Uû ban nhn dn tØnh h¶i d­¬ngtải về 8.02 Kb.
Chuyển đổi dữ liệu28.07.2016
Kích8.02 Kb.

Uû ban nh©n d©n

tØnh h¶i d­¬ng

----------

Sè: 1532/Q§-UbCéng hoµ x· héi chñ nghÜa viÖt nam

§éc lËp – Tù do – H¹nh phóc

----------------------

H¶i D­¬ng, Ngµy 30 th¸ng 7 n¨m 1999


quyÕt ®ÞNH cña UBND TØNH H¶i D­¬ng

V/v Møc thu ®èi víi ng­êi nghiÖn ma tóy, m¹i d©m

vµo ch÷a bÖnh tù nguyÖn t¹i Trung t©m
ñY BAN NH¢N D¢N TØNH H¶i D¦¥NG


  • C¨n cø LuËt Tæ chøc H§ND vµ UBND (söa ®æi) ngµy 21/6/1994;

  • C¨n cø NghÞ ®inh 20/CP ngµy 13/4/1996 cña ChÝnh phñ quy ®Þnh vÒ viÖc ®­a ng­êi vµo c¬ së ch÷a bÖnh b¾t buéc;

  • XÐt ®Ò nghÞ cña Trung t©m nh©n ®¹o x· héi vµ ý kiÕn cña Së Lao ®éng - Th­¬ng binh vµ X· héi t¹i Tê tr×nh sè 1 5/TT ngµy 5/5/1999.

quyÕt ®ÞNH


§iÒu 1: - Nay quy ®Þnh, møc thu ®èi víi ng­êi nghiÖn ma tóy, ng­êi m¹i d©m vµo ch÷a bÖnh tù nguyÖn t¹i Trung t©m nh©n ®¹o x· héi thuéc Së Lao ®éng - Th­¬ng binh vµ X· héi nh­ sau:

1- TiÒn thuéc ®iÒu trÞ:+ §èi víi ng­êi nghiÖn ma tóy: 250.000 § (Hai tr¨m n¨m m­¬i ngµn/

ng­êi/l­ît ®iÒu trÞ (03 th¸ng).+ §èi víi ng­êi m¹i d©m: 80.000 § (T¸m m­¬i ngµn/ng­êi/1­ît ®iÒu trÞ (03

th¸ng).
2 - §èi víi tiÒn ¨n: 100.800 ®/th¸ng/ng­êi.


3- TiÒn ®iÖn n­íc, kh¸m ch÷a bÖnh:

+ TiÒn ®iÖn, n­íc, khÊu hao tµi s¶n: 100.000 ®/ng­êi/03 th¸ng.

+ TiÒn kh¸m ch÷a bÖnh, phôc vô: 100.000 ®/ng­êi/03 th¸ng.
- §èi víi nh÷ng ng­êi cã hé khÈu t¹i tØnh H¶i D­¬ng vµo ch÷a bÖnh tù nguyÖn th× ®­îc miÔn tiÒn thuèc ®iÒu trÞ.
§iÒu 2: ViÖc thu, chi ph¶i ®óng chÕ ®é tµi chÝnh - kÕ to¸n hiÖn hµnh.
§iÒu 3: «ng Ch¸nh V¨n phßng H§ND vµ UBND tØnh, Gi¸m ®èc c¸c Së: Lao

®éng - Th­¬ng binh vµ X· héi, Tµi chÝnh - VËt gi¸, Thñ tr­ëng c¸c ngµnh liªn quan vµ Gi¸m ®èc Trung t©m nh©n ®¹o x· héi c¨n cø quyÕt ®Þnh thi hµnh.


QuyÕt ®Þnh cã hiÖu lùc tõ ngµy ký.
T/M ñY BAN NH¢N D¢N TØNH
K/T Chñ tÞch
Phã Chñ tÞch
§· ký

NguyÔn H÷u Oanh
: vbpq haiduong.nsf -> 9e6a1e4b64680bd247256801000a8614
9e6a1e4b64680bd247256801000a8614 -> UỶ ban nhân dân tỉnh hải dưƠNG
9e6a1e4b64680bd247256801000a8614 -> Céng hoµ x· héi chñ nghÜa viÖt nam §éc lËp- tù do- h¹nh phóc
9e6a1e4b64680bd247256801000a8614 -> TỈnh hải dưƠng số: 1418/QĐ ubnd cộng hoà XÃ HỘi chủ nghĩa việt nam
9e6a1e4b64680bd247256801000a8614 -> UỶ ban nhân dân tỉnh hải dưƠng số: 1466/2007/QĐ ubnd cộng hoà XÃ HỘi chủ nghĩa việt nam
9e6a1e4b64680bd247256801000a8614 -> TỈnh hải dưƠNG
9e6a1e4b64680bd247256801000a8614 -> TỈnh hải dưƠng số: 1662/QĐ-ubnd cộng hoà XÃ HỘi chủ nghĩa việt nam
9e6a1e4b64680bd247256801000a8614 -> Uû ban nhn dn tØnh h¶i d­¬ng
9e6a1e4b64680bd247256801000a8614 -> Uû ban nhn dn tØnh h¶i d­¬ng
9e6a1e4b64680bd247256801000a8614 -> Về việc thành lập Ban chỉ đạo Điều hành cung ứng điện tỉnh Hải Dương chủ TỊch uỷ ban nhân dân tỉnh hải dưƠNG
9e6a1e4b64680bd247256801000a8614 -> Uû ban nhn dn tØnh h¶i d­¬ng
Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©hocday.com 2019
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương