Về việc Đề cương và Dự toán quy hoạch phát triển Ngành nghề nông thôn tỉnh Bình Phước đến năm 2020tải về 19.44 Kb.
Chuyển đổi dữ liệu31.07.2016
Kích19.44 Kb.


ỦY BAN NHÂN DÂN CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

TỈNH BÌNH PHƯỚC Độc lập - Tự do - Hạnh phúc


Số: 1754/QĐ-UBND Đồng Xoài, ngày 14 tháng 8 năm 2007QUYẾT ĐỊNH


Về việc Đề cương và Dự toán quy hoạch phát triển

Ngành nghề nông thôn tỉnh Bình Phước đến năm 2020ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH BÌNH PHƯỚC
Căn cứ Luật Tổ chức HĐND và UBND ngày 26/11/2003;

Căn cứ Nghị định 66/2006/NĐ-CP ngày 07/7/2006 của Chính phủ về phát triển ngành nghề nông thôn;

Căn cứ Nghị định 92/2006/NĐ-CP ngày 07/9/2006 của Chính phủ về lập, phê duyệt và quản lý quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội;

Căn cứ Quyết định số 281/2007/QĐ-BKH ngày 26/3/2007 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư về việc ban hành định mức chi phí cho lập, thẩm định quy hoạch và điều chỉnh quy hoạch tổng thể phát triển KT - XH, quy hoạch ngành và quy hoạch các sản phẩm chủ yếu;

Xét đề nghị của Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư tại Báo cáo thẩm định số 825/BCTĐ-SKHĐT ngày 02/8/2007,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt Đề cương và dự toán quy hoạch phát triển ngành nghề nông thôn tỉnh Bình Phước đến năm 2020 với nội dung như sau:

1. Tên Đề cương quy hoạch: Đề cương, dự toán Dự án quy hoạch phát triển ngành nghề nông thôn tỉnh Bình Phước đến năm 2020.

2. Chủ đầu tư: Sở Nông nghiệp & PTNT

3. Đơn vị lập Đề cương dự toán: Sở Nông nghiệp & PTNT

4. Mục tiêu, nhiệm vụ:

- Mục tiêu:

+ Đánh giá thực trạng diễn biến hoạt động ngành nghề nông thôn trên phạm vi toàn tỉnh.

+ Xây dựng quy hoạch tổng thể và định hướng phát triển ngành nghề nông thôn trên phạm vi toàn tỉnh đến năm 2020 theo từng huyện, thị và nhóm ngành nghề.

+ Quy hoạch bảo tồn và phát triển làng nghề, bao gồm bảo tồn phát triển làng nghề truyền thống, phát triển làng nghề gắn với du lịch, phát triển làng nghề mới.

- Nhiệm vụ quy hoạch:

+ Xác định vị trí, vai trò phát triển ngành nghề nông thôn đối với sự phát triển kinh tế xã hội, phân tích định hướng ngành nghề nông thôn và điều chỉnh định hướng theo tốc độ phát triển bền vững, có hiệu quả.

+ Xây dựng các phương án phát triển ngành nghề nông thôn, xác định các sản phẩm chủ yếu và các điều kiện chủ yếu nhằm đảm bảo đạt được mục tiêu đã đề ra.

+ Xác định các danh mục chương trình, dự án ưu tiên đầu tư theo từng giai đoạn. Phân loại được các dự án cần có sự đầu tư của Nhà nước, các dự án cần huy động từ các thành phần kinh tế khác nhau, thu hút sự đóng góp của nhân dân và đầu tư nước ngoài, các dự án có tính hỗ trợ lồng ghép từ các Chương trình đang được triển khai tại địa phương.

+ Xác định khả năng huy động các nguồn nhân lực theo từng giai đoạn thực hiện quy hoạch. Phân tích tính khả thi của việc huy động các nguồn vốn để thực hiện quy hoạch.

5. Quy mô quy hoạch: Quy hoạch ngành nghề nông thôn trên địa bàn tất cả các xã, phường, thị trấn trên địa bàn tỉnh.

6. Dự toán quy hoạch: 422.100.000 đồng (Bốn trăm hai mươi hai triệu, một trăm nghìn đồng)

(Có bảng chi tiết kèm theo)

7. Nguồn vốn: Vốn ngân sách tỉnh8. Phương thức thực hiện: Chỉ định thầu Tư vấn lập Quy hoạch

Điều 2. Sau khi Đề cương và dự toán quy hoạch phát triển ngành nghề nông thôn tỉnh Bình Phước đến năm 2020 được phê duyệt, Chủ đầu tư có trách nhiệm tiếp tục triển khai các bước tiếp theo đúng quy định hiện hành của Nhà nước, tổ chức thực hiện quy hoạch theo các nội dung đã nêu tại Điều 1 Quyết định này. Trong quá trình triển khai lập Quy hoạch, Chủ đầu tư cần cập nhật các nội dung hướng dẫn của ngành để thực hiện lập dự án quy hoạch.

Điều 3. Các ông (bà): Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở Nông nghiệp và PTNT, Sở Tài chính, Sở Xây dựng, Sở Công nghiệp, Sở Khoa học và Công nghệ, Sở Tài nguyên và Môi trường, Kho bạc Nhà nước tỉnh, Chủ tịch UBND các huyện, thị xã và thủ trưởng các đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này kể từ ngày ký./.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH

KT. CHỦ TỊCH

PHÓ CHỦ TỊCH

Phạm Văn Tòng
: vbpq binhphuoc.nsf -> 4b438b320dbf1cda4725719a0012432c
4b438b320dbf1cda4725719a0012432c -> V/v thành lập Ban chỉ đạo xây dựng bảng giá các loại đất trên địa bàn tỉnh Bình Phước năm 2014
4b438b320dbf1cda4725719a0012432c -> Ủy ban nhân dân cộng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam tỉnh bình phưỚC Độc lập Tự do Hạnh phúc
4b438b320dbf1cda4725719a0012432c -> Ủy ban nhân dân cộng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam tỉnh bình phưỚC Độc lập Tự do Hạnh phúc
4b438b320dbf1cda4725719a0012432c -> Số: 1019/QĐ-ubnd bình Phước, ngày 21 tháng 5 năm 2012
4b438b320dbf1cda4725719a0012432c -> Ủy ban nhân dân cộng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam tỉnh bình phưỚC Độc lập Tự do Hạnh phúc
4b438b320dbf1cda4725719a0012432c -> Ủy ban nhân dân cộng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam tỉnh bình phưỚC Độc lập Tự do Hạnh phúc Phương án bỒi thưỜng, hỖ trỢ và tái đỊnh cư TỔng thể
4b438b320dbf1cda4725719a0012432c -> Ủy ban nhân dân cộng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam tỉnh bình phưỚC Độc lập Tự do Hạnh phúc
4b438b320dbf1cda4725719a0012432c -> Soá 1040 ngaøy 16/6/2006 cuûa ubnd tænh veà vieäc
4b438b320dbf1cda4725719a0012432c -> Ủy ban nhân dân cộng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam tỉnh bình phưỚC Độc lập Tự do Hạnh phúc
4b438b320dbf1cda4725719a0012432c -> Ủy ban nhân dân cộng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam tỉnh bình phưỚC Độc lập Tự do Hạnh phúc
Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©hocday.com 2019
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương