Ủy ban nhân dân tỉnh hưng yêNtải về 30.91 Kb.
Chuyển đổi dữ liệu10.08.2016
Kích30.91 Kb.

ỦY BAN NHÂN DÂN

TỈNH HƯNG YÊN

_____________

Số: 263/QĐ-UBNDCỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

___________________________________________________________
Hưng Yên, ngày 23 tháng 01 năm 2015QUYẾT ĐỊNH
Về việc công nhận đạt chuẩn phổ cập giáo dục, xóa mù chữ năm 2014

_____________________
ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH HƯNG YÊN

Căn cứ Luật Tổ chức HĐND và UBND ngày 26/11/2003;

Căn cứ Nghị định số 20/2014/NĐ-CP ngày 24/3/2014 của Chính phủ về phổ cập giáo dục, xóa mù chữ;

Căn cứ Thông tư số 36/2009/TT-BGDĐT ngày 04/12/2009 của Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành quy định kiểm tra, công nhận phổ cập giáo dục tiểu học và phổ cập giáo dục tiểu học đúng độ tuổi;

Căn cứ Thông tư số 36/2013/TT-BGDĐT ngày 06/11/2013 sửa đổi, bổ sung một số điều của quy định điều kiện, tiêu chuẩn, quy trình công nhận phổ cập giáo dục mầm non cho trẻ em 5 tuổi ban hành kèm theo Thông tư số 32/2010/TT-BGDĐT ngày 02/12/2010 của Bộ Giáo dục và Đào tạo;

Xét đề nghị của Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo tại Tờ trình số 51/TTr-BCĐPCGD, XMC ngày 16/01/2015,QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Công nhận 10 đơn vị huyện, thành phố thuộc tỉnh Hưng Yên đạt chuẩn phổ cập giáo dục, xóa mù chữ năm 2014 (Có danh sách kèm theo).

Điều 2. Sở Giáo dục và Đào tạo, UBND các huyện, thành phố chịu trách nhiệm về kết quả kiểm tra và có nhiệm vụ duy trì, phát huy kết quả phổ cập giáo dục, xóa mù chữ theo đúng quy định và hướng dẫn của Bộ Giáo dục và Đào tạo.

Điều 3. Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo; Chủ tịch UBND các huyện, thành phố và thủ trưởng các cơ quan liên quan căn cứ quyết định thi hành./.


TM. ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH

KT. CHỦ TỊCH

PHÓ CHỦ TỊCH

Đặng Ngọc Quỳnh

DANH SÁCH CÁC HUYỆN, THÀNH PHỐ ĐẠT CHUẨN

PHỔ CẬP GIÁO DỤC, XÓA MÙ CHỮ NĂM 2014

(Ban hành kèm theo Quyết định số 263/QĐ-UBND ngày 23/01/2015 của UBND tỉnh)

_________________________________________TT

Đơn vị

(huyện, thành phố)

PCGD MN cho trẻ

em 5 tuổi

Đạt chuẩn PCGD TH đúng độ tuổi

Đạt chuẩn PCGD THCS

Đạt chuẩn XMC

1

Thành phố Hưng Yên

Đạt chuẩn

Mức độ 2

Mức độ 1

Mức độ 2

2

Tiên Lữ

Đạt chuẩn

Mức độ 2

Mức độ 2

Mức độ 2

3

Phù Cừ

Đạt chuẩn

Mức độ 2

Mức độ 1

Mức độ 2

4

Ân Thi

Đạt chuẩn

Mức độ 2

Mức độ 1

Mức độ 2

5

Yên Mỹ

Đạt chuẩn

Mức độ 2

Mức độ 1

Mức độ 1

6

Mỹ Hào

Đạt chuẩn

Mức độ 2

Mức độ 1

Mức độ 2

7

Văn Lâm

Đạt chuẩn

Mức độ 2

Mức độ 1

Mức độ 2

8

Văn Giang

Đạt chuẩn

Mức độ 2

Mức độ 2

Mức độ 2

9

Khoái Châu

Đạt chuẩn

Mức độ 2

Mức độ 1

Mức độ 2

10

Kim Động

Đạt chuẩn

Mức độ 2

Mức độ 1

Mức độ 2


Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©hocday.com 2019
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương