Về việc thành lập Chi cục Quản lý đất đai trực thuộc Sở Tài nguyên và Môi trường Hưng Yêntải về 38.75 Kb.
Chuyển đổi dữ liệu23.08.2016
Kích38.75 Kb.

UỶ BAN NHÂN DÂN

TỈNH HƯNG YÊN

________________

Số: 815/QĐ-UBND
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

_________________________________________________________

Hưng Yên, ngày 27 tháng 4 năm 2016


QUYẾT ĐỊNH

Về việc thành lập Chi cục Quản lý đất đai

trực thuộc Sở Tài nguyên và Môi trường Hưng Yên

_______________________________________
UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH HƯNG YÊN

Căn cứ Luật Tổ chức HĐND và UBND ngày 26/11/2003;

Căn cứ Luật Đất đai ngày 29/11/2013;

Căn cứ các Nghị định của Chính phủ: Số 83/2006/NĐ-CP ngày 17/8/2006 quy định trình tự, thủ tục thành lập, tổ chức lại, giải thể tổ chức hành chính, tổ chức sự nghiệp nhà nước; số 43/2014/NĐ-CP ngày 15/5/2014 quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đất đai;

Căn cứ Thông tư liên tịch số 50/2014/TTLT-BTNMT-BNV ngày 28/8/2014 của Bộ Tài nguyên và Môi trường, Bộ Nội vụ hướng dẫn chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Tài nguyên và Môi trường thuộc Uỷ ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương và Phòng Tài nguyên và Môi trường thuộc Uỷ ban nhân dân huyện, quận, thị xã, thành phố thuộc tỉnh;

Căn cứ các Quyết định của Uỷ ban nhân dân tỉnh: Số 06/2015/QĐ-UBND ngày 09/3/2015 ban hành quy định về phân cấp quản lý công tác tổ chức, cán bộ, công chức, viên chức tỉnh Hưng Yên; số 871/QĐ-UBND ngày 22/4/2015 quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Tài nguyên và Môi trường Hưng Yên;

Căn cứ Thông báo số 81-TB/TU ngày 26/02/2016 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về việc thành lập Chi cục Quản lý đất đai trực thuộc Sở Tài nguyên và Môi trường;

Xét đề nghị của Giám đốc Sở Nội vụ tại Tờ trình số 236/TTr-SNV ngày 08/4/2016,QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Thành lập Chi cục Quản lý đất đai trực thuộc Sở Tài nguyên và Môi trường Hưng Yên trên cơ sở hợp nhất nguyên trạng 03 phòng chuyên môn, nghiệp vụ thuộc Sở Tài nguyên và Môi trường: Phòng Quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất; Phòng Đăng ký và thống kê đất đai; Phòng Định giá đất, giải phóng mặt bằng.

Điều 2. Vị trí và chức năng

1. Chi cục Quản lý đất đai (sau đây gọi tắt là Chi cục) là tổ chức hành chính nhà nước trực thuộc Sở Tài nguyên và Môi trường, thực hiện chức năng tham mưu, giúp Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường quản lý nhà nước về lĩnh vực đất đai trên địa bàn tỉnh thuộc phạm vi nhiệm vụ, quyền hạn được giao theo quy định của pháp luật.

2. Chi cục có tư cách pháp nhân, có con dấu và tài khoản riêng; chịu sự chỉ đạo, quản lý trực tiếp về tổ chức, biên chế và hoạt động của Sở Tài nguyên và Môi trường; đồng thời chịu sự chỉ đạo, hướng dẫn, giám sát, thanh tra, kiểm tra về chuyên môn, nghiệp vụ của các cơ quan nhà nước có thẩm quyền.

3. Trụ sở làm việc của Chi cục đặt tại số 437 đường Nguyễn Văn Linh, phường Hiến Nam, thành phố Hưng Yên, tỉnh Hưng Yên.Điều 3. Nhiệm vụ, quyền hạn

1. Tham mưu, giúp Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường trình Ủy ban nhân dân tỉnh, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành quyết định, chỉ thị, quy hoạch, kế hoạch dài hạn, 5 năm và hàng năm, chương trình, đề án, dự án, biện pháp tổ chức thực hiện các nhiệm vụ về đất đai trong phạm vi nhiệm vụ, quyền hạn được giao.

2. Tổ chức thực hiện các văn bản quy phạm pháp luật, chiến lược, quy hoạch, kế hoạch, chương trình, đề án, dự án về quản lý, sử dụng đất sau khi được cơ quan nhà nước có thẩm quyền phê duyệt.

3. Tham mưu, giúp Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường:

a) Chủ trì, phối hợp với các cơ quan có liên quan lập, điều chỉnh quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất của địa phương trình Ủy ban nhân dân tỉnh; hướng dẫn, theo dõi, kiểm tra việc thực hiện quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất đã được phê duyệt;

b) Tổ chức thẩm định quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất do Ủy ban nhân dân cấp huyện trình Ủy ban nhân dân tỉnh phê duyệt; theo dõi, kiểm tra việc thực hiện quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất của cấp huyện đã được phê duyệt;

c) Hướng dẫn lập, thẩm định danh mục các dự án cần thu hồi đất để phát triển kinh tế - xã hội vì lợi ích quốc gia, công cộng, danh mục dự án có sử dụng đất trồng lúa, báo cáo Uỷ ban nhân dân tỉnh trình Thủ tướng Chính phủ hoặc Hội đồng nhân dân tỉnh thông qua để thực hiện hàng năm;

d) Tham mưu xây dựng dự thảo quy định hạn mức giao đất, công nhận đất ở cho hộ gia đình; hạn mức công nhận quyền sử dụng đất đối với trường hợp hộ gia đình, cá nhân tự khai phá đất để sản xuất nông nghiệp; hạn mức giao đất trống, đất có mặt nước thuộc nhóm đất chưa sử dụng cho hộ gia đình, cá nhân; diện tích tối thiểu được tách thửa và các nội dung khác theo quy định của pháp luật về đất đai;

đ) Tổ chức thẩm định hồ sơ về giao đất, cho thuê đất, thu hồi đất, chuyển quyền sử dụng đất, chuyển mục đích sử dụng đất, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất theo quy định của pháp luật; tổ chức thẩm định phương án bồi thường, hỗ trợ tái định cư theo thẩm quyền; tham mưu, giúp Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường trình Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh thực hiện việc trưng dụng đất theo quy định;

e) Tổ chức thực hiện và hướng dẫn kiểm tra việc điều tra đánh giá tài nguyên đất; thống kê, kiểm kê đất đai;

g) Chủ trì việc tổ chức xây dựng, điều chỉnh bảng giá đất trình Ủy ban nhân dân tỉnh quy định; lập bản đồ giá đất; tham mưu giải quyết các trường hợp vướng mắc về giá đất;

h) Chủ trì việc tổ chức xác định giá đất cụ thể làm căn cứ để tính thu tiền sử dụng đất, tiền thuê đất, tính giá trị quyền sử dụng đất khi cổ phần hóa doanh nghiệp nhà nước, tính tiền bồi thường khi Nhà nước thu hồi đất và các trường hợp khác theo quy định của pháp luật trình Ủy ban nhân dân tỉnh quyết định;

i) Chủ trì, phối hợp với các cơ quan có liên quan hướng dẫn, kiểm tra, tổ chức thực hiện việc bồi thường, hỗ trợ và tái định cư đối với các trường hợp bị thu hồi đất theo quy định của pháp luật;

k) Hướng dẫn, kiểm tra và tổ chức thực hiện việc phát triển quỹ đất; quản lý, khai thác quỹ đất; tổ chức việc đấu giá quyền sử dụng đất theo quy định;

l) Hướng dẫn, kiểm tra chuyên môn, nghiệp vụ quản lý nhà nước về lĩnh vực đất đai đối với Phòng Tài nguyên và Môi trường cấp huyện, công chức chuyên môn về tài nguyên và môi trường thuộc Uỷ ban nhân dân cấp xã.

3. Phối hợp với Thanh tra Sở Tài nguyên và Môi trường và các cơ quan, đơn vị có liên quan kiểm tra, thanh tra, xử lý vi phạm pháp luật và giải quyết khiếu nại, tố cáo, phòng chống tham nhũng trong lĩnh vực đất đai theo quy định của pháp luật và phân công, uỷ quyền của Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường.

4. Quản lý tổ chức bộ máy, biên chế, vị trí việc làm, cơ cấu ngạch công chức; thực hiện chế độ tiền lương và các chính sách, chế độ đãi ngộ, đào tạo, bồi dưỡng, khen thưởng, kỷ luật đối với công chức và người lao động của Chi cục theo quy định của pháp luật.

5. Quản lý và chịu trách nhiệm về tài sản, tài chính của Chi cục theo quy định của pháp luật; thực hiện chế độ thông tin, báo cáo định kỳ hoặc đột xuất theo quy định và theo yêu cầu của cơ quan quản lý nhà nước cấp trên.

6. Thực hiện các nhiệm vụ khác do Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường giao.

Điều 4. Cơ cấu tổ chức, biên chế

1. Lãnh đạo Chi cục

a) Chi cục có Chi cục trưởng và không quá 02 (hai) Phó Chi cục trưởng.

b) Chi cục trưởng là người đứng đầu Chi cục, chịu trách nhiệm trước Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh và trước pháp luật về toàn bộ hoạt động của Chi cục.

c) Phó Chi cục trưởng là người giúp Chi cục trưởng chỉ đạo một hoặc một số mặt công tác do Chi cục trưởng phân công, chịu trách nhiệm trước Chi cục trưởng và trước pháp luật về kết quả thực hiện nhiệm vụ được phân công. Khi Chi cục trưởng vắng mặt, một Phó Chi cục trưởng được Chi cục trưởng ủy nhiệm điều hành các hoạt động của Chi cục.

d) Việc bổ nhiệm, bổ nhiệm lại, điều động, luân chuyển, miễn nhiệm, cách chức, cho từ chức, đánh giá, khen thưởng, kỷ luật, cho nghỉ hưu và thực hiện các chế độ chính sách đối với Chi cục trưởng, Phó Chi cục trưởng thực hiện theo quy định của pháp luật và theo phân cấp quản lý cán bộ, công chức, viên chức của Uỷ ban nhân dân tỉnh, bảo đảm theo đúng quy định về tiêu chuẩn chức danh lãnh đạo, quản lý Chi cục.

2. Cơ cấu tổ chức

Chi cục có các phòng tham mưu tổng hợp và chuyên môn, nghiệp vụ gồm:

a) Phòng Hành chính - Tổng hợp;

b) Phòng Quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất (trong đó bao gồm cả chức năng, nhiệm vụ Đăng ký và thống kê đất đai);

c) Phòng Định giá đất và giải phóng mặt bằng.

Các Phòng tham mưu tổng hợp và chuyên môn, nghiệp vụ thuộc Chi cục có Trưởng phòng, 01 (một) Phó Trưởng phòng và các công chức chuyên môn nghiệp vụ. Việc bổ nhiệm, bổ nhiệm lại, điều động, miễn nhiệm, cách chức, cho từ chức, đánh giá, khen thưởng, kỷ luật, cho nghỉ hưu và thực hiện các chế độ chính sách khác đối với Trưởng phòng, Phó Trưởng phòng thuộc Chi cục thực hiện theo quy định của pháp luật và theo phân cấp công tác quản lý cán bộ, công chức, viên chức của Uỷ ban nhân dân tỉnh, bảo đảm theo đúng quy định về tiêu chuẩn chức danh Trưởng phòng, Phó Trưởng phòng thuộc Chi cục.

3. Biên chế

a) Biên chế công chức của Chi cục được giao trên cơ sở vị trí việc làm, gắn với chức năng, nhiệm vụ, phạm vi hoạt động và nằm trong tổng biên chế công chức của Sở Tài nguyên và Môi trường được Ủy ban nhân dân tỉnh giao.

b) Căn cứ chức năng, nhiệm vụ, cơ cấu tổ chức và danh mục vị trí việc làm, cơ cấu ngạch công chức và các quy định của pháp luật có liên quan, hàng năm Chi cục trưởng Chi cục Quản lý đất đai có trách nhiệm xây dựng Đề án điều chỉnh vị trí việc làm, cơ cấu ngạch công chức; xây dựng kế hoạch biên chế công chức của Chi cục, báo cáo Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường phối hợp với Giám đốc Sở Nội vụ trình Ủy ban nhân dân tỉnh để trình cấp có thẩm quyền xem xét, quyết định theo quy định của pháp luật.

c) Việc tuyển dụng, sử dụng, quản lý công chức, người lao động của Chi cục phải căn cứ yêu cầu nhiệm vụ, vị trí việc làm, cơ cấu chức danh, tiêu chuẩn ngạch công chức, các quy định của pháp luật liên quan và theo phân cấp công tác quản lý cán bộ, công chức, viên chức của Uỷ ban nhân dân tỉnh.Điều 5. Tổ chức thực hiện

Giao Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường thực hiện các nhiệm vụ sau:

1. Phối hợp với các cơ quan, đơn vị có liên quan thực hiện việc bố trí, sắp xếp, ổn định tổ chức bộ máy, nhân sự, cơ sở vật chất, kinh phí, trang thiết bị, hồ sơ, tài liệu liên quan để tổ chức thực hiện chức năng, nhiệm vụ của Chi cục theo quy định.

2. Chỉ đạo việc xây dựng Đề án vị trí việc làm của Chi cục; thẩm định, tổng hợp trình Ủy ban nhân dân tỉnh để trình cấp có thẩm quyền xem xét, quyết định theo quy định của pháp luật.3. Chỉ đạo việc xây dựng và ban hành quyết định phê duyệt quy chế làm việc của Chi cục; quy định cụ thể chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của các Phòng thuộc Chi cục; quy định trách nhiệm, quyền hạn của người đứng đầu các Phòng thuộc Chi cục; quy định chế độ thông tin, báo cáo, mối quan hệ công tác và lề lối làm việc của các Phòng thuộc Chi cục theo quy định của pháp luật và theo phân cấp quản lý công tác tổ chức, cán bộ, công chức, viên chức của Ủy ban nhân dân tỉnh.

Điều 6. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký. Chánh Văn phòng UBND tỉnh; Giám đốc các sở, ngành: Nội vụ, Tài chính, Kế hoạch và Đầu tư, Tài nguyên và Môi trường, Kho bạc nhà nước tỉnh; Chủ tịch Uỷ ban nhân dân các huyện, thành phố; thủ trưởng các cơ quan, đơn vị có liên quan và Chi cục trưởng Chi cục Quản lý đất đai chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này. /.
TM. UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH

CHỦ TỊCH


Nguyễn Văn Phóng


Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©hocday.com 2019
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương