UÛy ban nhaân daân coäng hoøa xaõ hoäi chuû nghóa vieät namtải về 29.5 Kb.
Chuyển đổi dữ liệu06.08.2016
Kích29.5 Kb.

UÛY BAN NHAÂN DAÂN COÄNG HOØA XAÕ HOÄI CHUÛ NGHÓA VIEÄT NAM


TÆNH BÌNH PHÖÔÙC Ñoäc laäp - Töï do - Haïnh phuùc

Soá: 2041/QÑ-UBND Ñoàng Xoaøi, ngaøy 02 thaùng 10 naêm 2007QUYEÁT ÑÒNH
Veà vieäc thaønh laäp Ñoaøn Thanh tra vieäc ñaàu tö, quaûn lyù vaø söû duïng
nguoàn voán theo Quyeát ñònh soá 134/2004/QÑ-TTg cuûa Thuû töôùng Chính phuû
treân ñòa baøn tænh Bình Phöôùc


CHUÛ TÒCH UÛY BAN NHAÂN DAÂN TÆNH

Caên cöù Luaät Toå chöùc HÑND vaø UBND ngaøy 26/11/2003;

Caên cöù Luaät Thanh tra ngaøy 26/4/2004;

Thöïc hieän Coâng vaên soá 2150/TTCP-VP ngaøy 10/11/2006 cuûa Thanh tra Chính phuû veà vieäc höôùng daãn laäp keá hoaïch coâng taùc thanh tra naêm 2007;

Thöïc hieän Chöông trình coâng taùc thanh tra naêm 2007 ñöôïc UBND tænh pheâ duyeät taïi Coâng vaên soá 488/UBND-NC ngaøy 06/3/2007;

Xeùt ñeà nghò cuûa Thanh tra tænh taïi Tôø trình soá 185/TTr-TT ngaøy 28/9/2007,


QUYEÁT ÑÒNH:
Ñieàu 1. Thaønh laäp Ñoaøn Thanh tra ñeå tieán haønh thanh tra vieäc ñaàu tö, quaûn lyù vaø söû duïng nguoàn voán theo Quyeát ñònh soá 134/2004/QÑ-TTg ngaøy 20/7/2004 cuûa Thuû töôùng Chính phuû treân ñòa baøn tænh Bình Phöôùc, goàm caùc oâng (baø) coù teân sau ñaây:

1. OÂng Voõ Vaên Chöông - Chaùnh Thanh tra tænh - Tröôûng ñoaøn

2. OÂng Phaïm Vaên Thuaán - PTP. TTr KT thanh tra tænh - P. Tröôûng ñoaøn

3. Baø Traàn Thò Hoøa Caàm - Chuyeân vieân phoøng TTr KT - Thaønh vieân

4. Baø Ngoâ Thò Yeán - Chuyeân vieân phoøng TTr KT - Thaønh vieân

5. Baø Nguyeãn Thò Thaém - PTP. Thanh tra Ban DT tænh - Thaønh vieân

Khi caàn thieát, Ñoaøn Thanh tra seõ tröng duïng caùn boä caùc ngaønh coù lieân quan tham gia Ñoaøn Thanh tra.

Ñieàu 2.

1. Nhieäm vuï, quyeàn haïn cuûa Ñoaøn Thanh tra:

+ Nhieäm vuï: Laäp keá hoaïch, toå chöùc tieán haønh thanh tra theo Ñeà cöông keøm theo Quyeát ñònh naøy; keát thuùc thanh tra coù baùo caùo göûi UBND tænh theo ñuùng thôøi gian qui ñònh.

+ Quyeàn haïn: Theo Ñieàu 39 vaø 40 cuûa Luaät Thanh tra vaø caùc vaên baûn phaùp luaät khaùc coù lieân quan ñeán coâng taùc thanh tra; Ñoaøn Thanh tra ñöôïc söû duïng con daáu cuûa Thanh tra tænh ñeå thi haønh nhieäm vuï

2. Quyeàn haïn vaø nghóa vuï cuûa ñôn vò ñöôïc thanh tra: Theo Ñieàu 53, 54 cuûa Luaät Thanh tra vaø caùc vaên baûn phaùp luaät khaùc coù lieân quan ñeán coâng taùc thanh tra. Ñôn vò ñöôïc thanh tra, caùc toå chöùc vaø caù nhaân lieân quan coù traùch nhieäm cung caáp ñaày ñuû, kòp thôøi caùc hoà sô, taøi lieäu theo yeâu caàu cuûa Tröôûng ñoaøn, Thanh tra vieân vaø thaønh vieân Ñoaøn Thanh tra

3. Ñoái töôïng thanh tra: Caùc Chuû ñaàu tö, ñôn vò thi coâng vaø ñoái töôïng lieân quan ñaõ vaø ñang thöïc hieän Quyeát ñònh soá 134/2004/QÑ-TTg ngaøy 20/7/2004 cuûa Thuû töôùng Chính phuû treân ñòa baøn tænh Bình Phöôùc

4. Thôøi kyø thanh tra: Töø khi baét ñaàu thöïc hieän Quyeát ñònh soá 134/2004/QÑ-TTg ngaøy 20/7/2004 cuûa Thuû töôùng Chính phuû ñeán heát naêm 2006. Ngoaøi ra, Ñoaøn Thanh tra coù theå kieåm tra caùc noäi dung coù lieân quan sau thôøi kyø neâu treân.

5. Thôøi gian thanh tra: 45 ngaøy (khoâng tính ngaøy leã, ngaøy nghæ theo qui ñònh), keå töø ngaøy coâng boá Quyeát ñònh thanh tra taïi ñôn vò ñöôïc thanh tra

6. Kinh phí: Giao Thanh tra tænh laäp döï truø, trong ñoù coù hoã trôï tieàn aên 30.000 ñoàng/ngöôøi/ngaøy tính theo ngaøy coâng taùc thöïc teá. Giao Sôû Taøi chính caáp phaùt ngoaøi haïn möùc kinh phí hoaït ñoäng cuûa Thanh tra tænh

Ñieàu 3. Caùc oâng (baø): Chaùnh Vaên phoøng UBND tænh, Chaùnh Thanh tra tænh, Giaùm ñoác Sôû Taøi chính, Thuû tröôûng ñôn vò ñöôïc thanh tra, Thuû tröôûng caùc cô quan, ñôn vò, caù nhaân coù lieân quan vaø caùc oâng (baø) coù teân taïi Ñieàu 1 chòu traùch nhieäm thi haønh Quyeát ñònh naøy.

Quyeát ñònh naøy coù hieäu löïc keå töø ngaøy kyù./.CHUÛ TÒCH

Nguyeãn Taán Höng

UÛY BAN NHAÂN DAÂN COÄNG HOØA XAÕ HOÄI CHUÛ NGHÓA VIEÄT NAM

TÆNH BÌNH PHÖÔÙC Ñoäc laäp - Töï do - Haïnh phuùcÑEÀ CÖÔNG THANH TRA

Vieäc ñaàu tö, quaûn lyù vaø söû duïng nguoàn voán

theo Quyeát ñònh soá 134/2004/QÑ-TTg cuûa Thuû töôùng Chính phuû

treân ñòa baøn tænh Bình Phöôùc

(Ban haønh keøm theo Quyeát ñònh soá 2041/QÑ-UBND

ngaøy 02/10/2007 cuûa UBND tænh)I. MUÏC ÑÍCH, YEÂU CAÀU

1. Muïc ñích:

- Nhaèm giuùp Tænh uûy, UBND tænh, laõnh ñaïo caùc ngaønh chöùc naêng ñaùnh giaù ñuùng veà vieäc quaûn lyù vaø thöïc hieän Quyeát ñònh soá 134/2004/QÑ-TTg ngaøy 20/7/2004 cuûa Thuû töôùng Chính phuû (goïi taét laø Quyeát ñònh 134) treân ñòa baøn tænh Bình Phöôùc

- Qua ñôït thanh tra naøy, ñaùnh giaù ñöôïc nhöõng keát quaû ñaït ñöôïc vaø chöa ñöôïc, ñoàng thôøi phaùt hieän ra nhöõng öu ñieåm, thaønh tích, kòp thôøi chaán chænh nhöõng yeáu keùm, vi phaïm (neáu coù) trong quaù trình quaûn lyù vaø thöïc hieän Quyeát ñònh 134. Treân cô sôû ñoù, kieán nghò caùc bieän phaùp xöû lyù, khaéc phuïc, söûa ñoåi, boå sung caùc quy ñònh chöa phuø hôïp hoaëc khoâng phuø hôïp vôùi thöïc teá, nhaèm hoaøn thieän cô cheá, chính saùch trong coâng taùc quaûn lyù vaø thöïc hieän Quyeát ñònh 134.

2. Yeâu caàu:

- Caàn phaûi laøm khaån tröông veà thôøi gian, noäi dung thanh tra taäp trung, coù troïng taâm, troïng ñieåm, coù keát luaän ñaày ñuû, chính xaùc, khaùch quan, coù nhaän xeùt öu khuyeát ñieåm, laøm roõ caùc sai phaïm (neáu coù) ñoái vôùi caùc ñôn vò ñöôïc thanh tra, kieán nghò bieän phaùp xöû lyù vaø giaûi quyeát nhöõng vöôùng maéc (neáu coù)

- Keát thuùc thanh tra coù keát luaän ñaày ñuû, chính xaùc, khaùch quan, baùo caùo baèng vaên baûn ñeán UBND tænh theo ñuùng thôøi gian quy ñònh

II. NOÄI DUNG THANH TRA

1. Trình töï, thuû tuïc: Kieåm tra hoà sô vieäc laäp vaø pheâ duyeät Ñeà aùn giaûi quyeát ñaát ôû, ñaát saûn xuaát, nhaø ôû, nöôùc sinh hoaït cho ñoàng baøo daân toäc thieåu soá ngheøo treân ñòa baøn tænh.

2. Vieäc thöïc hieän Döï aùn:

- Kieåm tra vieäc laäp danh saùch caùc hoä, tieâu chuaån, ñoái töôïng vaø ñieàu tra laäp danh saùch caùc hoä ñoàng baøo daân toäc thieåu soá ngheøo taïi choå chöa coù hoaëc chöa ñuû ñaát saûn xuaát, ñaát ôû vaø coù khoù khaên veà nhaø ôû, nöôùc sinh hoaït treân ñòa baøn;

- Kieåm tra ñoái töôïng, ñònh möùc ñöôïc hoã trôï ñaát ôû, ñaát saûn xuaát, nhaø ôû vaø nöôùc sinh hoaït theo quy ñònh taïi Quyeát ñònh 134.

3. Kieåm tra quaù trình trieån khai vaø thöïc hieän Quyeát ñònh 134:

- Kieåm tra vieäc giao, nhaän ñaát ôû, ñaát saûn xuaát, nhaø ôû vaø nöôùc sinh hoaït cho caùc hoä.

- Kieåm tra caùc ñôn vò laø chuû döï aùn tröïc tieáp ñaàu tö, quaûn lyù, thöïc hieän nguoàn voán theo Quyeát ñònh 134 vaø kieåm tra, ñoái chieáu vôùi caùc ñôn vò thi coâng coâng trình; ñôn vò, caù nhaân baùn vaät tö duøng thi coâng.

- Kieåm tra thöïc teá taïi moät soá hoä ñöôïc hoã trôï ñaát ôû, ñaát saûn xuaát, nhaø ôû vaø nöôùc sinh hoaït.4. Kieåm tra vieäc quaûn lyù vaø söû duïng nguoàn voán ñöôïc giao ñeå thöïc hieän Quyeát ñònh 134:

4.1. Kieåm tra vieäc phaân boå nguoàn voán ñeå hoã trôï cho töøng hoä:

- Voán Trung öông;

- Voán ñòa phöông;

- Voán huy ñoäng;

- Voán khaùc;

4.2. Vieäc söû duïng vaø thanh toaùn voán:

- Kieåm tra hoà sô chöùng töø vaø baùo caùo vieäc söû duïng nguoàn voán;

- Kieåm tra vieäc thanh quyeát toaùn khoái löôïng thöïc hieän;

- Kieåm tra caùc noäi dung khaùc coù lieân quan.5. Kieåm tra caùc noäi dung khaùc coù lieân quan ñeán vieäc quaûn lyù vaø thöïc hieän Quyeât ñònh 134 (neáu xeùt thaáy caàn thieát).

Qua kieåm tra caùc noäi dung treân, ñaùnh giaù vieäc quaûn lyù vaø thöïc hieän Quyeát ñònh 134.III. PHÖÔNG PHAÙP THANH TRA

Treân cô sôû Ñeà cöông toång hôïp naøy, Ñoaøn Thanh tra coù nhieäm vuï laäp Ñeà cöông chi tieát ñeå tieán haønh thanh tra ñoái vôùi töøng ñoái töôïng thanh tra

- Ñoaøn Thanh tra kieåm tra toaøn boä hoà sô lieân quan ñeán vieäc quaûn lyù, thöïc hieän vaø söû duïng nguoàn voán theo Quyeát ñònh 134

- Kieåm tra, xaùc minh moät soá ñôn vò, toå chöùc vaø caù nhaân coù lieân quan ñeán vieäc quaûn lyù, thöïc hieän vaø söû duïng nguoàn voán theo Quyeát ñònh 134.- Khi kieåm tra xong phaàn naøo coù Bieân baûn thoâng qua vôùi ñôn vò phaàn ñoù, keát thuùc thanh tra, Ñoaøn Thanh tra coù Bieân baûn - keát quaû thanh tra vaø thoâng qua töøng ñôn vò tröôùc khi baùo caùo chính thöùc ñeán UBND tænh vaø Thanh tra Chính phuû./.

CHUÛ TÒCH

Nguyeãn Taán Höng

: vbpq binhphuoc.nsf -> 4b438b320dbf1cda4725719a0012432c
4b438b320dbf1cda4725719a0012432c -> V/v thành lập Ban chỉ đạo xây dựng bảng giá các loại đất trên địa bàn tỉnh Bình Phước năm 2014
4b438b320dbf1cda4725719a0012432c -> Ủy ban nhân dân cộng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam tỉnh bình phưỚC Độc lập Tự do Hạnh phúc
4b438b320dbf1cda4725719a0012432c -> Ủy ban nhân dân cộng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam tỉnh bình phưỚC Độc lập Tự do Hạnh phúc
4b438b320dbf1cda4725719a0012432c -> Số: 1019/QĐ-ubnd bình Phước, ngày 21 tháng 5 năm 2012
4b438b320dbf1cda4725719a0012432c -> Ủy ban nhân dân cộng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam tỉnh bình phưỚC Độc lập Tự do Hạnh phúc
4b438b320dbf1cda4725719a0012432c -> Ủy ban nhân dân cộng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam tỉnh bình phưỚC Độc lập Tự do Hạnh phúc Phương án bỒi thưỜng, hỖ trỢ và tái đỊnh cư TỔng thể
4b438b320dbf1cda4725719a0012432c -> Ủy ban nhân dân cộng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam tỉnh bình phưỚC Độc lập Tự do Hạnh phúc
4b438b320dbf1cda4725719a0012432c -> Soá 1040 ngaøy 16/6/2006 cuûa ubnd tænh veà vieäc
4b438b320dbf1cda4725719a0012432c -> Ủy ban nhân dân cộng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam tỉnh bình phưỚC Độc lập Tự do Hạnh phúc
4b438b320dbf1cda4725719a0012432c -> Ủy ban nhân dân cộng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam tỉnh bình phưỚC Độc lập Tự do Hạnh phúc
Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©hocday.com 2019
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương