UỶ ban nhân dân tỉnh h­­Ưng yêNtải về 12.61 Kb.
Chuyển đổi dữ liệu31.07.2016
Kích12.61 Kb.
#11797


UỶ BAN NHÂN DÂN

TỈNH H­­ƯNG YÊN

__________________

Số: 1827/QĐ-UBNDCỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

______________________________________________________________________________

Hưng Yên, ngày 24 tháng 9 năm 2015


QUYẾT ĐỊNH

Về việc cho phép thành lập Hội Vận tải ô tô tỉnh Hưng Yên

__________________________________________

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH HƯNG YÊN

Căn cứ Luật Tổ chức HĐND và UBND ngày 26/11/2003;

Căn cứ các Nghị định của Chính phủ: Số 45/2010/NĐ-CP ngày 21/4/2010 quy định về tổ chức, hoạt động và quản lý hội; số 33/2012/NĐ-CP ngày 13/4/2012 về sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 45/2010/NĐ-CP ngày 21/4/2010 của Chính phủ quy định về tổ chức, hoạt động và quản lý hội;

Căn cứ Thông tư số 03/2013/TT-BNV ngày 16/4/2013 của Bộ Nội vụ quy định chi tiết thi hành Nghị định số 45/2010/NĐ-CP ngày 21/4/2010 của Chính phủ quy định về tổ chức, hoạt động và quản lý hội và Nghị định số 33/2012/NĐ-CP ngày 13/4/2012 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 45/2010/NĐ-CP;

Xét đề nghị của Giám đốc Sở Nội vụ tại Tờ trình số 463/TTr-SNV ngày 09/9/2015,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Cho phép thành lập Hội Vận tải ô tô tỉnh Hưng Yên.

Điều 2. Hội Vận tải ô tô tỉnh Hưng Yên (sau đây gọi tắt là Hội) là tổ chức xã hội - nghề nghiệp của các tổ chức, công dân Việt Nam, không phân biệt thành phần kinh tế, hoạt động trong lĩnh vực vận tải ô tô trên địa bàn tỉnh Hưng Yên. Hội tổ chức và hoạt động theo Điều lệ được Chủ tịch Uỷ ban nhân dân tỉnh Hưng Yên phê duyệt, tuân thủ quy định của pháp luật, chịu sự quản lý nhà nước của Uỷ ban nhân dân tỉnh và các sở, ngành có liên quan đến lĩnh vực hoạt động của Hội.

Hội có tư cách pháp nhân, có con dấu và tài khoản riêng, tự bảo đảm kinh phí, trụ sở và phương tiện hoạt động.Trụ sở của Hội đặt tại Trung tâm Tư vấn giao thông vận tải thuộc Sở Giao thông vận tải Hưng Yên, số 62 đường Phạm Ngũ Lão, phường Quang Trung, thành phố Hưng Yên, tỉnh Hưng Yên.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký. Chánh Văn phòng Uỷ ban nhân dân tỉnh; Giám đốc các sở: Nội vụ, Giao thông vận tải; Trưởng ban Vận động thành lập Hội Vận tải ô tô tỉnh Hưng Yên và thủ trưởng các cơ quan, đơn vị, tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.TM. ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH

CHỦ TỊCH
Doãn Thế Cường

tải về 12.61 Kb.

Chia sẻ với bạn bè của bạn:
Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©hocday.com 2024
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương