TỈnh hải dưƠng số: 1418/QĐ ubnd cộng hoà XÃ HỘi chủ nghĩa việt namtải về 17.11 Kb.
Chuyển đổi dữ liệu27.07.2016
Kích17.11 Kb.

UỶ BAN NHÂN DÂN


TỈNH HẢI DƯƠNG

Số: 1418/QĐ - UBNDCỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúcHải Dương, ngày 09 tháng 04 năm 2007

QUYẾT ĐỊNH

Về việc thành lập Trung tâm Văn hoá - Thông tin

trực thuộc UBND huyện Kinh MônUỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH HẢI DƯƠNG

Căn cứ Luật Tổ chức HĐND và UBND ngày 26 tháng 11 năm 2003;


Căn cứ Thông tư số 02/2005/TTLT/VHTT - BNV ngày 21 tháng 01 năm 2005 của Bộ Văn hoá - Thông tin và Bộ Nội vụ hướng dẫn chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của cơ quan chuyên môn giúp Uỷ ban nhân dân tỉnh quản lý nhà nước về văn hoá, thông tin ở địa phương;
Căn cứ Quyết định số 49/2005/QĐ - BVHTT ngày 13 tháng 9 năm 2005 của Bộ Văn hoá - Thông tin ban hành quy chế mẫu tổ chức và hoạt động của Trung tâm Văn hoá - Thông tin cấp huyện;
Thực hiện Thông báo số 147 - TB/TU ngày 19 tháng 7 năm 2006 của Ban Thường vụ Tỉnh uỷ về việc kiện toàn tổ chức các đơn vị sự nghiệp văn hoá, thể thao thuộc Uỷ ban nhân dân các huyện, thành phố;
Xét đề nghị của Giám đốc Sở Nội vụ.

QUYẾT ĐỊNH:Điều 1. Thành lập Trung tâm Văn hoá - Thông tin thuộc Uỷ ban nhân dân huyện Kinh Môn với vị trí, chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức như sau:
1. Vị trí, chức năng
Trung tâm Văn hoá - Thông tin là đơn vị sự nghiệp tự bảo đảm một phần chi phí hoạt động; có chức năng tổ chức, hướng dẫn các hoạt động văn hoá, thông tin và các dịch vụ về văn hoá, thông tin; chịu sự quản lý trực tiếp, toàn diện của Uỷ ban nhân dân huyện Kinh Môn; sự chỉ đạo về chuyên môn, nghiệp vụ của Sở Văn hoá - Thông tin. Trung tâm có tư cách pháp nhân, có con dấu và được mở tài khoản theo quy định của pháp luật.
2. Nhiệm vụ, quyền hạn
a. Xây dựng kế hoạch dài hạn, ngắn hạn về hoạt động văn hoá, thông tin trên địa bàn, trình Uỷ ban nhân dân huyện và tổ chức thực hiện sau khi được phê duyệt;
b. Tổ chức các hoạt động thông tin, tuyên truyền chủ trương đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước và nhiệm vụ chính trị, kinh tế, xã hội của địa phương;
c. Tổ chức các hoạt động văn hoá, văn nghệ, thư viện, chiếu phim, thông tin lưu động, vui chơi giải trí, câu lạc bộ, nhóm sở thích, lớp năng khiếu về nghệ thuật, kỹ năng ngành nghề và các loại hình hoạt động khác phù hợp với nhiệm vụ được giao;
d. Tổ chức liên hoan, hội thi, hội diễn văn nghệ quần chúng, lễ hội truyền thống; tổ chức các lớp bồi dưỡng, tập huấn chuyên môn nghiệp vụ, phương pháp công tác cho những người làm công tác văn hoá, thông tin ở xã, thị trấn theo kế hoạch của Phòng Văn hoá - Thông tin - Thể thao;
đ. Biên soạn, xuất bản và phát hành các tài liệu chuyên môn phục vụ cho các hoạt động nghiệp vụ theo quy định của pháp luật;
e. Tổ chức các dịch vụ văn hoá, thông tin phù hợp với chức năng, nhiệm vụ theo quy định của pháp luật;
g. Tổ chức giao lưu trao đổi về chuyên môn, nghiệp vụ và các hoạt động văn hoá, thông tin với các tổ chức trong và ngoài tỉnh;
h. Thực hiện chế độ báo cáo định kỳ và báo cáo đột xuất về hoạt động của Trung tâm với Uỷ ban nhân dân huyện, với Phòng Văn hoá - Thông tin - Thể thao và các cơ quan có liên quan theo quy định;
i. Quản lý về tổ chức, cán bộ, viên chức, lao động; quản lý tài chính, tài sản của trung tâm theo quy định của nhà nước và theo phân cấp của tỉnh;
k. Thực hiện các nhiệm vụ khác do Uỷ ban nhân dân huyện giao.
3. Cơ cấu tổ chức
a. Lãnh đạo Trung tâm, gồm: Giám đốc và 01 Phó Giám đốc.
b. Các bộ phận chuyên môn, nghiệp vụ, gồm:
- Bộ phận Hành chính - Quản trị - Dịch vụ;
- Bộ phận Thông tin - Cổ động;
- Bộ phận Văn hoá văn nghệ quần chúng;
- Bộ phận Thư viện.
Điều 2. Uỷ ban nhân dân huyện Kinh Môn chủ trì, phối hợp với các sở: Nội vụ, Văn hoá - Thông tin và các ngành có liên quan bố trí cán bộ, viên chức theo chỉ tiêu biên chế được Uỷ ban nhân dân tỉnh giao và chuẩn bị cơ sở vật chất để Trung tâm Văn hoá - Thông tin hoạt động kể từ ngày 01 tháng 5 năm 2007.
Điều 3. Chánh Văn phòng Uỷ ban nhân dân tỉnh; Giám đốc các sở: Nội vụ, Văn hoá - Thông tin; Chủ tịch Uỷ ban nhân dân huyện Kinh Môn; Thủ trưởng các đơn vị liên quan căn cứ quyết định thi hành.

TM. UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH

CHỦ TỊCHPhan Nhật Bình: vbpq haiduong.nsf -> 9e6a1e4b64680bd247256801000a8614
9e6a1e4b64680bd247256801000a8614 -> UỶ ban nhân dân tỉnh hải dưƠNG
9e6a1e4b64680bd247256801000a8614 -> Céng hoµ x· héi chñ nghÜa viÖt nam §éc lËp- tù do- h¹nh phóc
9e6a1e4b64680bd247256801000a8614 -> UỶ ban nhân dân tỉnh hải dưƠng số: 1466/2007/QĐ ubnd cộng hoà XÃ HỘi chủ nghĩa việt nam
9e6a1e4b64680bd247256801000a8614 -> Uû ban nhn dn tØnh h¶i d­¬ng
9e6a1e4b64680bd247256801000a8614 -> TỈnh hải dưƠNG
9e6a1e4b64680bd247256801000a8614 -> TỈnh hải dưƠng số: 1662/QĐ-ubnd cộng hoà XÃ HỘi chủ nghĩa việt nam
9e6a1e4b64680bd247256801000a8614 -> Uû ban nhn dn tØnh h¶i d­¬ng
9e6a1e4b64680bd247256801000a8614 -> Uû ban nhn dn tØnh h¶i d­¬ng
9e6a1e4b64680bd247256801000a8614 -> Về việc thành lập Ban chỉ đạo Điều hành cung ứng điện tỉnh Hải Dương chủ TỊch uỷ ban nhân dân tỉnh hải dưƠNG
9e6a1e4b64680bd247256801000a8614 -> Uû ban nhn dn tØnh h¶i d­¬ng
Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©hocday.com 2019
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương