Ủy ban nhân dân tỉnh hưng yêNtải về 46.25 Kb.
Chuyển đổi dữ liệu24.07.2016
Kích46.25 Kb.
#2993


ỦY BAN NHÂN DÂN

TỈNH HƯNG YÊN

_____________
Số: 704/QĐ-UBND

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

__________________________________________________________
Hưng Yên, ngày 19 tháng 03 năm 2015

QUYẾT ĐỊNH

Phê duyệt Kế hoạch tổng thể triển khai thực hiện ứng phó sự cố,

thiên tai và tìm kiếm cứu nạn tỉnh Hưng Yên đến năm 2020

_____________________________
ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH HƯNG YÊN

Căn cứ Luật Tổ chức HĐND và UBND ngày 26/11/2003;

Căn cứ Quyết định số 1041/QĐ-TTg ngày 24/6/2014 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án Quy hoạch tổng thể lĩnh vực ứng phó sự cố, thiên tai và tìm kiếm cứu nạn đến năm 2020;

Căn cứ Quyết định số 224/QĐ-TTg ngày 12/02/2015 của Thủ tướng Chính phủ về việc ban hành Kế hoạch triển khai thực hiện đề án Quy hoạch tổng thể lĩnh vực ứng phó sự cố, thiên tai và tìm kiếm cứu nạn đến năm 2020;

Xét đề nghị của Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tại Tờ trình số 20/TTr-SNN ngày 11/3/2015,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Kế hoạch tổng thể triển khai thực hiện ứng phó sự cố, thiên tai và tìm kiếm cứu nạn tỉnh Hưng Yên đến năm 2020.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Điều 3. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh; thủ trưởng các sở, ngành: Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Xây dựng, Giao thông Vận tải, Tài nguyên và Môi trường, Y tế, Công Thương, Khoa học và Công nghệ, Công an tỉnh, Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh; Chủ tịch UBND các huyện, thành phố chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.
TM. UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH

KT. CHỦ TỊCH

PHÓ CHỦ TỊCH
Đặng Minh Ngọc
ỦY BAN NHÂN DÂN

TỈNH HƯNG YÊN

_____________CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

__________________________________________________________
KẾ HOẠCH

Tổng thể triển khai thực hiện ứng phó sự cố, thiên tai

và tìm kiếm cứu nạn tỉnh Hưng Yên đến năm 2020

(Ban hành kèm theo Quyết định số 704/QĐ-UBND ngày 19/3/2015 của UBND tỉnh)

____________________________________

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

1. Mục đích

- Nhằm cụ thể hóa các nội dung được xác định trong Đề án Quy hoạch tổng thể lĩnh vực ứng phó sự cố, thiên tai và tìm kiếm cứu nạn đến năm 2020 đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt tại Quyết định số 1041/QĐ-TTg ngày 24/6/2014 (sau đây gọi tắt là Quyết định 1041); làm cơ sở để các ngành, địa phương trong tỉnh quán triệt triển khai thực hiện Kế hoạch kịp thời, hiệu quả;

- Kiện toàn tổ chức, biên chế các đơn vị chuyên trách, kiêm nhiệm của các ngành, địa phương; xây dựng cơ chế phối hợp chặt chẽ, thống nhất giữa các ngành, địa phương, cơ quan, tổ chức trong công tác ứng phó sự cố, thiên tai và tìm kiếm cứu nạn.

2. Yêu cầu

- Triển khai thực hiện Đề án phải theo đúng chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại Quyết định 1041 và Kế hoạch này; phù hợp với thực tế, bảo đảm tính khả thi, hiệu quả trong quá trình thực hiện.

- Trong quá trình thực hiện phải bảo đảm sự phối hợp chặt chẽ giữa các ngành, địa phương; kịp thời giải quyết những khó khăn, vướng mắc để kế hoạch được thực hiện đúng tiến độ, đồng bộ, đáp ứng yêu cầu công tác ứng phó sự cố, thiên tai và tìm kiếm cứu nạn.

II. NỘI DUNG

1. Kiện toàn Ban Chỉ huy, đơn vị chuyên trách, kiêm nhiệm của các sở, ngành, cấp huyện, cấp xã.

2. Xây dựng các Kế hoạch ứng phó sự cố, thiên tai và tìm kiếm cứu nạn cho các tình huống cơ bản.

3. Đầu tư xây dựng các công trình thiết yếu phục vụ việc ứng phó sự cố, thiên tai và tìm kiếm cứu nạn; sản xuất, mua sắm trang thiết bị chuyên dụng bảo đảm hoạt động thường xuyên cho các đơn vị chuyên trách, kiêm nhiệm; sản xuất, mua sắm trang thiết bị thiết yếu, thông dụng đưa vào dự trữ tại các khu vực bảo đảm sẵn sàng ứng phó sự cố, thiên tai, tìm kiếm cứu nạn hiệu quả.III. NHIỆM VỤ CỤ THỂ

Số TT

Nội dung

Cơ quan

chủ trì

Cơ quan phối hợp

Thời gian thực hiện

I

Kiện toàn Ban Chỉ huy, các đơn vị chuyên trách, kiêm nhiệm ứng phó sự cố, thiên tai và tìm kiếm cứu nạn

Kiện toàn Ban Chỉ huy phòng, chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn của tỉnh.

Sở Nông nghiệp và PTNT

Ban Chỉ huy

quân sự tỉnh30/3/2015

II

Xây dựng kế hoạch ứng phó với các tình huống cơ bản


1

Xây dựng kế hoạch ứng phó các sự cố cháy lớn nhà cao tầng, khu đô thị, khu công nghiệp, khu dân cư trong tỉnh.

Công an tỉnh

Các sở, ngành, địa phương có liên quan

30/4/2015 

2

Xây dựng Kế hoạch ứng phó sự cố sập đổ công trình, nhà cao tầng.

Sở Xây dựng

Các sở, ngành, địa phương liên quan.

30/4/2015

3

Xây dựng Kế hoạch ứng phó sự cố bức xạ cấp tỉnh.

Sở Khoa học và Công nghệ

Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh; Sở Y tế; các sở, ngành, địa phương liên quan.

30/4/2015

4

Xây dựng Kế hoạch ứng phó sự cố động đất.

Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh

Các sở, ngành và địa phương có liên quan.

30/4/2015

5

Xây dựng Kế hoạch ứng phó tai nạn giao thông đường bộ, đường sắt, đường thủy nội địa đặc biệt nghiêm trọng và khai thác cát.

Sở Giao thông Vận tải

Các sở, ngành và địa phương có liên quan.

30/4/2015

6

Xây dựng Kế hoạch ứng phó tai nạn máy bay xảy ra trên địa bàn tỉnh Hưng Yên.

Sở Giao thông Vận tải

Các sở, ngành và địa phương có liên quan.

30/4/2015

7

Xây dựng Kế hoạch ứng phó sự cố vỡ đê (đê chính, đê bối).

Sở Nông nghiệp và PTNT

Các sở, ngành và địa phương liên quan.

30/4/2015

8

Xây dựng Kế hoạch ứng phó bão, siêu bão, áp thấp, lũ, lụt.

Sở Nông nghiệp và PTNT

Các sở, ngành và địa phương liên quan.

30/4/2015

III

Xây dựng kế hoạch mua sắm trang thiết bị dự trữ, ứng phó sự cố, thiên tai và tìm kiếm cứu nạn

Sở Nông nghiệp và PTNT

Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh; các sở: Kế hoạch và Đầu tư,Tài chính và các sở, ngành, địa phương có liên quan.

30/4/2015

IV. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Giao Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Phó Trưởng Ban Chỉ huy phòng, chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn tỉnh thẩm định trình UBND tỉnh phê duyệt Kế hoạch chi tiết của các ngành, địa phương; theo dõi, kiểm tra, đôn đốc, hướng dẫn các ngành, địa phương trong việc triển khai thực hiện và báo cáo Chủ tịch UBND tỉnh kết quả thực hiện Kế hoạch.

2. Ban Chỉ huy phòng, chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn tỉnh chủ trì, phối hợp với Sở Tài chính, Sở Kế hoạch và Đầu tư tổng hợp, trình UBND tỉnh phê duyệt dự toán kinh phí đến năm 2020 để triển khai Kế hoạch mua sắm trang thiết bị dự trữ, ứng phó sự cố, thiên tai và tìm kiếm cứu nạn trên cơ sở kế hoạch ngân sách hàng năm của tỉnh.

3. Giám đốc các sở, ngành, Chủ tịch UBND các huyện, thành phố xây dựng Kế hoạch triển khai thực hiện Đề án Quy hoạch tổng thể và Kế hoạch này của ngành, địa phương mình. Định kỳ hàng năm sơ kết rút kinh nghiệm, báo cáo Chủ tịch UBND tỉnh (qua Văn phòng Ban Chỉ huy phòng, chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn tỉnh) để tổng hợp, báo cáo theo quy định./.


TM. UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH

KT. CHỦ TỊCH

PHÓ CHỦ TỊCH


Đặng Minh Ngọc
tải về 46.25 Kb.

Chia sẻ với bạn bè của bạn:
Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©hocday.com 2024
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương