Về việc quy định giá bán vacxin tiêm phòng bệnh cho gia súc năm 2009 trên địa bàn tỉnh Quảng Bìnhtải về 22.08 Kb.
Chuyển đổi dữ liệu18.08.2016
Kích22.08 Kb.

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH QUẢNG BÌNHSố: 509/QĐ-UBNDCỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Đồng Hới, ngày 24 tháng 3 năm 2009

QUYẾT ĐỊNH

Về việc quy định giá bán vacxin tiêm phòng bệnh cho gia súc năm 2009
trên địa bàn tỉnh Quảng Bình
UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH QUẢNG BÌNH

Căn cứ Luật Tổ chức HĐND và UBND ngày 26/11/2003;

Căn cứ Luật Ngân sách Nhà nước ngày 16/12/2002;

Căn cứ Pháp lệnh giá số 40/2002/PL-UBTNQH10 ngày 26/4/2002 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội;

Căn cứ Nghị định số 75/2008/NĐ-CP ngày 09/6/2008 sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 170/2003/NĐ-CP ngày 25/12/2005 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Pháp lệnh giá;

Căn cứ Quyết định số 30/2007/QĐ-UBND ngày 20/12/2007 về việc ban hành quy định phân cấp quản lý nhà nước về giá trên địa bàn tỉnh Quảng Bình.

Theo đề nghị của Sở Tài chính tại Tờ trình số 372/TT-TC ngày 24 tháng 3 năm 2009,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Quy định giá bán vacxin tiêm phòng bệnh cho gia súc các loại năm 2009 tại các trạm thú y huyện, thành phố trên địa bàn tỉnh như sau:

(có phụ lục kèm theo).

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực từ ngày ký.

Điều 3. Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Giám đốc các sở: Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Tài chính, Chi cục trưởng Chi cục Thú y, Chủ tịch UBND các huyện, thành phố, thủ trưởng các sở, ban, ngành đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

Nơi nhận:

- Như Điều 3;

- CT, PCT UBND tỉnh;

- Lưu VT, NN.TM. ỦY BAN NHÂN DÂN

KT. CHỦ TỊCH

PHÓ CHỦ TỊCH


 

(Đã ký)

 

Nguyễn Hữu HoàiPHỤ LỤC

(Kèm theo Quyết định số: 509/QĐ-UBND ngày 24 tháng 3 năm 2009
của Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Bình)Tên vacxin gia súc

ĐVT

Giá bán

1. Vacxin tiêm cho trâu bò

- Vacxin THT trâu, bò P52, F3

+ Loại 10 liều/lọ

+ Loại 25 liều/lọ

- Vacxin THT trâu bò nhũ dầu, nhũ hóa:

+ Loại 10 liều/lọ

+ Loại 25 liều/lọ

- Vacxin Ung khí thán loại 10 liều/lọđ/liều

đ/liều


đ/liều

đ/liều


đ/liều

1.810

1.570


2.300

1.720


5.430

2. Vacxin tiêm cho lợn

- Vacxin Tụ dấu lợn 15 liều/lọ

- Vacxin THT lợn 10 liều/lọ

- Vacxin THT lợn 25 liều/lọ

- Vacxin Phó thương hàn lợn 10 liều/lọ

- Vacxin Phó thương hàn lợn 25 liều/lọ

- Vacxin kép nhị liên 10 liều/lọ

- Vacxin Dịch tả lợn 10 liều/lọđ/liều

đ/liều


đ/liều

đ/liều


đ/liều

đ/liều


đ/liều

1.930

1.570


1.210

1.570


1.210

2.410


1.210

3. Vacxin Dại chó, mèo

- Vacxin Dại chó, mèo 1 liều/lọ

- Vacxin Dại chó 10 liều/lọ


đ/liều

đ/liều


6.760

5.070


4. Vacxin tai xanh

- Cho lợn con: 2ml

- Cho lợn nái, lợn giống: 4ml


đ/liều

đ/liều


6.640

13.280


Ghi chú: Mức giá trên bao gồm VAT, chi phí bốc xếp, bảo quản, vận chuyển đến các Trạm Thú y huyện, thành phố trên địa bàn tỉnh Quảng Bình.
: vbpq -> vbpq qb.nsf -> 4b438b320dbf1cda4725719a0012432c
4b438b320dbf1cda4725719a0012432c -> Số: 49/2003/QĐ-ub đồng Hới, ngày 16 tháng 09 năm 2003
4b438b320dbf1cda4725719a0012432c -> UỶ ban nhân dân tỉnh quang bìNH
4b438b320dbf1cda4725719a0012432c -> Ủy ban nhân dân tỉnh quảng bình số: 1021/QĐ-ubnd cộng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam
4b438b320dbf1cda4725719a0012432c -> Ủy ban nhân dân tỉnh quảng bìNH
4b438b320dbf1cda4725719a0012432c -> Ủy ban nhân dân tỉnh quảng bìNH
4b438b320dbf1cda4725719a0012432c -> UỶ ban nhân dân tỉnh quảng bình số: 1051 /QĐ-ub
4b438b320dbf1cda4725719a0012432c -> QuyếT ĐỊnh của uỷ ban nhân dân tỉnh v/v quy định điều chỉnh giá tính lệ phí trước bạ đối với
4b438b320dbf1cda4725719a0012432c -> Ủy ban nhân dân tỉnh quảng bìNH
4b438b320dbf1cda4725719a0012432c -> Ủy ban nhân dân tỉnh quảng bìNH
4b438b320dbf1cda4725719a0012432c -> UỶ ban nhân dân tỉnh cộng hoà XÃ HỘi chủ nghĩa việt nam
Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©hocday.com 2019
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương