VỤ TỔ chức cán bộtải về 27.06 Kb.
Chuyển đổi dữ liệu11.08.2016
Kích27.06 Kb.

BỘ TƯ PHÁP

VỤ TỔ CHỨC CÁN BỘSố: 274/TCCB - ĐTBDCỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Hà Nội, ngày 12 tháng 4 năm 2016

V/v thông báo chọn, cử công chức, viên chức tham gia dự tuyển đào tạo cao cấp lý luận chính trị năm 2016Kính gửi: Thủ trưởng các đơn vị thuộc Bộ

Thực hiện Kế hoạch số 180-KH/BTCTW ngày 30/12/2015 của Ban Tổ chức Trung ương về đào tạo, bồi dưỡng cán bộ năm 2016; Thông báo số 97/TB-HVCTQG ngày 25/02/2016 của Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh về Kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng cán bộ năm 2016; Thông báo số 151/TB-HVCTKVI ngày 28/3/2016 của Học viện Chính trị khu vực I về Kế hoạch đào tạo cao cấp lý luận chính trị và bồi dưỡng theo chức danh năm 2016; được sự đồng ý của Lãnh đạo Bộ, Vụ Tổ chức cán bộ thông báo việc chọn, cử công chức, viên chức tham gia dự tuyển đào tạo cao cấp lý luận chính trị năm 2016, cụ thể như sau:

I. Hệ đào tạo tập trung: 25 chỉ tiêu

1. Đối tượng:

- Vụ trưởng, Phó Vụ trưởng và tương đương trở lên của các đơn vị thuộc Bộ; công chức, viên chức được quy hoạch vào các chức danh nêu trên;

- Trưởng phòng, Phó Trưởng phòng và tương đương trở lên của các đơn vị thuộc Bộ, thuộc Cục, Chi cục Thi hành án dân sự; công chức, viên chức được quy hoạch vào các chức danh nêu trên.

2. Tiêu chuẩn:

- Là đảng viên Đảng Cộng sản Việt Nam;

- Có bằng tốt nghiệp đại học trở lên trong hệ thống giáo dục quốc dân Việt Nam hoặc ở nước ngoài;

- Tuổi đời dưới 40 tuổi đối với nam và dưới 35 tuổi đối với nữ (tính đến tháng 12 năm 2016).

3. Một số quy định riêng:

Cán bộ lãnh đạo, quản lý hiện đang công tác 03 năm trở lên (tính đến ngày nhập học) ở huyện miền núi, vùng sâu, vùng xa, vùng đặc biệt khó khăn, các huyện biên giới, hải đảo, đơn vị và vị trí công tác đặc thù nếu chưa có bằng tốt nghiệp đại học thì phải có bằng trung cấp hoặc cao đẳng về chuyên môn và bằng tốt nghiệp trung cấp lý luận chính trị - hành chính hoặc trung cấp lý luận chính trị.

4. Hình thức, địa điểm đào tạo, thời gian mở lớp:

Tập trung học liên tục trong 8 tháng, năm học 2016-2017. Khai giảng tháng 9/2016 tại Hà Nội.

II. Hệ đào tạo không tập trung: 20 chỉ tiêu

1. Đối tượng:

Vụ trưởng, Phó Vụ trưởng và tương đương trở lên của các đơn vị thuộc Bộ; công chức, viên chức được quy hoạch vào các chức danh Vụ trưởng, Phó Vụ trưởng và tương đương trở lên.

2. Tiêu chuẩn:

- Là đảng viên Đảng Cộng sản Việt Nam;

- Có bằng tốt nghiệp đại học trở lên trong hệ thống giáo dục quốc dân Việt Nam hoặc ở nước ngoài;

- Tuổi đời trên 40 tuổi đối với nam và trên 35 tuổi đối với nữ (tính đến tháng 12 năm 2016).

3. Một số quy định riêng:

- Cán bộ lãnh đạo, quản lý hiện đang công tác 03 năm trở lên (tính đến ngày nhập học) ở huyện miền núi, vùng sâu, vùng xa, vùng đặc biệt khó khăn, các huyện biên giới, hải đảo, đơn vị và vị trí công tác đặc thù nếu chưa có bằng tốt nghiệp đại học thì phải có bằng trung cấp hoặc cao đẳng về chuyên môn và bằng tốt nghiệp trung cấp lý luận chính trị - hành chính hoặc trung cấp lý luận chính trị.

- Các cán bộ thuộc đối tượng đào tạo của Học viện theo mục 1 được vận dụng về độ tuổi ít hơn 5 tuổi theo tiêu chuẩn tại Mục 2 gồm:

+ Cán bộ lãnh đạo, quản lý hiện đang công tác từ 03 năm trở lên ở huyện miền núi, vùng sâu, vùng xa; vùng đặc biệt khó khăn; các huyện biên giới, hải đảo;

+ Cán bộ lãnh đạo, quản lý là cán bộ Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh, theo Quyết định số 289-QĐ/TW, ngày 08/2/2010 của Ban Bí thư về ban hành ‘‘Quy chế cán bộ Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh’’;

+ Cán bộ phóng viên, biên tập viên các cơ quan báo chí (có thẻ nhà báo), theo Chỉ thị số 25-CT/TW, ngày 31/7/2008 của Ban Bí Thư ‘‘Về tăng cường công tác xây dựng Đảng trong các cơ quan báo chí’’;

+ Cán bộ lãnh đạo, quản lý là cấp trưởng ở cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp (thuộc đối tượng đi học) khi đi học tập trung không có người thay thế;

+ Cán bộ đang công tác giảng dạy, nghiên cứu ở các học viện; viện nghiên cứu; trường đại học, trường chính trị, trung tâm bồi dưỡng chính trị (bao gồm cán bộ cấp vụ, khoa, phòng, giảng viên chính trở lên);

+ Cán bộ, công chức có thời gian giữ ngạch chuyên viên chính (và tương đương) từ 4 năm trở lên và có trong kế hoạch được dự thi nâng ngạch chuyên viên cao cấp (và tương đương);

+ Cán bộ là thư ký các đồng chí Ủy viên Trung ương Đảng, bộ trưởng, bí thư tỉnh ủy, thành ủy thuộc trung ương và tương đương trở lên.

4. Hình thức, địa điểm đào tạo, thời gian mở lớp:

Học không liên tục trong 18 tháng, năm học 2016-2018. Khai giảng trong năm 2016 tại Hà Nội.

III. Chỉ tiêu chọn cử:

Căn cứ kế hoạch của Ban Tổ chức Trung ương, thông báo của cơ sở đào tạo và Quy chế chọn cử và quản lý công chức, viên chức Bộ Tư pháp đi đào tạo, bồi dưỡng, thực hiện ý kiến chỉ đạo của Lãnh đạo Bộ, Vụ Tổ chức cán bộ đề nghị như sau:

- Đối với Tổng cục Thi hành án dân sự:

+ Cử 01 công chức thuộc Tổng cục Thi hành án dân sự; 08 công chức thuộc Cục, Chi cục Thi hành án dân sự địa phương (phía Bắc) có đủ tiêu chuẩn tham gia dự tuyển;

+ Chủ trì xây dựng kế hoạch đào tạo cao cấp lý luận chính trị cho công chức, viên chức thuộc Tổng cục thi hành án dân sự và Cục, Chi cục Thi hành án dân sự địa phương, đồng thời chủ động phối hợp với Vụ Tổ chức cán bộ và đơn vị liên quan liên hệ, báo cáo Ban Tổ chức Trung ương đề nghị cấp chỉ tiêu đào tạo 01 lớp riêng cho lực lượng công chức, viên chức thuộc Tổng cục thi hành án dân sự và Cục, Chi cục Thi hành án dân sự địa phương năm 2017.

- Các đơn vị còn lại thuộc Bộ: Mỗi đơn vị thuộc Bộ cử 01 công chức, viên chức có đủ tiêu chuẩn tham gia dự tuyển.

Công văn xin gửi về Vụ Tổ chức cán bộ trước ngày 22/4/2016 (kèm theo mẫu danh sách đăng ký học viên). Sau thời hạn nêu trên, nếu đơn vị không có Công văn cử công chức, viên chức, Vụ Tổ chức cán bộ xin được hiểu là đơn vị không có công chức, viên chức tham gia.

IV. Hồ sơ dự tuyển:

Sử dụng hồ sơ học viên theo mẫu do cơ sở đào tạo phát hành.

Các đơn vị thuộc Bộ cử công chức, viên chức được chọn, cử tham gia dự tuyển đào tạo cao cấp lý luận chính trị liên hệ với Vụ Tổ chức cán bộ nhận hồ sơ.

Tổng cục Thi hành án dân sự cử 01 công chức làm đầu mối liên hệ với Vụ Tổ chức cán bộ nhận hồ sơ dự tuyển cho công chức, viên chức được chọn, cử tham gia dự tuyển đào tạo cao cấp lý luận chính trị thuộc Tổng cục, Cục, Chi cục Thi hành án dân sự.

Đề nghị công chức, viên chức được chọn, cử tham gia dự tuyển sau khi kê khai nộp hồ sơ về Vụ Tổ chức cán bộ (Phòng Đào tạo và bồi dưỡng cán bộ) trước ngày 30/4/2016 để Vụ rà soát, tổng hợp báo cáo Lãnh đạo Bộ xem xét, phê duyệt chuyển cơ sở đào tạo xét, chọn chiêu sinh đào tạo.

Mọi thông tin chi tiết, đề nghị liên hệ Phòng Đào tạo và Bồi dưỡng cán bộ Vụ Tổ chức cán bộ Bộ Tư pháp, điện thoại: Cơ quan 046.2739.368./.
Nơi nhận:

- Như trên;

- Thứ trưởng Phan Chí Hiếu (để b/c);

- Cổng thông tin điện tử Bộ Tư pháp;

- Lưu: VT, ĐTBD.
Q.VỤ TRƯỞNG

(đã ký)


Đỗ Đức Hiển


: tintuc -> Lists -> ChiDaoDieuHanh -> Attachments
Attachments -> ĐẢng bộ khối các cơ quan tw
Attachments -> BỘ TÀi chính cộng hoà XÃ HỘi chủ nghĩa việt nam
Attachments -> BỘ CÔng an số: 411/bc-bca cộng hoà XÃ HỘi chủ nghĩa việt nam
Attachments -> Điều Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định 103/2013/NĐ-cp ngày 12/9/2013 quy định về xử phạt VI phạm hành chính trong hoạt động thủy sản
Attachments -> Hội nghị toàn quốc sơ kết công tác tư pháp 6 tháng đầu năm 2016
Attachments -> BỘ TƯ pháp số: 1215/btp-pbgdpl v/v tăng cường quản lý về xây dựng, thực hiện hương ước, quy ước CỘng hoà XÃ HỘi chủ nghĩa việt nam
Attachments -> BỘ TƯ pháp cộng hoà XÃ HỘi chủ nghĩa việt nam độc lập Tự do Hạnh phúc
Attachments -> VĂn phòng số: 1470/tb-vp cộng hoà XÃ HỘi chủ nghĩa việt nam
Attachments -> DỰ thảO ngày 16/12/2014
Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©hocday.com 2019
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương