Ủy ban nhân dân tỉnh quảng bìNHtải về 26.91 Kb.
Chuyển đổi dữ liệu23.07.2016
Kích26.91 Kb.
#2842

ỦY BAN NHÂN DÂN

TỈNH QUẢNG BÌNH


Số: 1026/QĐ-UBNDCỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Đồng Hới, ngày 16 tháng 5 năm 2008

QUYẾT ĐỊNH

V/v phê duyệt Đề án kiện toàn tổ chức và hoạt động

Trung tâm trợ giúp pháp lý Nhà nước tỉnh Quảng BìnhỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH QUẢNG BÌNH

Căn cứ Luật Tổ chức HĐND và UBND ngày 26/11/2003;

Căn cứ Nghị định số 13/2008/NĐ-CP ngày 04 tháng 02 năm 2008 của Chính phủ quy định tổ chức các cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương;

Căn cứ Nghị định 07/2007/NĐ-CP ngày 12/01/2007 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Trợ giúp pháp lý;

Căn cứ Chỉ thị 35/2006/CT-TTg ngày 13/10/2006 của Thủ tướng Chính phủ về việc triển khai thực hiện Luật Trợ giúp pháp lý;

Theo đề nghị của Giám đốc Sở Tư pháp tại Tờ trình số 40/TT-STP ngày 15/01/2008 và Công văn số 167/STP-TGPL ngày 07/3/2008, ý kiến thẩm định của Sở Nội vụ Quảng Bình tại Công văn số 181/SNV-TC ngày 15/02/2008,QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt Đề án kiện toàn tổ chức, hoạt động Trung tâm trợ giúp pháp lý Nhà nước tỉnh Quảng Bình với những nội dung chủ yếu sau đây:

I. Mục tiêu

1. Nâng cao năng lực cho bộ máy làm công tác trợ giúp pháp lý, đưa hoạt động trợ giúp pháp lý đi vào chiều sâu, đáp ứng nhu cầu trợ giúp pháp lý ngày càng tăng của nhân dân, thu hút sự tham gia tích cực, sự phối hợp có hiệu quả của các tổ chức tham gia trợ giúp pháp lý.

2. Đảm bảo cho Luật Trợ giúp pháp lý được thực hiện có hiệu quả, đưa chủ trương chính sách đền ơn đáp nghĩa của Đảng và Nhà nước đi vào cuộc sống; đáp ứng yêu cầu của công cuộc đổi mới toàn diện đất nước và cải cách hành chính, cải cách tư pháp.

3. Giúp cho đối tượng được trợ giúp pháp lý miễn phí bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp của mình, nâng cao hiểu biết pháp luật, ý thức tôn trọng và chấp hành pháp luật; góp phần vào việc phổ biến, giáo dục pháp luật, bảo vệ công lý, bảo đảm công bằng xã hội, phòng ngừa, hạn chế tranh chấp và vi phạm pháp luật.II. Vị trí, chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Trung tâm trợ giúp pháp lý Nhà nước tỉnh Quảng Bình

1. Vị trí, chức năng

Trung tâm Trợ giúp pháp lý Nhà nước tỉnh Quảng Bình (sau đây gọi tắt là Trung tâm) là đơn vị sự nghiệp trực thuộc Sở Tư pháp (sau đây gọi tắt là Sở), có chức năng giúp Giám đốc Sở thực hiện trợ giúp pháp lý cho các đối tượng được trợ giúp pháp lý theo quy định của pháp luật.

Trung tâm chịu sự quản lý Nhà nước trực tiếp của Sở Tư pháp, đồng thời chịu sự chỉ đạo, hướng dẫn, kiểm tra về chuyên môn, nghiệp vụ của Cục Trợ giúp pháp lý thuộc Bộ Tư pháp.

Trung tâm có tư cách pháp nhân, có con dấu riêng và được mở tài khoản tại Kho bạc Nhà nước và ngân hàng để hoạt động; có trụ sở tại thành phố Đồng Hới, tỉnh Quảng Bình.

2. Nhiệm vụ, quyền hạn

Thực hiện theo quy định tại Điều 8, Nghị định số 07/2007/NĐ-CP ngày 12/01/2007 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành Luật Trợ giúp pháp lý và Điều 3 Quy chế mẫu về tổ chức và hoạt động của Trung tâm Trợ giúp pháp lý Nhà nước ban hành kèm theo Quyết định số 02/2008/QĐ-BTP ngày 28/02/2008 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp.

3. Cơ cấu tổ chức của Trung tâm

3.1. Lãnh đạo gồm: Giám đốc và 01 Phó Giám đốc.

- Giám đốc là người đứng đầu Trung tâm, chịu trách nhiệm trước Giám đốc Sở Tư pháp và trước pháp luật về toàn bộ hoạt động của Trung tâm.

- Phó Giám đốc thực hiện một số nhiệm vụ công tác theo sự phân công hoặc ủy nhiệm của Giám đốc Trung tâm, chịu trách nhiệm trước Giám đốc và trước pháp luật về lĩnh vực công tác được phân công.

3.2. Cơ cấu các bộ phận chuyên môn:

- Bộ phận Hành chính - Tổng hợp;

- Bộ phận trợ giúp pháp lý;

- Bộ phận Phát triển và trợ giúp pháp lý đối với cơ sở.

3.3. Các Chi nhánh của Trung tâm

a. Phương án thành lập Chi nhánh của Trung tâm Trợ giúp pháp lý Nhà nước tỉnh Quảng Bình đặt tại các huyện: Căn cứ vào nhu cầu, số lượng đối tượng được trợ giúp pháp lý và điều kiện thực tế của từng khu vực, của từng thời kỳ, Giám đốc Sở Tư pháp lập hồ sơ trình UBND tỉnh cho phép thành lập các chi nhánh cho phù hợp.

- Chi nhánh của Trung tâm trợ giúp pháp lý là đơn vị phụ thuộc của Trung tâm Trợ giúp pháp lý Nhà nước được đặt tại các huyện thuộc tỉnh Quảng Bình, chịu sự quản lý, chỉ đạo của Trung tâm Trợ giúp pháp lý Nhà nước tỉnh Quảng Bình.

- Chi nhánh của Trung tâm Trợ giúp pháp lý có con dấu riêng để giao dịch, sử dụng cho hoạt động chuyên môn, nghiệp vụ trợ giúp pháp lý.

- Trụ sở đặt tại các huyện do UBND huyện bố trí, sắp xếp nằm trong Phòng Tư pháp huyện.

b. Nhiệm vụ, quyền hạn

Chi nhánh của Trung tâm Trợ giúp pháp lý thực hiện nhiệm vụ trợ giúp pháp lý bằng các hình thức trợ giúp pháp lý: Tư vấn pháp luật, tham gia tố tụng, đại diện ngoài tố tụng và các hình thức trợ giúp pháp lý khác theo quy định của Luật Trợ giúp pháp lý, đồng thời thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn của Trung tâm Trợ giúp pháp lý Nhà nước tỉnh Quảng Bình.

c. Cơ cấu tổ chức của Chi nhánh gồm:

- Trưởng Chi nhánh và trợ giúp viên pháp lý chuyên trách.

- Trưởng Chi nhánh là người đứng đầu Chi nhánh, thực hiện các nhiệm vụ của Chi nhánh theo quy định của pháp luật và Quy chế tổ chức và hoạt động của Trung tâm Trợ giúp pháp lý Nhà nước tỉnh, chịu trách nhiệm trước Giám đốc Trung tâm Trợ giúp pháp lý về nhiệm vụ, quyền hạn được giao.

Việc bổ nhiệm, miễn nhiệm, khen thưởng, kỷ luật Giám đốc, Phó Giám đốc, Trưởng Chi nhánh, trợ giúp viên pháp lý và các cán bộ thuộc Trung tâm thực hiện theo quy định của Nhà nước và phân cấp quản lý cán bộ, công chức, viên chức của tỉnh.III. Biên chế của Trung tâm và các Chi nhánh

Biên chế Trung tâm Trợ giúp pháp lý Nhà nước tỉnh và các Chi nhánh được giao hàng năm trong tổng số biên chế sự nghiệp của Sở Tư pháp.IV. Kinh phí hoạt động của Trung tâm và các Chi nhánh

Kinh phí hoạt động do ngân sách Nhà nước đảm bảo toàn bộ kinh phí hoạt động; thực hiện theo quy định tại Nghị định số 43/2006/NĐ-CP ngày 25/4/2006 của Chính phủ.Điều 2. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký. Giao Giám đốc Sở Tư pháp, phối hợp với các sở: Nội vụ, Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Thủ trưởng các sở, ngành liên quan, Chủ tịch UBND các huyện, thành phố cụ thể hóa Quyết định này.

Điều 3. Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Giám đốc Sở Tư pháp, Giám đốc Sở Nội vụ, Thủ trưởng các sở, ngành liên quan, Chủ tịch UBND các huyện chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.Nơi nhận:

- Như điều 3;

- Bộ Tư pháp;

- Ban TV Tỉnh ủy; B/c

- TT HĐND tỉnh;

- Ban TC Tỉnh ủy;

- Chủ tịch, các PCT UBND tỉnh;

- Công báo tỉnh;- Lưu VT, NC.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN

CHỦ TỊCH

(Đã ký)

Phan Lâm Phương

Каталог: vbpq -> vbpq qb.nsf -> 4b438b320dbf1cda4725719a0012432c
4b438b320dbf1cda4725719a0012432c -> Số: 49/2003/QĐ-ub đồng Hới, ngày 16 tháng 09 năm 2003
4b438b320dbf1cda4725719a0012432c -> UỶ ban nhân dân tỉnh quang bìNH
4b438b320dbf1cda4725719a0012432c -> Ủy ban nhân dân tỉnh quảng bình số: 1021/QĐ-ubnd cộng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam
4b438b320dbf1cda4725719a0012432c -> Ủy ban nhân dân tỉnh quảng bìNH
4b438b320dbf1cda4725719a0012432c -> UỶ ban nhân dân tỉnh quảng bình số: 1051 /QĐ-ub
4b438b320dbf1cda4725719a0012432c -> QuyếT ĐỊnh của uỷ ban nhân dân tỉnh v/v quy định điều chỉnh giá tính lệ phí trước bạ đối với
4b438b320dbf1cda4725719a0012432c -> Ủy ban nhân dân tỉnh quảng bìNH
4b438b320dbf1cda4725719a0012432c -> Ủy ban nhân dân tỉnh quảng bìNH
4b438b320dbf1cda4725719a0012432c -> UỶ ban nhân dân tỉnh cộng hoà XÃ HỘi chủ nghĩa việt nam
4b438b320dbf1cda4725719a0012432c -> UỶ ban nhân dân tỉnh cộng hoà XÃ HỘi chủ nghĩa việt nam quảng bình độc lập Tự do Hạnh phúc

tải về 26.91 Kb.

Chia sẻ với bạn bè của bạn:
Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©hocday.com 2024
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương