QuyếT ĐỊnh ban hành Quy định thực hiện liên thông các thủ tục hành chínhtải về 67.94 Kb.
Chuyển đổi dữ liệu28.07.2016
Kích67.94 Kb.
#8211


ỦY BAN NHÂN DÂN

TỈNH HƯNG YÊN

__________________

Số: 1489/QĐ-UBNDCỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

__________________________________________________________
Hưng Yên, ngày 06 tháng 8 năm 2015


QUYẾT ĐỊNH

Ban hành Quy định thực hiện liên thông các thủ tục hành chính

về đăng ký khai sinh, đăng ký thường trú, cấp thẻ bảo hiểm y tế

cho trẻ em dưới 6 tuổi trên địa bàn tỉnh Hưng Yên

­­­_________________________
ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH HƯNG YÊN

Căn cứ Luật Tổ chức HĐND và UBND ngày 26/11/2003;

Căn cứ Quyết định số 09/QĐ-TTg ngày 25/3/2015 của Thủ tướng Chính phủ ban hành Quy chế thực hiện cơ chế một cửa, cơ chế một cửa liên thông tại cơ quan hành chính nhà nước ở địa phương;

Căn cứ Thông tư liên tịch số 05/2015/TTLT-BTP-BCA-BYT ngày 15/5/2015 của liên Bộ: Tư pháp - Công an - Y tế hướng dẫn thực hiện liên thông các thủ tục hành chính về đăng ký khai sinh, đăng ký thường trú, cấp thẻ bảo hiểm y tế cho trẻ em dưới 6 tuổi;

Xét đề nghị của Giám đốc Sở Tư pháp tại Tờ trình số 667/TTr-STP ngày 27/7/2015,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Quy định thực hiện liên thông các thủ tục hành chính về đăng ký khai sinh, đăng ký thường trú, cấp thẻ bảo hiểm y tế cho trẻ em dưới 6 tuổi trên địa bàn tỉnh Hưng Yên.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Điều 3. Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Giám đốc các sở, ngành: Tư pháp, Công an tỉnh, Bảo hiểm xã hội tỉnh, Y tế; thủ trưởng các sở, ban, ngành liên quan; Chủ tịch UBND các huyện, thành phố; Chủ tịch UBND các xã, phường, thị trấn và các cơ quan, đơn vị liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH

CHỦ TỊCH


Doãn Thế Cường
ỦY BAN NHÂN DÂN

TỈNH HƯNG YÊN

__________________CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

__________________________________________________________


QUY ĐỊNH

Thực hiện liên thông các thủ tục hành chính về

đăng ký khai sinh, đăng ký thường trú, cấp thẻ bảo hiểm y tế

cho trẻ em dưới 6 tuổi trên địa bàn tỉnh Hưng Yên

(Ban hành kèm theo Quyết định số 1489/QĐ-UBND ngày 06 tháng 8 năm 2015 của UBND tỉnh Hưng Yên)

____________________________

Chương I

QUY ĐỊNH CHUNG

Điều 1. Phạm vi điều chỉnh

Quy định này hướng dẫn về nguyên tắc, hồ sơ, quy trình và trách nhiệm của các cơ quan nhà nước, cán bộ, công chức, viên chức có liên quan đến việc thực hiện liên thông các thủ tục hành chính về đăng ký khai sinh, đăng ký thường trú, cấp thẻ bảo hiểm y tế cho trẻ em dưới 6 tuổi trên địa bàn tỉnh Hưng Yên, gồm 02 nhóm thủ tục hành chính sau:

1. Thực hiện liên thông ba thủ tục hành chính: Đăng ký khai sinh - Đăng ký thường trú - Cấp thẻ bảo hiểm y tế, áp dụng đối với trẻ em dưới 6 tuổi có cha hoặc mẹ hoặc người nuôi dưỡng, chăm sóc, giám hộ đăng ký thường trú trên địa bàn tỉnh Hưng Yên.

2. Thực hiện liên thông hai thủ tục hành chính: Đăng ký khai sinh - Cấp thẻ bảo hiểm y tế, áp dụng cho trẻ em dưới 6 tuổi có cha hoặc mẹ hoặc người nuôi dưỡng, chăm sóc, giám hộ đăng ký tạm trú trên địa bàn tỉnh Hưng Yên.Điều 2. Đối tượng áp dụng

1. Ủy ban nhân dân xã, phường, thị trấn (gọi tắt là Ủy ban nhân dân cấp xã); Công an xã, thị trấn (gọi tắt là Công an cấp xã); Công an thành phố; Bảo hiểm xã hội huyện, thành phố (gọi tắt là Bảo hiểm xã hội cấp huyện).

2. Cá nhân có yêu cầu thực hiện liên thông thủ tục hành chính theo các nhóm được quy định tại Điều 1 Quy định này.

3. Các cơ quan, tổ chức, cá nhân khác có liên quan trong quá trình thực hiện liên thông các thủ tục hành chính này.Điều 3. Nguyên tắc thực hiện liên thông các thủ tục hành chính

1. Tuân thủ các văn bản pháp luật có liên quan và Quy định này.

2. Cá nhân có yêu cầu thực hiện thủ tục hành chính có quyền lựa chọn áp dụng hoặc không áp dụng thực hiện liên thông các thủ tục hành chính. Trường hợp cá nhân lựa chọn không áp dụng thực hiện liên thông, việc giải quyết từng thủ tục sẽ theo quy định hiện hành.

3. Cá nhân có yêu cầu thực hiện liên thông các thủ tục hành chính về đăng ký khai sinh, đăng ký thường trú, cấp thẻ bảo hiểm y tế cho trẻ em dưới 6 tuổi chỉ nộp hồ sơ một (01) lần và nhận được nhiều kết quả giải quyết thủ tục hành chính tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả (Bộ phận một cửa) của Ủy ban nhân dân cấp xã nơi nộp hồ sơ.Điều 4. Trách nhiệm của các cơ quan thực hiện liên thông các thủ tục hành chính

1. Ủy ban nhân dân cấp xã là cơ quan đầu mối tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả giải quyết liên thông các thủ tục hành chính đối với hai nhóm thủ tục hành chính được quy định tại Điều 1 Quy định này; chịu trách nhiệm về tính đầy đủ và hợp lệ của hồ sơ thực hiện liên thông các thủ tục hành chính; đăng ký khai sinh cho trẻ em dưới 6 tuổi; tạm thu lệ phí đăng ký thường trú; lập và chuyển hồ sơ cho Công an thành phố, Công an cấp xã để đăng ký thường trú và Bảo hiểm xã hội cấp huyện để cấp thẻ bảo hiểm y tế cho trẻ em dưới 6 tuổi.

2. Công an thành phố, Công an cấp xã và Bảo hiểm xã hội cấp huyện chịu trách nhiệm tiếp nhận hồ sơ do Ủy ban nhân dân cấp xã chuyển đến và giải quyết thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền của cơ quan mình.

Chương II

QUY ĐỊNH THỰC HIỆN LIÊN THÔNG

CÁC THỦ TỤC HÀNH CHÍNH

Điều 5. Hồ sơ liên thông các thủ tục hành chính: Đăng ký khai sinh - Đăng ký thường trú - Cấp thẻ bảo hiểm y tế cho trẻ em dưới 6 tuổi

1. Cá nhân có yêu cầu thực hiện liên thông các thủ tục hành chính nộp 01 (một) bộ hồ sơ tại Ủy ban nhân dân cấp xã, hồ sơ gồm:

a) Tờ khai đăng ký khai sinh (theo mẫu quy định).

b) Giấy chứng sinh do cơ sở y tế, nơi trẻ em sinh ra cấp; nếu trẻ em sinh ra ngoài cơ sở y tế, Giấy chứng sinh được thay bằng văn bản xác nhận của người làm chứng. Trong trường hợp không có người làm chứng, người đi khai sinh phải làm giấy cam đoan về việc sinh là có thực.

Đối với trường hợp trẻ em bị bỏ rơi (ngoài nơi đăng ký khai sinh), nộp biên bản về việc trẻ bị bỏ rơi (do UBND cấp xã hoặc Công an cấp xã nơi trẻ em bị bỏ rơi lập, phải ghi rõ ngày, tháng, năm, địa điểm phát hiện trẻ bị bỏ rơi; giới tính; đặc điểm nhận dạng; tài sản và các đồ vật khác của trẻ (nếu có); họ, tên, địa chỉ của người phát hiện) và văn bản xác nhận việc đã thông báo trên phương tiện thông tin đại chúng trong 03 (ba) số liên tiếp thay cho Giấy chứng sinh.

Trường hợp đăng ký khai sinh cho trẻ em sinh ra do mang thai hộ thì nộp thêm văn bản chứng minh việc mang thai hộ theo quy định của pháp luật.

c) Phiếu báo thay đổi hộ khẩu, nhân khẩu (theo mẫu quy định).

d) Sổ hộ khẩu (bản chính).

Trường hợp trẻ em có cha, mẹ nhưng không đăng ký thường trú cùng cha mẹ mà đăng ký thường trú cùng với người khác thì phải có ý kiến bằng văn bản của cha, mẹ, có xác nhận của Ủy ban nhân dân cấp xã; ý kiến đồng ý của chủ hộ và Sổ hộ khẩu của chủ hộ.

e) Tờ khai tham gia bảo hiểm y tế theo mẫu quy định.

2. Trong trường hợp trực tiếp nộp hồ sơ tại Ủy ban nhân dân cấp xã thì người nộp đơn có thể nộp bản sao các giấy tờ nêu trên (trừ sổ hộ khẩu phải là bản chính), kèm bản chính để đối chiếu hoặc bản sao có chứng thực (cán bộ tiếp nhận không được yêu cầu xuất trình bản chính để đối chiếu). Trường hợp hồ sơ được gửi qua đường bưu điện, các giấy tờ trên phải là bản sao có chứng thực.

3. Cá nhân có yêu cầu thực hiện liên thông phải chuẩn bị các giấy tờ sau để xuất trình khi có yêu cầu:

a) Chứng minh nhân dân hoặc hộ chiếu.

b) Giấy chứng nhận kết hôn của cha, mẹ trẻ em (nếu cha, mẹ có đăng ký kết hôn). Trường hợp công chức tư pháp - hộ tịch biết rõ về quan hệ hôn nhân của cha, mẹ trẻ em thì không bắt buộc phải xuất trình Giấy chứng nhận kết hôn.

4. Cá nhân có yêu cầu thực hiện liên thông các thủ tục hành chính không có điều kiện trực tiếp đến Ủy ban nhân dân cấp xã để nộp hồ sơ thì có thể ủy quyền cho người khác làm thay. Việc ủy quyền thực hiện theo quy định của pháp luật hiện hành.

Điều 6. Hồ sơ liên thông các thủ tục: Đăng ký khai sinh - Cấp thẻ bảo hiểm y tế cho trẻ em dưới 6 tuổi

Người đi đăng ký phải nộp 01 (một) bộ hồ sơ theo quy định tại các Điểm a, b Khoản 1 Điều 5 Quy định này. Đồng thời chuẩn bị các loại giấy tờ theo quy định tại Khoản 3 Điều 5 Quy định này để xuất trình khi có yêu cầu.Điều 7. Tiếp nhận hồ sơ

1. Bộ phận một cửa của Ủy ban nhân dân cấp xã thực hiện việc tiếp nhận hồ sơ, kiểm tra, đối chiếu thông tin trong hồ sơ. Trường hợp hồ sơ của người có yêu cầu đã đầy đủ và đúng quy định tại Điều 5, Điều 6 Quy định này, thì cán bộ một cửa có trách nhiệm tiếp nhận hồ sơ, tạm thu lệ phí đăng ký thường trú theo quy định; đồng thời cấp Giấy biên nhận hồ sơ cho công dân.

2. Giấy biên nhận hồ sơ phải thể hiện đầy đủ, cụ thể các nội dung sau:

a) Tên cơ quan và họ tên, chữ ký cán bộ tiếp nhận hồ sơ.

b) Yêu cầu của người dân.

c) Thành phần hồ sơ nộp.

d) Thời gian tiếp nhận hồ sơ.

đ) Thời gian hẹn trả kết quả giải quyết liên thông các thủ tục hành chính.

3. Trường hợp yêu cầu thực hiện liên thông các thủ tục hành chính không thuộc thẩm quyền tiếp nhận, giải quyết của cơ quan mình theo Quy định này thì cán bộ một cửa có trách nhiệm giải thích, hướng dẫn cụ thể để người dân đến đúng cơ quan có thẩm quyền giải quyết theo quy định của pháp luật.

Điều 8. Thực hiện đăng ký khai sinh, lập và chuyển hồ sơ giải quyết đăng ký thường trú, cấp thẻ bảo hiểm y tế tại Ủy ban nhân dân cấp xã

1. Ngay sau khi tiếp nhận hồ sơ, công chức tư pháp - hộ tịch của Ủy ban nhân dân cấp xã thực hiện đăng ký khai sinh ngay trong ngày. Đối với hồ sơ tiếp nhận sau 15 giờ mà không giải quyết được ngay trong ngày thì tiến hành giải quyết trong ngày làm việc tiếp theo.

2. Trong thời hạn hai (02) ngày làm việc, kể từ ngày đăng ký khai sinh, Ủy ban nhân dân cấp xã có trách nhiệm:

a) Lập và chuyển hồ sơ, lệ phí đăng ký thường trú cho trẻ em dưới 6 tuổi gửi về Công an thành phố, Công an cấp xã, hồ sơ gồm các loại giấy tờ quy định tại Điểm c, d Khoản 1 Điều 5 Quy định này và bản sao Giấy khai sinh của trẻ em.

b) Lập và chuyển hồ sơ cấp thẻ bảo hiểm y tế cho trẻ em dưới 6 tuổi gửi về Bảo hiểm xã hội cấp huyện, hồ sơ gồm: Danh sách đề nghị cấp thẻ bảo hiểm y tế cho trẻ em dưới 6 tuổi do Ủy ban nhân dân cấp xã lập theo mẫu quy định.

3. Việc lưu chuyển hồ sơ giữa các cơ quan quy định tại Khoản 1 Điều 2 Quy định này phải được theo dõi và thể hiện cụ thể bằng cách lập Phiếu lưu chuyển hồ sơ. Cán bộ chuyển/nhận hoặc trả hồ sơ phải ghi rõ họ tên, ký tên và ghi rõ thời gian chuyển/nhận hồ sơ, đồng thời thể hiện rõ các thành phần hồ sơ có trong hồ sơ chuyển/nhận.Điều 9. Thực hiện đăng ký thường trú cho trẻ em dưới 6 tuổi

1. Ngay sau khi tiếp nhận hồ sơ và lệ phí đăng ký thường trú do Ủy ban nhân dân cấp xã chuyển lên, Công an thành phố, Công an cấp xã có trách nhiệm kiểm tra hồ sơ. Trường hợp hồ sơ hợp lệ, đúng quy định thì trong thời hạn năm (05) ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ, Công an thành phố, Công an cấp xã có trách nhiệm thực hiện đăng ký thường trú cho trẻ em và trả kết quả đăng ký thường trú cùng biên lai thu lệ phí đăng ký thường trú cho Ủy ban nhân dân cấp xã để trả cho công dân. Người được giao chuyển hồ sơ của Ủy ban nhân dân cấp xã có trách nhiệm kiểm tra các thông tin được ghi trong Sổ hộ khẩu và ký nhận vào sổ theo dõi giải quyết hộ khẩu.

2. Trường hợp hồ sơ chưa đầy đủ hoặc chưa đúng quy định thì ngay sau khi tiếp nhận hồ sơ, Công an thành phố, Công an cấp xã thông báo cho Ủy ban nhân dân cấp xã biết để hoàn thiện hồ sơ theo quy định. Thời hạn hoàn thiện hồ sơ chậm nhất là hai (02) ngày làm việc kể từ khi Ủy ban nhân dân cấp xã nhận được thông báo bổ sung hồ sơ từ Công an thành phố, Công an cấp xã.

3. Trường hợp hồ sơ không đủ điều kiện đăng ký thường trú thì Công an thành phố, Công an cấp xã từ chối việc đăng ký thường trú và có văn bản trả lời (kèm theo hồ sơ, lệ phí đăng ký thường trú) cho Ủy ban nhân dân cấp xã biết và thông báo cho công dân (kèm theo bản sao văn bản trả lời của Công an thành phố, Công an cấp xã).Điều 10. Thực hiện cấp thẻ bảo hiểm y tế cho trẻ em dưới 6 tuổi

1. Ngay sau khi nhận được hồ sơ do Ủy ban nhân dân cấp xã chuyển lên, Bảo hiểm xã hội cấp huyện có trách nhiệm kiểm tra hồ sơ. Trường hợp hồ sơ hợp lệ, đúng quy định thì trong thời hạn năm (05) ngày làm việc Bảo hiểm xã hội cấp huyện thực hiện cấp thẻ bảo hiểm y tế cho trẻ em và chuyển thẻ bảo hiểm y tế về cho Ủy ban nhân dân cấp xã để trả cho công dân.

2. Trường hợp hồ sơ chưa đầy đủ hoặc chưa đúng quy định thì ngay sau khi tiếp nhận hồ sơ, Bảo hiểm xã hội thông báo cho Ủy ban nhân dân cấp xã biết để hoàn thiện hồ sơ theo quy định. Thời hạn hoàn thiện hồ sơ chậm nhất là hai (02) ngày làm việc kể từ khi Ủy ban nhân dân cấp xã nhận được thông báo bổ sung hồ sơ từ Bảo hiểm xã hội cấp huyện.

Điều 11. Trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính

1. Trong thời hạn một (01) ngày làm việc kể từ khi nhận được kết quả giải quyết thủ tục hành chính đăng ký thường trú, cấp thẻ bảo hiểm y tế cho trẻ em dưới 6 tuổi, Ủy ban nhân dân cấp xã phải trả kết quả cho người yêu cầu thực hiện các thủ tục hành chính liên thông.

2. Người nộp hồ sơ đến Ủy ban nhân dân cấp xã nơi nộp hồ sơ để nhận kết quả liên thông các thủ tục hành chính. Nếu người nộp hồ sơ có yêu cầu nhận kết quả qua dịch vụ chuyển phát thì phải đăng ký với Ủy ban nhân dân cấp xã và phải trả phí dịch vụ chuyển phát.

Điều 12. Thời hạn thực hiện liên thông các thủ tục hành chính

1. Thời hạn thực hiện liên thông các thủ tục hành chính được tính từ ngày Ủy ban nhân dân cấp xã tiếp nhận hồ sơ, giao Giấy biên nhận hồ sơ cho công dân.

2. Thời hạn thực hiện liên thông đối với cả hai nhóm thủ tục hành chính liên thông theo quy định tại Điều 1 Quy định này là 08 (tám) ngày làm việc, trong đó:

a) Tại UBND cấp xã: 03 ngày (kể cả tiếp nhận hồ sơ, giải quyết đăng ký khai sinh và trả kết quả giải quyết liên thông)

b) Tại Công an thành phố, Công an cấp xã, Bảo hiểm cấp huyện: 05 ngày

3. Trường hợp hồ sơ cần hoàn thiện theo yêu cầu của Công an thành phố, Công an cấp xã hoặc Bảo hiểm xã hội cấp huyện hoặc cả hai cơ quan này thì thời hạn giải quyết tại UBND cấp xã được kéo dài thêm không quá 02 (hai) ngày làm việc.Điều 13. Kinh phí thực hiện liên thông các thủ tục hành chính

1. Kinh phí thực hiện liên thông các thủ tục hành chính do ngân sách tỉnh bảo đảm theo quy định hiện hành về phân cấp ngân sách nhà nước và các nguồn kinh phí hợp pháp khác.

2. Hàng năm, căn cứ nhiệm vụ được giao tại Quy định này, các cơ quan, đơn vị xây dựng dự toán kinh phí thực hiện liên thông các thủ tục hành chính để tổng hợp chung vào dự toán kinh phí của cơ quan, đơn vị mình gửi cơ quan tài chính tổng hợp, trình cấp có thẩm quyền bố trí kinh phí thực hiện.

Chương III

TRÁCH NHIỆM THỰC HIỆN

LIÊN THÔNG CÁC THỦ TỤC HÀNH CHÍNH

Điều 14. Trách nhiệm của Sở Tư pháp

1. Chỉ đạo, kiểm tra, hướng dẫn triển khai thực hiện liên thông các thủ tục hành chính trong phạm vi quản lý nhà nước của ngành.

2. Chủ trì, phối hợp với Công an tỉnh, Bảo hiểm xã hội tỉnh báo cáo định kỳ, đột xuất theo yêu cầu của cơ quan có thẩm quyền về việc thực hiện liên thông các thủ tục hành chính.

Điều 15. Trách nhiệm của Công an tỉnh, Bảo hiểm xã hội tỉnh

1. Chỉ đạo, kiểm tra, hướng dẫn triển khai thực hiện liên thông các thủ tục hành chính trong phạm vi quản lý nhà nước của ngành.

2. Phối hợp với Sở Tư pháp báo cáo định kỳ, đột xuất theo yêu cầu của cơ quan có thẩm quyền về việc thực hiện liên thông các thủ tục hành chính.

Điều 16. Trách nhiệm của Sở Thông tin và Truyền thông, Báo Hưng Yên, Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh, Cổng Thông tin điện tử tỉnh

Chủ động phối hợp với Sở Tư pháp, Công an tỉnh, Bảo hiểm xã hội tỉnh, Ủy ban nhân dân cấp huyện, cấp xã thực hiện thông tin, tuyên truyền về việc liên thông các thủ tục hành chính bằng các hình thức thích hợp nhằm phổ biến rộng rãi đến người dân, để người dân biết, tiếp cận và thực hiện liên thông các thủ tục hành chính khi có nhu cầu.Điều 17. Trách nhiệm của Ủy ban nhân dân cấp huyện

1. Tổ chức triển khai thực hiện liên thông các thủ tục hành chính tại địa bàn mình quản lý.

2. Chỉ đạo các cơ quan chuyên môn thường xuyên tổ chức tập huấn, hướng dẫn nghiệp vụ cho cán bộ, công chức, viên chức thực hiện liên thông các thủ tục hành chính.

3. Kiểm tra, xem xét giải quyết và kiến nghị giải quyết kịp thời những khó khăn, vướng mắc phát sinh trong quá trình thực hiện liên thông các thủ tục hành chính.

4. Tạo điều kiện về kinh phí, cơ sở vật chất để thực hiện liên thông các thủ tục hành chính phù hợp với điều kiện ngân sách của huyện, thành phố.

5. Báo cáo định kỳ hoặc đột xuất theo yêu cầu của cơ quan có thẩm quyền.Điều 18. Trách nhiệm của Ủy ban nhân dân cấp xã

1. Tổ chức triển khai thực hiện liên thông các thủ tục hành chính tại địa bàn mình quản lý.

2. Niêm yết công khai đầy đủ, rõ ràng Quy định này tại Bộ phận một cửa của UBND cấp xã.

3. Bố trí người có đủ trình độ, năng lực thực hiện liên thông các thủ tục hành chính.

4. Kịp thời phản ánh với Ủy ban nhân dân cấp huyện về các khó khăn, vướng mắc phát sinh trong quá trình thực hiện liên thông các thủ tục hành chính tại địa phương để được xem xét, hướng dẫn giải quyết.

5. Báo cáo định kỳ hoặc đột xuất theo yêu cầu của cơ quan có thẩm quyền.Điều 19. Tổ chức thực hiện

Trong quá trình tổ chức thực hiện, nếu có khó khăn, vướng mắc, các cơ quan, đơn vị, cá nhân báo cáo về UBND tỉnh (qua Sở Tư pháp) để được hướng dẫn hoặc điều chỉnh kịp thời Quy định này./.


TM. ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH

CHỦ TỊCH
Doãn Thế Cường
tải về 67.94 Kb.

Chia sẻ với bạn bè của bạn:
Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©hocday.com 2024
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương