Upload/Store/tintuc/vietnam/5
  BỘ thông tin truyềN thông thuyết minh đỀ TÀi xây dựng quy chuẩn kỹ thuật thiết bị giải mã truyền hình số MẶT ĐẤt set – top box (stb)
data/8394531066944725498/tintuc/files/04.2016
  HƯỚng dẫn càI ĐẶt và SỬ DỤng phần mềm tạo bài giảng e-learning
portal/data/doc/tintuc
  Nghiên cứu một số đặc điểm
  NHỮng đÓng góp mới của luậN Án tiến sĩ CẤP ĐẠi học huế Họ và tên ncs : Nguyễn Văn Tuấn
UploadFiles/TinTuc/2016/3/10
  Trung tâm Chăm sóc sức khỏe sinh sản tỉnh Thừa Thiên Huế tổ chức tập huấn Chăm sóc skss tuổi mãn kinh và sàng lọc ung thư cổ tử cung
qt/tintuc/Lists/ChiDaoDieuHanh/Attachments/1746
  ĐẢng bộ khối các cơ quan tw
qt/tintuc/Lists/HoatDongCuaCacToChucChinhTriXH/Attachments/635
  VĂn phòng bộ ĐOÀn thanh niên cộng hoà XÃ HỘi chủ nghĩa việt nam
Upload/Store/tintuc/vietnam/3
  Kết luận số 57-kl/tw ngày 8/3/2013 của Ban Bí thư về tiếp tục đẩy mạnh công tác đào tạo, bồi dưỡng lý luận chính trị cho cán bộ lãnh đạo, quản lý các cấp
data/11710654229159196405/tintuc/files/03.2015
  Cảm xúc ngày Quốc tế phụ nữ 8-3
SiteAssets/Lists/Dost_TinTucSuKien/NewForm
  Ủy ban nhân dân tỉnh đỒng nai
Upload/Store/tintuc/vietnam/3
  BỘ thông tin và truyềN thôNG
qt/tintuc/Documents
  BỘ TƯ pháp cộng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam
  BỘ TƯ pháp danh sách những cá nhâN ĐƯỢc cấp chứng chỉ HÀnh nghề luật sư
qt/tintuc/Lists/ThongTinKhac/Attachments/1927
  BỘ TƯ pháp danh sách những cá nhâN ĐƯỢc cấp chứng chỉ HÀnh nghề luật sư
qt/tintuc/Documents
  Danh sách những cá nhâN ĐƯỢc cấp chứng chỉ HÀnh nghề luật sư
Upload/Store/tintuc/vietnam/3
  Quyết định số 46-QĐ/tw ngày 1/11/2011 của Ban Chấp hành Trung ương do đồng chí Nguyễn Phú Trọng ký về Hướng dẫn thực hiện các quy định về công tác kiểm tra, giám sát và kỷ luật của Đảng trong Chương VII và Chương VIII điều lệ Đảng khoá XI
data/7696243056725685819/tintuc/files/05.2016
  1049/QĐ-ttg ngày 26 tháng 6 năm 2014 của Thủ tướng Chính phủ
qt/tintuc/Documents
  BỘ TƯ pháp cộng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam
qt/tintuc/Lists/ChiDaoDieuHanh/Attachments/1677
  BỘ TÀi chính cộng hoà XÃ HỘi chủ nghĩa việt nam
Upload/Store/tintuc/vietnam/5
  Lời nói đầu 6 quy đỊnh chung 7
tintuc/khieunaitocao/Lists/KhieuNaiToCao/Attachments/1
  Ủy ban nhân dân huyện bình cháNH
qt/tintuc/Lists/ChiDaoDieuHanh/Attachments/1696
  BỘ CÔng an số: 411/bc-bca cộng hoà XÃ HỘi chủ nghĩa việt nam
Upload/Store/tintuc/vietnam/8
  Mẫu số: 31 (Ban hành kèm theo Quyết định số 1131/2008/QĐ ttcp ngày 18 tháng 6 năm 2008 của Tổng thanh tra)
qt/tintuc/Documents
  BỘ TƯ pháp cộng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam
Portals/0/TinTuc/thongbao
  CỘng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam ban chỉ huy pclb độc lập Tự do Hạnh phúc
Upload/Store/tintuc/vietnam/3
  BỘ thông tin và truyềN thông học viện công nghệ BƯu chính viễN thông việt nam viện khoa học kỹ thuật bưU ĐIỆN
  Quy định số 173- qđ/TW, ngày 11/3/2013 của Ban Bí thư về kết nạp lại đối với đảng viên bị đưa ra khỏi Đảng, kết nạp quần chúng VI phạm chính sách dân số và kế hoạch hóa gia đình vào Đảng
qt/tintuc/Lists/ChiDaoDieuHanh/Attachments/1769
  BỘ TƯ pháp số: 1215/btp-pbgdpl v/v tăng cường quản lý về xây dựng, thực hiện hương ước, quy ước CỘng hoà XÃ HỘi chủ nghĩa việt nam
Upload/Store/tintuc/vietnam/5
  RÀ soáT, chuyểN ĐỔi nhóm các tiêu chuẩn ngành phao vô tuyến chỉ VỊ trí khẩn cấp hàng hảI (epirb) sang qui chuẩn kỹ thuậT
noidung/tintuc/Lists/DuThaoVBPL/Attachments/31
  Qcvn : 2013/btc quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về BẢo quản xăNG, DẦu dự trữ quốc gia
Upload/Store/tintuc/vietnam/5
  HÀ NỘI 2012 MỤc lục mở ĐẦU 2 chưƠng tổng quan về DỊch vụ truy nhập internet cố ĐỊnh băng rộng tại việt nam 3
UploadFiles/TinTuc/2014/1/9
  BỘ giáo dục và ĐÀo tạo cộng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam độc lập Tự do Hạnh phúc
content/tintuc/lists/news/Attachments/998
  VĂn phòng số: / 134/vphđbcqg -pl v/v tiếp tục triển khai các công việc chuẩn bị tổ chức bầu cử CỘng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam
StoreData/Images/TinTuc
  Danh sách một số kiểu loại sơ mi rơ moóc (3 trục) chở được container tiêu chuẩn (30480 kg) theo iso 668: 2013
Upload/Store/tintuc/vietnam/3
  BỘ thông tin và truyềN thông học viện công nghệ BƯu chính viễN thông việt nam viện khoa học kỹ thuật bưU ĐIỆN
qt/tintuc/Lists/ThongTinLuatSu/Attachments/665
  BỘ TƯ pháp cộng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam
Upload/Store/tintuc/vietnam/3
  To telephone set HÀ NỘI – 2011 Mục lục
noidung/tintuc/PublishingImages/filedinhkem/HaiQUan
  Quy đỊnh về kiểm tra, giám sáT, TẠm dừng làm thủ TỤc hải quan đỐi với hàng hóa xuất khẩU, nhập khẩu có YÊu cầu bảo vệ quyền sở HỮu trí tuệ
Upload/Store/tintuc/vietnam/3
  BỘ thông tin và truyềN thông học viện công nghệ BƯu chính viễN thông viện khoa học kỹ thuật bưU ĐIỆN
content/tintuc/Lists/News/Attachments/939
  HỘI ĐỒng bầu cử quốc gia
Upload/Store/tintuc/vietnam/3
  BỘ thông tin và truyềN thông thuyết minh dự thảo tiêu chuẩn quốc gia
qt/tintuc/Lists/ChiDaoDieuHanh/Attachments/1465
  VĂn phòng số: 1470/tb-vp cộng hoà XÃ HỘi chủ nghĩa việt nam
qt/tintuc/Lists/ChiDaoDieuHanh/Attachments/1487
  DỰ thảO ngày 16/12/2014
Upload/Store/tintuc/vietnam/3
  T I ê uchu ẩ n q u ố c g I a
qt/tintuc/Lists/ChiDaoDieuHanh/Attachments/1467
  VĂn phòng số: 1503/vp-tv về việc giới thiệu sách tiếng Việt mới tại Thư viện CỘng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam
Upload/Store/tintuc/vietnam/5
  Qcvn XXX: 2010/btttt quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về CỐng cáP, BỂ CÁp và TỦ ĐẤu cáp viễn thôNG
  Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về CỐng cáP, BỂ CÁp và TỦ ĐẤu cáp viễn thôNG
qt/tintuc/Documents
  BỘ TƯ pháp số: 1571 /QĐ-btp cộng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam
qt/tintuc/Lists/ChiDaoDieuHanh/Attachments/885
  BỘ TƯ pháp số: /2011/tt-btp (Dự thảo 3 ) CỘng hoà XÃ HỘi chủ nghĩa việt nam
qt/tintuc/Lists/ChiDaoDieuHanh/Attachments/1255
  BỘ TƯ pháp cục công nghệ thông tin
Upload/Store/tintuc/vietnam/3
  BỘ thông tin truyềN thông thuyết minh dự thảo tiêu chuẩn quốc gia
  BỘ thông tin và truyềN thông học viện công nghệ BƯu chính viễN thôNG
  BỘ thông tin truyềN thông thuyết minh dự thảo tiêu chuẩn quốc gia
  VIỆn khoa học kỹ thuật bưU ĐIỆn xây dựng tiêu chuẩn cho giao diện mạng stm-n (N = 1, 4, 16, 64) theo phân cấp số ĐỒng bộ sdh
qt/tintuc/Lists/ChiDaoDieuHanh/Attachments/1672
  VĂn phòng cộng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam
qt/tintuc/Documents
  Về việc cấp Chứng chỉ hành nghề luật sư
Upload/Store/tintuc/vietnam/3
  BỘ thông tin truyềN thông thuyết minh dự thảo tiêu chuẩn quốc gia
  Hệ thống báo hiệu R2 Yêu cầu kỹ thuật
qt/tintuc/Documents
  Về việc cấp Chứng chỉ hành nghề luật sư
qt/tintuc/Lists/ChiDaoDieuHanh/Attachments/1006
  BỘ TƯ pháp số: 736/btp-ttlltpqg v/v triển khai thực hiện Thông tư số 174/2011/tt-btc ngày 02/12/2011 hướng dẫn chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng lệ phí cấp Phiếu lltp. CỘng hoà XÃ HỘi chủ nghĩa việt nam
Upload/Store/tintuc/vietnam/3
  Tcvn XXX : 2011 Xuất bản lần thứ 1 KỸ thuật thiết kế, LẮP ĐẶt hệ thốNG
Upload/Store/tintuc/vietnam/4
  Tcn tiªu chuÈn ngµnh
Upload/Store/tintuc/vietnam/5
  Danh sách các trò chơi trực tuyếN ĐÃ ĐƯỢc cấp văn bản xác nhậN ĐỦ ĐIỀu kiện kỹ thuật nghiệp vụ
noidung/tintuc/PublishingImages/filedinhkem/HaiQUan
  Căn cứ Nghị định số 215/2013/NĐ-cp ngày 23/12/2013 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Tài chính
Upload/Store/tintuc/vietnam/3
  BỘ thông tin và truyềN thông số: 1866 /kh-btttt cộng hoà XÃ HỘi chủ nghĩa việt nam
Upload/Store/tintuc/vietnam/12100
  THỦ TƯỚng chính phủ Số: 1867
data/9765772590057218709/tintuc/files/03.2016
  Cánh hồng yêu thương
tintucsukien/TrongNuoc/Documents
  ĐỀ CƯƠng tuyên truyền kỷ niệM 110 NĂm ngày sinh tổng bí thư LÊ HỒng phong
data/14502742264238779888/tintuc/files/12.2014
  Thành lập Đội Thiếu niên Tiền phong Hồ Chí Minh
Upload/Store/tintuc/vietnam/3
  VIỆn khoa học kỹ thuật bưU ĐIỆn thuyết minh dự thảo tiêu chuẩn quốc gia tcvn 8241-4-6: 20xx “ TƯƠng thích đIỆn từ (emc) – phầN 4-6 : phưƠng pháP Đo và thử miễn nhiễM ĐỐi với nhiễu dẫn tần số VÔ tuyếN”
StoreData/Images/TinTuc
  BỘ TÀi chính số: 197/2012/tt-btc cộng hoà XÃ HỘi chủ nghĩa việt nam
Upload/Store/tintuc/vietnam/5
  RÀ soáT, chuyểN ĐỔi nhóm các tiêu chuẩn ngành phao vô tuyến chỉ VỊ trí khẩn cấp hàng hảI (epirb) sang qui chuẩn kỹ thuậT
data/17407307875707808839/tintuc/files/11.2015
  LỄ KỈ niệM 33 NĂm ngày nhà giáo việt nam
images/Tintuc/Nam2015
  Khoa học và CÔng nghệ vn viện toán học cộng hoà XÃ HỘi chủ nghĩa việt nam
qt/tintuc/Lists/ThongTinCongChung/Attachments/303
  Danh sách bổ nhiệm, bổ nhiệm lại công chứng viên đợt 1 tháng 3/2016
qt/tintuc/Lists/ThongTinCongChung/Attachments/325
  Danh sách bổ nhiệm, bổ nhiệm lại công chứng viên đợt 1 tháng 7/2016
qt/tintuc/Lists/ThongTinCongChung/Attachments/321
  Danh sách bổ nhiệm công chứng viên đợt 2 tháng 6/2016
qt/tintuc/Lists/ChiDaoDieuHanh/Attachments/1596
  BỘ TƯ pháp số: 2214/btp-khtc VV hướng dẫn xây dựng phương án tự chủ giai đoạn 2016 -2018 CỘng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam
Upload/Store/tintuc/vietnam/5
  ThuyÕt minh rµ so¸t tiªu chuÈn MỤc lụC
Upload/Store/tintuc/vietnam/3
  Thuyết minh dự thảo quy chuẩn kỹ thuật quốc gia
Upload/Store/tintuc/vietnam/5
  MỤc lụC 1 Đặt vấn đề 2
  ThuyÕt minh rµ so¸t tiªu chuÈn MỤc lụC
qt/tintuc/Documents
  Về việc cấp Chứng chỉ hành nghề luật sư
  Về việc cấp lại Chứng chỉ hành nghề luật sư
Upload/Store/tintuc/vietnam/3
  VIỆn khoa học kỹ thuật bưU ĐIỆn thuyết minh dự thảo tiêu chuẩn quốc gia tcvn 8241-4-8: 20xx “ TƯƠng thích đIỆn từ (emc) – phầN 4-8 : phưƠng pháP Đo và thử miễn nhiễM ĐỐi với từ trưỜng tần số nguồN”
  T I ê uchu ẩ n quốc gia
content/tintuc/Lists/News/Attachments/680
  Mẫu số 22/BCĐBHĐnd uû ban nhn dn
Upload/Store/tintuc/vietnam/39
  Điều lq. 37. Ứng dụng công nghệ thông tin trong quốc phòng, an ninh và một số lĩnh vực khác
Upload/Store/tintuc/vietnam/3
  BỘ thông tin và truyềN thông thuyết minh tiêu chuẩn quốc gia giao thức cấu hình máy chủ ĐỘng cho ipv6 (dhcpv6)
qt/tintuc/Lists/ChiDaoDieuHanh/Attachments/864
  CỘng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam số: 2162 /btp-bttp
Upload/Store/tintuc/vietnam/5
  Hà Nội 2011 MỤc lục tên dự thảo quy chuẩN 4
Upload/Store/tintuc/vietnam/3
  Hà Nội, 8/2014 MỤc lụC 1 Tên gọi và ký hiệu của tcvn 3
Upload/Store/tintuc/vietnam/5
  BỘ thông tin và truyềN thông thuyết minh dự thảO
Upload/Store/tintuc/vietnam/3
  HÀ NỘI, 2014 MỤc lục các từ viết tắT 3
noidung/tintuc/PublishingImages/filedinhkem/HaiQUan
  Căn cứ Luật Hải quan số 54/2014/QH13 ngày 23 tháng 6 năm 2014
Upload/Store/tintuc/vietnam/3
  Quyết định số 09-QĐ/tw ngày 24/3/2011 của Bộ Chính trị do đồng chí Trương Tấn Sang ký về bổ sung, sửa đổi Điều 7, Quy định số 94-QĐ/TW, ngày 15-10-2007 của Bộ Chính trị (khóa X)
qt/tintuc/Lists/TinSuKien/Attachments/373
  CỤc bổ trợ TƯ pháp cộng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam
qt/tintuc/Lists/ChiDaoDieuHanh/Attachments/1410
  BỘ TƯ pháp số: 2889/btp-ktrvb v/v báo cáo tình hình, kết quả rà soát các văn bản quy phạm pháp luật theo Hiến pháp năm 2013 CỘng hoà XÃ HỘi chủ nghĩa việt nam
portal/data/doc/tintuc
  XẾp hạng các trưỜng đẠi học châU Á CỦa tổ chức qs năM 2014 VÀ tin vui của giáo dục việt nam
Upload/Store/tintuc/vietnam/5
  Thuyết minh dự thảo quy chuẩn kỹ thuật quốc gia tên quy chuẩn: Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về lắp đặt mạng cáp ngoại VI viễn thông
Upload/Store/tintuc/vietnam/3
  Kết luận số 29-kl/TW, ngày 25/8/2012 của Ban Bí thư do đồng chí Lê Hồng Anh ký về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 11-ct/tw của Bộ Chính trị khóa VIII về việc mua và đọc báo, tạp chí của Đảng
noidung/tintuc/PublishingImages/filedinhkem/HaiQUan
  Căn cứ Luật Hải quan số 54/2014/QH13 ngày 23 tháng 6 năm 2014
content/tintuc/Lists/News/Attachments/853
  Ban thưỜng trực số: 20/hd mttw btt cộng hoà XÃ HỘi chủ nghĩa việt nam
qt/tintuc/Lists/ChiDaoDieuHanh/Attachments/1743
  BỘ TƯ pháp số: 264 /btp-btnn v/v phối hợp triển khai một số nhiệm vụ trọng tâm về công tác bồi thường năm 2016 CỘng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam
Upload/Store/tintuc/vietnam/7
  CÔng tác thanh tra và XỬ LÝ VI phạm trong hoạT ĐỘng xuất bản a. Văn bản qppl về xuất bản
Upload/Store/tintuc/vietnam/3
  DỊch vụ iptv trên mạng viễn thông công cộng – CÁc yêu cầu hà NỘI 2010 MỤc lục chưƠng giới thiệU 2
Tintuc/2009/03
  VỀ XỬ phạT VI phạm hành chính trong hoạT ĐỘng xây dựNG; kinh doanh bấT ĐỘng sảN; khai tháC, SẢn xuấT, kinh doanh vật liệu xây dựNG; quản lý CÔng trình hạ TẦng kỹ thuậT
qt/tintuc/Lists/DauGiaTaiSan/Attachments/124
  BỘ TƯ pháp số: 281/QĐ-btp cộng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam
Upload/Store/tintuc/vietnam/5
  BỘ thông tin và truyềN thông học viện công nghệ BƯu chính viễN thông viện khoa học kỹ thuật bưU ĐIỆN
Upload/Store/tintuc/vietnam/3
  Chỉ thị số 17-ct/tw ngày 28/8/2012 của Ban Chấp hành Trung ương về việc tiếp tục đổi mới và tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với các hội quần chúng
qt/tintuc/Lists/ThongTinCongChung/Attachments/327
  Danh sách bổ nhiệm công chứng viên đợt 2 tháng 7/2016
Upload/Store/tintuc/vietnam/5
  Nghiên cứU, XÂy dựng quy chuẩn kỹ thuật thiết bị ĐIỆN ĐÀm vhf cơ ĐỘng tích hợp phụ kiện cầm tay dsc loại d trong thông tin hàng hảI
noidung/tintuc/PublishingImages/filedinhkem/HaiQUan
  Quy đỊnh chi tiết thủ TỤc cấp chứng chỉ nghiệp vụ khai hải quan; CẤp và thu hồi mã SỐ nhân viêN ĐẠi lý LÀm thủ TỤc hải quan
  Về việc ban hành quy chế phân tích để phân loại hàng hoá; phân tích để kiểm tra chất lượng, kiểm tra an toàn thực phẩm
Upload/Store/tintuc/vietnam/41
  BỘ lao đỘng thưƠng binh và XÃ HỘi cộng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam
qt/tintuc/Lists/KiemTraVanBanQppl/Attachments/159
  CỤc kiểm tra vbqppl
Upload/Store/tintuc/vietnam/5
  BỘ thông tin truyềN thông thuyết minh dự thảO
qt/tintuc/Lists/ChiDaoDieuHanh/Attachments/1450
  Danh mục tài liệu tiếng Anh
Upload/Store/tintuc/vietnam/3
  HỘI ĐỒng thi đua-khen thưỞng trung ưƠng cộng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam
Upload/Store/tintuc/vietnam/61
  Mã nghề: 40510108 Trình độ đào tạo
qt/tintuc/Lists/TinHoatDong/Attachments/302
  BỘ TƯ pháp số: 349/btp-vp v/v gửi Phát biểu chỉ đạo của Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng tại Hội nghị toàn quốc triển khai công tác tư pháp năm 2015 CỘng hoà XÃ HỘi chủ nghĩa việt nam
vi/images/tintuc/vanban/2013
  CÔng ty cổ phầN ĐẦu tư VÀ phát triển càng đÌnh vũ
Upload/Store/tintuc/vietnam/3
  Hệ thống báo hiệu số 7 Yêu cầu kỹ thuật phần cơ sở
qt/tintuc/Lists/ChiDaoDieuHanh/Attachments/1595
  Danh mục biểu mẫu báo cáo thống kê VỀ CÔng tác tư pháp thuộc trách nhiệm báo cáo của cáC ĐƠn vị thuộc bộ theo quy đỊnh tại thông tư SỐ 20/2013/tt-btp
  VỤ KẾ hoạch – TÀi chíNH
Upload/Store/tintuc/vietnam/5
  Qcvn XXX: 2011/btttt quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về ĐIỆn thoại vô tuyến mf và hf national technical regulation
Portals/0/TinTuc/thongbao
  Ủy ban nhân dân huyệN ĐIỆn bàn cộng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam
noidung/tintuc/Lists/ThongBao/Attachments/797
  THÔng báo kết quả LỰa chọn nhà thầu a. Thông tin chung
Upload/Store/tintuc/vietnam/5
  Qcvn XXX : 2011/btttt quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về phao vô tuyến chỉ VỊ trí khẩn cấp hàng hảI (epirb) hoạT ĐỘng ở BĂng tầN
  Thuyết minh dự thảo quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về chống sét cho các trạm viễn thông và MẠng cáp ngoại VI viễn thôNG
  BỘ thông tin truyềN thông viện khoa học kỹ thuật bưU ĐIỆn thuyết minh
  MÁy di đỘng cdma 2000-1x băng tầN 450 mhz Hà Nội – 2010 BỘ thông tin và truyềN thông thuyết minh dự thảo quy chuẩn kỹ thuật quốc gia
  BỘ thông tin và truyềN thông cục viễN thông  thuyết minh
  Qcvn XXX: 2013/btttt quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về chất lưỢng dịch vụ tin nhắn ngắN (sms) trên mạng viễn thông di đỘng mặT ĐẤt công cộNG
UploadFiles/TinTuc/2014/3/24
  PHÁt biểu củA ĐỒng chí BÍ thư ĐOÀn khối tại buổi gặp mặt cán bộ ĐOÀn khối các cơ quan tỉnh các thời kỳ
StoreData/Images/TinTuc
  1. giải thích từ ngữ: Các thuật ngữ sử dụng cho Ô tô thân liền
Upload/Store/tintuc/vietnam/5
  VỀ phao chỉ BÁo vị trí CÁ nhâN (plb) hoạT ĐỘng ở TẦn số 406 mhz HÀ NỘI – 2013 MỤc lục tên dự thảo quy chuẩn 4
Upload/Store/tintuc/vietnam/12048
  Kết quả kiểm tra chất lượng dịch vụ truy nhập Internet adsl của Công ty Netnam quý 2/2008 trên địa bàn thành phố Hà Nội
Upload/Store/tintuc/vietnam/3
  Thuyết minh
data/8958267014700492848/tintuc/files/10.2015
  Thực hiện Công văn 442 của Phòng gd hiệp Hòa về dạy và học tiếng Anh, cô Hoa ( giáo viên dạy tiếng Anh của nhà trường) đã hướng dẫn các em học sinh xây dựng góc Tiếng Anh
Portals/0/TinTuc/thongbao
  THÔng báo tuyển dụng giáo viên làm việc trong các đơn vị sự nghiệp Giáo dục & Đào tạo thuộc ubnd huyện Điện Bàn năm 2013
qt/tintuc/Lists/ChiDaoDieuHanh/Attachments/1475
  Số: 458/btp-khtc v/v đôn đốc thực hiện chế độ
qt/tintuc/Lists/ChiDaoDieuHanh/Attachments/858
  Độc lập Tự do Hạnh phúc Số: 71 /btp-khtc
Upload/Store/tintuc/vietnam/3
  Tcvn XXX: 2010 t I ê uchu ẩ n q u ố c g I a
qt/tintuc/Lists/ChiDaoDieuHanh/Attachments/1614
  Thanh tra số: 497 /ttr-thhc v/v báo cáo công tác pctn phục vụ kỳ họp thứ 10 Quốc hội khóa XIII cộng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam
Upload/Store/tintuc/vietnam/8
  HIẾn chưƠng của liên minh viễn thông quốc tế
Upload/Store/tintuc/vietnam/5
  DỰ thảo quy chuẩn kỹ thuật quốc gia tín hiệu truyền hình cáp tưƠng tự TẠI ĐIỂm kết nối thuê bao
cchc/tintuc/Lists/TinTuc/Attachments/530
  Căn cứ Quyết định số 09/2015/QĐ-ttg ngày 25/3/2015 của Thủ tướng Chính phủ ban hành quy chế thực hiện cơ chế một cửa, cơ chế một cửa liên thông tại cơ quan hành chính nhà nước ở địa phương
noidung/tintuc/Lists/ThongBao/Attachments/561
  B. Nội dung chính về kết quả lựa chọn nhà thầu
Upload/Store/tintuc/vietnam/3
  Kết luận số 55-kl/tw của Ban Bí thư ngày 18/1/2013 về tiếp tục đẩy mạnh thực hiện Nghị quyết số 11-nq/tw của Bộ Chính trị khóa X “Về công tác phụ nữ thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước”
Upload/Store/tintuc/vietnam/56
  Danh mục thiết bị TỐi thiểu dạy nghề LÂm sinh (Ban hành kèm theo Thông tư số 12/2013/tt-blđtbxh ngày 19 tháng 8 năm 2013 của Bộ trưởng Bộ Lao động Thương binh và Xã hội) Tên nghề: Lâm sinh
qt/tintuc/Lists/ChiDaoDieuHanh/Attachments/1100
  BỘ TƯ pháp số: 7316 /btp-tđkt v/v hướng dẫn công tác thi đua, khen thưởng CỘng hoà XÃ HỘi chủ nghĩa việt nam
qt/tintuc/Lists/ChiDaoDieuHanh/Attachments/938
  BỘ TƯ pháp số: 5757 /btp-tđkt v/v xét, đề nghị tặng danh hiệu thi đua, hình thức khen thưởng. CỘng hoà XÃ HỘi chủ nghĩa việt nam
qt/tintuc/Lists/ChiDaoDieuHanh/Attachments/1637
  Thanh tra cộng hoà XÃ HỘi chủ nghĩa việt nam độc lập Tự do Hạnh phúc
Upload/Store/tintuc/vietnam/5
  HÀ NỘI 2014 Mục lục giới thiệu quy chuẩN 3
Portals/0/AnhTinTuc
  Mục lục số 58, tháng 3- 2014 Nghiên cứu
data/10492469402196564285/tintuc/files/12.2014
  Người Việt tìm kiếm điều gì nhiều nhất trên Google trong năm 2014?
data/3953312719032647323/tintuc/files/03.2016
  Một số lưu ý đối với người sử dụng trang website
thpl/tintuc/Lists/HoatDongTheoDoiTinhHinhPhapLuat/Attachments/5
  BỘ TƯ pháp số: 611/btp-qlxlvphc&tdthpl v/v lập dự toán, sử dụng và quyết toán kinh phí ngân sách nhà nước bảo đảm cho công tác theo dõi thi hành pháp luật CỘng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam
  BỘ TƯ pháp số: 616/btp-qlxlvphc&tdthpl v/v lập dự toán, sử dụng và quyết toán kinh phí ngân sách nhà nước bảo đảm cho công tác theo dõi thi hành pháp luật CỘng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam
qt/tintuc/Lists/ChiDaoDieuHanh/Attachments/1690
  CỤc công nghệ thông tin
Upload/Store/tintuc/vietnam/63
  Tên nghề: Xây dựng và hoàn thiện công trình thủy lợi Mã nghề
qt/tintuc/Lists/ChiDaoDieuHanh/Attachments/1571
  VĂn phòng số: 647/tb-vp cộng hoà XÃ HỘi chủ nghĩa việt nam
Upload/Store/tintuc/vietnam/5
  BỘ thông tin và truyềN thông vụ khoa học và CÔng nghệ thuyết minh dự thảo quy chuẩn quốc gia
Upload/Store/tintuc/vietnam/67
  Danh mục thiết bị TỐi thiểU
Upload/Store/tintuc/vietnam/3
  Quyết định số 68-QĐ/tw ngày 21/3/2012 của Bộ Chính trị do đồng chí Lê Hồng Anh ký ban hành Quy chế giám sát trong Đảng
  Xây dựng tiêu chuẩn kỹ thuật về tương thích điện từ trường cho các thiết bị trong hệ thống phân phối truyền hình cáp
qt/tintuc/Lists/ChiDaoDieuHanh/Attachments/1747
  Căn cứ Luật Ngân sách Nhà nước số 01/2002/QH11 ngày 16 tháng 12 năm 2002
cchc/tintuc/Lists/VanBanHuongDan/Attachments/4
  I. CÁC bộ, CƠ quan ngang bộ, Ủy ban nhân dân các tỉNH, thành phố trực thuộc trung ưƠNG
Upload/Store/tintuc/vietnam/72
  Danh mục thiết bị TỐi thiểU
Upload/Store/tintuc/vietnam/73
  Danh mục thiết bị TỐi thiểU
qt/tintuc/Documents
  Độc lập Tự do Hạnh phúc Số: 757/gm-btp hà Nội, ngày 16 tháng 9 năm 2015 giấy mờI
qt/tintuc/Lists/ChiDaoDieuHanh/Attachments/1406
  Kèm theo Công văn số 779 /btp-ktrvb ngày 19 tháng 3 năm 2014
data/8394531066944725498/tintuc/files/04.2016
  Thcs nguyễn Thị Lựu Giáo án Đại số 8
qt/tintuc/Lists/ChiDaoDieuHanh/Attachments/1733
  PHỤ LỤc số 10 BẢn tổng hợp những khó khăN, VƯỚng mắc xuất phát từ quy đỊnh của pháp luật về XỬ LÝ VI phạm hành chíNH
qt/tintuc/Lists/ChiDaoDieuHanh/Attachments/1750
  V/v tham quan Phòng Truyền thống và Nhà chờ Khu di tích Bộ Tư pháp
Upload/Store/tintuc/vietnam/5
  BỘ thông tin và truyềN thông học viện công nghệ BƯu chính viễN thông viện khoa học kỹ thuật bưU ĐIỆN
Upload/Store/tintuc/vietnam/14964
  BỘ thông tin và truyềN thông số: 108/tb-btttt cộng hoà XÃ HỘi chủ nghĩa việt nam
qt/tintuc/Lists/VanBanHuongDan/Attachments/14
  Số: 897/ct-ttg CỘng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam
data/7979817864694208824/tintuc/files/12.2014
  ChuyêN ĐỀ: DẠy học môn ngữ VĂn thcs theo đỊnh hưỚng phát triển năng lực học sinh. A đặt vấn đề
Tintuc/2008/09
  Vốn đầu tư từ ngân sách Nhà nước thực hiện tháng 8 và 8 tháng đầu năm 2008
Upload/Store/tintuc/vietnam/5
  Qcvn XXX: 2011/btttt quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về thiết bị LẶp thông tin di đỘng w-cdma fdd
  Thuyết minh dự thảO
UploadFiles/TinTuc/2014/7/8
  TĂng đỘng giảm chú Ý vanderbilt dành cho cha mẹ
images/tintuc/2015
  Điều 1 Hội Hướng đạo Quốc gia Việt Nam có tên là
data/7979817864694208824/tintuc/files/12.2014
  BÀI tuyên truyền phòng chống hiv/aids kính thưa quý vị đại biểu!
Upload/TinTuc/Chuyen_muc_Tieng_Viet/So_lieu___Bao_cao
  Dự thảo BÁo cáO
Upload/Store/tintuc/vietnam/50
  Danh mụCSẢn phẩm máy thu hình có TÍch hợp chức năng dvb-t2/ mpeg-4
content/tintuc/Lists/News/Attachments/684
  CHÍnh phủ ­­ Số: 66
images/tintuc/upload
  BÀi phát biểu v/v nhận học bổng của Ngân hàng Nông nghiệp
Upload/Store/tintuc/vietnam/55
  Danh sách các trò chơi trực tuyếN ĐÃ ĐƯỢc cấp văn bản xác nhậN ĐỦ ĐIỀu kiện kỹ thuật nghiệp vụ
Upload/Store/tintuc/vietnam/19
  LĨnh vực báo chí stt
portal/data/doc/tintuc
  BỘ giáo dục và ĐÀo tạO ĐẠi học huế danh mụC ĐỀ xuấT ĐỀ TÀi kh&cn cấp bộ NĂM 2017
  I. TÌNh hình thực hiệN ĐỀ TÀI/DỰ ÁN/nhiệm vụ kh&cn các nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp Nhà nước
Upload/Store/tintuc/vietnam/3
  T I ê uchu ẩ n q u ố c g I a
UploadFiles/TinTuc/2017/8/11
  Căn cứ Luật Dược số 105/2016/QH13 ngày 06 tháng 4 năm 2016
content/tintuc/Lists/News/Attachments/6150
  THÔng tin kết quả nghiên cứu thông tin chung
portal/data/doc/tintuc
  ĐẠi học huế Độc lập – Tự do – Hạnh phúc biên bảN ĐÁnh giá SẢn phẩm tham dự “Triển lãm sản phẩm sáng tạo của sinh viên và cán bộ trẻ năm 2013”
qt/tintuc/Lists/TaiLieuHuongDan/Attachments/23
  HƯỚng dẫn sử DỤng hệ thống quản lý HỒ SƠ LƯu trữ
UploadFiles/TinTuc/2012/6/13
  PHÁC ĐỒ CẤp cứu sốc phản vệ (Theo hướng dẫn của Bộ y tế)
qt/tintuc/Lists/ChiDaoDieuHanh/Attachments/2086
  Tổng kết 10 năm thực hiện Luật Thể dục, thể thao
UploadFiles/TinTuc/2017/7/3
  Căn cứ Luật Dược ngày 06 tháng 4 năm 2016
UploadFiles/TinTuc/2015/10/9
  Đánh giá hiệu quả hai phương pháp phục hồi chức năng dựa vào cộng đồng tại một số huyện của tỉnh Thừa Thiên Huế I. ĐẶt vấN ĐỀ
UploadFiles/TinTuc/2017/7/5
  Điều Nguyên tắc xây dựng và tiêu chí lựa chọn thuốc vào Danh mục thuốc không kê đơn
images/stories/tintuc/download
  ĐIỀu trị LƠ-XÊ-mi kinh dòng bạch cầu hạt bằng imatinib ts. Bs. Nguyễn Hà Thanh
portal/data/doc/tintuc
  CỘng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam đẠi học huế Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
Upload/Store/tintuc/vietnam/3
  T I ê uchu â n q u ố cgia tcvn XXX: 2010 Xuất bản lần 1 MẠng viễn thông cáp sợI ĐỒng vào nhà thuê bao – YÊu cầu kỹ thuậT
   t I ê uchu ẩ n q u ố c g I a
qt/tintuc/Lists/DauGiaTaiSan/Attachments/163
  TỔ biên tập dự thảo nghị ĐỊnh quy đỊnh chi tiết một số ĐIỀu của luậT ĐẤu giá TÀi sảN
TinTuc/Lists/VanBanDuThao/Attachments/4
  Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về DƯ LƯỢng một số HÓa chất bảo vệ thực vật trong đẤT
qt/tintuc/Lists/DauGiaTaiSan/Attachments/160
  BỘ TƯ pháp số: 74/QĐ-btp cộng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam
images/tintuc/2015/du-bi-au
  HƯỚng đẠo việt nam khối huấn luyện toán huấn luyện ngành ấu khóa hl/ DỰ BỊ hhr ấU – phù ĐỔng 2015
noidung/tintuc/Lists/BaiViet/Attachments/7
  Ảnh hưỞng của chủ nghĩa hiệN ĐẠI ĐẾn văn học nghệ thuật trên thế giới và việt nam
_easyweb/idt/tocbui/tintucgiatoc
  Bùi Giáng: thơ phơi giữa nắng (Tham luận của Huỳnh Như Phương)
UserFiles/Phamdinhtuyen/Giaovien/Tintucchung/2011/KTSmaura
  2011 Pritzker Prize: Eduardo Souto de Moura
data/1573540374643068260/tintuc/files/12.2014
  BÀi ca kí hiệu hoá HỌc ca là chú Can XI
qt/tintuc/Documents
  Hà Nội, ngày 26 tháng 02 năm 2016
noidung/tintuc/Lists/BaiViet/Attachments/16
  TIẾn tới xây dựng bộ MÔN “ĐỊa chính trị” Ở việt nam
data/4986757561184239222/tintuc/files/05.2015
  ĐỀ khảo sát chất lưỢng đẦu năm năm họC 2014-2015
content/tintuc/Lists/News/Attachments/5840
  BỘ giáo dục và ĐÀo tạo danh mụC ĐỀ TÀi kh&cn cấp bộ ĐƯa ra tuyển chọn thực hiện năM 2013
qt/tintuc/Documents
  Hà Nội, ngày 28 tháng 01 năm 2016
portal/data/doc/tintuc
  Về việc tuyển chọn tổ chức, cá nhân làm chủ nhiệm đề tài khoa học và công nghệ cấp cơ sở Đại học Huế năm 2015
data/8592554789358354347/tintuc/files/09.2016
  ĐỀ SỐ 1 I. Chọn từ có phần gạch chân được phát âm khác so với các từ còn lại
qt/tintuc/Documents
  BỘ TƯ pháp cục bổ trợ TƯ pháP
upload/tintuc/vanbannoibo/tong_hop/ma_so_quy_dinh
  BỆnh việN ĐẠi học y dưỢC
portal/data/doc/tintuc
  TÌnh hìNH, KẾt quả thực hiện nhiệm vụ khoa học và CÔng nghệ CẤp cơ SỞ NĂM 2014
files/2011/tintuc/tinkhoa
  The international conference
qt/tintuc/Lists/ChiDaoDieuHanh/Attachments/1722
  BỘ TƯ pháp dự thảo số: /bc-btp cộng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam
directory tintuc  
Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©hocday.com 2022
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương