TỈnh hải dưƠng số: 1662/QĐ-ubnd cộng hoà XÃ HỘi chủ nghĩa việt namtải về 16.67 Kb.
Chuyển đổi dữ liệu30.07.2016
Kích16.67 Kb.

UỶ BAN NHÂN DÂN


TỈNH HẢI DƯƠNG

Số: 1662/QĐ-UBNDCỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc


Hải Dương, ngày 04 tháng 05 năm 2007
QUYẾT ĐỊNH

Về vị trí, chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức

của Trung tâm Quy hoạch đô thị và nông thônUỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH HẢI DƯƠNG
Căn cứ Luật Tổ chức HĐND và UBND ngày 26 tháng 11 năm 2003;
Căn cứ Quyết định 1798/2002/QĐ - UB ngày 06 tháng 5 năm 2002 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc thành lập Trung tâm quy hoạch đô thị và nông thôn thuộc Sở Xây dựng tỉnh Hải Dương;
Xét đề nghị của Giám đốc Sở Nội vụ,

QUYẾT ĐỊNH:Điều 1. Quy định vị trí, chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Trung tâm Quy hoạch đô thị và nông thôn thuộc Sở Xây dựng, cụ thể như sau:
1. Vị trí, chức năng
Trung tâm Quy hoạch đô thị và nông thôn là đơn vị sự nghiệp tự bảo đảm một phần chi phí hoạt động; thực hiện việc lập, điều chỉnh quy hoạch xây dựng nông thôn và phát triển đô thị, các khu dân cư, khu, cụm công nghiệp trên địa bàn tỉnh; tổ chức tư vấn những lĩnh vực phù hợp với chức năng, nhiệm vụ theo quy định của pháp luật. Trung tâm chịu sự chỉ đạo trực tiếp, toàn diện của Sở Xây dựng; sự chỉ đạo chuyên môn, nghiệp vụ của các ngành có liên quan; có tư cách pháp nhân, có con dấu và được mở tài khoản theo quy định của pháp luật.
2. Nhiệm vụ, quyền hạn

a. Lập, điều chỉnh quy hoạch xây dựng nông thôn và phát triển đô thị, các khu dân cư, khu, cụm công nghiệp trên địa bàn tỉnh theo kế hoạch của tỉnh;

b. Nghiên cứu, dự báo khả năng phát triển không gian đô thị trong vùng lãnh thổ, vùng kinh tế, theo quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh;

c. Tư vấn thiết kế, quy hoạch; cung cấp tài liệu có liên quan đến công tác quy hoạch xây dựng cho các tổ chức, cá nhân có nhu cầu theo quy định của pháp luật;

d. Tư vấn thiết kế công trình dân dụng; công trình công nghiệp nhóm B, nhóm C; công trình xây dựng cơ sở hạ tầng kỹ thuật theo quy định của pháp luật;

đ. Tư vấn lập dự án đầu tư, khảo sát đo đạc bản đồ; tư vấn thẩm tra thiết kế dự toán công trình, thẩm tra các đồ án quy hoạch xây dựng do đơn vị khác lập theo quy định của pháp luật;

e. Quản lý về tổ chức, cán bộ, viên chức, lao động; quản lý về tài chính, tài sản của trung tâm theo quy định của nhà nước và phân cấp của tỉnh;
g. Thực hiện các nhiệm vụ khác do Sở Xây dựng hoặc do Ủy ban nhân dân tỉnh giao.
3. Cơ cấu tổ chức

a. Lãnh đạo Trung tâm, gồm: Giám đốc và từ 01 đến 02 Phó Giám đốc.


b. Các phòng chuyên môn, gồm :
- Phòng Hành chính - Tổng hợp;
- Phòng Kế hoạch - Kỹ thuật;
- Phòng Quy hoạch;
- Phòng Tư vấn thiết kế;
- Phòng Khảo sát, đo đạc.
Điều 2. Sở Xây dựng chủ trì, phối hợp với Sở Nội vụ, Sở Tài chính chỉ đạo Trung tâm quy hoạch đô thị và nông thôn ban hành Quy chế làm việc và thực hiện quyền tự chủ, tự chịu trách nhiệm về tổ chức bộ máy, biên chế và tài chính đối với đơn vị sự nghiệp tự bảo đảm một phần chi phí hoạt động theo quy định của nhà nước và của tỉnh.
Điều 3. Chánh Văn phòng Uỷ ban nhân dân tỉnh; Giám đốc các sở: Nội vụ, Xây dựng, Tài chính; Thủ trưởng các đơn vị có liên quan và Giám đốc Trung tâm quy hoạch đô thị và nông thôn căn cứ quyết định thi hành.


TM. UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH

CHỦ TỊCH
Phan Nhật Bình: vbpq haiduong.nsf -> 9e6a1e4b64680bd247256801000a8614
9e6a1e4b64680bd247256801000a8614 -> UỶ ban nhân dân tỉnh hải dưƠNG
9e6a1e4b64680bd247256801000a8614 -> Céng hoµ x· héi chñ nghÜa viÖt nam §éc lËp- tù do- h¹nh phóc
9e6a1e4b64680bd247256801000a8614 -> TỈnh hải dưƠng số: 1418/QĐ ubnd cộng hoà XÃ HỘi chủ nghĩa việt nam
9e6a1e4b64680bd247256801000a8614 -> UỶ ban nhân dân tỉnh hải dưƠng số: 1466/2007/QĐ ubnd cộng hoà XÃ HỘi chủ nghĩa việt nam
9e6a1e4b64680bd247256801000a8614 -> Uû ban nhn dn tØnh h¶i d­¬ng
9e6a1e4b64680bd247256801000a8614 -> TỈnh hải dưƠNG
9e6a1e4b64680bd247256801000a8614 -> Uû ban nhn dn tØnh h¶i d­¬ng
9e6a1e4b64680bd247256801000a8614 -> Uû ban nhn dn tØnh h¶i d­¬ng
9e6a1e4b64680bd247256801000a8614 -> Về việc thành lập Ban chỉ đạo Điều hành cung ứng điện tỉnh Hải Dương chủ TỊch uỷ ban nhân dân tỉnh hải dưƠNG
9e6a1e4b64680bd247256801000a8614 -> Uû ban nhn dn tØnh h¶i d­¬ng
Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©hocday.com 2019
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương