VĂn phòng số: 1470/tb-vp cộng hoà XÃ HỘi chủ nghĩa việt namtải về 21.1 Kb.
Chuyển đổi dữ liệu28.07.2016
Kích21.1 Kb.


BỘ TƯ PHÁP

VĂN PHÒNG

Số: 1470/TB-VPCỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Hà Nội, ngày 03 tháng 11 năm 2014

THÔNG BÁO

Về nhiệm vụ xây dựng văn bản, đề án của Bộ Tư pháp

trong tháng 11/2014


Kính gửi:- Vụ Pháp luật hình sự - hành chính;

- Vụ Tổ chức cán bộ;

- Thanh tra Bộ;

- Cục Bổ trợ tư pháp.


Trên cơ sở Chương trình công tác của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ năm 2014; Quyết định số 765/QĐ-BTP ngày 07/4/2014 của Bộ Tư pháp về việc phân công các đơn vị xây dựng văn bản, đề án thuộc thẩm quyền ban hành của Bộ Tư pháp hoặc liên tịch ban hành năm 2014 và các Chương trình, Kế hoạch khác của Bộ Tư pháp, Văn phòng Bộ thông báo và đề nghị Thủ trưởng các đơn vị chỉ đạo tập trung triển khai các nhiệm vụ phải hoàn thành trong tháng 11/2014 như sau:I. Văn bản, đề án phải trình Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ trong tháng 11/20141


Stt

Tên đề án, văn bản

Đơn vị thực hiệnBáo cáo xin ý kiến Chính phủ về một số định hướng lớn xây dựng Luật Ban hành quyết định hành chính

Vụ Pháp luật hình sự - hành chínhNghị định sửa đổi, bổ sung Nghị định số 110/2013/NĐ-CP ngày 24/9/2013 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực bổ trợ tư pháp, hành chính tư pháp, hôn nhân và gia đình, thi hành án dân sự, phá sản doanh nghiệp, hợp tác xã

Thanh tra Bộ
II. Văn bản, đề án thuộc thẩm quyền ban hành hoặc liên tịch ban hành của Bộ Tư pháp cần ban hành trong tháng 11/2014

Stt

Tên đề án, văn bản

Đơn vị thực hiệnThông tư của Bộ trưởng Bộ Tư pháp quy định tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp của công chứng viên

Cục Bổ trợ tư phápĐề án bảo đảm các nguồn lực về tổ chức, bộ máy, con người, kinh phí, cơ sở vật chất cần thiết khác cho việc triển khai thực hiện có hiệu quả các nhiệm vụ quản lý nhà nước về giám định tư pháp của Bộ Tư phápQuyết định của Bộ trưởng Bộ Tư pháp ban hành Quy chế nâng bậc lương thường xuyên và trước thời hạn theo quy định mới

Vụ Tổ chức cán bộ

Văn phòng Bộ xin thông báo và đề nghị các đơn vị khẩn trương hoàn thành nhiệm vụ nêu trên và các nhiệm vụ trong chương trình công tác tháng trước nhưng chưa hoàn thành đúng tiến độ (không nêu lại trong văn bản này), chủ động báo cáo Lãnh đạo Bộ phụ trách về các vấn đề liên quan để chỉ đạo kịp thời./.

Nơi nhận:

- Như trên;

- Bộ trưởng (để báo cáo);

- Các Thứ trưởng (để báo cáo);

- Cục KSTTHC, Vụ KH-TC (để thực hiện);

- Các P.CVP (để biết);

- Ban Thư ký (để đôn đốc);

- Cổng thông tin điện tử BTP (để đăng lên

Cổng TTĐT);

- Lưu: VT, TH.CHÁNH VĂN PHÒNG

(Đã ký)


Trần Tiến Dũng1 Ngoài ra, Văn phòng Bộ đang dự thảo Công văn trình Bộ trưởng ký gửi Văn phòng Chính phủ đề nghị bổ sung và điều chỉnh thời gian trình các đề án, văn bản sau đây vào Chương trình công tác tháng 11/2014 là: (1) Kế hoạch đơn giản hóa thủ tục hành chính và cắt giảm gánh nặng hành chính trọng tâm của các Bộ, ngành, địa phương năm 2015; (2) Quyết định sửa đổi, bổ sung Quyết định số 549/QĐ-TTg ngày 04/4/2013 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Đề án tổng thể xây dựng trường Đại học Luật Hà Nội và trường Đại học Luật thành phố Hồ Chí Minh thành các trường trọng điểm đào tạo cán bộ về pháp luật; (3) Đề án thí điểm liên thông thủ tục công chứng, đăng ký quyền sử dụng đất, tài sản gắn liền với đất và thuế.
: tintuc -> Lists -> ChiDaoDieuHanh -> Attachments
Attachments -> ĐẢng bộ khối các cơ quan tw
Attachments -> BỘ TÀi chính cộng hoà XÃ HỘi chủ nghĩa việt nam
Attachments -> BỘ CÔng an số: 411/bc-bca cộng hoà XÃ HỘi chủ nghĩa việt nam
Attachments -> Điều Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định 103/2013/NĐ-cp ngày 12/9/2013 quy định về xử phạt VI phạm hành chính trong hoạt động thủy sản
Attachments -> Hội nghị toàn quốc sơ kết công tác tư pháp 6 tháng đầu năm 2016
Attachments -> BỘ TƯ pháp số: 1215/btp-pbgdpl v/v tăng cường quản lý về xây dựng, thực hiện hương ước, quy ước CỘng hoà XÃ HỘi chủ nghĩa việt nam
Attachments -> BỘ TƯ pháp cộng hoà XÃ HỘi chủ nghĩa việt nam độc lập Tự do Hạnh phúc
Attachments -> DỰ thảO ngày 16/12/2014
Attachments -> VĂn phòng số: 1503/vp-tv về việc giới thiệu sách tiếng Việt mới tại Thư viện CỘng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam
Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©hocday.com 2019
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương