Về việc quy định khung học phí tạm thời đối với giáo dục mầm non và phổ thông áp dụng cho năm học 2010 2011tải về 18.73 Kb.
Chuyển đổi dữ liệu05.08.2016
Kích18.73 Kb.

ỦY BAN NHÂN DÂN CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM


TỈNH BÌNH PHƯỚC Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: 1970/QĐ-UBND Đồng Xoài, ngày 25 tháng 8 năm 2010

QUYẾT ĐỊNH

Về việc quy định khung học phí tạm thời đối với

giáo dục mầm non và phổ thông áp dụng cho năm học 2010 - 2011

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH BÌNH PHƯỚC

Căn cứ Luật tổ chức HĐND và UBND ngày 26/11/2003;

Căn cứ Nghị định số 49/2010/NĐ-CP ngày 19/6/2003 của Chính phủ quy định về miễn, giảm học phí, hỗ trợ chi phí học tập và cơ chế thu, sử dụng học phí đối với cơ sở giáo dục thuộc hệ thống giáo dục quốc dân từ năm học 2010 - 2011 đến năm học 2014 - 2015;

Căn cứ Công văn số 160/HĐND-KT ngày 20/8/2010 của Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh về việc thỏa thuận khung học phí áp dụng cho năm học 2010 - 2011;


Xét đề nghị của Sở Giáo dục và Đào tạo tại Tờ trình số 2187/TTr-SGDĐT ngày 11/8/2010,


QUYẾT ĐỊNH:

Điu 1. Quy định khung học phí tạm thời đối với giáo dục mầm non và phổ thông áp dụng cho năm học 2010 - 2011 trên địa bàn tỉnh, như sau:

1. Khung học phí:STT

Cấp học

Vùng thị xã

Vùng thị trấn

Vùng nông thôn

1

Trung học phổ thông

80.000 đồng/học sinh/tháng

60.000 đồng/học sinh/tháng

40.000 đồng/học sinh/tháng

2

Trung học cơ sở

60.000 đồng/học sinh/tháng

50.000 đồng/học sinh/tháng

30.000 đồng/học sinh/tháng

3

Mẫu giáo, mầm non

50.000 đồng/học sinh/tháng

40.000 đồng/học sinh/tháng

20.000 đồng/học sinh/tháng

2. Thời gian thu: 09 tháng/ năm học.

3. Quy định về miễn, giảm học phí, hỗ trợ chi phí học tập và cơ chế thu, sử dụng học phí đối với cơ sở giáo dục năm học 2010 - 2011 thực hiện theo quy định tại Nghị định số 49/2010//NĐ-CP ngày 19/6/2003 của Chính phủ quy định về miễn, giảm học phí, hỗ trợ chi phí học tập và cơ chế thu, sử dụng học phí đối với cơ sở giáo dục thuộc hệ thống giáo dục quốc dân từ năm học 2010 - 2011 đến năm học 2014 - 2015.

Điu 2. Căn cứ khung học phí tạm thời đối với giáo dục mầm non và phổ thông áp dụng cho năm 2010 - 2011, Sở Giáo dục và Đào tạo có trách nhiệm:

1. Chỉ đạo các trường học thực hiện việc miễn, giảm học phí, hỗ trợ chi phí học tập và cơ chế thu, sử dụng học phí đối với cơ sở giáo dục thuộc hệ thống giáo dục quốc dân áp dụng cho năm học 2010 - 2011 trên địa bàn tỉnh theo đúng quy định.2. Chuẩn bị nội dung tham mưu UBND tỉnh trình kỳ họp thứ 19 HĐND tỉnh khóa VII xem xét, quyết định khung học phí chính thức áp dụng cho năm 2010 - 2011 theo đúng quy định.

Điu 3. Các ông (bà) Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Giám đốc các sở, ngành: Giáo dục và Đào tạo, Tài chính, Kho bạc Nhà nước tỉnh, Chủ tịch UBND các huyện, thị xã và Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị có liên quan căn cứ quyết định này thi hành, kể từ ngày ký./.
KT. CHỦ TỊCH

PHÓ CHỦ TỊCH

Giang Văn Khoa
: vbpq binhphuoc.nsf -> 4b438b320dbf1cda4725719a0012432c
4b438b320dbf1cda4725719a0012432c -> V/v thành lập Ban chỉ đạo xây dựng bảng giá các loại đất trên địa bàn tỉnh Bình Phước năm 2014
4b438b320dbf1cda4725719a0012432c -> Ủy ban nhân dân cộng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam tỉnh bình phưỚC Độc lập Tự do Hạnh phúc
4b438b320dbf1cda4725719a0012432c -> Ủy ban nhân dân cộng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam tỉnh bình phưỚC Độc lập Tự do Hạnh phúc
4b438b320dbf1cda4725719a0012432c -> Số: 1019/QĐ-ubnd bình Phước, ngày 21 tháng 5 năm 2012
4b438b320dbf1cda4725719a0012432c -> Ủy ban nhân dân cộng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam tỉnh bình phưỚC Độc lập Tự do Hạnh phúc
4b438b320dbf1cda4725719a0012432c -> Ủy ban nhân dân cộng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam tỉnh bình phưỚC Độc lập Tự do Hạnh phúc Phương án bỒi thưỜng, hỖ trỢ và tái đỊnh cư TỔng thể
4b438b320dbf1cda4725719a0012432c -> Ủy ban nhân dân cộng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam tỉnh bình phưỚC Độc lập Tự do Hạnh phúc
4b438b320dbf1cda4725719a0012432c -> Soá 1040 ngaøy 16/6/2006 cuûa ubnd tænh veà vieäc
4b438b320dbf1cda4725719a0012432c -> Ủy ban nhân dân cộng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam tỉnh bình phưỚC Độc lập Tự do Hạnh phúc
4b438b320dbf1cda4725719a0012432c -> Ủy ban nhân dân cộng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam tỉnh bình phưỚC Độc lập Tự do Hạnh phúc
Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©hocday.com 2019
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương