Uû ban nhn dn tØnh h¶i d­¬ngtải về 9.51 Kb.
Chuyển đổi dữ liệu14.08.2016
Kích9.51 Kb.

Uû ban nh©n d©n

tØnh h¶i d­¬ng

----------

Sè: 374/2000/Q§-UbCéng hoµ x· héi chñ nghÜa viÖt nam

§éc lËp – Tù do – H¹nh phóc

----------------------

H¶i D­¬ng, Ngµy 28 th¸ng 02 n¨m 2000

QuyÕt ®Þnh cña ubnd tØnh h¶i d­¬ngV/v söa ®æi, bæ sung møc phô cÊp sinh ho¹t phÝ

®èi víi tr­ëng th«n, bÝ th­ chi bé, c¸c phã

®oµn thÓ nh©n d©n ë x·, ph­êng, thÞ trÊn
Uû ban nh©n d©n tØnh h¶i d­¬ng


  • C¨n cø LuËt Tæ chøc H§ND & UBND (söa ®æi) ngµy 21/6/1994;

  • C¨n cø NghÞ ®Þnh sè 29/1998/N§-CP ngµy 11/5/1998 cña ChÝnh phñ vÒ viÖc ban hµnh quy chÕ thùc hiÖn d©n chñ ë x·;

  • C¨n cø NghÞ quyÕt sè 05/2000/NQ-H§ 13 ngµy 26/01/2000 cña H§ND tØnh kho¸ XIII kú häp thø 2 vÒ söa ®æi, bæ sung møc phô cÊp sinh ho¹t phÝ ®èi víi tr­ëng th«n, bÝ th­ chi bé, c¸c phã ®oµn thÓ nh©n d©n ë x·, ph­êng, thÞ trÊn;

QuyÕt ®Þnh


§iÒu 1: Nay quy ®Þnh møc phô cÊp sinh ho¹t phÝ cho mét sè chøc danh c¸n bé ë c¬ së nh­ sau:

  • Tr­ëng th«n, tr­ëng khu d©n c­, bÝ th­ chi bé ®­îc h­ëng møc: 100.000 ®/th¸ng.

  • BÝ th­ chi bé kiªm tr­ëng th«n, hoÆc kiªm Tr­ëng khu d©n c­ ®­îc h­ëng møc: 120.000 ®/ th¸ng.

  • BÝ th­ §¶ng uû kiªm Chñ tÞch H§ND x· h­ëng thªm: 30.000 ®/th¸ng.

  • C¸c phã ®oµn thÓ quÇn chóng (MÆt trËn Tæ quèc, Phô n÷, Thanh niªn, Cùu chiÕn binh, N«ng d©n) ®­îc h­ëng møc: 100.000 ®/th¸ng.

  • NÕu kiªm thªm Chñ tÞch Héi ng­êi cao tuæi hoÆc Chñ tÞch Héi ch÷ thËp ®á th× ®­îc h­ëng møc: 120.000 ®/th¸ng.

  • Ng­êi gióp viÖc tr­ëng th«n (®­îc UBND x· quyÕt ®Þnh c«ng nhËn) ®­îc h­ëng møc:80.000 ®/th¸ng.

Kinh phÝ do ng©n s¸ch tØnh c©n ®èi vµo nguån ng©n s¸ch x· ®Ó trùc tiÕp chi tr¶ cho c¸c ®èi t­îng nªu trªn.

§iÒu 2: QuyÕt ®Þnh nµy cã hiÖu lùc kÓ tõ ngµy 01/03/2000.

§iÒu 3: C¸c «ng Ch¸nh v¨n phßng H§ND vµ UBND tØnh, Tr­ëng ban TCCQ tØnh; Thñ tr­ëng c¸c së, ban, ngµnh; Chñ tÞch UBND c¸c cÊp c¨n cø quyÕt ®Þnh thi hµnh.
T/m ubnd tØnh h¶i d­¬ng

Chñ tÞch


§· ký

NguyÔn träng nh­ng
: vbpq haiduong.nsf -> 9e6a1e4b64680bd247256801000a8614
9e6a1e4b64680bd247256801000a8614 -> UỶ ban nhân dân tỉnh hải dưƠNG
9e6a1e4b64680bd247256801000a8614 -> Céng hoµ x· héi chñ nghÜa viÖt nam §éc lËp- tù do- h¹nh phóc
9e6a1e4b64680bd247256801000a8614 -> TỈnh hải dưƠng số: 1418/QĐ ubnd cộng hoà XÃ HỘi chủ nghĩa việt nam
9e6a1e4b64680bd247256801000a8614 -> UỶ ban nhân dân tỉnh hải dưƠng số: 1466/2007/QĐ ubnd cộng hoà XÃ HỘi chủ nghĩa việt nam
9e6a1e4b64680bd247256801000a8614 -> Uû ban nhn dn tØnh h¶i d­¬ng
9e6a1e4b64680bd247256801000a8614 -> TỈnh hải dưƠNG
9e6a1e4b64680bd247256801000a8614 -> TỈnh hải dưƠng số: 1662/QĐ-ubnd cộng hoà XÃ HỘi chủ nghĩa việt nam
9e6a1e4b64680bd247256801000a8614 -> Uû ban nhn dn tØnh h¶i d­¬ng
9e6a1e4b64680bd247256801000a8614 -> Về việc thành lập Ban chỉ đạo Điều hành cung ứng điện tỉnh Hải Dương chủ TỊch uỷ ban nhân dân tỉnh hải dưƠNG
9e6a1e4b64680bd247256801000a8614 -> Uû ban nhn dn tØnh h¶i d­¬ng
Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©hocday.com 2019
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương