ĐẢng bộ khối các cơ quan twtải về 22.91 Kb.
Chuyển đổi dữ liệu07.07.2016
Kích22.91 Kb.
#381

ĐẢNG BỘ KHỐI CÁC CƠ QUAN TW


ĐẢNG ỦY BỘ TƯ PHÁP

*

Số 25 - NQ/ĐU


ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM
Hà Nội, ngày 04 tháng 3 năm 2016


NGHỊ QUYẾT

Phiên họp ngày 01/3/2016 của Ban Thường vụ Đảng ủy Bộ Tư pháp
Ngày 01 tháng 3 năm 2016, Ban Thường vụ Đảng ủy Bộ Tư pháp đã tổ chức phiên họp thường kỳ để nghe báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ công tác sau phiên họp thường kỳ tháng 01/2016; cho ý kiến đối với một số nội dung về công tác tổ chức của Đảng ủy Bộ Tư pháp; xét kết nạp Đảng, chuyển Đảng chính thức; cho ý kiến vào dự thảo Chương trình công tác năm 2016 của Đảng ủy Bộ, Chương trình kiểm tra, giám sát năm 2016 của Đảng ủy Bộ.

Tại phiên họp, sau khi nghe báo cáo, đề xuất của Thường trực Đảng ủy và Văn phòng Đảng - Đoàn thể, Ban Thường vụ Đảng ủy Bộ Tư pháp trao đổi, thảo luận, thống nhất như sau:1. Về kết quả thực hiện nhiệm vụ công tác sau phiên họp Ban Thường vụ Đảng ủy tháng 01/2016

Ban Thường vụ Đảng ủy nhất trí với báo cáo của Thường trực Đảng ủy về việc thực hiện nhiệm vụ công tác từ sau phiên họp Ban Thường vụ Đảng ủy tháng 01/2016. Phân công đồng chí Nguyễn Kim Tinh, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy Bộ chỉ đạo Văn phòng Đảng - Đoàn thể tiếp thu ý kiến của các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ để hoàn chỉnh triển khai thực hiện. Đề nghị Văn phòng Đảng - Đoàn thể, Ủy ban Kiểm tra, các Ban của Đảng ủy Bộ, các cấp ủy trực thuộc rà soát, triển khai thực hiện nhiệm vụ công tác theo đúng kế hoạch đề ra.2. Về công tác tổ chức của Đảng ủy Bộ Tư pháp

2.1. Về việc thành lập Chi bộ Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng

- Ban Thường vụ Đảng ủy nhất trí với chủ trương thành lập Chi bộ Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng là chi bộ trực thuộc Đảng bộ Bộ. Phân công đồng chí Nguyễn Kim Tinh, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy Bộ chỉ đạo Văn phòng Đảng - Đoàn thể hoàn tất thủ tục báo cáo Ban Chấp hành Đảng bộ Bộ xem xét, quyết định tại phiên họp Ban Chấp hành Đảng bộ Quý I năm 2016.

- Ban Thường vụ Đảng ủy nhất trí chỉ định đồng chí Nguyễn Tiến Hưng, Giám đốc Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng giữ chức Bí thư Chi bộ Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng. Chức danh Phó Bí thư Chi bộ sẽ xem xét kiện toàn bổ sung sau khi thành lập Chi bộ Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng.

2.2. Về việc xóa tên đảng viên đối với đồng chí Lê Thị Thanh, đảng viên Chi bộ Văn phòng thuộc Đảng bộ Tổng cục Thi hành án dân sự trong danh sách đảng viên

Ban Thường vụ Đảng ủy biểu quyết nhất trí xóa tên đảng viên đối với đồng chí Lê Thị Thanh, đảng viên Chi bộ Văn phòng thuộc Đảng bộ Tổng cục Thi hành án dân sự trong danh sách đảng viên. Phân công đồng chí Nguyễn Kim Tinh, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy chỉ đạo Văn phòng Đảng - Đoàn thể hoàn tất thủ tục trình Bí thư Đảng ủy Bộ ký Quyết định.

Ban Thường vụ Đảng ủy đề nghị các đảng bộ, chi bộ trực thuộc rà soát kỹ các trường hợp đảng viên nghỉ hưu, xin chuyển công tác hoặc xin thôi việc để thực hiện thủ tục chuyển sinh hoạt đảng theo đúng quy định.

2.3. Về việc bổ sung, chỉ định cấp ủy và Phó Bí thư Chi bộ Cục Công nghệ thông tin

Ban Thường vụ Đảng ủy Bộ nhất trí:

1. Chỉ định đồng chí Nguyễn Trung Dũng, đảng viên Chi bộ Cục Công nghệ thông tin làm Chi ủy viên Chi bộ Cục Công nghệ thông;

2. Chuẩn y đồng chí Phạm Đức Dụ, Chi ủy viên Chi bộ Cục Công nghệ thông tin giữ chức vụ Phó Bí thư Chi bộ Cục Công nghệ thông tin.

Giao Văn phòng Đảng - Đoàn thể hoàn tất thủ tục, trình Bí thư Đảng ủy Bộ ký Quyết định.

2.4. Về việc kiện toàn chức danh Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy Bộ Tư pháp

Ban Thường vụ Đảng ủy nhất trí chủ trương kiện toàn chức danh Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy Bộ Tư pháp và nhất trí giới thiệu đồng chí Ngô Hải Phan, ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy để Ban Chấp hành Đảng bộ bầu giữ chức danh Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy. Phân công đồng chí Nguyễn Kim Tinh, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy Bộ chỉ đạo Văn phòng Đảng - Đoàn thể thực hiện thủ tục xin ý kiến Ban cán sự Đảng bộ Bộ và trên cơ sở đó xin chủ trương Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương về chủ trương kiện toàn và dự kiến nhân sự bầu Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy, báo cáo Ban Chấp hành Đảng bộ Bộ xem xét, quyết định tại phiên họp Ban Chấp hành Đảng bộ Quý I năm 2016.3. Về xét kết nạp Đảng và chuyển Đảng chính thức

3.1. Về xét kết nạp Đảng

Ban Thường vụ Đảng ủy nhất trí kết nạp 06 quần chúng ưu tú và Đảng (có danh sách kèm theo). Giao Văn phòng Đảng - Đoàn thể thực hiện các thủ tục cần thiết, trình Bí thư Đảng ủy ký Quyết định kết nạp, đồng thời thông báo đến các đảng bộ, chi bộ trực thuộc tổ chức Lễ kết nạp Đảng đúng theo đúng quy định, đảm bảo trang trọng.3.2. Về công nhận đảng viên chính thức

Ban Thường vụ Đảng ủy Bộ nhất trí công nhận đảng viên chính thức cho 08 đồng chí đảng viên dự bị (có danh sách kèm theo). Giao Văn phòng Đảng - Đoàn thể thực hiện các thủ tục cần thiết, trình Bí thư Đảng ủy ký Quyết định công nhận đảng viên chính thức.4. Về Chương trình công tác năm 2016 của Đảng ủy Bộ Tư pháp

Ban Thường vụ Đảng ủy cơ bản nhất trí với dự thảo Chương trình công tác năm 2016 của Đảng ủy Bộ Tư pháp. Phân công đồng chí Nguyễn Kim Tinh, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy Bộ chỉ đạo Văn phòng Đảng - Đoàn thể tiếp thu ý kiến góp ý của các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ để chỉnh lý, hoàn thiện dự thảo Chương trình công tác năm 2016 của Đảng ủy Bộ trình Bí thư Đảng ủy xem xét, ký ban hành.5. Về Chương trình kiểm tra, giám sát năm 2016 của Đảng ủy Bộ Tư pháp

Ban Thường vụ Đảng ủy cơ bản nhất trí với dự thảo Chương trình kiểm tra, giám sát năm 2016 của Đảng ủy Bộ Tư pháp. Phân công đồng chí Nguyễn Kim Tinh, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy Bộ chỉ đạo Văn phòng Đảng - Đoàn thể phổi hợp với Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy Bộ tiếp thu ý kiến của các đồng chí Ban Thường vụ Đảng ủy để chỉnh lý, hoàn thiện dự thảo Chương trình kiểm tra, giám sát năm 2016 của Đảng ủy Bộ trình Bí thư Đảng ủy xem xét, ký ban hành.

Trên đây là Nghị quyết phiên họp ngày 01/3/2016 của Ban Thường vụ Đảng ủy Bộ Tư pháp, Ban Thường vụ Đảng ủy thông báo để các đảng bộ, chi bộ trực thuộc và các đơn vị, cá nhân có liên quan biết và tổ chức thực hiện./.


Nơi nhận:

- Bí thư Ban cán sự Đảng (để b/c);

- Các đồng chí Ủy viên BCH Đảng bộ (để t/hiện);

- Các đảng bộ, chi bộ trực thuộc (để t/hiện);

- UBKT, các Ban của Đảng ủy Bộ (để t/hiện);

- Các tổ chức CT-XH thuộc Bộ (để t/hiện);

- Lưu VP Đảng - Đoàn thể.


T/M BAN THƯỜNG VỤ

BÍ THƯ
(Đã ký)Phan Chí HiếuКаталог: tintuc -> Lists -> ChiDaoDieuHanh -> Attachments
Attachments -> BỘ TÀi chính cộng hoà XÃ HỘi chủ nghĩa việt nam
Attachments -> BỘ CÔng an số: 411/bc-bca cộng hoà XÃ HỘi chủ nghĩa việt nam
Attachments -> Điều Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định 103/2013/NĐ-cp ngày 12/9/2013 quy định về xử phạt VI phạm hành chính trong hoạt động thủy sản
Attachments -> Hội nghị toàn quốc sơ kết công tác tư pháp 6 tháng đầu năm 2016
Attachments -> BỘ TƯ pháp số: 1215/btp-pbgdpl v/v tăng cường quản lý về xây dựng, thực hiện hương ước, quy ước CỘng hoà XÃ HỘi chủ nghĩa việt nam
Attachments -> BỘ TƯ pháp cộng hoà XÃ HỘi chủ nghĩa việt nam độc lập Tự do Hạnh phúc
Attachments -> VĂn phòng số: 1470/tb-vp cộng hoà XÃ HỘi chủ nghĩa việt nam
Attachments -> DỰ thảO ngày 16/12/2014
Attachments -> VĂn phòng số: 1503/vp-tv về việc giới thiệu sách tiếng Việt mới tại Thư viện CỘng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam

tải về 22.91 Kb.

Chia sẻ với bạn bè của bạn:
Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©hocday.com 2024
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương