Ủy ban nhân dân tỉnh hưng yêNtải về 7.78 Kb.
Chuyển đổi dữ liệu27.07.2016
Kích7.78 Kb.

ỦY BAN NHÂN DÂN

TỈNH HƯNG YÊN

________________
Số: 1401/QĐ-CTUBND


CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

____________________________________________________________
Hưng Yên, ngày 24 tháng 7 năm 2015


QUYẾT ĐỊNH

Về việc công nhận trường tiểu học đạt chuẩn quốc gia

___________________________

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH HƯNG YÊN

Căn cứ Luật Tổ chức HĐND và UBND ngày 26/11/2003;

Căn cứ Thông tư số 59/2012/TT-BGDĐT ngày 28/12/2012 của Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành quy định về tiêu chuẩn đánh giá, công nhận trường tiểu học đạt mức chất lượng tối thiểu, trường tiểu học đạt chuẩn quốc gia;

Xét đề nghị của Sở Giáo dục - Đào tạo tại Tờ trình số 843/SGDĐT-GDTH ngày 23/6/2015,QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Công nhận Trường Tiểu học Đông Ninh, xã Đông Ninh, huyện Khoái Châu, tỉnh Hưng Yên đạt chuẩn quốc gia mức độ 2 trong thời hạn 5 năm.

Điều 2. Trường Tiểu học Đông Ninh có trách nhiệm duy trì, giữ vững và phát huy các kết quả đã đạt được sau khi được công nhận trường đạt chuẩn quốc gia.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký. Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Giám đốc các sở: Giáo dục và Đào tạo, Kế hoạch và Đầu tư, Nội vụ, Tài chính, Văn hóa - Thể thao và Du lịch, Y tế; Chủ tịch UBND huyện Khoái Châu, Chủ tịch UBND xã Đông Ninh, Hiệu trưởng Trường Tiểu học Đông Ninh và thủ trưởng các cơ quan liên quan căn cứ Quyết định thi hành./.CHỦ TỊCH
Doãn Thế Cường

Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©hocday.com 2019
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương