH - Thư ký.

Điều 3. Nhiệm vụ, quyền hạn của Ban Chỉ đạo:

1. Giúp UBND tỉnh chỉ đạo, triển khai thực hiện Quyết định số 264/QĐ -UBND ngày 21/02/2013 của Chủ tịch UBND tỉnh về việc phê duyệt Đề án “Tuyên tuyền, phổ biến pháp luật cho người lao động và người sử dụng lao động trong các loại hình doanh nghiệp giai đoạn II (2013 - 2016) trên địa bàn tỉnh”.

2. Trưởng Ban Chỉ đạo được sử dụng con dấu của UBND tỉnh, Phó Trưởng Ban Thường trực Ban Chỉ đạo được sử dụng con dấu của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội trong quá trình thực hiện nhiệm vụ của Ban Chỉ đạo.

3. Sở Lao động -Thương binh và Xã hội (Thường trực Ban Chỉ đạo) lập dự toán kinh phí phục vụ cho hoạt động của Ban Chỉ đạo trình cơ quan có thẩm quyền phê duyệt theo quy định của pháp luật.

4. Trưởng Ban Chỉ đạo ban hành Quy chế hoạt động của Ban Chỉ đạo và phân công nhiệm vụ cụ thể cho các thành viên Ban Chỉ đạo.

5. Ban Chỉ đạo làm việc theo chế độ kiêm nhiệm.Điều 4. Các ông (bà): Chánh Văn phòng UBND tỉnh; Giám đốc Sở Nội vụ; Giám đốc Sở Lao động - Thương binh và Xã hội, Trưởng Ban Chỉ đạo thực hiện Đề án “Tuyên truyền, phổ biến pháp luật cho người lao động và người sử dụng lao động trong các loại hình doanh nghiệp giai đoạn II (2013-2016) trên địa bàn tỉnh”, Chủ tịch UBND các huyện, thị xã, Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị có liên quan và các ông, bà có tên tại Điều 1, Điều 2 chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này, kể từ ngày ký ./.

KT. CHỦ TỊCH

PHÓ CHỦ TỊCH

Nguyễn Văn Lợi: vbpq binhphuoc.nsf -> 4b438b320dbf1cda4725719a0012432c
4b438b320dbf1cda4725719a0012432c -> V/v thành lập Ban chỉ đạo xây dựng bảng giá các loại đất trên địa bàn tỉnh Bình Phước năm 2014
4b438b320dbf1cda4725719a0012432c -> Ủy ban nhân dân cộng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam tỉnh bình phưỚC Độc lập Tự do Hạnh phúc
4b438b320dbf1cda4725719a0012432c -> Ủy ban nhân dân cộng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam tỉnh bình phưỚC Độc lập Tự do Hạnh phúc
4b438b320dbf1cda4725719a0012432c -> Số: 1019/QĐ-ubnd bình Phước, ngày 21 tháng 5 năm 2012
4b438b320dbf1cda4725719a0012432c -> Ủy ban nhân dân cộng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam tỉnh bình phưỚC Độc lập Tự do Hạnh phúc
4b438b320dbf1cda4725719a0012432c -> Ủy ban nhân dân cộng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam tỉnh bình phưỚC Độc lập Tự do Hạnh phúc Phương án bỒi thưỜng, hỖ trỢ và tái đỊnh cư TỔng thể
4b438b320dbf1cda4725719a0012432c -> Ủy ban nhân dân cộng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam tỉnh bình phưỚC Độc lập Tự do Hạnh phúc
4b438b320dbf1cda4725719a0012432c -> Soá 1040 ngaøy 16/6/2006 cuûa ubnd tænh veà vieäc
4b438b320dbf1cda4725719a0012432c -> Ủy ban nhân dân cộng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam tỉnh bình phưỚC Độc lập Tự do Hạnh phúc
4b438b320dbf1cda4725719a0012432c -> Ủy ban nhân dân cộng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam tỉnh bình phưỚC Độc lập Tự do Hạnh phúc
Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©hocday.com 2019
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương