UÛy ban nhaân daân coäng hoøa xaõ hoäi chuû nghóa vieät nam tænh bình phöÔÙC Ñoäc laäp Töï do Haïnh phuùctải về 22.05 Kb.
Chuyển đổi dữ liệu10.08.2016
Kích22.05 Kb.

UÛY BAN NHAÂN DAÂN COÄNG HOØA XAÕ HOÄI CHUÛ NGHÓA VIEÄT NAM

TÆNH BÌNH PHÖÔÙC Ñoäc laäp - Töï do - Haïnh phuùc

Soá: 2116/QÑ-UBND Bình Phöôùc, ngaøy 19 thaùng 9 naêm 2011


QUYEÁT ÑÒNH

Ban haønh Quy ñònh tuyeån duïng vieân chöùc söï nghieäp y teá naêm 2011
CHUÛ TÒCH UÛY BAN NHAÂN DAÂN TÆNH BÌNH PHÖÔÙC

Caên cöù Luaät Toå chöùc HÑND vaø UBND ngaøy 26/11/2003;

Caên cöù Nghò ñònh soá 116/2003/NÑ-CP ngaøy 10/10/2003 cuûa Chính phuû veà tuyeån duïng, söû duïng vaø quaûn lyù caùn boä, coâng chöùc trong caùc ñôn vò söï nghieäp cuûa Nhaø nöôùc; Nghò ñònh soá 121/2006/NÑ-CP ngaøy 23/10/2006 cuûa Chính phuû veà vieäc söûa ñoåi, boå sung moät soá ñieàu cuûa Nghò ñònh soá 116/2003/NÑ-CP ngaøy 10/10/2003 cuûa Chính phuû;

Caên cöù Quyeát ñònh soá 11/2008/QÑ-UBND ngaøy 24/3/2008 cuûa UBND tænh veà vieäc phaân caáp quaûn lyù bieân cheá vieân chöùc söï nghieäp y teá thuoäc tænh Bình Phöôùc;

Thöïc hieän Quyeát ñònh soá 3312/QÑ-UBND ngaøy 27/11/2009 cuûa UBND tænh veà vieäc pheâ duyeät Ñeà aùn phaân caáp caùc ñôn vò söï nghieäp y teá caáp huyeän tröïc thuoäc Sôû Y teá veà tröïc thuoäc UBND caùc huyeän, thò xaõ;

Xeùt ñeà nghò cuûa Giaùm ñoác Sôû Noäi vuï taïi Tôø trình soá 1011/TTr-SNV ngaøy 16/9/2011,QUYEÁT ÑÒNH:

Ñieàu 1. Ban haønh keøm theo Quyeát ñònh naøy Quy ñònh veà tuyeån duïng vieân chöùc söï nghieäp y teá naêm 2011.

Ñieàu 2. Caùc oâng (baø): Chaùnh Vaên phoøng UBND tænh, Giaùm ñoác Sôû Noäi vuï, Giaùm ñoác Sôû Y teá, Chuû tòch UÛy ban nhaân daân caùc huyeän, thò xaõ; Thuû tröôûng caùc cô quan, ñôn vò coù lieân quan caên cöù Quyeát ñònh thi haønh keå töø ngaøy kyù./.
KT. CHUÛ TÒCH

PHOÙ CHUÛ TÒCH

Nguyeãn Huy Phong

UÛY BAN NHAÂN DAÂN COÄNG HOØA XAÕ HOÄI CHUÛ NGHÓA VIEÄT NAM

TÆNH BÌNH PHÖÔÙC Ñoäc laäp - Töï do - Haïnh phuùcQUY ÑÒNH

Veà tuyeån duïng vieân chöùc söï nghieäp y teá naêm 2011


(Ban haønh keøm theo Quyeát ñònh soá 2116/QÑ-UBND

ngaøy 19/9/2011 cuûa UÛy ban nhaân daân tænh Bình Phöôùc)


Ñieàu 1. Nguyeân taéc tuyeån duïng

1. Vieäc tuyeån duïng phaûi caên cöù vaøo nhu caàu coâng vieäc, keá hoaïch bieân cheá ñöôïc pheâ duyeät vaø nguoàn taøi chính cuûa ñôn vò; baûo ñaûm daân chuû, coâng khai, minh baïch, coâng baèng nhaèm thu huùt nhieàu ngöôøi coù trình ñoä cao veà ñòa phöông coâng taùc.

2. Nhöõng ngöôøi ñöôïc tuyeån duïng phaûi coù ñuû tieâu chuaån chuyeân moân, nghieäp vuï theo quy ñònh.

Ñieàu 2. Hình thöùc tuyeån duïng

Vieäc tuyeån duïng vieân chöùc y teá ñöôïc thöïc hieän thoâng qua xeùt tuyeån.


Ñieàu 3. Trình töï, thuû tuïc thöïc hieän

1. Traùch nhieäm cuûa Sôû Y teá:

a) Thoâng baùo chæ tieâu bieân cheá söï nghieäp y teá cho caùc ñôn vò tröïc thuoäc Sôû vaø UBND caùc huyeän, thò xaõ;

b) Thaønh laäp Hoäi ñoàng tuyeån duïng vieân chöùc caùc ñôn vò tröïc thuoäc Sôû Y teá;

c) Coâng nhaän keát quaû xeùt tuyeån do Hoäi ñoàng tuyeån duïng vieân chöùc ñeà xuaát;

d) Baõi boû caùc keát quaû tuyeån duïng vieân chöùc ngaønh Y teá tröïc thuoäc mình quaûn lyù traùi quy ñònh cuûa phaùp luaät.

e) Baùo caùo keát quaû tuyeån duïng veà Sôû Noäi vuï ñeå toång hôïp soá lieäu, bieân cheá, baùo caùo UBND tænh.

2. Traùch nhieäm cuûa UÛy ban nhaân daân caùc huyeän, thò xaõ:

a) Thaønh laäp Hoäi ñoàng tuyeån duïng vieân chöùc caùc ñôn vò y teá tröïc thuoäc UBND huyeän, thò xaõ;

b) Coâng nhaän keát quaû xeùt tuyeån do Hoäi ñoàng tuyeån duïng vieân chöùc ñeà xuaát;

c) Ra quyeát ñònh huûy boû caùc keát quaû tuyeån duïng vieân chöùc ngaønh Y teá tröïc thuoäc traùi quy ñònh cuûa phaùp luaät.

d) Baùo caùo keát quaû tuyeån duïng veà Sôû Noäi vuï ñeå toång hôïp soá lieäu, bieân cheá, baùo caùo UBND tænh.

3. Phoøng Noäi vuï, Phoøng Y teá caùc huyeän, thò xaõ coù traùch nhieäm tham möu UBND huyeän, thò xaõ thöïc hieän caùc noäi dung sau:

a) Thaønh laäp Hoäi ñoàng tuyeån duïng theo quy ñònh taïi Ñieàu 10 Nghò ñònh soá 116/2003/NÑ-CP ngaøy 10/10/2003 cuûa Chính phuû veà tuyeån duïng, söû duïng vaø quaûn lyù caùn boä, vieân chöùc trong caùc ñôn vò söï nghieäp cuûa nhaø nöôùc.

b) Ra Quyeát ñònh huûy boû caùc keát quaû tuyeån duïng vieân chöùc ngaønh Y teá tröïc thuoäc traùi quy ñònh cuûa phaùp luaät.

4. Traùch nhieäm cuûa Thuû tröôûng caùc ñôn vò söï nghieäp y teá:Sau khi coù quyeát ñònh coâng nhaän keát quaû tuyeån duïng cuûa Giaùm ñoác Sôû Y teá, Chuû tòch UBND caùc huyeän, thò xaõ. Thuû tröôûng caùc ñôn vò söï nghieäp tröïc thuoäc Sôû Y teá, Thuû tröôûng caùc ñôn vò söï nghieäp y teá tröïc thuoäc UBND huyeän, thò xaõ tieán haønh kyù hôïp ñoàng laøm vieäc vaø ra Quyeát ñònh phaân coâng vieân chöùc höôùng daãn thöû vieäc ñoái vôùi vieân chöùc ñöôïc tuyeån duïng theo quy ñònh taïi Nghò ñònh soá 121/2006/NÑ-CP ngaøy 23/10/2006 cuûa Chính phuû veà vieäc söûa ñoåi, boå sung moät soá ñieàu cuûa Nghò ñònh soá 116/NÑ-CP ngaøy 10/10/2003 cuûa Chính phuû veà vieäc tuyeån duïng, söû duïng vaø quaûn lyù caùn boä, vieân chöùc trong caùc ñôn vò söï nghieäp cuûa nhaø nöôùc.

Ñieàu 4. Sôû Noäi vuï coù traùch nhieäm xaây döïng, trình UBND tænh pheâ duyeät keá hoaïch thanh tra, kieåm tra coâng taùc tuyeån duïng vieân chöùc trong toaøn ngaønh Y teá; baùo caùo keát quaû thanh tra vaø ñeà xuaát höôùng xöû lyù trình UBND tænh xem xeùt, quyeát ñònh.

Ñieàu 5. Cô quan, ñôn vò vaø caù nhaân vi phaïm Quy ñònh naøy vaø caùc quy ñònh khaùc coù lieân quan thì tuøy theo tính chaát vaø möùc ñoä vi phaïm seõ bò xöû lyù theo quy ñònh cuûa phaùp luaät./.
KT. CHUÛ TÒCH

PHOÙ CHUÛ TÒCH

Nguyeãn Huy Phong


: vbpq binhphuoc.nsf -> 4b438b320dbf1cda4725719a0012432c
4b438b320dbf1cda4725719a0012432c -> V/v thành lập Ban chỉ đạo xây dựng bảng giá các loại đất trên địa bàn tỉnh Bình Phước năm 2014
4b438b320dbf1cda4725719a0012432c -> Ủy ban nhân dân cộng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam tỉnh bình phưỚC Độc lập Tự do Hạnh phúc
4b438b320dbf1cda4725719a0012432c -> Ủy ban nhân dân cộng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam tỉnh bình phưỚC Độc lập Tự do Hạnh phúc
4b438b320dbf1cda4725719a0012432c -> Số: 1019/QĐ-ubnd bình Phước, ngày 21 tháng 5 năm 2012
4b438b320dbf1cda4725719a0012432c -> Ủy ban nhân dân cộng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam tỉnh bình phưỚC Độc lập Tự do Hạnh phúc
4b438b320dbf1cda4725719a0012432c -> Ủy ban nhân dân cộng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam tỉnh bình phưỚC Độc lập Tự do Hạnh phúc Phương án bỒi thưỜng, hỖ trỢ và tái đỊnh cư TỔng thể
4b438b320dbf1cda4725719a0012432c -> Ủy ban nhân dân cộng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam tỉnh bình phưỚC Độc lập Tự do Hạnh phúc
4b438b320dbf1cda4725719a0012432c -> Soá 1040 ngaøy 16/6/2006 cuûa ubnd tænh veà vieäc
4b438b320dbf1cda4725719a0012432c -> Ủy ban nhân dân cộng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam tỉnh bình phưỚC Độc lập Tự do Hạnh phúc
4b438b320dbf1cda4725719a0012432c -> Ủy ban nhân dân cộng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam tỉnh bình phưỚC Độc lập Tự do Hạnh phúc
Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©hocday.com 2019
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương