UỶ ban nhân dân tỉnh cộng hoà XÃ HỘi chủ nghĩa việt namtải về 10.71 Kb.
Chuyển đổi dữ liệu24.07.2016
Kích10.71 Kb.
#3289

UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM


QUẢNG BÌNH Độc lập - Tự do - Hạnh phúc


Số: 1067/QĐ-UBND Đồng Hới, ngày 05 tháng 7 năm 1999
QUYẾT ĐỊNH CỦA UBND TỈNH

Về việc điều chỉnh giá giao, giá bán lẻ muối hầm trộn i ốtỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH QUẢNG BÌNH

- Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Uỷ ban nhân dân ngày 21 tháng 6 năm 1994;

- Căn cứ Nghị định số 20/NĐ-CP ngày 31 tháng 3 năm 1998 của Chính phủ về phát triển thương mại miền núi, hải đảo và vùng đồng bào dân tộc; Thông tư Liên Bộ số 11/1998/TTLB-TM-UBDTMN-BTC-BKHĐT của Liên Bộ: Thương mại, Uỷ ban Dân tộc Miền núi, Tài chính, Kế hoạch và Đầu tư; Thông tư số 06/1998/TT-BVGCP ngày 22 tháng 8 năm 1998 của Ban Vật giá Chính phủ quy định và hướng dẫn cụ thể;

- Theo đề nghị của Giám đốc Sở Tài chính - Vật giá tại Tờ trình số 328/TTr-TCVG/BG ngày 10 tháng 6 năm 1999 và Biên bản họp liên ngành ngày 01 tháng 6 năm 1999,

QUYẾT ĐỊNH


Điều 1: Nay quy định điều chỉnh giá giao, giá bán lẻ muối i ốt do Công ty Dược phẩm Quảng Bình sản xuất như sau:

- Giá giao muối hầm trộn i ốt đóng gói 0,5 kg/gói là: 1.100 đ/kg.

- Giá bán lẻ muối hầm trộn i ốt là: 1.200 đ/kg.

Điều 2: Mức giá quy định trên có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký. Những quy định trước đây của UBND tỉnh trái với Quyết định này đều bãi bỏ.

Điều 3: Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Giám đốc Sở Tài chính - Vật giá, Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư, Trưởng Ban Dân tộc - Miền núi, Giám đốc Sở Thương mại và Du lịch, Giám đốc Sở Y tế, Chủ tịch UBND các huyện, Giám đốc Công ty Dược phẩm tỉnh, Giám đốc Công ty thương mại miền núi, Trưởng trạm Biếu cổ Quảng Bình và Thủ trưởng các Ban, ngành địa phương có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

TM. UỶ BAN NHÂN DÂN

Nơi nhận: KT. CHỦ TỊCH

- Như Điều 3; PHÓ CHỦ TỊCH

- Ban Vật giá CP; (B/C)

- Ban Dân tộc Miền núi; (Đã ký)- Lưu VT, CVTM, BG.

Phan Lâm Phương
Каталог: vbpq -> vbpq qb.nsf -> 4b438b320dbf1cda4725719a0012432c
4b438b320dbf1cda4725719a0012432c -> Số: 49/2003/QĐ-ub đồng Hới, ngày 16 tháng 09 năm 2003
4b438b320dbf1cda4725719a0012432c -> UỶ ban nhân dân tỉnh quang bìNH
4b438b320dbf1cda4725719a0012432c -> Ủy ban nhân dân tỉnh quảng bình số: 1021/QĐ-ubnd cộng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam
4b438b320dbf1cda4725719a0012432c -> Ủy ban nhân dân tỉnh quảng bìNH
4b438b320dbf1cda4725719a0012432c -> Ủy ban nhân dân tỉnh quảng bìNH
4b438b320dbf1cda4725719a0012432c -> UỶ ban nhân dân tỉnh quảng bình số: 1051 /QĐ-ub
4b438b320dbf1cda4725719a0012432c -> QuyếT ĐỊnh của uỷ ban nhân dân tỉnh v/v quy định điều chỉnh giá tính lệ phí trước bạ đối với
4b438b320dbf1cda4725719a0012432c -> Ủy ban nhân dân tỉnh quảng bìNH
4b438b320dbf1cda4725719a0012432c -> Ủy ban nhân dân tỉnh quảng bìNH
4b438b320dbf1cda4725719a0012432c -> UỶ ban nhân dân tỉnh cộng hoà XÃ HỘi chủ nghĩa việt nam quảng bình độc lập Tự do Hạnh phúc

tải về 10.71 Kb.

Chia sẻ với bạn bè của bạn:
Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©hocday.com 2024
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương