BỘ TƯ pháp cộng hoà XÃ HỘi chủ nghĩa việt nam độc lập Tự do Hạnh phúctải về 13.2 Kb.
Chuyển đổi dữ liệu27.07.2016
Kích13.2 Kb.

BỘ TƯ PHÁP


line 2


CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc


line 3


Số: 1377/BTP-KHTC


Hà Nội, ngày 28 tháng 4 năm 2016

V/v góp ý dự thảo các biểu tổng hợp số liệu thống kê công tác tư pháp kỳ báo cáo chính thức năm 2015


Kính gửi:

- Các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ;

- Các đơn vị thuộc Bộ Tư pháp;

- Sở Tư pháp các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương.Triển khai thực hiện Quyết định số 15/2014/QĐ-TTg ngày 17/02/2014 của Thủ tướng Chính phủ về chế độ báo cáo thống kê tổng hợp của các Bộ, ngành, Quyết định số 645/QĐ-BTP ngày 08/4/2016 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp ban hành Lịch phổ biến thông tin thống kê của Bộ Tư pháp và để phục vụ các mục đích quản lý điều hành khác của Bộ, Bộ Tư pháp đã hoàn thành việc tổng hợp (lần I) 38 biểu số liệu thống kê về các lĩnh vực công tác thuộc phạm vi quản lý của Ngành Tư pháp thuộc kỳ báo cáo chính thức năm 2015 theo Thông tư số 20/2013/TT-BTP ngày 03/12/2013 của Bộ Tư pháp hướng dẫn một số nội dung về công tác thống kê của Ngành Tư pháp và Công văn hướng dẫn số 726 /BTP-KHTC ngày 14/3/2016 của Bộ Tư pháp. Bản tổng hợp số liệu thống kê này hiện được đăng tải trên Cổng thông tin điện tử của Bộ Tư pháp tại địa chỉ http://www.moj.gov.vn (mục Chỉ đạo, điều hành).

Để đảm bảo tính đầy đủ, chuẩn xác của số liệu thống kê về công tác tư pháp năm 2015, Bộ Tư pháp đề nghị các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, Sở Tư pháp các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, các đơn vị thuộc Bộ tổ chức việc tự kiểm tra, rà soát lại nội dung số liệu thống kê của cơ quan, đơn vị, địa phương mình trong các báo cáo thống kê đã gửi về Bộ Tư pháp (đặc biệt chú ý những số liệu đã được Bộ Tư pháp đánh dấu và ghi chú trong 37 biểu tổng hợp số liệu thống kê đăng tải trên Cổng Thông tin điện tử của Bộ). Trường hợp cần bổ sung số liệu trong kỳ báo cáo hoặc tự phát hiện có sai sót, đề nghị đơn vị khẩn trương có văn bản bổ sung, điều chỉnh, đính chính các số liệu trên (dưới dạng văn bản giấy hoặc bản điện tử có chữ ký số, bản dưới dạng file PDF) và gửi về Bộ Tư pháp (Vụ Kế hoạch – Tài chính) trước ngày 10 tháng 5 năm 2016 (đồng thời gửi file điện tử tới địa chỉ: thongketuphap@moj.gov.vn, chi tiết liên hệ Phòng Thống kê, Vụ Kế hoạch – Tài chính, Bộ Tư pháp; điện thoại: 04.62739546) để tổng hợp, hoàn thiện dự thảo các biểu số liệu thống kê./.

Nơi nhận:

- Như trên (để góp ý);

- Bộ trưởng (để báo cáo);

- Các Thứ trưởng (để báo cáo);

- Văn phòng Bộ (để biết, phối hợp);

- Cổng TTĐT của BTP (để đăng tải);- Lưu: VT, KHTC.

TL. BỘ TRƯỞNG

VỤ TRƯỞNG VỤ KẾ HOẠCH – TÀI CHÍNH

(Đã ký)


Nguyễn Đình Tạp: tintuc -> Lists -> ChiDaoDieuHanh -> Attachments
Attachments -> ĐẢng bộ khối các cơ quan tw
Attachments -> BỘ TÀi chính cộng hoà XÃ HỘi chủ nghĩa việt nam
Attachments -> BỘ CÔng an số: 411/bc-bca cộng hoà XÃ HỘi chủ nghĩa việt nam
Attachments -> Điều Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định 103/2013/NĐ-cp ngày 12/9/2013 quy định về xử phạt VI phạm hành chính trong hoạt động thủy sản
Attachments -> Hội nghị toàn quốc sơ kết công tác tư pháp 6 tháng đầu năm 2016
Attachments -> BỘ TƯ pháp số: 1215/btp-pbgdpl v/v tăng cường quản lý về xây dựng, thực hiện hương ước, quy ước CỘng hoà XÃ HỘi chủ nghĩa việt nam
Attachments -> VĂn phòng số: 1470/tb-vp cộng hoà XÃ HỘi chủ nghĩa việt nam
Attachments -> DỰ thảO ngày 16/12/2014
Attachments -> VĂn phòng số: 1503/vp-tv về việc giới thiệu sách tiếng Việt mới tại Thư viện CỘng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam
Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©hocday.com 2019
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương