UỶ ban nhân dân tỉnh h­­Ưng yêNtải về 10.81 Kb.
Chuyển đổi dữ liệu31.07.2016
Kích10.81 Kb.


UỶ BAN NHÂN DÂN

TỈNH H­­ƯNG YÊN

_______________________

Số: 1835/QĐ-UBNDCỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

____________________________________________________________

Hưng Yên, ngày 25 tháng 9 năm 2015


QUYẾT ĐỊNH

Về việc cho phép thành lập Hội Chiến sỹ Thành cổ Quảng Trị

năm 1972 huyện Văn Giang

___________________________________

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH HƯNG YÊN

Căn cứ Luật Tổ chức HĐND và UBND ngày 26/11/2003;

Căn cứ các Nghị định của Chính phủ: Số 45/2010/NĐ-CP ngày 21/4/2010 quy định về tổ chức, hoạt động và quản lý hội; số 33/2012/NĐ-CP ngày 13/4/2012 về sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 45/2010/NĐ-CP ngày 21/4/2010 của Chính phủ quy định về tổ chức, hoạt động và quản lý hội;

Căn cứ Thông tư số 03/2013/TT-BNV ngày 16/4/2013 của Bộ Nội vụ quy định chi tiết thi hành Nghị định số 45/2010/NĐ-CP ngày 21/4/2010 của Chính phủ quy định về tổ chức, hoạt động và quản lý hội và Nghị định số 33/2012/NĐ-CP ngày 13/4/2012 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 45/2010/NĐ-CP;

Xét đề nghị của Giám đốc Sở Nội vụ tại Tờ trình số 479/TTr-SNV ngày 17/9/2015,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Cho phép thành lập Hội Chiến sỹ Thành cổ Quảng Trị năm 1972 huyện Văn Giang, tỉnh Hưng Yên.

Điều 2. Hội Chiến sỹ Thành cổ Quảng Trị năm 1972 huyện Văn Giang là tổ chức xã hội, tổ chức và hoạt động theo Điều lệ được Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Hưng Yên phê duyệt, tuân thủ quy định của pháp luật, chịu sự quản lý nhà nước của Ủy ban nhân dân huyện Văn Giang và các sở, ngành có liên quan đến lĩnh vực hoạt động của Hội.

Hội có tư cách pháp nhân, con dấu và tài khoản riêng, tự bảo đảm kinh phí, trụ sở và phương tiện hoạt động.Trụ sở của Hội tạm thời đặt tại Công ty cổ phần Đầu tư và thương mại Sông Hồng 6 (Địa chỉ: Nhà máy nước sinh hoạt, thị trấn Văn Giang, huyện Văn Giang, tỉnh Hưng Yên).

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký. Chánh Văn phòng UBND tỉnh; Giám đốc Sở Nội vụ; Chủ tịch UBND huyện Văn Giang; Trưởng Ban Vận động thành lập Hội Chiến sỹ Thành cổ Quảng Trị năm 1972 huyện Văn Giang và thủ trưởng các cơ quan, đơn vị, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.TM. ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH

CHỦ TỊCH
Doãn Thế CườngCơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©hocday.com 2019
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương