Căn cứ Luật Tổ chức HĐnd và ubnd ngày 26/11/2003tải về 10.82 Kb.
Chuyển đổi dữ liệu30.07.2016
Kích10.82 Kb.

ỦY BAN NHÂN DÂN

TỈNH HƯNG YÊN

________________
Số: 1725/QĐ-UBND

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

___________________________________________________________
Hưng Yên, ngày 17 tháng 10 năm 2014


QUYẾT ĐỊNH

Về việc xếp hạng di tích cấp tỉnh

___________________________________

CHỦ TỊCH UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH HƯNG YÊN

Căn cứ Luật Tổ chức HĐND và UBND ngày 26/11/2003;

Căn cứ Luật Di sản văn hóa ngày 29/6/2001; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Di sản văn hóa ngày 18/6/2009;

Căn cứ Nghị định số 98/2010/NĐ-CP ngày 21/9/2010 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Di sản văn hóa và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Di sản văn hóa;

Xét đề nghị của Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tại Tờ trình số 120/TTr-SVHTTDL ngày 02/10/2014,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Xếp hạng di tích cấp tỉnh đối với các di tích trên địa bàn huyện Kim Động, như sau:

1. Di tích lịch sử nhà thờ họ Đào Quý, xã Vĩnh Xá.

2. Di tích kiến trúc nghệ thuật đình - chùa - miếu Đống Lương Ngoài, xã Hiệp Cường.

Khu vực bảo vệ di tích được xác định theo Biên bản và Bản đồ khoanh vùng các khu vực bảo vệ di tích trong hồ sơ.Điều 2. Nghiêm cấm mọi hoạt động xây dựng, khai thác trái phép trong khu vực di tích đã được khoanh vùng bảo vệ.

Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch; Chủ tịch UBND huyện Kim Động; Chủ tịch UBND các xã: Vĩnh Xá, Hiệp Cường trong phạm vi nhiệm vụ và quyền hạn của mình, thực hiện việc quản lý nhà nước đối với di tích theo quy định của pháp luật về di sản văn hóa.Điều 3. Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch; Chủ tịch UBND huyện Kim Động; Chủ tịch UBND các xã: Vĩnh Xá, Hiệp Cường và các đơn vị, cá nhân có liên quan căn cứ Quyết định thi hành./.CHỦ TỊCH
Doãn Thế Cường

Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©hocday.com 2019
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương