QuyếT ĐỊnh của uỷ ban nhân dân tỉnh v/v quy định điều chỉnh giá tính lệ phí trước bạ đối vớitải về 12.95 Kb.
Chuyển đổi dữ liệu24.07.2016
Kích12.95 Kb.
#3131
UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

QUẢNG BÌNH Độc lập - Tự do - Hạnh phúc


Số: 1053/QĐ-UB Đồng Hới, ngày 21 tháng 11 năm 1995QUYẾT ĐỊNH CỦA UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH

V/v quy định điều chỉnh giá tính lệ phí trước bạ đối với

một số xe gắn máy trước khi đăng ký sử dụng
UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH QUẢNG BÌNH

Căn cứ Luật tổ chức HĐND và UBND ngày 21/6/1994;

Căn cứ Quyết định số 653/TC ngày 23/6/1995 của Bộ Tài chính về việc ban hành bảng giá tính lệ phí trước bạ đối với các tài sản;

Theo đề nghị của đồng chí Giám đốc Sở Tài chính - Vật giá và Cục trưởng Cục thuế,QUYẾT ĐỊNH

Điều 1: Nay điều chỉnh và bổ sung giá tính thuế trước bạ một số loại xe máy trong toàn tỉnh Quảng Bình như sau:

Loại xe

Giá cũ

Giá mới

1. Xe DREAM II

28.000.000

27.000.000

2. Xe Cúp C70 - 94

26.000.000

27.000.000

3. Bonus 125

22.000.000

19.000.000

4. Angel 80

16.500.000

16.000.000

5. Suzuki 125
31.000.000

6. Win 100

24.000.000

22.000.000

Điều 2: Giá quy định trên có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký. Các mức giá quy định của các loại xe trên trước đây trái với quyết định này đều bãi bỏ.

Điều 3: Các ông Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Giám đốc Sở Tài chính - Vật giá, Cục trưởng Cục thuế và thủ trưởng các ngành liên quan chịu trách nhiệm thi hành quyết định này./.
TM. UBND TỈNH QUẢNG BÌNH

Nơi nhận: CHỦ TỊCH

- Như điều 3;- Lưu. (Đã ký)
Phạm Phước


Каталог: vbpq -> vbpq qb.nsf -> 4b438b320dbf1cda4725719a0012432c
4b438b320dbf1cda4725719a0012432c -> Số: 49/2003/QĐ-ub đồng Hới, ngày 16 tháng 09 năm 2003
4b438b320dbf1cda4725719a0012432c -> UỶ ban nhân dân tỉnh quang bìNH
4b438b320dbf1cda4725719a0012432c -> Ủy ban nhân dân tỉnh quảng bình số: 1021/QĐ-ubnd cộng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam
4b438b320dbf1cda4725719a0012432c -> Ủy ban nhân dân tỉnh quảng bìNH
4b438b320dbf1cda4725719a0012432c -> Ủy ban nhân dân tỉnh quảng bìNH
4b438b320dbf1cda4725719a0012432c -> UỶ ban nhân dân tỉnh quảng bình số: 1051 /QĐ-ub
4b438b320dbf1cda4725719a0012432c -> Ủy ban nhân dân tỉnh quảng bìNH
4b438b320dbf1cda4725719a0012432c -> Ủy ban nhân dân tỉnh quảng bìNH
4b438b320dbf1cda4725719a0012432c -> UỶ ban nhân dân tỉnh cộng hoà XÃ HỘi chủ nghĩa việt nam
4b438b320dbf1cda4725719a0012432c -> UỶ ban nhân dân tỉnh cộng hoà XÃ HỘi chủ nghĩa việt nam quảng bình độc lập Tự do Hạnh phúc

tải về 12.95 Kb.

Chia sẻ với bạn bè của bạn:
Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©hocday.com 2024
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương