VUÕ thuïY ÑAÊng lan chöÕ taâm trong thö phaùp nhaø xuaát baûn vaên hoùa thoâng tin haø noäI 2003 chöÕ taâm trong thö phaùp taùc giaû: vuõ thuïY ÑAÊng lan thö phaùPtải về 3.29 Mb.
trang7/28
Chuyển đổi dữ liệu07.06.2018
Kích3.29 Mb.
1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   ...   28

... moät caûm giaùc töï taïi trong moïi hoaøn caûnh.

Toâi xuaát thaân töø ngaønh ñoà hoïa - Vaø, cuoäc hoân phoái giöõa thö phaùp vaø hoïa ñaõ ñeán vôùi toâi baét ñaàu töø giöõa naêm 1999.

Thôøi gian luyeän thö phaùp tuy ngaén nguûi chöa ñuû coâng phu, nhöng, toâi ñaõ “ngoä” ra ñöôïc nhieàu leõ. Caùi maø toâi ñaït ñöôïc khoâng phaûi laø thoâng thaïo nhöõng nguyeân taéc, nhöõng chuyeân moân veà öùc, döông, ñoân, toûa, trì… maø laø nhöõng caùi caàn ñaït hôn, ñoù laø moät nieäm an laïc saùng suoát, moät taâm hoàn roäng môû voâ ngaàn, vaø moät caûm giaùc töï taïi trong moïi hoaøn caûnh.

Vaø töø ñoù, thö phaùp ñoái vôùi toâi coù moät söùc huùt taâm linh huyeàn bí.

Voán hoïc sô hieåu caïn, buùt phaùp coøn non keùm, neân khi coäng taùc vôùi “chöõ Taâm trong thö phaùp” toâi khoâng daùm giôùi thieäu noù ôû goùc ñoä ngheä thuaät, nhöng qua ñoù, toâi ñaõ gôûi gaém taát caû taám loøng cuûa toâi. Vaø töø thuù chôi naøy, toâi ñaõ ngoä ra ñöôïc nhieàu leõ: duø soáng giöõa voâ minh, laïi gaëp baùt phong, nhöng vôùi chaùnh nieäm, ta vaãn giöõ ñöôïc caùi taâm vöõng vaøng, trong saùng vaø an bình “tri tuùc taâm thöôøng laïc, voâ caàu phaåm töï cao” (trong ñôøi soáng thöôøng ngaøy töï cho laø ñuû, thì taâm hoàn luùc naøo cuõng vui veû - khoâng caàu caïnh tham voïng, thì phaåm giaù trò töï nhieân ñaõ laø cao caû).

Cho neân “thö phaùp laø ngheä thuaät tröøu töôïng, thoâng qua töø ngöõ ñeå taïo neân aûo thò cuûa hình aûnh”, tuøy theo caûm höùng saùng taïo cuûa ngöôøi ngheä só, vaø tuøy theo söï nhaïy caûm ngheä thuaät cuûa ngöôøi thöôûng laõm maø luaän ra.

Vì vaäy “thö phaùp ñaõ vöôït ra khoûi chöùc naêng cuûa thoâng tri, maø trôû thaønh caùi gì ñoù ñeå ngöôøi ta traàm tö maëc töôûng”. Do ñoù, thö phaùp ngoaøi laø phöông phaùp vieát chöõ ñeïp, coøn laø trí tueä, chaùnh kieán vaø thanh tònh. Trí tueä chaân thaät thì khoâng aûo töôûng meâ môø, chaùnh kieán thì khoâng sai laàm vaø thanh tònh thì khoâng oâ nhieãm.Chính nhöõng ñieàu naøy ñaõ thaønh töïu ñöôïc muïc ñích cuûa thö phaùp trong toâi.

TP. Hoà Chí Minh, ngaøy 26-11-2002

TRÖÔNG TUAÁN HAÛI

SONG NGUYEÂN

VÔÙI THÖ PHAÙP NGÖÔØI TA ÑOÏC ÑEÅ THAÁY MÌNH

Thaùng naêm naøo, ñaõ ñi vaøo laõng queân. Nhöng coøn nhôù, moät buoåi saùng ñeïp trôøi, toâi cuøng nhaø thô traøo phuùng Tuù Rua (nay ñaõ qua ñôøi) tìm ñeán Ni töï Kim Lieân ôû Quaän 4 - TP.HCM ñeå xin coâ Y Sa 3 chöõ “thô luaät Ñöôøng” ñeå laøm logo cho trang thô luaät cuûa baùo Vaên ngheä thaønh phoá Hoà Chí Minh.

Cuõng xin thöa Nöõ Tu Y Sa laø moät nöõ só taøi hoa - vaên thi hoïa ñeàu ñöôïc giôùi vaên ngheä só meán phuïc, ngoaøi ra coâ coøn söû duïng saùo truùc thuaàn nhuyeãn...Nhìn neùt chöõ qua buùt loâng möïc xaï - ngöôøi goïi laø phoùng buùt - ngöôøi goïi thaûo buùt.v.v... Sau moät chaàu traø, toâi ñeà nghò duøng moät töø coù theå bao goàm taát caû: “thö phaùp” noâm na laø “caùch vieát chöõ”. Töø ñoù cuïm töø “thö phaùp” ñöôïc giôùi vieát vaø veõ chöõ thöôøng duøng.

Roài ñeán naêm 1997 - Toâi cuøng hoïa só Chính Vaên, môøi nhaø thô Truï Vuõ tham döï cuoäc trieån laõm tay ba nhaân XUAÂN 1997.

Anh ñeà nghò tieâu ñeà:

- Thô trong chöõ hoaëc

Chöõ trong thô.

Chính Vaên khoâng ñoàng yù - ñeà nghò:

- Ñieäu muùa cuûa con chöõ. Ñeán löôït nhaø thô Truï Vuõ laéc ñaàu: - Khoâng coù muùa may quay cuoàng gì ôû ñaây.

Toâi dung hoøa: “Hoàn con chöõ”, cuõng chaúng ai nghe. Cuoái cuøng ñoàng yù khoâng ñeà gì caû. Vaø cuoäc trieån laõm cuõng raát thaønh coâng.

Taét laïi, qua nhöõng phaùt bieåu, gaàn ñaây cuûa caùc nhaø hoïc giaû - nghieân cöùu, nhöõng yù nghó veà thö phaùp sau ñaây toâi cho laø ñaày ñuû nhaát:

* Thö phaùp khoâng chæ noùi leân taøi hoa cuûa baøn tay caàm buùt maø coøn phaùt leân nhöõng aùnh saùng ngoân ngöõ laáp laùnh cho theá gian naøy.

* Ngoân ngöõ ñeïp ñaùng ñeå ta nhaäp taâm nhöng hình ngöõ ñeïp ñaùng ñeå ta kính ngöôõng.

* Vôùi thö phaùp ngöôøi ta ñoïc ñeå thaáy mình.

TP.Hoà Chí Minh, ngaøy 26-10-2002


: data
data -> HƯỚng dẫn càI ĐẶt và SỬ DỤng phần mềm tạo bài giảng e-learning
data -> CỘng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam độc lập Tự do Hạnh phúc
data -> Qcvn 81: 2014/bgtvt
data -> Trung taâm tin hoïC Ñhsp ñEÀ thi hoïc phaàn access
data -> PHỤ LỤC 2 TỔng hợp danh mục tài liệu tham khảO
data -> Công ty cổ phần Xây dựng Điện vneco3
data -> Nghiên cứu một số đặc điểm
data -> NHỮng đÓng góp mới của luậN Án tiến sĩ CẤP ĐẠi học huế Họ và tên ncs : Nguyễn Văn Tuấn
data -> Mẫu 01/hc-sn-dn (Ban hành kèm theo Thông tư số 83/2007/tt-btc ngày 16/7/2007 của Bộ Tài chính) TỜ khai hiện trạng sử DỤng nhà, ĐẤt thuộc sở HỮu nhà NƯỚc và ĐỀ xuất phưƠng án xử LÝ


1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   ...   28


Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©hocday.com 2019
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương