Ủy ban nhân dân tỉnh quảng bìNHtải về 14.22 Kb.
Chuyển đổi dữ liệu24.07.2016
Kích14.22 Kb.
#3248

ỦY BAN NHÂN DÂN

TỈNH QUẢNG BÌNH

Số: 1063/QĐ-UBNDCỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Quảng Bình, ngày 13 tháng 05 năm 2011QUYẾT ĐỊNH

Phê duyệt Kế hoạch tổ chức thi tốt nghiệp THPT, xét công nhận tốt nghiệp THCS năm học 2010 - 2011 và tuyển sinh vào các trường Tiểu học,

Trung học năm học 2011 - 2012
ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH QUẢNG BÌNH
Căn cứ luật tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 26 tháng 1l năm 2003;

Căn cứ Luật Giáo dục ngày 14 tháng 6 năm 2005;

Căn cứ Thông tư số 04/2009/TT-BGDĐT ngày 12 tháng 3 năm 2009 của Bộ trưởng Bộ GD&ĐT về việc ban hành Quy chế thi tốt nghiệp trung học phổ thông;

Căn cứ Thông tư số 05/2010/TT-BGDĐT ngày 24 tháng 02 năm 2010 về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy chế thi tốt nghiệp trung học phổ thông, ban hành kèm theo Thông tư số 04/2009/TT-BGDĐT ngày 12 tháng 3 năm 2009 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo;

Căn cứ Quy chế xét công nhận tốt nghiệp trung học cơ sở ban hành kèm theo Quyết định số 11/2006/QĐ-BGD&ĐT ngày 05 tháng 04 năm 2006 của Bộ trưởng Bộ GD&ĐT;

Căn cứ Quy chế Tuyển sinh trung học cơ sở và trung học phổ thông ban hành kèm theo Quyết định số 12/2006/QĐ-BGD&ĐT ngày 05 tháng 04 năm 2006 của Bộ trưởng Bộ GD&ĐT;

Xét đề nghị của Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo tại Tờ trình số 527/TT-SGDĐT ngày 05 tháng 5 năm 2011 về việc phê duyệt Kế hoạch tổ chức thi tốt nghiệp THPT, xét công nhận tốt nghiệp THCS năm 2011 và tuyển sinh vào các trường Tiểu học, Trung học năm học 2011 - 2012,
QUYẾT ĐỊNH:
Điều 1. Phê duyệt kèm theo Quyết định này Kế hoạch số 528/KH-SGDĐT ngày 05/5/2011 về tổ chức thi tốt nghiệp THPT, xét công nhận tốt nghiệp THCS năm học 2010-2011 và tuyển sinh vào các trường Tiểu học, Trung học năm học 2011-2012 của Sở Giáo dục và Đào tạo.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Điều 3. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh, Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo; Thủ trưởng các sở, ban, ngành có liên quan; Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố và các tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.


Nơi nhận:

- Như §iều 3;

- Văn phòng Chính phủ;

- Bộ GD&ĐT;

- TT TU, TTHĐND Tỉnh;

- Chủ tịch, các PCT UBND Tỉnh;

- Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh;

- Thủ trưởng các sở, ngành có liên quan;

- VP TU, VP Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh;

- UBND các huyện, thành phố;

- Đài PT-TH tỉnh; Báo Quảng Bình;

- LĐ VP UBND tỉnh;

- Lưu VT, NC-VX.

TM. UỶ BAN NHÂN DÂN

KT. CHỦ TỊCH


PHÓ CHỦ TỊCH

(Đã ký)


Nguyễn Đảng

Каталог: vbpq -> vbpq qb.nsf -> 4b438b320dbf1cda4725719a0012432c
4b438b320dbf1cda4725719a0012432c -> Số: 49/2003/QĐ-ub đồng Hới, ngày 16 tháng 09 năm 2003
4b438b320dbf1cda4725719a0012432c -> UỶ ban nhân dân tỉnh quang bìNH
4b438b320dbf1cda4725719a0012432c -> Ủy ban nhân dân tỉnh quảng bình số: 1021/QĐ-ubnd cộng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam
4b438b320dbf1cda4725719a0012432c -> Ủy ban nhân dân tỉnh quảng bìNH
4b438b320dbf1cda4725719a0012432c -> Ủy ban nhân dân tỉnh quảng bìNH
4b438b320dbf1cda4725719a0012432c -> UỶ ban nhân dân tỉnh quảng bình số: 1051 /QĐ-ub
4b438b320dbf1cda4725719a0012432c -> QuyếT ĐỊnh của uỷ ban nhân dân tỉnh v/v quy định điều chỉnh giá tính lệ phí trước bạ đối với
4b438b320dbf1cda4725719a0012432c -> Ủy ban nhân dân tỉnh quảng bìNH
4b438b320dbf1cda4725719a0012432c -> UỶ ban nhân dân tỉnh cộng hoà XÃ HỘi chủ nghĩa việt nam
4b438b320dbf1cda4725719a0012432c -> UỶ ban nhân dân tỉnh cộng hoà XÃ HỘi chủ nghĩa việt nam quảng bình độc lập Tự do Hạnh phúc

tải về 14.22 Kb.

Chia sẻ với bạn bè của bạn:
Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©hocday.com 2024
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương